Brengen & Halen

 • Update coronavirus – 124

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties. 

  Gaan de vaccinatiedata van uw bewoners al correct naar het RIVM? Check het nu!
  Het RIVM signaleert onvolledige en sterk achterlopende landelijke registratie van toegediende coronavaccins. Het gaat dan met name om de gegevens van zorgorganisaties en huisartsen. Volgens de huidige landelijke registratie is minder dan 50% gevaccineerd, terwijl onze indruk is dat veel meer mensen gevaccineerd zijn én toestemming hebben gegeven om te registreren bij RIVM. Compleet en correct inzicht in de cijfers is essentieel om verantwoord te beslissen over versoepelingen, goed te sturen op de continuïteit van zorg en vooral om te zorgen dat zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in de maatschappij gevaccineerd zijn. Onze registratie, ook als het gaat om spillage, is daarbij essentieel. Wij verzoeken u daarom met klem uw vaccinatiedata zo snel mogelijk aan te leveren. Mocht u technische of andere knelpunten hierbij ervaren of vragen hebben, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via corona-vragen@actiz.nlof bij uw reguliere contactpersonen.

  Covid-bedden en de keten

  De bezetting van de tijdelijke bedden voor Covid-19-patiënten in de VVT neemt steeds verder af. Afgelopen week waren 434 van de 1071 beschikbare bedden bezet. Volgens de actuele prognose neemt de bezetting de aankomende weken nog verder af. De druk op de ziekenhuizen daarentegen is in een aantal regio’s nog zeer groot waardoor de reguliere zorg onder druk blijft staan. Het is van belang om in het ROAZ af te spreken hoe de beschikbare bedden in de VVT zo goed mogelijk benut kunnen worden. In de regio moet bekeken worden hoeveel bedden voor Covid-19-patiënten echt beschikbaar moeten blijven en welke capaciteit (bedden en medewerkers) beter ingezet kan worden voor bijvoorbeeld GRZ of ELV. Door de uitstroom vanuit ziekenhuizen zo goed mogelijk te faciliteren, kan de druk op de keten worden verlicht. Zeker als straks de reguliere en inhaalzorg weer meer op gang komt.

  Versoepelingen bezoekregeling verpleeghuiszorg

  De IGJ constateert dat – bij de organisaties die zij gesproken heeft – in alle gevallen een bezoekregeling geldt waarbij twee bezoekers per dag worden toegestaan. De bewegingsruimte die wordt toegestaan wisselt aldus de IGJ: het ene verpleeghuis laat alleen wandelen op het eigen terrein toe, bij andere verpleeghuizen mogen cliënten wel met familie mee naar huis. Ook hebben alle verpleeghuizen nagedacht over verdere openstelling van de organisatie. Het is van belang om de aankomende weken voortdurend te blijven bezien welke versoepelingen passend zijn bij uw organisatie. Het eerder voor eind april aangekondigde Gezondheidsraad-advies naar aanleiding van internationaal onderzoek rond transmissie-mechanismen na vaccinatie, komt waarschijnlijk pas in juni beschikbaar. Intussen gelden de bestaande richtlijnen met professioneel oordeel als belangrijk element.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 123

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties. 

  Fase 3: code zwart, ontwikkeling in cijfers

  Hoewel in onze sector de druk van besmettingen geleidelijk verder afneemt is de situatie in de ziekenhuizen en met name op de IC’s uitermate zorgelijk. De details komen ongetwijfeld in uw regionale overleg aan de orde, mogelijk wordt uw hulp gevraagd door de ziekenhuizen. Vaccineren is hiervoor de enige echte remedie en daar wordt maximaal op ingezet. Het ministerie van VWS zal extra aandacht schenken aan (erkenning van) deze situatie in de communicatie.

  Vaccinatie

  Vaccinatie bewoners

  De werkinstructie voor de inhaalronde vaccinatie bewoners is rondom spillage op enkele details aangepast.

  Vaccinatie bewoners met een Wlz-GGZ indicatie

  Het ministerie van VWS vraagt specifiek aandacht voor bewoners van woonvormen met een Wlz-GGZ indicatie. Onze indruk is dat deze groep bij onze leden al gevaccineerd is. Mocht u cliënten bedienen in deze groep die nog niet gevaccineerd zijn dan vindt u hier mogelijk relevante informatie.

  Aanpassing richtlijnen
  In het 106e OMT-advies werden verdere versoepelingen binnen instellingen voor de langdurige zorg geadviseerd onder bepaalde voorwaarden. Deze adviezen zijn nu verwerkt in de handreiking contactonderzoek en in de uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers. Daarnaast heeft het RIVM nieuwe Q&A’s over dit thema gepubliceerd.

  Financieel

  Aanpassing vaststelling generieke continuïteitsbijdrage

  ZN heeft de berekening voor de definitieve vaststelling van de continuïteitsbijdrage (CB) aangepast. Deze vindt plaats op het niveau van de zorgverzekeraar, zoals ook steeds het geval was bij de voorlopige bijdragen. Daarnaast is het concept van inhaalzorg geschrapt; dit betreft de extra zorg boven de normomzet in de 6 maanden na afloop van de periode waarvoor de CB gold. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht, de brief en de Q&A van ZN.

  REMINDER: aanvragen continuïteitsbijdrage en meerkosten 2020 voor zorgorganisaties boven €10 mln Zvw-omzet mogelijk t/m 30 april!!

  ZN signaleert dat veel leden nog geen aanvraag hebben ingediend voor de continuïteitsbijdrage en ex-ante meerkostenvergoeding voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ. De deadline hiervoor is 30 april! Van belang is dat in het Vecozo-portaal wordt aangevraagd voor alle ondernemings-AGB-codes (koepelcodes) waarop wijkverpleging/eerstelijnsverblijf/GRZ gedeclareerd worden. Zie hiervoor eventueel ook de lijst van ZN bij de regeling. NB het nu aanvragen van zowel CB als meerkosten is ook voorwaarde voor de ex-post afrekening van de covid-units.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 122

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties. 

  Persconferentie 20 april en versoepelingen

  In de persconferentie van gisteravond zijn ondanks de nog bestaande druk op de zorg, vooral in de ziekenhuizen, meerdere versoepelingen aangekondigd. Er zijn geen specifieke zaken voor onze sector aan de orde geweest. De algemene versoepelingen geven uiteraard wel extra aanleiding om ook in de verpleeghuizen waar mogelijk maatregelen af te bouwen. De recent geactualiseerde handreiking bezoek en sociaal contact kan daarbij helpen.

  De komende weken wordt volgens het ministerie van VWS meer informatie verwacht over de transmissiemechanismen van het coronavirus na vaccinatie. Afhankelijk daarvan kan mogelijk het PBM-gebruik in een omgeving met een hoge vaccinatiegraad onder voorwaarden worden afgebouwd. Het RIVM zal daar dan haar richtlijnen op aanpassen. Zodra er meer nieuws is, informeren we u uiteraard nader.

  Vaccinatie

  Bewoners onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde en huisartsen

  In week 18/19 vindt de tweede vaccinatie van de inhaalronde plaats, zie de werkinstructie.

  Vanaf half mei start bovendien de zogenaamde ‘permanente inhaalronde/ veegronde’. Er komen twee routes om op regelmatige basis (nieuwe) bewoners te vaccineren.

  • Zorgorganisaties kunnen straks 2 x per maand vaccins bestellen bij de SNPG als grotere aantallen bewoners tegelijk gevaccineerd moeten worden. Dit kan ook worden bereikt door het (regionaal) clusteren van patiënten, waar nodig uiteraard in overleg met de huisarts.

  • Om spillage te voorkomen komt er bovendien een specifieke oplossing voor kleinere aantallen (nieuw te vaccineren) bewoners: thuisvaccinatie. Thuisvaccinatie werkt vanuit centrale coördinatie met mobiele vaccinatieteams door heel Nederland. Er kan besteld gaan worden via het mailadres van Thuisvaccinatie.

  • Werkinstructies komen binnenkort beschikbaar op RIVM.nl.

  RIVM heeft tijdelijk tekort aan veilige naalden

  Door een tekort aan veilige-naald-systemen kan het voor komen dat de komende tijd geen veiligheidsnaalden maar reguliere naalden worden geleverd door het RIVM als toebehoren bij de vaccinaties. De reguliere naalden worden in twee lengtes geleverd (25mm en 30mm). U kunt géén voorkeur aangegeven. Deze naalden hebben een kap en passen op de beschikbare spuiten van 1ml. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is de werkgever verplicht om, ter voorkoming van prikaccidenten, veilige-naald-systemen beschikbaar te stellen met een ingebouwd veiligheid- en beschermingsmechanisme. Als het toch noodzakelijk is de normale naalden van het RIVM te gebruiken, moet ‘recappen’ (het terugplaatsen van de kap na injectie) uiteraard voorkomen worden. Zie voor meer informatie over het voorkomen van prikaccidenten de LCI-richtlijn Prikaccidenten.

  Vaccinatie medewerkers

  In de eerdergenoemde persconferentie is tevens gemeld dat het Janssen-vaccin alsnog wordt ingezet, om te beginnen bij de ziekenhuismedewerkers en in de GGZ. Medewerkers in onze sector die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen al vanaf begin vorige week een afspraak plannen voor vaccinatie met BionTech/Pfizer. Dat geldt niet alleen voor medewerkers van wie een eerdere afspraak was afgezegd maar voor alle medewerkers die eerder een op naam gestelde uitnodiging van uw zorgorganisatie ontvangen hebben. Die uitnodiging blijft gewoon geldig en zij kunnen alsnog een afspraak maken via het in de uitnodigingsbrief vermelde nummer van de GGD.

  Fase 3: code zwart

  De ontwikkelingen zoals benoemd in de eerdergenoemde persconferentie duiden erop dat een eventuele Fase 3: code zwart minder steeds minder waarschijnlijk wordt, ook in de ziekenhuizen. Voor het geval het toch ooit nodig mocht zijn, blijven zowel het Beleidskader Fase 3 van VWS en het Afwegingskader VVT Fase 3 wel relevant. Deze worden waar nodig geactualiseerd en er wordt in de praktijk geoefend zowel op landelijk niveau als in de ROAZ-regio’s. Tevens is het zaak dat de inmiddels opgebouwde relaties en samenwerking in ROAZ-verband zorgvuldig in stand worden gehouden. ActiZ pleit uiteraard ook voor structureel heldere afspraken en randvoorwaarden, ook met en bij Zorgverzekeraars, Zorgkantoren en gemeenten.

  Vanwege de verminderde dreiging en de inmiddels aanstaande versoepelingen, blijkt er nauwelijks belangstelling voor het eerder aangekondigde webinar over deze materie. Dat webinar is derhalve geschrapt.  

  Financiële regelingen

  Voortgang Zvw regelingen

  De afgelopen weken hebben we veel inzet gepleegd om ZN te brengen tot het vaststellen van passende en zo eenvoudig mogelijke Covid-compensatieregelingen voor Zvw-zorg. Inmiddels is ons beeld dat dergelijke regelingen vóór of rond 1 mei beschikbaar komen. Uiteraard blijven de regelingen slechts bedoeld om bij te dragen aan het oplossen van coronaproblemen; onze indruk nu is dat ze daar ook echt bij gaan helpen. Als ZN de definitieve regelingen publiceert, informeren wij u direct.

  Financieel resultaat Wlz

  Zoals in eerdere berichten gemeld wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2020 inmiddels duidelijk wat voor zorgorganisaties de precieze financiële effecten van corona zijn geweest en in hoeverre zij daarvoor gecompenseerd worden. Sommige zorgorganisaties constateren dat er onder de streep een positiever resultaat overblijft dan voor de coronacrisis werd begroot. Zij hebben ActiZ gevraagd hoe daarmee om te gaan. In dit bericht geven wij daarvoor enkele algemene richtlijnen en handvatten.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • PARKEERREGELING ZORGMEDEWERKERS STOPT OP 30 APRIL 2021

  Eerder berichtten wij over de tijdelijke parkeerregeling voor zorgmedewerkers. Onderstaand bericht ontvingen wij vanuit gemeente Den Haag.

  Regeling stopt op 30 april 2021

  De parkeerregeling krijgt geen verlenging en stopt op vrijdag 30 april 2021. U hoeft hiervoor niets te doen. Maakt u gebruik van de regeling? Dan betaalt u vanaf zaterdag 1 mei 0.00 uur weer voor parkeren op straat.

  De regeling stopt omdat het openbaar vervoer weer normaal werkt. Ook hebben steeds meer zorgverleners een vaccinatie gehad.

  Vragen?

  Zorginstellingen met vragen over de tijdelijke parkeerregeling voor zorgverleners kunnen contact opnemen met de gemeente via e-mailadres senior.parkeren@denhaag.nl.

  https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/parkeervergunningen/tijdelijke-regeling-parkeren-zorgverleners.htm

 • Update coronavirus – 121

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Er wordt veel gezegd en geschreven over coronavaccinatie. In een nieuwe ‘coronavaccinatietalkshow’ van het ministerie van VWS worden veelgestelde vragen zo helder mogelijk beantwoord, onder andere om zorgmedewerkers zo goed mogelijk te informeren. 

  Vaccinatie medewerkers

  De stand-van-zaken brief die minister De Jonge gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, biedt duidelijkheid voor de medewerkers in de langdurige zorg die nog niet gevaccineerd zijn. Eerder uitgenodigde zorgmedewerkers in gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kunnen zich vanaf komend weekend weer melden om een afspraak te maken en zullen de komende weken gevaccineerd worden met het vaccin van BionTech/Pfizer. De GGD zal vanaf zaterdag medewerkers wiens afspraak eerder is afgezegd, benaderen per SMS.

  Zorgmedewerkers die al een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad, krijgen ook de tweede vaccinatie met AstraZeneca. De groep medewerkers tussen 60-65 krijgt sowieso het vaccin van AstraZeneca. Het eventuele risico op bijwerkingen is volgens de experts in beide situaties nihil.

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde  
  Over de inhaalronde: de vaccins voor de tweede vaccinatieronde zijn bij de eerste bestelling direct voor u gereserveerd in de webapplicatie van SNPG. U hoeft dus voor de tweede vaccinatie niet opnieuw te bestellen. Wel vraagt de SNPG om met aandacht te kijken of uw bestelling voor de tweede vaccinatie nog overeenkomt met wat u daadwerkelijk gaat gebruiken.

  In aanvulling op ons bericht over het toedienen van de tweede vaccinatie na doorgemaakte Covid-19 de afgelopen 6 maanden: gezien de kwetsbaarheid van onze bewoners is afgesproken dat zij in principe wel een tweede vaccinatie krijgen, ook als ze eerder corona hebben doorgemaakt. Tenzij de bewoner en/ of diens vertegenwoordiger in overleg met de arts besluit om de tweede vaccinatie niet toe te dienen. Verenso licht de overwegingen nader toe.

  Gebruik sneltesten en zelftesten in de zorg

  De beschikbaarheid van uiteenlopende testen neemt hand over hand toe, ook van (commerciële) sneltesten en vrij verkrijgbare zelftesten. Overleg met RIVM, GGD en het ministerie van VWS leert dat dergelijke testen zich vooralsnog slechts lenen voor situaties waarbij geen klachten en weinig risico’s aan de orde zijn. De betrouwbaarheid van de snel- en zelftesten is kleiner, het risico op foute afname en daarmee onjuiste uitslagen is te groot voor onze kwetsbare doelgroep. Daarmee zijn die testen dus niet geschikt voor toepassing in de ouderenzorg. Voor de zorg is de PCR-test de enige betrouwbare manier om Covid-19 vast te stellen of uit te sluiten.

  Terugkijken webinar Covid-19: dilemma versoepelingen en fase 3

  Afgelopen vrijdag hield ActiZ een webinar over de paradox tussen enerzijds de wens en mogelijkheid om maatregelen te versoepelen (mede vanwege de hoge vaccinatiegraad in de verpleeghuizen) en anderzijds het toenemend aantal besmettingen met nog steeds de dreiging van ‘Fase 3: code zwart’. Na een schets van de kaders door VWS, GGD GHOR NL en IGJ deelde Ronald Schmidt, bestuurder van Cordaan, de ervaringen met de dilemma’s in zijn organisatie.

  Vervolgwebinar dilemma’s in de praktijk

  Op verzoek van meerdere aanwezigen en andere leden organiseert ActiZ een vervolg-webinar waarin meer ruimte is om onderling ervaringen uit te wisselen en om aan de hand van enkele praktijkverhalen samen oplossingen te delen en te bedenken voor deze dilemma’s in de praktijk. Het voornemen is om dit vervolg-webinar te houden op vrijdag 23 april van 11 tot 12 (mits voldoende belangstelling). Aanmelden kan alvast op ActiZ.nl.

  Financiële Covid-regelingen

  Verantwoordingsmodel Covid-units voor zorgorganisaties < 10 mln beschikbaar

  Naast de reeds bestaande reken- en verantwoordingsmodellen is inmiddels in overleg tussen leden, ActiZ en ZN een specifiek verantwoordingsmodel beschikbaar gesteld voor de verantwoording van kosten voor de Covid-units voor zorgorganisaties onder de €10 mln Zvw-omzet. Dit model is (naast het model > €10 mln Zvw-omzet) beschikbaar op de site van AAG. Het is een hulpmiddel in de onderbouwing van de aanvraag naar de preferente zorgverzekeraar. De kostenrubricering in het model sluit in ieder geval aan op het (nog te publiceren) ZN-format. Het kan sowieso helpen – ook richting accountant – bij de onderbouwing van de toerekening van uw meerkosten aan de verschillende domeinen. Bij vragen over het (gebruik van het) model, kunt u terecht bij Lenard Markus, l.markus@actiz.nl.

  Reminder: aanvraag continuïteitsbijdrage en ex-ante meerkosten specifieke regeling

  Zoals eerder gecommuniceerd is het loket om continuïteitsbijdrage en meerkosten aan te vragen voor zorgorganisaties met meer dan €10 mln omzet in de zorgverzekeringswet geopend van 30 maart t/m 30 april. We zien dat veel leden al bezig – of zelfs al klaar – zijn met indienen. Zorgorganisaties die nog niet gestart of nog niet klaar zijn wijzen we er, wellicht ten overvloede, nadrukkelijk op dat tijdig aanvragen ook voorwaardelijk is om in aanmerking te komen voor de ex-post afrekening van de Covid-units en ex-post meerkosten voor deze organisaties. Alle details vindt u in de berichtgeving van ZN. Vragen kunt u richten aan Lenard Markus, l.markus@actiz.nl.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 120

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie
  Vaccinatie medewerkers

  Gisterenavond heeft minister De Jonge gecommuniceerd dat het vaccin van AstraZeneca niet meer geadviseerd wordt voor mensen jonger dan 60 jaar. Dit besluit is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad, andere experts verschillen sterk van opvatting. In deze briefaan de Tweede Kamer licht hij dat besluit nader toe. Voor de zorgmedewerkers in wijkverpleging, Hulp bij Huishouden en begeleiding die nog niet gevaccineerd zijn, betekent dit langer wachten op vaccinatie. De GGD geeft aan dat zij ongeveer 23.000 mensen opnieuw zullen gaan uitnodigen zodra dat kan, verreweg het grootste deel daarvan lijkt overigens werkzaam in de gehandicaptenzorg. Medewerkers die inmiddels hun eerste vaccinatie met AstraZeneca gehad hebben, krijgen overigens wel gewoon de tweede vaccinatie aangeboden.

  Zoals gisteren in update 119 gemeld, pleiten wij nadrukkelijk voor een snel en verantwoord alternatief. Het ministerie heeft toegezegd dat we begin komende week bespreken welk alternatief dat wordt en wanneer de medewerkers in onze sector alsnog gevaccineerd kunnen worden.

  Eén vaccinatie indien positief getest in het afgelopen half jaar

  Mensen (dus ook zorgmedewerkers en cliënten) die het afgelopen half jaar positief zijn getest op corona kunnen (in overleg met hun arts en/ of de GGD) vanaf 2 april bij het maken van een vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één afspraak willen maken. Deze aanpassing komt voort uit het advies van de Gezondheidsraad om onnodig medisch handelen te voorkomen. Het advies geldt voor alle leeftijden en voor alle drie de Covid-19 vaccins: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna. Meer informatie vindt u in de Q&A’s over werking en bescherming Covid-19-vaccinaties.

  Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen

  In september 2020 hebben ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl een nieuwe handreiking opgeleverd voor bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we (6 maanden later) in een andere fase terecht gekomen waarin vaccinaties volop worden gezet en we nieuwe inzichten hebben opgedaan, waaronder de afwegingen omtrent bezoek en sociaal contact op individueel niveau in overleg met bewoners, familie en naasten. Daarom hebben de partijen besloten om een beperkt aantal aanpassingen aan de handreiking te doen. De nieuwe versie van de handreiking is vandaag gepubliceerd op de website van ActiZ.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 119

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Webinar Covid-19: ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’
  Herhaling: op vrijdag 9 april vindt het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen van de maatregelen en -aan de andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts van VWS, GGD en waarschijnlijk IGJ komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Hier kunt u zich aanmelden.

  OMT-advies over versoepelingen langdurige zorg
  In reactie op het OMT-advies stelt minister Hugo De Jonge in deze kamerbrief dat er steeds meer versoepelingen in de ouderenzorg mogelijk zijn en dat zorgaanbieders bij het maken van hun afweging slechts die beperkingen in stand moeten houden die voor de gegeven lokale situatie nodig zijn. Het OMT stelt dat verschillende randvoorwaarden zoals vaccinatiestatus van bewoners en medewerkers, omgevingsprevalentie van Covid-19 en de landelijke vaccinatiegraad van belang zijn bij overwegingen rond versoepeling van maatregelen in de verpleeghuiszorg. Het OMT geeft als mogelijke versoepelingen bij een hoge vaccinatiegraad (>80%):

  • Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door 1 of enkele vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden. Bezoekers dienen dan bij voorkeur zelf ook gevaccineerd te zijn of zich te laten testen voorafgaand aan het bezoek.

  • De omvang van de vaste groep van volledig gevaccineerde bewoners bij groepsactiviteiten kan enigszins verruimd worden. Gezien de hoge infectiedruk en lage vaccinatiegraad in de maatschappij wordt nog steeds geadviseerd om geen cliënten of bezoekers van buiten de instelling toe te laten tot groepsactiviteiten.

  • Inzet van vrijwilligers in de instelling is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen.

  • Niet-medische contactberoepen zoals kappers kunnen weer worden toegelaten. Zij dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen. En voor zorgmedewerkers is het mogelijk om bepaalde essentiële trainingen weer te volgen. Zorgmedewerkers dragen daarbij een chirurgisch mondneusmasker.

  Zowel op organisatie-, locatie- als op individueel niveau moet bezien worden welke (versoepeling van) maatregelen passend en proportioneel zijn. Daarbij kan de geactualiseerde ‘Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’ gebruikt worden. Ook bij versoepelingen is uw afstemming met de medezeggenschap en het informeren van bewoners, naasten en medewerkers essentieel.

  Dagbesteding

  Het OMT adviseert tevens om dagbesteding weer voort te zetten en ernaar te streven dat zelfstandig wonende ouderen ongeacht hun vaccinatiestatus gebruik kunnen maken van dagbesteding of dagopvang. Overweging daarbij is dat deze ouderen zich kunnen houden aan de basismaatregelen, zoals handhygiëne en afstand. En dat de zorgmedewerkers de voor hen geldende richtlijnen blijven volgen.

  Vaccinatie

  Vaccinatie medewerkers
  Jongstleden vrijdag is de vaccinatie met het AstraZeneca vaccin stilgelegd. Later vandaag wordt een besluit verwacht van het kabinet (op basis van een gezondheidsraadadvies) over het al dan niet hervatten van vaccinatie met AstraZeneca. We informeren u als dat besluit er is maar de pers zal dat waarschijnlijk sneller doen. Uiteraard pleiten we intussen voor heldere en snelle alternatieven als besloten zou worden om AstraZeneca vaccin voorlopig níet te gaan gebruiken. 

  Oproep aanleveren vaccinatiegegevens

  In navolging van eerdere berichtgeving, wijzen we u graag op dit bericht met nogmaals de dringende oproep om vaccinatiegegevens aan te leveren. Dit geldt in het bijzonder voor organisaties die werken met informatiesystemen van PinkRoccade, Nedap, Gerimedica of Medimo.

  Inzet van zelftesten onveranderd
  In de Covid-19 teststrategie van de Rijksoverheid is ook aandacht voor ‘zelftesten’. Deze extra testmogelijkheid is aanvullend op andere vormen van preventief testen, waarmee besmettingen gevonden kunnen worden die anders onopgemerkt blijven. Het doel is extra personen op te sporen die besmettelijk zijn terwijl zij geen klachten hebben. De zelftesten zijn NIET bedoeld als vervanging van de Covid-19-maatregelen of in plaats van testen bij de GGD-testlocaties en zorginstellingen. De Rijksoverheid heeft een informatiefolder en de bijsluiterinfo voor gebruikers van zelftesten gepubliceerd.

  Overzicht Covid-19 onderzoeken ZonMw
  ZonMw heeft een bundeling gepubliceerd van relevante onderzoeken over het coronavirus. Het betreft niet alleen medische- of zorg gerelateerde onderzoeken, maar alle wetenschapsgebieden die hier mee bezig zijn.

  Corona communicatie

  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – extra bericht

  Vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk stopgezet voor mensen jonger dan 60 jaar

  Het ministerie van VWS heeft zojuist bekendgemaakt dat besloten is om ingaande 16.30 uur vanmiddag enkele dagen te stoppen met het vaccineren van mensen jonger dan 60 jaar. Blijkbaar geven de adviezen van deskundigen van onder andere Lareb, CBG en RIVM inmiddels aanleiding tot dit besluit vanwege de mogelijk bestaande kans op bijwerkingen. Eerder deze week was in Duitsland al een vergelijkbare keuze gemaakt. De tijdelijk stop is ingesteld tot en met 7 april aanstaande, in afwachting van een nader oordeel van het EMA. VWS stuurt deze brief naar de Tweede Kamer.

  De GGD gaat de mensen die de komende dagen een afspraak hebben staan, zo snel als mogelijk informeren. Zij worden opnieuw uitgenodigd om een afspraak te maken zodra dat weer kan. Het betreft onder andere een (relatief klein) aantal medewerkers in de langdurige zorg. In onze sector betreft het met name medewerkers in de thuiszorg.

  Op dit moment kennen wij nog geen concrete plannen of overwegingen over toepassing van een ander vaccin voor de medewerkers in de (langdurige) zorg. Uiteraard vragen wij, mede in het licht van de oplopende besmettingscijfers en druk op de zorg, nadrukkelijk om een zo spoedig mogelijke veilige oplossing zodat zorgmedewerkers gezond en verantwoord kunnen blijven werken.

  Als er meer bekend is, informeren we uiteraard nader.

  Ondanks deze berichtgeving wens ik u, mede namens de ActiZ-collega’s, hele fijne paasdagen.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 118

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  In pers en politiek circuleren veel verhalen over (logistieke) problemen met de vaccinatieaanpak. Niet zozeer voor onze sector maar breed in de maatschappij. Het ministerie van VWS heeft gisteren middels deze brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele situatie en de feiten. 

  Vaccinatie medewerkers

  Alle commotie rond het vaccin van AstraZeneca leidt tot dalende vaccinatiebereidheid, ook onder medewerkers in onze sector. Het ministerie van VWS, RIVM, GGD, beroepsverenigingen en branches werken samen met CBG en anderen continue aan begrijpelijke en toegankelijke communicatie over de voordelen van vaccinatie en over de kwaliteit en veiligheid van AstraZeneca.

  Webinar Covid-19: ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’

  Herhaling: op vrijdag 9 april vindt het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen van de maatregelen en -aan de andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts van VWS, GGD en waarschijnlijk IGJ komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Hier kunt u zich aanmelden

  ActiZ standpunt loondoorbetaling tweede ziektejaar

  Naar aanleiding van veel ledenvragen is de optie van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar voor werknemers die als gevolg van corona langdurig arbeidsongeschikt zijn besproken in de commissie arbeid van ActiZ. Na uitgebreide overweging acht de commissie het onmogelijk om hiervoor als VVT-sector een uitzondering te maken op de afspraken die we in de cao hebben ten aanzien van arbeidsongeschiktheid omdat:

  • Het is niet mogelijk om vast te stellen of iemand in de werksituatie besmet is geraakt

  • Er géén legitimatie is om alleen voor corona als oorzaak van langdurige ziekte een uitzondering te maken en niet voor andere ernstige aandoeningen

  Overigens is het wel mogelijk om een beroep te doen op een specifiek hiervoor in het leven geroepen fonds: stichting Zorg na Werken in Coronazorg (ZWiC).

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

  Voor nu wens ik namens alle ActiZ-collega’s fijne Paasdagen!

 • Update coronavirus – 117

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Webinar Covid-19 ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’

  Op vrijdag 9 april vindt alsnog het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen omtrent de maatregelen en -andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Aanmelden kan nu al. 

  Uitstel deadline deponeren ‘jaarrekeningen zorg’

  Mede op aandringen van ActiZ (op uw verzoek) is recent via het ministerie van VWS besloten dat zorgorganisaties méér tijd krijgen om hun jaarrekening goed af te ronden en te deponeren. In dit nieuwsbericht vindt u nadere toelichting en details.

  Percentage meerkosten 2020 generiek zorgverzekerings-zorg bekend

  Zorgverzekeraars Nederland heeft het percentage meerkostenvergoeding 2020 voor de zorgorganisaties met minder dan €10 mln omzet in de Zorgverzekeringswet bekend gemaakt. Zorgaanbieders kunnen van 13 april 2021 tot en met 11 mei 2021 een beroep doen op de meerkostenregeling via VECOZO (alle zorgverzekeraars behalve Eucare). Voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, GRZ en gzsp geldt een meerkostenpercentage van 1,3% van de omzet over mei t/m december 2020. Dit is ongeveer de 0,8% van de omzet over heel 2020 zoals die eerder genoemd is. De 1,3% is een voorlopig percentage. ActiZ heeft ZN nadrukkelijk laten weten dat de meerkosten over 2020 fors hoger zullen zijn dan 0,8% op jaarbasis. Later dit jaar wordt het percentage mogelijk alsnog verhoogd op basis van de inzichten die bij grotere aanbieders worden opgedaan middels de voor hen geldende hardheidsclausule.

  Reminder aanvraag continuïteitsbijdrage en ex-ante meerkosten specifieke regeling

  Zoals eerder al gecommuniceerd is het loket om continuïteitsbijdrage en meerkosten aan te vragen voor zorgorganisaties met meer dan €10 mln omzet in de zorgverzekeringswet geopend van 30 maart t/m 30 april. Het aanvragen van beide zorgvormen is tevens voorwaarde voor de ex-post afrekening Covid-units voor deze organisaties. Zie voor meer informatie de berichtgeving van ZN.

  Steunpakket sociaal en mentaal welzijn

  VWS heeft per brief van 12 februari een steunpakket aangekondigd voor welzijn, waaronder extra middelen voor alternatieve invulling dagbesteding en bestrijding van eenzaamheid. De VNG berichte haar leden hierover in een ledenbrief van 25 maart (zie pagina 5 van de brief).

  Meld uw problemen met de toepassing van compensatieregelingen door gemeenten

  ActiZ ontvangt graag uw -eventuele- signalen over gebrekkige toepassing van de regelingen voor omzetverlies en meerkosten door gemeenten. Deze signalen kunnen doorgegeven worden aan Lenard Markus (l.markus@actiz.nl). Zoals eerder gecommuniceerd geldt vanaf 1 juli een maatwerkregeling en we merken dat er relatief veel signalen zijn over problemen met en verschillen in de toepassing van die regeling. Bijvoorbeeld doordat sommige gemeenten het begrip continuïteit uitleggen als continuïteit van de zorgorganisatie in plaats van zorgverlening. Uw signalen helpen om (landelijk) afspraken te maken over betere uitvoering.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

  Webinar Covid-19 ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’

  Op vrijdag 9 april vindt alsnog het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen omtrent de maatregelen en -andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Aanmelden kan nu al. 

  Uitstel deadline deponeren ‘jaarrekeningen zorg’

  Mede op aandringen van ActiZ (op uw verzoek) is recent via het ministerie van VWS besloten dat zorgorganisaties méér tijd krijgen om hun jaarrekening goed af te ronden en te deponeren. In dit nieuwsbericht vindt u nadere toelichting en details.

  Percentage meerkosten 2020 generiek zorgverzekerings-zorg bekend

  Zorgverzekeraars Nederland heeft het percentage meerkostenvergoeding 2020 voor de zorgorganisaties met minder dan €10 mln omzet in de Zorgverzekeringswet bekend gemaakt. Zorgaanbieders kunnen van 13 april 2021 tot en met 11 mei 2021 een beroep doen op de meerkostenregeling via VECOZO (alle zorgverzekeraars behalve Eucare). Voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, GRZ en gzsp geldt een meerkostenpercentage van 1,3% van de omzet over mei t/m december 2020. Dit is ongeveer de 0,8% van de omzet over heel 2020 zoals die eerder genoemd is. De 1,3% is een voorlopig percentage. ActiZ heeft ZN nadrukkelijk laten weten dat de meerkosten over 2020 fors hoger zullen zijn dan 0,8% op jaarbasis. Later dit jaar wordt het percentage mogelijk alsnog verhoogd op basis van de inzichten die bij grotere aanbieders worden opgedaan middels de voor hen geldende hardheidsclausule.

  Reminder aanvraag continuïteitsbijdrage en ex-ante meerkosten specifieke regeling

  Zoals eerder al gecommuniceerd is het loket om continuïteitsbijdrage en meerkosten aan te vragen voor zorgorganisaties met meer dan €10 mln omzet in de zorgverzekeringswet geopend van 30 maart t/m 30 april. Het aanvragen van beide zorgvormen is tevens voorwaarde voor de ex-post afrekening Covid-units voor deze organisaties. Zie voor meer informatie de berichtgeving van ZN.

  Steunpakket sociaal en mentaal welzijn

  VWS heeft per brief van 12 februari een steunpakket aangekondigd voor welzijn, waaronder extra middelen voor alternatieve invulling dagbesteding en bestrijding van eenzaamheid. De VNG berichte haar leden hierover in een ledenbrief van 25 maart (zie pagina 5 van de brief).

  Meld uw problemen met de toepassing van compensatieregelingen door gemeenten

  ActiZ ontvangt graag uw -eventuele- signalen over gebrekkige toepassing van de regelingen voor omzetverlies en meerkosten door gemeenten. Deze signalen kunnen doorgegeven worden aan Lenard Markus (l.markus@actiz.nl). Zoals eerder gecommuniceerd geldt vanaf 1 juli een maatwerkregeling en we merken dat er relatief veel signalen zijn over problemen met en verschillen in de toepassing van die regeling. Bijvoorbeeld doordat sommige gemeenten het begrip continuïteit uitleggen als continuïteit van de zorgorganisatie in plaats van zorgverlening. Uw signalen helpen om (landelijk) afspraken te maken over betere uitvoering.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 116

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Maatregelen verlengd, persconferentie kabinet

  Gisteren hebben minister de Jonge en premier Rutte namens het kabinet gemeld dat de bestaande coronamaatregelen tot 20 april worden verlengd (inclusief de bestaande uitzondering van 2 bezoekers in het verpleeghuis). De ingangstijd van de avondklok gaat per 31 maart naar 22.00 uur. Tevens is gemeld dat de groep acute zorgmedewerkers die gevaccineerd kan worden de komende tijd wordt uitgebreid (overigens zonder noemenswaardig effect voor de medewerkers in onze sector). Alle zorgmedewerkers in onze sector zijn inmiddels uitgenodigd (zie onder). In de kamerbrief wordt verwezen naar het eerder aangekondigde VWS-beleidskader voor Fase 3. Voor onze sector blijft overigens het eerder gepubliceerde Afwegingskader VVT Fase 3: code zwart richtinggevend.

  Vaccinatie

  Ondanks de gestaag toenemende vaccinatiegraad blijven de maatregelen (handhygiëne, 1,5 meter waar mogelijk, PBM gebruik, testen en bezoekbeperking) vooralsnog van kracht, ook in verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen. Het wachten is onder andere op onderzoek rond besmettingsrisico’s (transmissiemechanismen) ná vaccinatie. De resultaten daarvan worden eind april verwacht en kunnen dan in het OMT besproken worden.

  Vaccinatie zorgmedewerkers
  Zorgmedewerkers kunnen sinds afgelopen weekend weer afspraken maken. Er wordt volop gebeld met de GGD, maar de indruk bestaat dat nog lang niet alle zorgmedewerkers zich melden voor vaccinatie. Met name in de thuiszorg en vooral bij medewerkers in de Hulp bij Huishouden lijkt er nog terughoudendheid. Het ministerie van VWS, RIVM en GGD werken samen aan nog toegankelijkere informatie voor alle doelgroepen. Wellicht kunt u zelf ook uw medewerkers helpen door hen nog eens te herinneren of op te roepen voor vaccinatie. Voor leden is de model-uitnodigingsbrief nog steeds beschikbaar. 

  Zorgbonus 

  Eerder heeft het ministerie van VWS aan zorgmedewerkers voor 2021 een bonus van € 500,– netto in het vooruitzicht gesteld. In de uitwerking wil VWS echter voorkomen dat het daarvoor gereserveerde budget opnieuw overschreden wordt. Daarom heeft VWS voorstellen gedaan aan de verschillende branches om de reikwijdte van de bonus en/of de hoogte te beperken etc. Als VWS het nodig vindt om de hoogte en/of reikwijdte aanzienlijk te beperken dan is dat een keuze van VWS en niet van ons. ActiZ heeft vorige week besloten om niet langer deel te namen aan het overleg over de bonus 2021, inmiddels hebben ook andere branches besloten om niet langer deel te nemen in het overleg over de uitwerking van de zorgbonus. Naar verwachting zal minister van Ark medio april een besluit nemen over de zorgbonus 2021, we informeren u dan nader.

  Desinfectiemiddelen in de zorg

  Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen Covid-19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden waarvoor specifieke toelatingseisen gelden. Vanwege de schaarste heeft het kabinet in 2020 tijdelijk en deels vrijstelling verleend voor die toelating voor onder andere niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen, inmiddels zijn die vrijstellingen verlopen. Het kabinet heeft echter besloten dat vanaf 5 maart jl. naast de toegelaten middelen ook middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen verhandeld en gebruikt mogen worden voor hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus. Op ctbg.nl vindt u de actuele lijst.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 115

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  AstraZeneca-vaccin veilig! Vaccinatie medewerkers thuiszorg komende week hervat

  Goed nieuws! AstraZeneca blijkt veilig en mag weer gewoon gebruikt worden. De komende dagen nodigt de GGD alle medewerkers (en anderen van wie de afspraak deze week is afgezegd) per SMS opnieuw uit voor vaccinatie op korte termijn. De GGD heeft aangegeven de opgelopen vertraging zo snel als mogelijk in te gaan lopen.

  Sowieso is het heel goed nieuws dat intensief onderzoek opnieuw laat zien dat AstraZeneca een goed vaccin is. Ondanks de negatieve berichten die soms in de pers en met name de social media circuleren, tonen experts in binnen- en buitenland, het EMA, het College Beoordeling Geneesmiddelen, verschillende artsenverenigingen en het RIVM middels onderzoek aan dat het vaccin wel degelijk veilig, verantwoord en effectief is. In deze praktische video’s leggen Marjolein van Egmond en Cecile van Els (RIVM) dat heel begrijpelijk uit. In de eerder met u gedeelde communicatietoolkit zijn inmiddels ook nuttige en aansprekende animaties en ‘social sliders’ opgenomen die u kunt gebruiken in de praktijk. ActiZ maar ook V&VN en de vakbonden zullen die waar mogelijk ook delen en verspreiden. Rijksoverheid.nl schenkt ook extra aandacht aan het coronavaccin van AstraZeneca, bijvoorbeeld door uit te leggen wat het betekent of een vaccin 60% of 95% werkzaam is.

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde
  Van 22 tot en met 24 maart kunt u vaccins bestellen bij de SNPG voor de inhaalronde. Zoals eerder aangegeven is het nu ook mogelijk om in deze ronde in overleg, ook cliënten mee te nemen die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts. De werkinstructieis daar inmiddels ook op aangepast. In de aangepaste uitvoeringsrichtlijn, staan onder andere aangepaste wijzigingen rondom het vervoer van BioNTech/Pfizer.

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid van de huisarts
  Het is inmiddels mogelijk om ook een éérste vaccin toe te dienen tijdens de 2e vaccinatieronde van de HAP. Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht 2e vaccinatieronde van het RIVM. Aanvullend worden er mobiele vaccinatieteams ingeschakeld die vanuit centrale coördinatie door heel Nederland ‘inhaalrondes’ gaan organiseren. Dit maakt het mogelijk om efficiënter en met zo min mogelijk spillage te vaccineren, ook als het om kleinere aantallen gaat.

  Richtlijnen RIVM – quarantainetermijn aangepast (herhaald op verzoek)

  Naar aanleiding van het 102e OMT advies zijn de adviezen t.a.v. de quarantaineduur aangepast voor instellingen in de langdurige zorg waar de bewoners in principe gevaccineerd zijn. Dit is verwerkt in de RIVM-richtlijn. Het gaat om de volgende twee wijzigingen:

  1 Bij bewoners die gevaccineerd zijn kan na een negatieve PCR-testuitslag vanaf dag 5 de quarantaine beëindigd worden. Niet-gevaccineerde bewoners blijven 10 dagen in quarantaine.

  2 Bij de medewerkers kan ongeacht hun eigen vaccinatiestatus de quarantaine na een negatieve PCR-testuitslag vanaf dag 5 beëindigd worden. Daarbij dragen deze medewerkers tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste contactpersoon altijd een chirurgisch mondneusmasker type II.

  Fase3: code zwart

  Het ministerie, de LNAZ, ActiZ en vele andere partijen bereiden zich nog steeds voor een mogelijke nog hogere piek in de besmettingen. Gelukkig laat die piek steeds langer op zich wachten en wordt daardoor waarschijnlijk ook minder hoog. Er zijn echter wel regio’s waar de cijfers fors oplopen. De IGJ heeft haar zienswijze gedeeld. Naar verwachting publiceert VWS haar ‘beleidskader Fase 3’ volgende week.

  Uw vragen kunt u uiteraard blijven richten aan corona-vragen@actiz.nl

  Voortgang financiële compensatieregelingen Zvw-zorg 2021

  De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland over de Covid-regelingen voor Zvw-zorg. Eerder hebben we u al geïnformeerd over de regeling voor Covid-bedden, die regeling blijft waarschijnlijk heel 2021 gelden, in ieder geval zo lang als nodig is. De contouren van de overige regelingen voor GRZ, eerstelijnsverblijf en wijkverpleging worden nu uitgewerkt en volgen zo spoedig mogelijk. Voor alle regelingen zal ook in 2021 gelden dat die uitsluitend bedoeld zijn om onontkoombare Covid-gerelateerde problemen (deels) te compenseren en continuïteit te ondersteunen. De regelingen kunnen uiteraard geen aanleiding zijn om minder productie te maken of om andere problemen niet op te lossen.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 114

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

  De herziene werkinstructie voor de ‘inhaalronde’ eind maart wordt vandaag gepubliceerd.

  Ondanks het advies van de Gezondheidsraad over het achterwege laten van de tweede vaccinatie voor mensen die een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt, is daar nog geen besluit over. Vooralsnog wordt, in overleg met het RIVM, aangehouden dat mensen die Covid-19 hebben doorgemaakt gewoon twee vaccinaties krijgen tenzij ze zelf de tweede vaccinatie niet willen.

  Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid huisarts/HAP
  Inmiddels is gestart de tweede vaccinatieronde voor de bewoners onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. Voor de volledigheid: de relevante informatie.

  Vaccinatie medewerkers

  Gisteren bent u middels een extra bericht in de ActiZ-app al geïnformeerd over de tijdelijke opschorting van vaccinatie met AstraZeneca. ActiZ pleit uiteraard voor zo spoedig mogelijke hervatting van de vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijk, met AstraZeneca of eventueel met een ander vaccin. Inmiddels is al wel duidelijk dat de GGD volledig voorbereid is om een snelle inhaalactie te starten zodra er weer gevaccineerd mag en kan worden.

  Bezoekregeling
  In de update van vorige week is toegelicht dat er onder voorwaarden weer twee bezoekers welkom zijn bij bewoners in het verpleeghuis. ActiZ krijgt hier veel vragen over. Het OMT-advies stelt dat als alle bewoners van een locatie twee keer gevaccineerd zijn, op die locatie 2 bezoekers per cliënt verantwoord is in plaats van 1. Sowieso krijgen we veel vragen over versoepeling, ook vanuit publiek en politiek. In onze reacties geven we aan dat u versoepelt waar dat kan en mag maar dat dat echt maatwerk is! Wellicht ten overvloede: bij uw afwegingen kunt u gebruik maken van de handreiking bezoek en sociaal contact.

  Inmiddels heeft Verenso haar behandeladvies Covid-19 Acute fase en nazorg geactualiseerd op de punten bezoekregeling en quarantaineplicht bij volledig gevaccineerden. Inmiddels heeft de minister van VWS, mede op ons aandringen, ook aan het OMT gevraagd te adviseren over mogelijke versoepeling van andere maatregelen in de verpleeghuizen.

  Fase 3: code zwart

  De IGJ signaleert dat de personele bezetting in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en in de VVT een voortdurend knelpunt is. Bij meer pandemische druk zullen ook meer medewerkers uitvallen en komt de continuïteit van zorg verder onder druk komt te staan. De inspectie benadrukt dat zorgaanbieders in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren. Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie.

  ActiZ heeft u eerder geïnformeerd over het ‘VVT afwegingskader VVT fase 3: code zwart’ dat ActiZ samen met partijen heeft geschreven, dat kader wordt steeds geactualiseerd. Het ministerie van VWS verwacht komende week haar bredere ‘beleidskader Fase 3’ te publiceren, ons afwegingskader past in dat zorgbrede beleidskader.

  Reminder: vraag nu subsidie aan voor coronabanen
  Coronabanen zijn volledig gesubsidieerde banen, waardoor extra inzet in de zorg op ondersteunend niveau mogelijk is met alle kansen op duurzame instroom van dien. Het subsidieloket is nog tot en met 31 maart 2021 open. Kijk hier voor meer info.

  Met al uw vragen kunt terecht bij: corona-vragen@actiz.nl.

  Richtlijn jaarverslag 2020 Raad voor de Jaarverslaglegging

  De Raad voor de Jaarverslaglegging heeft een bericht gepubliceerd over de verwerking, presentatie en toelichting van de corona-compensatieregelingen in de jaarrekening. In Corona-update – 109 heeft ActiZ al in dit kader een voorbeeldtekst aangereikt voor de toelichting bij de jaarrekening en het bestuursverslag, die u in dit kader kunt gebruiken.

  Aanvraagloket compensatieregelingen Zvw >10 mln open van 30 maart t/m 30 april

  ZN heeft vandaag gepubliceerd dat de aanvraag voor de continuïteitsbijdrage, meerkosten en ex-post afrekening opengesteld wordt van 30 maart t/m 30 april. De bijbehorende overeenkomsten en de informatie over de openstelling via de uitvraagmodule in het zorginkoop-portaal van Vecozo vindt u hier op de website van ZN.

  Overige Zvw-zorgvormen die onder dezelfde ondernemings-AGB-codes als wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ worden gedeclareerd lopen in dit aanvraagproces mee; inhoudelijk vallen ze onder de voorwaarden van die betreffende regelingen (looptijd, percentage continuïteitsbijdrage, meerkosten). GGZ-zorg moet wel separaat aangevraagd worden.

  Voor de ex-post afrekening van Covid-units is het noodzakelijk dat een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage en voor de meerkosten wordt ingediend. Ook voor het later kunnen aanvragen van een ex-post meerkosten vergoeding is het noodzakelijk dat de ex-ante meerkostenregeling in deze ronde wordt aangevraagd. ZN zal op een later moment bekend maken wanneer en hoe een aanvraag voor een ex-post afrekening kan worden ingediend.

  Omdat het uitkeren van de compensatiebedragen pas in het laatste kwartaal plaatsvindt, zult u zelf de compensatiebedragen in de jaarrekening zo goed mogelijk moeten inschatten o.b.v. de regelingen. Het verantwoordingsmodel van AAG biedt hierbij houvast voor het berekenen en onderbouwen van de later aan te vragen ex-post afrekening meerkosten en/of Covid-units. M.b.t. over- of ondercompensatie is het niet noodzakelijk de bijlage bij de jaarrekening te gebruiken, die is ontworpen voor het sociaal domein, al kan deze wellicht hierin bruikbaar zijn.

  Herkansing aanvraag continuïteitsbijdrage generieke regeling Zvw 

  In de brief van ZN met betrekking tot het openstellen van het aanvraagloket voor zorgorganisaties >10mln Zvw omzet, is ook opgenomen dat voor zorgorganisaties <10mln Zvw alsnog een aanvraag ingediend kan worden voor de continuïteitsbijdrage voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en/of GRZ, indien dit nog niet is gebeurd.

  Meerkostenregeling generieke regeling Zvw

  Regelmatig ontvangt ActiZ vragen wanneer het percentage voor de meerkosten voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ bekend wordt gemaakt. Naar verwachting wordt dit binnen enkele weken gepubliceerd.

  Model ex-post afrekening Covid-units bij zorgorganisaties <10 mln Zvw omzet

  ActiZ ontvangt regelmatig vragen over het publiceren van het model en declaratieformat voor de verantwoording en declaratie van de meerkosten Covid-unit voor zorgorganisaties met minder dan 10 mln Zvw omzet. Overleg ActiZ-ZN loopt nog omdat enkele knelpunten rond de inbreng van continuïteitsbijdrage nog moeten worden opgelost. Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.

  Uw vragen over de financiële regelingen kunt u richten aan L.Markus@ActiZ.nl.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Per 8 maart 2021 versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen voor gevaccineerde bewoners

  Minister Hugo de Jonge had tijdens de persconferentie van 8 maart 2021 goed nieuws voor de verpleeghuizen: ‘Het aantal besmettingen en de sterfte onder verpleeghuisbewoners neemt fors af. De strategie om de kwetsbare groepen en degenen die voor hen zorgen als eerste te vaccineren, lijkt daarmee de eerste vruchten af te werpen. Hoe hoopvol is het, dat in de verpleeghuizen vanaf heden weer meer bezoek mogelijk is dankzij vaccinatie. Zijn bewoners gevaccineerd, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag en dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. En dat is een eerste stap, volgende stappen werken we uit met de deskundigen.’

  De versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen staat nader toegelicht in de brief aan de Tweede Kamer over de ‘coronamaatregelen 8 maart 2021’ die minister De Jonge eveneens gisteravond heeft verzonden. Het kabinet volgt hiermee het advies van het OMT.

  Regels coronapreventie goed naleven

  Wel benadrukt De Jonge in zijn brief dat met deze versoepeling het noodzakelijk is dat de regels voor coronapreventie goed nageleefd worden: 

  Geen bezoek van personen met klachten passend bij COVID-19, de bezoeker gebruikt een mondneusmasker en houdt zich aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen. Ook op de kamer van de bewoner blijft dit advies gelden. In de buitenlucht kan het mondneusmasker achterwege blijven wanneer afstand gehouden kan worden.

  Verder blijft de Handreiking bezoek én sociaal contact van toepassing.

  Monitoring versoepeling bezoekregeling

  Ook zal de minister de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg weer vragen om de versoepeling van de bezoekregeling te monitoren. Minister De Jonge: ‘De wijze waarop de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg de monitoring eerder hebben gedaan, heeft internationaal de aandacht getrokken. De Academische Werkplaatsen hebben veel verzoeken gehad voor presentaties in andere landen. Nederland wordt gezien als een voorbeeld op het gebied van het monitoren van het weer openen van de verpleeghuizen en de manier waarop inzichten bij het beleid worden betrokken.’

  Verkenning verdere versoepelingen

  Ook volgt het kabinet het advies van het OMT als het gaat om de uitvoering van een verkenning van verdere versoepelingen in de langdurige zorg – zowel in instellingen als voor gevaccineerde ouderen die thuis wonen – en onder welke voorwaarden die verantwoord zijn. Naar verwachting is deze verkenning begin april gereed.

 • Update coronavirus – 113

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Meer mogelijk in bezoekregeling verpleeghuiszorg 

  Het kabinet heeft eerder deze week in de persconferentie en de Kamerbrief gecommuniceerd dat er onder voorwaarden weer twee bezoekers welkom zijn bij bewoners in verpleeghuizen. Hiermee volgen zij het advies van het OMT. Het OMT stelt in haar advies dat als in een instelling de bewoners volledig (dus twee keer) gevaccineerd zijn dit ruimte biedt om onder de huidige omstandigheden de bezoekregeling van maximaal 1 naar maximaal 2 bezoekers per dag uit breiden. Uitgangspunt bij eventuele versoepeling blijft dat dat optimale veiligheid wordt nagestreefd, terwijl de impact van preventieve maatregelen op bewoners en medewerkers zo veel mogelijk beperkt wordt. Kortom, maatwerk blijft het devies. Het blijft aan u om in samenspraak met de cliëntenraad en de VAR/PAR het bezoekbeleid per locatie vast te stellen, passend bij de lokale omstandigheden. Indien de bewoners op een locatie zijn gevaccineerd kunt u afwijken van de landelijke richtlijn van 1 bezoeker zoals die thuis geldt. Als de dalende trend in het aantal besmettingen doorzet dan adviseren wij u de komende tijd regelmatig te bezien welke versoepelingen in het bezoekbeleid mogelijk zijn.

  Quarantaine in de langdurige zorg kan soms korter

  Op basis van het OMT-advies kan bij een volledig gevaccineerde bewoner de quarantaine na contact met een positief geteste huisgenoot of overig nauw contact beëindigd worden na een negatieve PCR-test op dag 5. Een medewerker die in quarantaine is, kan na een negatieve PCR-test op dag 5 weer ingezet worden in de patiëntenzorg. Dit geldt zowel voor gevaccineerde als on(volledig) gevaccineerde medewerkers, omdat medewerkers preventief met mondneusmaskers werken en de bewoners in principe beschermd zijn door vaccinatie.

  Covid-monitor; daling zet vooralsnog door

  De afname in het aantal locaties met een besmetting zet verder door. Op dit moment is bij 13,3% (338) van de verpleeghuislocaties sprake van een besmetting (in de afgelopen vier weken), een flinke trendbreuk als we deze afzetten tegen het totaal aantal besmettingen in de samenleving. Dit duidt erop dat vaccineren effect heeft. Op basis van de prognose van de GGD GHOR verwachten we aankomende twee weken een verdere daling van het aantal besmettingen in de verpleeghuizen. Het ziekteverzuimcijfer in de sector ligt rond de 9,5% en blijft daarmee hoog. De wijkverpleging is in 13 regio’s ‘beheersbaar, maar zorgelijk’. In de 12 andere regio’s is de situatie ‘beheersbaar’. Het aantal bezette Covid-bedden in de VVT daalt gestaag, nu tot 560. In verpleeghuizen is de situatie in 15 regio’s ‘beheersbaar, maar zorgelijk’ en in 10 regio’s in de situatie ‘beheersbaar’.

  Webinar ‘de paradox’ uitgesteld 

  Het ActiZ-webinar ‘Covid 19: De paradox’ van vrijdag 12 maart is uitgesteld. Nader bericht over een nieuwe datum volgt. Het thema van het Webinar blijft onveranderd en gaat over de paradox tussen enerzijds de voorbereiding op een derde golf en anderzijds de forse daling in besmetting en versoepelingen.

  Vaccinatie
  RIVM ontvangt nog niet alle vaccinatieberichten van zorgaanbieders: doe de check!

  Er zijn grote verschillen tussen het aantal uitgeleverde vaccinaties (tot voor kort de enige voortgangsindicator) en het aantal vaccinaties dat vanuit de zorgsystemen als toegediend gemeld wordt. Het blijkt dat dat een groot aantal zorgorganisaties nog helemaal géén vaccinaties meldt. Daarom verzoeken wij u om op korte termijn te checken hoe dat bij zit. Het grote belang voor de ouderenzorg is snel zicht op effecten van vaccinatie, bijwerking en op nut, noodzaak en afschalingsmogelijkheden van de coronamaatregelen. Dus doe de check! 

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 112

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Fase 3: code zwart, en toch dalende cijfers in de sector

  Het voelt heel dubbel. We bereiden ons voor op een 3e golf, een ongekend hoge piek en opnieuw vastlopende zorg. En tegelijkertijd zien we een forse daling in de besmettingen in onze sector, met name onder bewoners en medewerkers van verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen. Meer vrijheden en maatregelen afbouwen? Of juist strak sturen en maatregelen uitbreiden. Op vrijdag 12 maart gaan we graag samen met u in gesprek over dit dilemma in het ActiZ-webinar Covid-19: ‘De paradox’. Naast onderlinge uitwisseling verwachten we medewerking van IGJ, LNAZ en GGD.

  Gelekte informatie over OMT-advies

  NOS.nl en Teletekst melden dat het meest recente OMT-advies in zou gaan op verruiming van bezoekmogelijkheden. Het kabinet moet het betreffende OMT-advies echter nog gaan bespreken. Als er relevante informatie is dan informeren we u uiteraard direct. Overigens gaan we ervanuit dat de bestaande handreiking voor bezoek en sociaal contact de nodige mogelijkheden biedt om uw regelingen aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zowel als het gaat om beperking als bij mogelijkheden tot verruiming. Het OMT adviseert vooralsnog niet over ander PBM-gebruik, daarvoor worden de resultaten van het lopende onderzoek naar transmissie na vaccinatie eerst afgewacht.

  Vaccinatie

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

  In de week van 29 maart en 5 april (week 13 en 14) vindt de ‘inhaalronde’ plaats voor het vaccineren van cliënten onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Daarna kan in de weken van 26 april en 3 mei (week 17 en 18) de 2e vaccinatie toegediend worden. Zorgaanbieders kunnen van 22 tot en met 24 maart bestellen via de SNPG. Als uw organisatie nog niet bekend is bij de SNPG, kunt u zich zo spoedig mogelijk aanmelden voordat u een bestelling kunt plaatsen. De vaccins kunnen inmiddels per losse flacon (5,5 dosis) besteld worden. Na levering kunt u nog ca. 3 dagen vaccineren. Volgende week publiceert het RIVM een werkinstructie rondom vaccinatie inhaalronde.

  Cliënten die nog géén vaccinatie hebben gehad en cliënten die de tweede vaccinatie hebben gemist, kunnen dan alsnog in de inhaalronde gevaccineerd worden. Personen die vanuit spillage een eerste vaccinatie hebben gehad, moeten in de inhaalronde ook een tweede vaccinatie krijgen.

  Waar mogelijk en wenselijk kunnen cliënten die vallen onder een huisarts en wonen in dezelfde instelling, ook gevaccineerd worden in de inhaalronde. Uiteraard in nauw overleg tussen de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts. Alle nieuwsberichten van het RIVM over vaccinatie vindt u onderaan deze pagina op RIVM.nl.

  Vaccinmakelaars voor traject onder HAP en specialist ouderengeneeskunde
  Per 1 maart zijn twee vaccinmakelaars gestart bij het RIVM. Zij zijn vanaf nu het aanspreekpunt wanneer er na de vaccinatie van de cliënten flacons overblijven. Wanneer u dichte flacons overhoudt, kunt u dit doorgeven aan het RIVM door een mail en checklist te sturen naar vaccinmakelaar@rivm.nl.

  Vaccinatie zorgmedewerkers

  Mocht u eerdere communicatie gemist hebben: alle zorgmedewerkers in onze sector, (met direct cliëntcontact!), ook nieuwe medewerkers en stagiaires, kunnen inmiddels terecht bij de GGD om een afspraak te maken voor vaccinatie in de komende weken. Zorgmedewerkers moeten bij het maken van de afspraak in het bezit zijn van een uitnodigingsbrief op naam van de medewerker en met naam van de organisatie. Op Mijn ActiZ vindt u de uitnodigingsbrief en andere relevante informatie over vaccinatie van zorgmedewerkers.

  ‘Spookbrieven’ over vaccinatie

  Diverse leden ontvangen ongevraagd brieven met onjuiste, onvolledige en ongenuanceerde informatie over vaccinatie. Op dit moment circuleert een brief over “vaccinatie en de Wzd” van het “Artsenteam Viruswaarheid”. Het betreft uiteraard desinformatie waarvan inmiddels ook VWS onderzoekt hoe dat voorkomen kan worden of hoe daarop gereageerd kan worden. Omdat dergelijke brieven vaak ook op locatie, bij artsen of bij andere zorgverleners bezorgd worden, leek het ons toch goed om hier kort te melden.

  Covid-regelingen en jaarrekening 2020

  Geleidelijk begint duidelijk te worden wat het effect is van de veelheid aan Wlz-regelingen in 2020 (regulier, kwaliteitsbudget en alle Wlz-Covid-regelingen) op de jaarresultaten. De effecten voor de Wmo-regelingen, de Zvw-regelingen en met name de samenloop van álle regelingen worden pas de komende weken geleidelijk helder.

  Wellicht ten overvloede wijs ik u nogmaals op het feit dat de Covid-regelingen specifiek en uitsluitend bedoeld zijn om financieel nadeel en problemen te voorkomen. Níet om er financieel beter van te worden. Het blijft dan ook zaak om te voorkomen dat kosten (regulier, kwaliteit, meerkosten of CB) dúbbel, of juist helemaal níet vergoed worden. Op ActiZ.nl vindt u het overzicht van de Covid-regelingen voor 2020 en specifieke informatie over ondersteuning rond de Zvw regelingen. Met vragen kunt u te allen tijde terecht bij Lenard Markus (l.markus@actiz.nl) voor Zvw/ Wmo en bij Marc van Eck (m.van.eck@actiz.nl) voor de Wlz.

  Covid-regelingen Zvw 2021

  U wacht nog steeds op de Zvw-Covid-regelingen voor meerkosten en continuïteitsbijdrage in 2021. Zoals eerder met u gedeeld, verlopen de gesprekken over deze regelingen traag en moeizaam. De regelingen komen er overigens sowieso! We streven voor 2021 echter naar betere en eenvoudigere regelingen die voor zoveel mogelijk (ook kleinere) aanbieders in de Zvw problemen voorkomen of oplossen. We veronderstellen daarbij dat u méér belang hecht aan de best mogelijke regeling dan aan de snelst mogelijke regeling. De komende weken verwachten we u alsnog concrete en bruikbare resultaten te kunnen melden.  

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 111

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Afwegingskader VVT voor ‘Fase 3: Code zwart’ gepubliceerd

  V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ hebben gezamenlijk een afwegingskader gepubliceerd om zorgorganisaties en professionals te helpen keuzes te maken in een code-zwart-scenario in de VVT. Het afwegingskader wordt gepubliceerd juist in een tijd dat de Covid-19 cijfers in de VVT de goede kant op gaan. Tegelijkertijd blijft de dreiging van een derde golf als gevolg van de Britse mutant van het Covid-19 virus bestaan. Als een derde golf zich onverhoopt toch zou aandienen en de zorgcontinuïteit zwaar onder druk staat, is het goed dat in elke regio afspraken gemaakt zijn over hoe dan te handelen. 

  Het afwegingskader is géén blauwdruk maar ondersteunt regio’s in het maken van gezamenlijke afspraken. Het landelijke afwegingskader is nadrukkelijk niet bedoeld om regionale afspraken en plannen te vervangen, maar dient als toetssteen en hulpmiddel. Morgen, op 3 maart, deelt de LNAZ alle sectorale afwegingskaders met de ROAZ-en in de regio’s. We verwachten de komende dagen nadere duiding van de IGJ rond ‘fase 3: code zwart’. Daarnaast komt er nog een beleidsbrief van het ministerie van VWS aan de Kamer. Het leek ons echter goed u nu alvast duidelijk te wat we landelijk doen ter ondersteuning van hetgeen u in de regio afspreekt.

  Vaccinatie

  Vaccinatie zorgmedewerkers

  Gisteren, in update 110, informeerden wij u over de GO voor de laatste groep wijkverpleging en voor de 2 groepen Wmo-ondersteuning (met direct cliëntcontact). Ondertussen is er ook een GO voor ZZP’ers vanaf 18 jaar, werkzaam in de ouderenzorg en wijkverpleging. U kunt nu dus ook aan de bij u werkzame ZZP’ers een uitnodigingsbrief verstrekken. Solopartners, belangenbehartiger van ZZP’ers, benadert deze groep ook. De PGB-zorgverleners in de Wlz en Wmo worden binnenkort door de SVB aangeschreven namens PGB-houders. De uitnodigingsbrief is inmiddels aangevuld met de optie om online een afspraak in te plannen. Overige informatie over vaccinatie van zorgmedewerkers vindt u hier.

  Subsidie coronabanen aanvragen

  U kunt nu subsidie aanvragen voor de coronabanen. Om deze aanvraag te doen, moet u de loonkosten berekenen met een door VWS opgesteld Excel-formulier. De CAO VVT kent drempelbedragen voor de eindejaarsuitkering en vakantietoeslag, daardoor gelden er voor de coronabanen andere percentages dan in de CAO staan. In het specifiek voor coronabanen ontwikkelde hulpmiddel, vindt u de juiste percentages voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, plus een aantal voorbeelden voor de pensioenpremie. Hier vindt u alle relevante informatie.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 110

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie
  Vaccinatie zorgmedewerkers
  De komende dagen kunnen ook de laatste drie groepen zorgmedewerkers (met direct cliëntcontact!) gaan bellen met de GGD om een afspraak voor vaccinatie te maken:

  • vanaf morgen 2 maart zorgmedewerkers wijkverpleging van 18 jaar en ouder

  • vanaf woensdag 3 maart zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning* van 45 jaar en ouder

  • vanaf donderdag 4 maart zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning* van 18 jaar en ouder

  *Huishoudelijke zorg (inclusief maaltijdondersteuning), dagbesteding en individuele begeleiding voor kwetsbare ouderen. De resterende Wmo-zorg valt in de categorie ‘overige zorgmedewerkers’ die net als PGB zorgverleners en ZZP-ers later wordt uitgenodigd.

  De bekende modelbrief kan ook voor deze groepen gedownload worden. Inmiddels is het overigens ook mogelijk om online een vaccinatieafspraak te maken. Het is van belang dat de medewerker de uitnodiging (brief of mail) ‘op naam’ ontvangt en dat daarin duidelijk te lezen is dat die brief van u als werkgever afkomstig is. De GGD zal daar strikter op toezien dan in de vorige ronde. Ook deze medewerkers worden gevaccineerd met AstraZeneca, tenzij. De GGD bewaakt dat medewerkers van 65 jaar en ouder of met specifieke medische problemen een passend vaccin krijgen. Met vragen aan de GGD kunt u terecht bij uw GGD, vragen aan ActiZ kunt u richten aan corona-vragen@actiz.nl.

  N.B. In de media circuleren allerlei berichten over de werking en bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Tevens is deze informatiebrief en een informatiefilmpje beschikbaar voor uw medewerkers.

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

  • Verenso heeft de Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Cormirnaty aangepast, rekening houdend met de geactualiseerde RIVM werkinstructie en LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie.

  • Aanvullend op de eerder aangekondigde ‘inhaalronde’ in de week van 29 maart, is inmiddels duidelijk dat de 2e-vaccinatie-inhaalronde gepland wordt in de week van 26 april.

  • De IGJ en het RIVM organiseren komende donderdag 4 maart een webinar over goed vaccin beheer. In dit webinar worden de belangrijkste aspecten van de koude keten, goed vaccinbeheer en het transport van vaccins besproken.

  • De werkinstructie vaccinatie is vwb spillage opnieuw aangepast. Overblijvende dichte flacons kunnen gemeld worden bij het RIVM en zij bemiddelen samen met de GGD over inzet van de spillage. U regelt vervolgens met de GGD het vervoer. Tevens is de mogelijkheid toegevoegd om spillage in reeds geopende flacons te benutten voor mantelzorgers/ vrijwilligers ouder dan 60 jaar verbonden aan de instelling.

  Actualisatie uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie
  De uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat nu onder andere om een nieuwe Handreiking beoordelen allergische reacties na Covid-19-vaccinatie en een gewijzigde handleiding Covid-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.

  Testen en bron- en contactonderzoek
  In het protocol BCO is toegevoegd onder welke voorwaarden cliënten van een positief geteste zorgmedewerker die in de besmettelijke periode met PBM gewerkt heeft, niet als contact worden beschouwd.

  Corona communicatie

  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Webinar: De impact van de Britse coronavariant op de verpleegkundige zorg – Wat kunnen we verwachten?


  Wil je weten welke impact de Britse coronavariant heeft op de verpleegkundige zorg? Wat je kunt verwachten? En wat we kunnen leren van de Britse situatie? De Londense Chief Nurse Flo Panel-Coates vertelt hierover in het webinar op 9 maart.

  Begin januari werd Engeland hard getroffen door de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. In Londen, waar 1 op de 30 mensen besmet was, werd de zorg geconfronteerd met een zwart scenario. De ziekenhuizen lagen bomvol, het aantal patiënten op de ic verdubbelde in twee weken tijd, er waren files van ambulances wachtend op een plek voor een patiënt en verpleegkundigen en verzorgenden stonden voor ingewikkelde vraagstukken.

  Volgens het RIVM komt er een derde golf aan, veroorzaakt door deze Britse variant. In de zorg wordt hard gewerkt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de verschillende scenario’s waar we mee geconfronteerd kunnen worden. Maar wat kun je verwachten?

  Flo Panel-Coates, Chief Nurse bij University College London Hospitals (ULCH) vertelt tijdens dit webinar over impact op de verpleegkundige zorg. Samen met V&VN-voorzitter Bianca Buurman bespreekt ze wat wij van de Britse situatie kunnen leren.

  Voor wie?

  Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
  En andere geïnteresseerden.

  Programma

  In het gesprek met V&VN voorzitter Bianca Buurman deelt Flo Panel-Coates haar ervaringen en schetst ze een beeld van de situatie in de Britse zorg tijdens de piek in januari 2021. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke verschillen verwachten we met eerdere golven. Hoe is de situatie nu?
  • Welke impact had de situatie op de zorg die de Britse verpleegkundigen en verzorgenden kunnen leveren? Welke voorbereidingen zijn er getroffen?
  • Tegen welke ethische dilemma’s liepen de Britse verpleegkundigen en verzorgenden aan en welke beslissingen moesten zij nemen? Welke ondersteuning kregen zij?
  • Welk effect had de Britse variant op de zorg in bijvoorbeeld de verpleeghuizen, wijkverpleging en ambulancezorg?
  • Wat zijn de vijf lessen die wij hier in Nederland van kunnen leren?

  Bijzonderheden

  De voertaal van het interview is Engels. Tussentijds worden antwoorden in het Nederlands samengevat.

  Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen (in het Nederlands) via de chat. Gestelde vragen worden niet individueel beantwoord via de chat, maar zoveel mogelijk tijdens het webinar ingebracht. We kunnen niet beloven dat we aan alle vragen toekomen. Het webinar is naderhand terug te kijken via de website van V&VN.

  Praktische informatie

  Wanneer: 9 maart 2021
  Tijd: 20:00 – 21:00
  Waar: Online – Webinar
  Kosten: Gratis

  Aanmelding mogelijk tot dinsdag 9 maart 16:00 uur.

  Accreditatie

  Geen accreditatiepunten. Op te voeren als ODA (overige deskundigheidsbevorderende activiteiten).

  Aanmelden

 • Protocol injecteren AstraZeneca-vaccin vrij beschikbaar

  Download het protocol

  Met het protocol hebben zorgprofessionals een overzichtelijk naslagwerk in handen. De werkinstructie is geschikt voor het klaarmaken en injecteren van het AstraZeneca-vaccin. Het vaccin is geschikt voor intramusculaire injectie voor mensen boven de 18 jaar. 

 • Update coronavirus – 109

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie
  Correctie fout mailadres RIVM bij overschot vaccin

  In Update 105 is een storende fout geslopen. Het juiste e-mailadres om overblijvende dichte flacons met vaccin te melden bij het RIVM is: covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl.

  IGJ

  De IGJ publiceerde haar ervaringen met en tips rond vaccinatie.

  Bonus zorgmedewerkers

  ActiZ houdt vast aan de oorspronkelijke uitgangspunten van de zorgbonus, de bonus moet substantieel zijn en ruimhartig worden toegekend. Nu blijkt dat VWS deze uitgangspunten los wil laten zonder een goed alternatief te bieden, kan ActiZ niet verder praten over de uitvoering van de bonus in 2021. De actuele stand van zaken en de details vindt u met ander nieuws over arbeidszaken in de meest recente nieuwsbrief.

  WOB-verzoek bonus 2020

  VWS heeft de zorgbranches gemeld dat er een WOB-verzoek is gedaan door ‘Follow the Money’, om op instellingsniveau het aantal bonusaanvragen zichtbaar te maken. VWS zal dit verzoek uitvoeren.

  Actuele cijfers verpleeghuizen

  Wachtlijsten

  Het aantal wachtenden VV is 20.662. Dat is iets lager dan op 1 december 2020 toen er 21.054 wachtenden VV waren (een kleine 2% minder).

  Bezetting

  De bezetting in verpleeghuizen is in de maand december met 3.700 plaatsen (-3,2 %) verder afgenomen naar totaal 112.100 wachtenden op 1 januari 2021. Dit de laagste bezetting sinds de corona-uitbraak: 6.700 plaatsen zijn ten opzichte van maart 2020 niet bezet.

  Financiële COVID-regelingen

  ActiZ heeft naar aanleiding van de twee digitale spreekuren FAQ’s voor de compensatiemaatregelen voor de Zvw uitgewerkt. Deze zijn geordend op de thema’s continuïteitsbijdrage, meerkosten, ex-post afrekening en planning rond verantwoording en jaarrekening. Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij l.markus@actiz.nl.

  Covid-toelichting jaarrekening 2020

  ActiZ heeft –vooruitlopend op een Uiting van de Raad voor de Jaarverslaggeving– een voorbeeldtekst laten opstellen over de verwerking van de covid-effecten in de jaarrekening 2020. Het gaat om tekst voor de toelichting bij de jaarrekeningen en het bestuursverslag, voor zover dat betrekking heeft op Covid-19. Deze tekst is afgestemd met financials uit de achterban en getoetst bij enkele accountants vanuit Coziek.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 108

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccinatie zorgmedewerkers

  Vanaf morgen, donderdag 25 februari, kunnen zorgmedewerkers (met direct cliëntcontact!) in de wijkverpleging gaan bellen met de GGD om een afspraak voor vaccinatie te maken. Er worden afspraken gepland vanaf 8 maart. Om lange wachttijden te voorkomen gaat de uitnodiging in groepen uit en is het callcenter van de GGD ook in het weekend bereikbaar. Over de eerste 2 groepen is zekerheid dus die kunnen nu uitgenodigd worden.

  • Zorgmedewerkers wijkverpleging van 45 jaar en ouder kunnen bellen vanaf morgen 25 februari

  • Zorgmedewerkers wijkverpleging van 35 jaar en ouder kunnen bellen vanaf vrijdag 26 februari

  De overige groepen medewerkers in de ouderenzorg (met direct cliëntcontact!) zijn naar alle waarschijnlijkheid volgende week aan de beurt. Daarvoor geldt nog het voorbehoud van voldoende levering van vaccins! Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk. Het betreft:

  • Zorgmedewerkers wijkverpleging van 18 jaar en ouder

  • Medewerkers Hulp bij huishouden/dagbesteding/begeleiding van 45 jaar en ouder

  • Medewerkers Hulp bij huishouden/dagbesteding/begeleiding, PGB-zorg, ZZP-ers vanaf 18 jaar

  Deze modelbrief kan gebruikt worden om de steeds de betreffende groep medewerkers uit te nodigen. Het is van belang dat de medewerker de brief of mail ‘op naam’ ontvangt en dat daarin duidelijk te lezen is dat die brief van u als werkgever afkomstig is. De GGD zal daar strikter op toezien dan in de vorige ronde. Deze medewerkers worden gevaccineerd met AstraZeneca, tenzij. De GGD bewaakt dat medewerkers van 65 jaar en ouder of met specifieke medische problemen een passend vaccin krijgen. Met vragen aan de GGD kunt u terecht bij uw GGD, vragen aan ActiZ kunt u richten aan corona-vragen@actiz.nl

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde
  Op maandag 21 februari hebben we in update 107 gemeld dat eventuele spillage (open flacons) van de tweede vaccinatieronde voor bewoners die al een eerste vaccinatie gehad hebben, gebruikt mag worden voor cliënten (of als die er niet zijn medewerkers in de verpleeghuiszorg). Deze cliënten (en medewerkers) kunnen dan de tweede vaccinatie krijgen in de ‘inhaalronde’ van eind maart. 

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid huisarts

  Inmiddels loopt de vaccinatie van bewoners onder verantwoordelijkheid van de huisarts volop. Op basis van de praktijk heeft het RIVM de werkinstructies, richtlijnen en het spillageprotocolgeactualiseerd.

  Corona communicatie
  Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 107

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

  De werkinstructie Covid-19 vaccinatie eigen medische dienst is aangepast op het onderdeel spillageprotocol. Het spillageprotocol voor de tweede vaccinatieronde (22 februari-  maart) is als volgt: “Nadat alle cliënten en medewerkers die in de eerste vaccinatieronde zijn gevaccineerd de tweede vaccinatie hebben gehad, kan er door omstandigheden vaccin over zijn. Deze mag gebruikt worden voor de vaccinatie van cliënten die nog geen eerste vaccinatie hebben gehad. Deze cliënten kunnen tijdens de veegronde (in week 13) de tweede vaccinatie krijgen.”

  Vaccinatie zorgmedewerkers

  Zoals u wellicht uit de media reeds vernomen hebt, is er opnieuw sprake van forse vertraging in de leveringen van het AstraZeneca vaccin. In onze sector zijn de zorgmedewerkers in de wijkverpleging als volgende groep aan de beurt. Inmiddels zijn we volop in gesprek met RIVM, GGD en het ministerie van VWS over de consequenties van de vertraagde levering. Mogelijk is verdere fasering van de volgende groepen noodzakelijk. We berichten u uiteraard zo snel mogelijk nader.

  ActiZ Covid monitor en bezoekregeling

  Covid-monitor

  ActiZ monitort -in samenwerking met de GGD-GHOR- middels peilstations in diverse regio’s de voortgang rondom Covid-19. In week 7 is de situatie voor het eerst sinds maanden in geen enkele regio meer kritisch. In de wijkverpleging is de situatie in 13 regio’s ‘beheersbaar, maar zorgelijk’. In de 12 andere regio’s is de situatie ‘beheersbaar’. Het aantal bezette Covid-bedden in de VVT is voor de vijfde week op rij gedaald, nu tot 625. In verpleeghuizen is de situatie in 19 regio’s beheersbaar, maar zorgelijk en in 6 regio’s in de situatie beheersbaar. De afname in het aantal locaties met een besmetting zet verder door. Op dit moment is bij 531 locaties sprake van een besmetting. Afgelopen week is het aantal nieuwe besmettingen (605) in verpleeghuizen fors gedaald (323). Op basis van de prognose van de GGD-GHOR verwachten we aankomende twee weken een verdere daling. Het ziekteverzuimcijfer in de sector blijft rond 10%.

  Bezoekregeling verpleeghuizen

  Indien de situatie in uw organisatie verbetert, dan is het van belang om te bezien of uw maatregelen rondom bezoek nog steeds passend zijn. Wanneer de druk op de zorg vermindert, is het wellicht mogelijk de maatregelen rondom bezoek geleidelijk te verruimen. Uiteraard weer in samenspraak met cliëntenraad en VAR/PAR in uw organisatie. De handreiking rondom bezoek en sociaal contact kan u daar ook bij helpen.

  Code zwart scenario 

  In update 105 heb bent u geïnformeerd over de spoedige komst van een ‘afwegingskader code zwart voor verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, kortdurende zorg, wijkverpleging en thuiszorg’. Het plan was om dit afwegingskader begin deze week met u te delen, maar omdat het overleg met partijen nog niet tot volledige overeenstemming heeft geleid, is de publicatie uitgesteld tot eind deze week of begin volgende week. In veel regio’s zijn overigens al volop sectorale en ketenplannen gemaakt voor een mogelijk Code-Zwart Scenario. Het landelijk afwegingskader is bedoeld als toetssteen en handvat voor de regionale plannen. Daarnaast wordt onder regie van de LNAZ bezien of de diverse sectorale afwegingskaders (met name op de raakvlakken in de keten) voldoende samenhang vertonen of dat daar nog aanvullende actie voor nodig is.

  Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast

  Op basis van enkele OMT adviezen is in deze RIVM-richtlijn ‘quarantaine van zorgmedewerkers met een huisgenoot met klachten’ aangepast. Daarnaast is onder meer een extra onderbouwing toegevoegd rond het gebruik van mondneusmaskergebruik in de zorg. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u op RIVM.nl.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 106

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

  Voor nieuwe bewoners en bewoners die in de eerste vaccinatieronde om allerlei redenen niet gevaccineerd konden worden volgt een ‘inhaalronde’ die rond de week van 29 maart zal plaatsvinden. Uiteraard afhankelijk van daadwerkelijk beschikbaar vaccin. Nader bericht volgt, over de wijze van bestellen en ook over een meer structurele oplossing voor nieuwe bewoners.

  Reminder: voor de vaccinatie van bewoners van instellingen onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde is op 21 januari 2021 besloten dat het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie is aangepast van 3 weken (21 dagen) naar 4 weken (28 dagen). Instellingen die al een afspraak hadden voor de levering van de tweede vaccinatieronde op basis van 3 weken, hebben van SNPG bericht ontvangen met een nieuwe leverdatum.

  Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid huisarts
  Het kan zijn dat uw HAP aangebroken flacons overhoudt nadat alle cliënten in de instelling zijn gevaccineerd. Het spillageprotocol voor vaccinatie met BioNTech/Pfizer via de huisarts is als volgt:

  1 Medewerkers van de betreffende instelling, ouder dan 60

  2 Mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan de instelling, ouder dan 60

  3 Medewerkers van de instelling, jonger dan 60

  Deze prioritering geldt alleen voor het gebruik van aangebroken flacons. Wanneer uw HAP dichte flacons overhoudt, dan is dat geen spillage. Dichte flacons worden door de HAP gemeld en geretourneerd aan het RIVM. Meer informatie over vaccinatie van deze groep vindt u hier.

  Vaccinatie medewerkers

  In de pers is de afgelopen dagen veel te doen geweest over situaties waarin medewerkers in de verpleeghuiszorg te ruim zouden zijn uitgenodigd. Onze reactie hierop in update 105 was wellicht onvoldoende helder, daarom is een en ander nogmaals toegelicht in dit bericht.

  De verwachte GO voor zorgmedewerkers (met direct cliëntcontact!) in de wijkverpleging, is nog niet definitief. De levering van het AstraZeneca-vaccin komt langzamer op gang dan verwacht en gehoopt.

  Nieuwe medewerkers in de verpleeghuiszorg (met direct cliëntcontact!) kunnen zich overigens doorlopend melden bij de GGD (08001533) om gevaccineerd te worden.

  Financiële regelingen Zvw, correctie

  In de update van afgelopen dinsdag stond een mogelijk verwarrend stukje over de regelingen voor continuïteitsbijdrage over 2020. Bedoeld was aan te geven dat de continuïteitsbijdrage voor de wijkverpleging/ eerstelijnsverblijf/ GRZ in de generieke regelingen loopt t/m oktober. Voor de specifieke regeling (>10 miljoen Zvw-omzet) loopt de eerstelijnsverblijf/ GRZ continuïteitsbijdrage door t/m december. Voor wijkverpleging is in de specifieke regeling afgesproken dat continuïteitsbijdrage mogelijk is bij > 6% omzetverlies.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Concept handreikingen en praktijktest

  Op dit momenten ontwikkelen we de handreikingen in conceptvorm. De klankbordcommissie van dit project adviseert op inhoud en vorm van de handreikingen, en de belangrijkste uitgangspunten voor het testen in de praktijk binnen bedrijven.

  Deelnemers aan de brainstormsessies krijgen de concepthandreikingen eveneens toegestuurd om op te reageren. Mocht je deze ook willen ontvangen, stuur ons dan komende week een e-mail.

  Wil jouw organisatie de handreikingen testen? 
  Of een bedrijf uit je netwerk?

  Deze flyer biedt de eerste informatie over hoe de praktijktest eruitziet. We zoeken organisaties waar zowel mensen in loondienst als zelfstandigen werken, beide met langdurige klachten na een doorgemaakte COVID-19 infectie. Als je ons een mail stuurt met daarin vermeld welke organisatie interesse heeft voor deelname aan de praktijktest, dan sturen we je uitgebreidere informatie toe. In totaal kunnen 3 organisaties deelnemen. Met dank aan de steun van ministerie van SZW zijn aan deelname geen kosten verbonden voor de organisatie.

  Download de flyer

 • Update coronavirus – 104

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

  Inmiddels loopt voor deze groep de tweede vaccinatieronde, details vindt u in het RIVM-nieuwsbericht en in de geactualiseerde werkinstructie. Als u in de eerste ronde door omstandigheden vaccins hebt overgedragen aan andere instellingen, houd dan bij de bestelling voor de tweede vaccinatieronde hetzelfde aantal aan als bij de eerste ronde en stem met de andere instelling af dat het teveel aan vaccins weer bij deze instelling komt. En wellicht ten overvloede: vervoer van vaccins tussen instellingen (niet tussen uw locaties) moet door een apotheek of een gecertificeerd vervoersbedrijf worden uitgevoerd.

  Informatie over het vaccineren van nieuwe bewoners en bewoners die nog niet gevaccineerd konden worden, bijvoorbeeld vanwege een uitbraak, volgt binnenkort. Er wordt gewerkt aan een meer structurele oplossing om alle bewoners waarvoor de specialist ouderengeneeskunde en dus de zorgaanbieder verantwoordelijk is, te kunnen blijven beschermen.  

  Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid huisarts

  Eerder deze week hebben we u bericht over de complexiteit en soms moeizame voortgang van dit traject. Mede daarom is het belang benadrukt van creatieve samenwerking en elkaar vinden in oplossingen. Inmiddels hebben RIVMInEen en de LHV aanvullende berichtgeving gepubliceerd. Daarnaast zijn de RIVM-werkinstructies voor zowel vaccinatie met Moderna als met BioNTech/Pfizer bijgesteld op basis van de eerste ervaringen.  

  Vaccinatie medewerkers

  Eind vorige week hebben we u geïnformeerd over de keuze van de minister van VWS om de positie van VVT-medewerkers in de volgorde en werkwijze van vaccinatie te handhaven zoals eerder afgesproken. Inmiddels wordt de groep intramurale medewerkers die nog geen vaccinatieafspraak heeft, opgeroepen en gevaccineerd. Komende week worden de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg opgeroepen om zich te melden en als dat op gang is worden de medewerkers in de wijk uitgenodigd, waarschijnlijk eind volgende week of de week daarna. Weer later komen de medewerkers in de Wmo-gefinancierde thuiszorg en dagbesteding.

  Financieel

  Als u problemen ervaart met zorgverzekeraars of gemeenten, maak dat bespreekbaar. Alleen samen kunnen we Corona aan, ook financieel. We verwachten overigens in de loop van volgende week de laatste details met u te kunnen delen over de financiële afwikkeling 2020. De Zvw-regelingen voor 2021 zijn momenteel onderwerp van gesprek. Covid-bedden worden sowieso vergoed vergelijkbaar met 2020. En er komt in elk geval een regeling voor meerkosten en voor omzetverlies door Covid. Om die zo eenvoudig en oplossend mogelijk te maken loopt nog tot 26 februari een enquête over uw actuele situatie. De resultaten worden gebruikt als input en onderhandeling voor de regelingen voor 2021 die ZN naar verwachting in maart gaat publiceren.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 103

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties. 

  Vaccinatie

  Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

  Naar aanleiding van verschillende ervaringen en signalen van leden informeren we u over de Beelden en tips rond vaccinatie van de IGJ. Het RIVM heeft de werkinstructie rondom vaccinatie aangepast op het onderdeel bestellen en vervoer van vaccins. Voor het vervoer van het vaccin tussen de instellingen moet een apotheek of een gecertificeerd vervoersbedrijf worden ingehuurd. 

  Aanvullend noemen we graag nogmaals de mogelijkheid om ook voor de 2e ronde hulp te vragen aan uw apotheek, met name bij het gespecialiseerde ‘coldchain’-vervoer tussen uw locaties. Ook bij het ompakken en het op locatie gereed maken van vaccins kan uw apotheek helpen. Neem zo nodig contact op via de KNMP.

  Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts

  Zoals eerder met u gedeeld kunnen alle mensen woonachtig in een verpleeghuisomgeving (primair bedoeld voor Wlz zorg) gevaccineerd worden door HAP of huisarts, los van of zij zelf een Wlz-indicatie zonder behandeling of een Zvw indicatie hebben. Daarover bent u wellicht al in contact met uw HAP. Inmiddels kunnen sommige HAP’s naast het Moderna-vaccin ook gebruik van het BioNTech/Pfizer vaccin. Dat kan wellicht enige verwarring geven (ook bij HAP of huisarts zelf) en wat chaotisch overkomen, maar het is allemaal bedoeld om de kwetsbaarste doelgroepen zo snel mogelijk te beschermen. Samenwerking en goede afstemming tussen u, uw collega-aanbieders en HAP/ huisarts is daarbij cruciaal. RIVM en InEen hebben opnieuw beloofd duidelijker en conform de met VWS en het veld gemaakte afspraken te communiceren. Morgen is een en ander sowieso onderwerp van gesprek in een bestuurlijk overleg over vaccinatie met het ministerie.

  Tegelijkertijd loopt de uitnodiging van thuiswonende ouderen via het RIVM voor een aantal leeftijdsgroepen, zij worden uitgenodigd om bij de GGD gevaccineerd te worden. Het kan dus zo zijn dat uw bewoners via beide routes worden uitgenodigd omdat de verschillende routes los van elkaar verlopen en het aan beide kanten onmogelijk is om te selecteren. In beide uitnodigingsbrieven is een passage opgenomen over het eventueel dubbel ontvangen van een uitnodiging. De werkwijze vaccinatie voor deze groepen en de Q&A’s gaan hier verder op in.

  Vaccinatie medewerkers

  De werkwijze vaccinatie zorgmedewerkers is geactualiseerd op basis van de vaccinatiestrategie. Deze week krijgen de eerste zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en aanverwante woonvormen die op de wachtlijst staan een sms-bericht van de GGD om alsnog een afspraak te maken. Ook kunnen medewerkers die begin januari een uitnodigingsbrief ontvingen maar nog geen afspraak hebben vanaf vrijdag 12 februari weer bellen met 0800-1533. De komende weken zullen ook de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging uitgenodigd gaan worden, een ‘GO’ per groep met specifieke uitnodigingsbrieven volgt zo snel als mogelijk.

  Inmiddels is er meer informatie over het vaccin van AstraZeneca. Details over werkzaamheid, bijwerkingen en contra-indicaties worden daarin uitgewerkt. Hoewel de werkzaamheid met tenminste 60% lager is dan van de eerdere vaccins, is de verwachting dat ook de 40% die niet volledig beschermd is, wel beduidend minder ziek wordt bij besmetting. De speculaties over werking van het vaccin bij specifieke gemuteerde varianten worden nader onderzocht, net als bij de eerdere vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna.

  Update uitvoeringsrichtlijn en e-learning Covid-19-vaccinatie

  Vanwege het beschikbaar komen van het AstraZeneca vaccin is de uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie 2021 aangepast. De richtlijn bevat een paragraaf (1.3) met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Ook de e-learning Covid-19-vaccinatie wordt aangepast en zal naar verwachting begin volgende week beschikbaar zijn.

  Digitale spreekuur verantwoording Covid-unit en meerkosten Zvw 2020

  ActiZ organiseert twee digitale spreekuren over de verantwoording van de Covid-unit en meerkosten Zvw. De eerste was op 10 februari en de tweede op 17 februari 2021. Het speciaal ontwikkelde verantwoordingsmodel komt aan de orde alsmede de toepassing van de ex-post afrekening Covid-units en meerkosten Zvw. Aanmelden kan nog voor 17 februari.

  Compensatieregelingen Zvw 2021: uw input wordt dringend gevraagd

  ActiZ heeft in januari met ZN afgesproken dat er ook in 2021 passende compensatieregelingen komen voor aanbieders van Zvw-zorg voor 2021. Het betreft goede dekking van zowel meerkosten, continuïteit/omzetderving en overschrijding van afgesproken productie. Als medewerkers elders worden ingezet dan normaal, moet dubbele betaling voorkomen worden. ActiZ heeft bij ZN de noodzaak van duidelijke eenvoudige regelingen voor 2021 onderstreept met gelijke aandacht voor alle typen VVT-zorgorganisaties in de Zvw. Om tot de best mogelijke regelingen te komen, is onder meer afgesproken dat beide partijen meer gegevens ophalen over de recente situatie en de verwachtingen voor de nabije toekomst inclusief een mogelijke 3e golf. Deze uitvraag heeft betrekking op omzetverlies in de laatste maanden, de oorzaken die daarbij een rol spelen, de verwachtingen voor nabije toekomst en de meerkosten over 2020. We vragen u om de enquête uiterlijk 26 februari in te vullen, zodat wij begin maart met ZN concrete afspraken kunnen gaan maken. De regeling voor extra Covid-bedden loopt overigens gewoon door, die staat niet ter discussie.

  Corona communicatie
  Via deze updates, https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Livestream over corona vaccinatie

  Bekijk de livestream op www.vaccinatielive.l over vaccineren tegen corona.

 • Update coronavirus – 102

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie medewerkers langdurige zorg, intramuraal én wijkverpleging

  Na alle commotie, onzekerheid en speculatie is er zicht op de voortgang en de keuzes in de vaccinatiestrategie. Minister De Jonge heeft vanmiddag toegezegd de afspraken met de medewerkers in de langdurige zorg alsnog na te komen. Het advies van de Gezondheidsraad om 60- tot 65-jarigen te gaan vaccineren wordt toegevoegd maar doet niks af aan de bestaande afspraken. Inmiddels is het kabinetsbesluit over de vervolgaanpak van de vaccinatie in een Kamerbrief bevestigd.

  De afgesproken planning is en blijft dus om eerst de medewerkers in de intramurale VVT, dan de medewerkers in de intramurale gehandicaptenzorg en vervolgens de wijkverpleging te gaan vaccineren. Aansluitend worden de overige medewerkers (Wmo, PGB e.d.) gevaccineerd zodat alle medewerkers in de langdurige zorg alsnog eind maart/ begin april gevaccineerd kunnen zijn. Als de geplande vaccins van AstraZeneca tenminste ook echt komen, maar inmiddels is dat zo goed als zeker.

  Concreet wordt de inzet van de AstraZeneca vaccins nu als volgt:

  • Komende week start vaccinatie van bijna 80.000 (!) wachtende medewerkers ‘intramuraal’, dat zijn de mensen waarmee door de GGD al is afgesproken dat zij uitgenodigd worden zodra dat kan of mensen die zich alsnog melden. Eventueel kunt u deze groep medewerkers nog een rappel sturen zodat zij een afspraak kunnen maken als ze die nog niet hebben. De eerste levering van AstraZeneca vaccins gaat volgende week naar deze groep, als er vaccins overblijven gaan die direct door naar de volgende groep medewerkers.

  • Aansluitend start in de week daarna de vaccinatie van medewerkers gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Komende week laten we u middels een GO weten wanner zij kunnen gaan bellen met 0800-1533. De GGD plant dan met hen een afspraak in de weken daarna. Het tempo is gebaseerd op de verwachte aantallen vaccins.

  • Ergens in de weken daarna komen de overige medewerkers in de langdurige zorg aan de beurt, onder andere Wmo- en PGB-zorgverleners. Zo kunnen alle medewerkers eind maart/ begin april gevaccineerd zijn.

  • Parallel start ná de inhaalslag voor de medewerkers volgende week, ook de vaccinatie van 60-64 jarigen en doelgroepen met een medische indicatie door de huisarts.

  Nadere details komen begin volgende week. Het nakomen van de eerder gemaakte afspraak over snelle vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijk, is niet vanzelf gegaan. Bij deze overtuigde keuze, die deels afwijkt van het advies van de Gezondheidsraad, heeft het kabinet zich mede laten leiden door het grote belang van continuïteit van de langdurige zorg en daarmee van de zorg als geheel. Via alle mogelijke kanalen is daarvoor intensief lobby gevoerd, zowel door ActiZ als door leden met (ludieke) acties. Dit is gedaan zowel achter als voor de schermen en op alle mogelijke niveaus. Onze oproep kreeg bijval van partners als V&VN, FNV, CNV en NU’91.

  Vaccinatie bewoners met huisartsenzorg door de HAP met Moderna en BioNTech/Pfizer 
  Huisartsenposten (HAP’s) organiseren de vaccinatie van de groep van ruim 70.000 Wlz-cliënten in (kleinschalige) instellingen die vallen onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Mobiele teams vanuit de huisartsenposten zijn op 25 januari begonnen met vaccineren met het vaccin van Moderna. Gisteren hebben RIVM en VWS besloten dat de HAP’s vanaf week 7 zowel met vaccins van Moderna als BioNTech/Pfizer kunnen vaccineren. Komende week wordt bekend welke HAP’s wanneer kunnen starten. Door nu naast Moderna ook BioNTech/Pfizer in te zetten, kan de totale doelgroep kwetsbare mensen (met Wlz en Zvw zorg) in instellingen nu sneller worden gevaccineerd

  • Vanaf week 7 kunnen al veel HAP’s starten met het vaccineren van cliënten op locatie door mobiele teams. HAP’s vaccineren óf met Moderna óf met BioNTech/Pfizer.

  • InEen organiseert in samenwerking met het RIVM een startbijeenkomst voor de HAP’s subgroep die met BioNTech/Pfizer aan de slag gaat.

  Voor de reeds gestarte regio’s verandert er niets aan het afgesproken proces met het vaccin van Moderna, zoals dat op 25 januari is gestart.

  Vaccinatiegegevens uitwisselen met het RIVM

  U kunt vanaf nu, als dit ook voor uw leverancier mogelijk is, de vaccinatiegegevens met toestemming van de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) naar het RIVM versturen. De meeste leveranciers zijn door de ketentesten heen en dus gereed. Bekijk hier de betreffende leveranciers. Over enkele juridische issues heeft ActiZ verduidelijking gevraagd aan VWS en het RIVM, inmiddels zijn die naar tevredenheid beantwoord.

  Rapport IGJ infectiepreventie

  Goed beleid omtrent infectiepreventie en hygiëne is belangrijk. Verpleeghuizen hebben hiervoor beleid en de uitvoering ervan is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eind vorig jaar onderzocht. Ze deed dit tijdens een bezoek aan 10 verpleeghuizen. Op basis daarvan constateert de IGJ dat er ruimte voor verbetering is bij de uitvoering van het beleid. ActiZneemt de uitkomsten ter harte.

  NZa analyse gevolgen coronacrisis

  De NZa heeft een analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor langdurige zorg gepubliceerd. Uit de analyse valt op te maken dat het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis de laatste maanden weer is toegenomen. Het lijkt erop dat mensen die deze zorg nodig hebben wel al een indicatie aanvragen die recht geeft op een plek in een verpleeghuis. Het aantal afgegeven indicaties is, na een korte daling, in november licht gestegen en ligt tot het einde van het jaar net boven het niveau van vorig jaar. Maar de opname lijkt uitgesteld te worden. Er zijn op 1 december namelijk ruim 3.500 bedden leeg, een verdubbeling sinds eind oktober.

  Richtlijnen RIVM – uitgangspunten PBM

  Naar aanleiding van het laatste OMT-advies heeft het RIVM de richtlijnen aangepast op de inzet van PBM. In de richtlijnen is aangegeven dat in de meeste situaties bij verpleging en verzorging van personen met (een verdenking op) Covid-19 een chirurgisch mondneusmasker type IIR volstaat. Bij aerosolvormende handelingen en bij enige twijfel dient een FFP2 masker gebruikt te worden. Toevoeging is dat dit ook overwogen kan worden in situaties waarbij ingeschat wordt dat er een verhoogd risico op vrijkomen van zeer kleine druppeltjes is, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een Covid-19 positieve/verdachte cliënt.

  ZN publiceert de integrale compensatieregeling Zvw boven 10 mln
  ZN heeft vandaag de integrale compensatieregeling voor zorgorganisaties wijkverpleging, elv en grz boven 10 mln omzet gepubliceerd. Daarin staat beschreven hoe de continuïteitsbijdragen en meerkostenvergoeding worden berekend. Ook staat de wijze van afrekening van de ex post meerkosten en covid-units beschreven; het document vermeldt tevens dat voor de onderbouwing van de ex post het verantwoordingsmodel covid meerkosten kan worden gebruikt.

  Voor de toelichting op de compensatiebedragen in de jaarrekening naar uw accountant kunt u verwijzen naar deze regeling. Zodra ZN de aanvraagmogelijkheid openstelt, zullen we u hierover nader informeren. De daadwerkelijke uitkering van bedragen zal naar verwachting pas na de zomer plaatsvinden. In alle gevallen, ook voor aanbieders met Zvw-zorg onder de 10 mln, geldt dat u te allen tijde contact met uw (grootste) verzekeraar kunt zoeken als u extreme knelpunten ervaart die niet in enige regeling opgelost worden.

  Modelovereenkomst ‘finale kwijting’ corona-verantwoording sociaal domein

  Voor de verantwoording van compensatiemiddelen voor omzetverlies/meerkosten in het sociaal domein, is een driesporen-aanpak ontwikkeld. Voor spoor 2 waarin de compensaties voor omzetverlies en meerkosten worden verantwoord, is nu een modelovereenkomst ‘finale kwijting’. Daarmee is voor zorgaanbieders en gemeenten de verantwoording definitief vast te leggen zodat ook accountants van beide partijen hierop kunnen steunen. Informatie over de driesporen-aanpak en alle ondersteunende formats en handreikingen – waaronder deze modelovereenkomst – zijn te vinden bij het ketenbureau i-sociaaldomein. Mocht u er met uw gemeente niet uitkomen dan bestaat de mogelijkheid om een adviseur van het ketenbureau i-sociaaldomein te benaderen.

  Voor alle informatie over de compensatieregelingen verwijzen wij graag naar het overzicht voor 2020 en 2021. Met vragen kunt u terecht bij Lenard Markus, l.markus@actiz.nl 

  Vaccinatiebewijs

  De Gezondheidsraad heeft donderdag in een advies aan het ministerie van VWS aangegeven dat de huidige wetgeving het mogelijk maakt voor instellingen en bedrijven om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen. Het kabinet heeft zelf nog geen beleid opgesteld over hoe ze hiermee willen omgaan. ActiZ is in dit stadium géén voorstander van het gebruik van vaccinatiebewijzen. Daarvoor is het aantal gevaccineerden nog veel te laag en de mogelijkheid om gevaccineerd te worden veel te gering. 

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 101

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccineren onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde 

  De werkinstructie voor het vaccineren rondom cliënten onder de medisch verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde is aangepast. Het is nu mogelijk om de aantallen vaccins voor de 2e vaccinatieronde naar beneden aan te passen.

  Vaccineren onder verantwoordelijkheid van de huisarts

  Vorige week zijn in de eerste drie regio’s de huisartsenposten samen met onze leden gestart met het vaccineren van de bewoners, onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts. De signalen tot nu toe zijn divers maar er is nog géén concreet zicht op de eerste ervaringen, de vervolgaanpak en de keuze van de volgende regio’s. Zoals eerder deze week gemeld is wel duidelijk dat het gaat om alle bewoners van verpleeghuislocaties en vergelijkbare woonvormen, waarvoor de huisarts medische verantwoordelijk is, zowel met Wlz als met Zvw-zorg. Waarschijnlijk hebt u hier al contact over met uw Hap en/of huisarts. Die afstemming is cruciaal. We informeren u zo snel als mogelijk nader. Met eventuele signalen of vragen kunt u terecht bij Anne Lee Edens (a.edens@actiz.nl).

  Vaccineren zorgmedewerkers

  Vorige week is het vaccin van Astra Zeneca goedgekeurd en inmiddels is duidelijk dat de eerste vaccins eind volgende week beschikbaar gaan komen. Sinds bekend is geworden dat er voorlopig veel minder vaccins komen dan verwacht, pleit ActiZ voor snelle vaccinatie van de ruim 40.000 medewerkers intramuraal die nog wachten, de ruim 145.000 medewerkers in de wijkverpleging en de medewerkers in de Wmo- ondersteuning. We onderbouwen de noodzaak met feiten, onder andere op basis van de prognoses van Gommers en Kuipers. In de Kamerbrief die minister Hugo de Jonge gisterenavond na de persconferentie verstuurde, wordt deze problematiek nog eens toegelicht (pagina 50). Tot onze verbijstering bevestigt de minister, ondanks frequente contacten -ook met onze voorzitter- echter niet de eerder gemaakte afspraken over het vaccineren van zorgmedewerkers, zodra Astra Zeneca levert. De minister legt daarentegen 3 scenario’s voor ter bespreking met de Kamer. Wat ons betreft is alleen scenario 1 denkbaar en aanvaardbaar: afspraak = afspraak! Inmiddels scharen de vakbonden, V&VN en vele anderen zich achter ons. De Gezondheidsraad is benaderd en we hebben Ernst Kuipers van de LNAZ om openlijke steun gevraagd vanwege de dreigende toename van besmettingen en ‘scenario zwart’.

  Afwegingskader ‘Code Oranje’ 

  Er bestaat een reële kans dat de zorg tijdens de derde golf onder te grote druk komt te staan. In veel regio’s wordt gewerkt aan plannen hoe de zorg in dat geval verder afgeschaald kan worden. Ook landelijk worden voorbereidingen getroffen. Met tal van veldpartijen (o.a. GGD GHOR Nederland, beroepsverenigingen en cliënten- bewonersvertegenwoordigers) werkt ActiZ aan een afwegingskader voor de langdurige zorg in geval van code oranje. Het doel van het kader is om te beschrijven welke overwegingen lokaal/regionaal gemaakt moeten worden, als de zorgcontinuïteit niet te handhaven is. Het kader is ondersteunend en aanvullend op hetgeen u in uw regio hierover met elkaar afspreekt.

  Daarnaast wordt landelijk met oa LNAZ, GGD GHOR en VWS gewerkt aan een afwegingskader wat over de sectoren heen gaat op het moment dat de druk te groot wordt. Dit betreft dan onder andere de inzet van het leger en boven bovenregionale uitwisseling van patiënten en medewerkers.

  Verantwoording ex post afrekening covid meerkosten

  ActiZ heeft samen met AAG een verantwoordingsmodel ontwikkeld voor de ex-post afrekening van Covid-meerkosten. Met dit verantwoordingsmodel zijn meerkosten toe te delen aan de verschillende domeinen. Ook kunt u alle kosten en opbrengsten alsmede het saldo van de Covid-units in beeld brengen en bij Zorgverzekeraars Nederland indienen. U kunt zich nu aanmelden voor twee digitale spreekuren hierover: op 10 en 17 februari. Meer informatie over het ondersteuningsaanbod verantwoordingsmodel vindt u in onze kennisbank.

  Denktank coronacrisis: Ga gezamenlijk aan de slag met de herstelagenda

  Kern van dit brede advies onder regie van de SER is:

  • Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten.

  • Blijf de gezondheidscrisis bedwingen.

  • Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig.

  • Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons allemaal.

  • Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving en draagvlak te stimuleren.

  • Ondersteun de mantelzorg mede door te investeren in voldoende thuiszorg, begeleiding en dagopvang.

  Corona communicatie
  Via deze updates, https://www.actiz.nl/coronavirus en https://www.actiz.nl/coronavaccinatiewordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook kunt u het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties op onze site vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 100

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie bewoners zonder Wlz-indicatie

  Bij de uitwerking van de vaccinatiestrategie voor kwetsbare bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen heeft ActiZ steeds gepleit voor eenvoud en eenduidigheid. Het onderscheid tussen bewoners met de specialist ouderengeneeskunde als medisch verantwoordelijke en bewoners met de huisarts als medisch verantwoordelijke, is niet te voorkomen. Het onderscheid tussen bewoners met de huisarts als medisch verantwoordelijke mèt Wlz-indicatie en zonder Wlz-indicatie was ongewenst en onhandig. Inmiddels heeft het ministerie van VWS de definitie van deze groep daarom aangepast. Vanaf nu kunnen ook bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen die géén Wlz-indicatie hebben, gevaccineerd worden. Net als hun medebewoners met een Wlz-indicatie. Deze bewoners kunnen direct meegenomen worden in het vaccinatieproces voor andere bewoners van de verpleeghuizen met de huisarts als medisch verantwoordelijke. Afstemming tussen huisarts, zorginstelling en eventueel specialist ouderengeneeskunde is daarbij uiteraard van belang. De nadere details worden naar verwachting de komende week verwerkt in de werkinstructies voor vaccinatie van bewoners onder verantwoordelijkheid van huisarts/HAP op de website van de Rijksoverheid en RIVM. Let wel: deze routing geldt alleen voor geclusterde woonvormen die vooral bedoeld zijn voor Wlz-zorg.

  Vaccinatie medewerkers

  Zoals in Update nummer 99 gemeld pleiten we als ActiZ volop voor de voortgang van de vaccinatie van alle zorgmedewerkers in onze sector, die nog niet aan de beurt zijn geweest. Zowel in de wijk als in de diverse woonvormen. Op basis van de vaccinatiestrategie is steeds bevestigd dat zij uitgenodigd kunnen worden zodra het vaccin van Astra Zeneca goedgekeurd is en beschikbaar komt. Inmiddels is de goedkeuring door het EMA een feit, de goedkeuring door de Europese Commissie is aanstaande. Dat zou ertoe moeten leiden dat onze medewerkers vanaf medio of eind volgende week afspraken zouden moeten kunnen maken. Dat is echter niet zeker omdat de hoeveelheden die Astra Zeneca op korte termijn kan leveren veel kleiner zijn dan afgesproken (een Europees probleem). De Gezondheidsraad zal vanwege deze situatie later deze week opnieuw adviseren over de te volgen vaccinatiestrategie. De urgentie om onze medewerkers te vaccineren wordt intussen echter alleen maar groter, vanwege de verwachte ontwikkelingen als gevolg van de gemuteerde virussen. Er wordt volop gespeculeerd over ‘scenario zwart’ en andere prognoses waarin het aantal besmettingen en daarmee de druk op de zorg extreem zal toenemen. Het overleg met VWS en andere betrokken partijen heeft nog niet tot uitsluitsel geleid. We gebruiken momenteel elk middel, inclusief pers en politiek, om alsnog de zekerheid te verkrijgen dat onze medewerkers zo snel als mogelijk en conform de eerdere afspraken kunnen gaan bellen met de GGD om af te spreken wanneer zij gevaccineerd gaan worden.

  Avondklok

  Naar aanleiding van veel vragen uit onze sector heeft het ministerie van VWS -aanvullend op de Q&A over de avondklok- als volgt bericht: “In het specifieke geval waarbij beide ouders of een alleenstaande ouder moet werken in de avond/nacht (zoals in de zorg), en er echt geen andere oplossing is om in oppas te voorzien dan u tijdens de avondklok te verplaatsen, kunt u zich beroepen op de uitzondering ‘iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ en dit aangeven op het formulier Eigen Verklaring. Onder deze optie dient vervolgens te worden toegelicht waarom dit een geldige reden is.” Hier vindt u de volledige aanvullende Q&A tekst die overigens niet openbaar gepubliceerd wordt.

  Update behandeladvies Verenso

  Verenso heeft naar aanleiding van het OMT-advies samen met de expertgroep het behandeladvies aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn er rondom het gebruik van de verschillende typen mondneusmaskers. Daarnaast is er een paragraaf toegevoegd over vaccinatie. En als laatste is het document medisch opnamebeleid samengevoegd met het behandeladvies. Op de website van Verenso leest u het overzicht van alle wijzigingen.

  Helpende, verzorgende C/D en digitaal indiceren blijft kunnen in de wijk

  De uitbraak van het coronavirus heeft het organiseren en verlenen van zorg in de wijk tot een grote opgave gemaakt. ActiZ heeft in 2020 succesvol gepleit voor de inzet van helpenden en verzorgenden C/D in de wijk. En voor de mogelijkheid om digitaal een indicatie te kunnen stellen. Inmiddels is de inzet van helpenden en verzorgenden C/D in de wijkverpleging tot nader bericht geaccepteerd door Zorgverzekeraars Nederland. Digitaal indiceren kan ook nog steeds hoewel het indiceren achter de voordeur uiteraard de voorkeur heeft, V&VN licht toe waarom.

  Deelnemers gezocht evaluatiestudie uitbraken Covid-19

  In de tweede golf zijn weer veel verpleeghuizen getroffen door een uitbraak van Covid-19. Amsterdam UMC doet onderzoek naar de duur en omvang van deze uitbraken en welke strategieën de verpleeghuizen hebben om de uitbraak onder controle te krijgen. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de website van ActiZ.

  Corona communicatie
  Via deze updates,  https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 99

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Zorgcontinuïteit – voorbereiding toename besmettingen door gemuteerde virussen

  Er bestaat een reële kans dat het aantal besmettingen de aankomende weken zeer snel zal oplopen door de gemuteerde varianten van het virus. Dat kan grote consequenties hebben voor de continuïteit van zorg, waarbij we ons ook moeten voorbereiden op een ‘zwart scenario’. In veel regio’s vinden voorbereidende gesprekken plaats over wat scenario zwart betekent voor onze sector. Ook op landelijk niveau vindt dit gesprek plaats. De inzet van ActiZ hierbij is dat er met name in de regio goede afspraken gemaakt moeten worden in de keten. Ons beeld is op dit moment dat het gesprek in veel regio’s constructief, snel en goed loopt. Wellicht ten overvloede, maar mocht u nog niet zijn aangesloten bij het regionale overleg omtrent deze thematiek dan adviseren wij u om alsnog aansluiting te zoeken, eventueel via reeds aangesloten collega-organisaties. Mocht u regionaal knelpunten ervaren dan vernemen wij dat graag van u. Contactpersoon Frank Hagelstein (f.hagelstein@actiz.nl, 0615030610).

  Vaccineren

  IGJ onder de indruk van vaccineren

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een factsheet gepubliceerd met daarin een verslag van hun toezicht op het vaccineren. De IGJ is lovend over de zorgvuldigheid en professionele aanpak waarmee dit hele proces in korte tijd uit de grond is gestampt. De IGJ is onder de indruk van de resultaten toe nu toe en geeft nog enkele tips en aandachtspunten.

  Vaccineren cliënten onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde

  De werkinstructie rondom vaccinatie bewoners is aangepast. Er is informatie toegevoegd rondom omgang met cliënten die in quarantaine zitten en aanpassing tweede levering. Wanneer er vaccin over is, geldt op basis van het Gezondheidsraad advies in principe onderstaande prioritering (steeds afgestemd met huisarts of bij medewerkers met de GGD). Zorg in elk geval dat er geen vaccin weggegooid moet worden en bestel precies genoeg maar niet te veel.

  • Cliënten op locatie die in aanmerking zouden komen voor Moderna via de huisarts

  • Ambulante cliënten boven de 60 op locatie

  • Ambulante cliënten onder de 60 op locatie

  • Eigen personeel: eerst de prikkers, dan cohortmedewerkers, dan overige medewerkers

  Ook de uitvoeringsrichtlijn is op een aantal punten aangevuld met aandachtspunten bij obesitas, aangescherpt antistollingsbeleid en gewijzigd beleid voor mensen die Covid-19 hebben gehad na de 1e vaccinatie. In paragraaf 1.3 van de richtlijn vindt u de overige belangrijkste wijzigingen. Met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is afgesproken dat, indien het lukt, een dosis meer uit een vaccinflacon gehaald mag worden dan in de bijsluiter staat, mits het om een volledige dosis gaat. Dit betekent voor Pfizer/BioNTech maximaal 6 tot 7 doses, voor Moderna maximaal 11.

  Hulp lokale apotheek

  Het vervoer van vaccins tussen locaties kent specifieke vereisten. Uw instellingsapotheek of lokale apotheek kan ondersteuning bieden bij het gespecialiseerde ‘cold chain’-vervoer naar andere locaties dan de bezorg-locatie. Ook bij het ompakken en het op locatie toedieningsgereed maken van vaccins kan uw apotheek helpen. Instellingen die geen vaste apotheek/ apotheken hebben maar wel ondersteuning willen, kunnen contact opnemen met de KNMP. Cruciaal hierbij is dat er tijdig contact is en dat er een aantal zaken bekend zijn (startdatum, volume, locaties, uitrolschema’s etc.).

  Vaccineren cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts

  Begin deze week is een eerste start gemaakt in drie regio’s voor cliënten die onder de medische eindverantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Voor zorgorganisaties in deze pilot-regio’s zijn een procesbeschrijving en enkele werkdocumenten voor de huisarts gepubliceerd. Naar verwachting publiceert het ministerie van VWS later vandaag dat ook cliënten met Zvw-zorg die wonen in een verpleeghuis of vergelijkbare woonvorm die primair bedoeld is voor Wlz-zorg gevaccineerd kunnen gaan worden. Waarschijnlijk kunnen deze cliënten meegenomen worden in het huisartsen/ HAP-traject voor Wlz-cliënten zonder behandeling met Moderna vaccin.

  Vaccineren medewerkers

  De geplande ruimte voor 204.000 ‘intramurale’ medewerkers is inmiddels volgepland. Ook de 15.000 extra plekken voor deze groep zijn vrijwel overal vol. Als er ruimte ontstaat door uitval of no-show worden mensen van de wachtlijst direct benaderd, dat gebeurt dagelijks maar in kleine aantallen. De andere mensen op de wachtlijst worden benaderd zodra er extra vaccins komen, BioNTech/Pfizer of een ander vaccin. Die planning komt naar verwachting uiterlijk komende week beschikbaar. Wij voeren stevig de druk op om deze groep alsnog snel te laten vaccineren.

  Uiteraard blijven wij ook druk uitoefenen om de zorgmedewerkers in de wijk z.s.m. te laten vaccineren. Zo is vandaag aan het ministerie van VWS de onderbouwing aangereikt op grond waarvan vaccinatie van de medewerkers in de wijkverpleging onder geen beding mag worden uitgesteld. Uiteraard geldt dat in afgeleide ook voor de overige thuiszorgmedewerkers.

  Voortgang Astra Zeneca

  Naar verwachting wordt vandaag het vaccin van Astra Zeneca goedgekeurd door het EMA. De planning was en is om hiermee z.s.m. de wachtende ‘intramurale medewerkers’ en de medewerkers in de wijk te vaccineren. Dat zou vanaf 8 februari moeten kunnen maar dat is nu onzeker omdat de hoeveelheden die op korte termijn geleverd worden waarschijnlijk veel kleiner zijn dan afgesproken (Europees probleem). Wij duwen en trekken overal waar we kunnen (VWS, RIVM, Gezondheidsraad, IGJ, ziekenhuizen, huisartsen, via de pers) om te zorgen dat de (weliswaar kleiner dan verwachte hoeveelheden) Astra Zeneca vaccins alsnog worden ingezet om de medewerkers in de langdurige zorg te vaccineren.

  Avondklok, veelgestelde vragen

  Er is een Q&A van de Rijksoverheid beschikbaar, daarnaast komen er vragen en oplossingen van u. Niet álle uitzonderingen zijn mogelijk, het blijft zaak om hier praktisch mee om te gaan. In deze Q&A wordt duidelijk wat formeel wel en niet kan. Uw overige vragen worden beantwoord via corona-vragen@actiz.nl.

  Richtlijn vervoer aangepast

  Op basis van het laatste OMT-advies en de kamerbrief is de richtlijn voor groepsvervoer (voor personen uit risicogroepen) aangepast. Het uitgangspunt is dat de reizigers een chirurgisch mondneusmasker moeten dragen en er geldt een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of per rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats mogen nemen. Indien een reiziger geen mondkapje kan dragen moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden. Overige wijzigingen zijn terug te lezen in de richtlijn van het RIVM.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 98

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

  Voor de bewoners in instellingen die gevaccineerd worden met Pfizer/BioNTech is op 21 januari 2021 besloten dat het interval tussen 2 doses wordt aangepast naar 4 weken (28 dagen). Dit geldt voor de totale doelgroep. U ontvangt van het RIVM/SNPG bericht met een nieuwe datum als u al een afspraak had staan voor de tweede dosis. Een goede inschatting van het aantal benodigde vaccins in van belang, het wijzigen van deze aantallen blijkt in de praktijk moeizaam. In de werkinstructie van het RIVM wordt bij het bestellen uitgegaan van 5,5 vaccins per flacon.

  Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid huisarts

  Deze week start in de drie regio’s de vaccinatie voor cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Aan u wordt gevraagd om te inventariseren welke cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie. Per regio stemmen de instellingen en de HAP deze inventarisatie af. Het advies vanuit de HAP’s is om per regio één contactpersoon beschikbaar te stellen voor alle instellingen in de regio. Vervolgens stemmen de HAP en de huisartsen de contra-indicaties voor de betrokken cliënten af. Op de website van ActiZ vindt u informatie over het proces en handige documenten (zie onder Informatiepakket voor vaccinatie bewoners). De komende dagen worden deze steeds geactualiseerd en aangevuld.

  Naar verwachting kunnen in de eerste week van februari de volgende HAP-regio’s starten. Het aantal regio’s dat kan starten is afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal Moderna-vaccins. Zodra we weten wanneer de HAP’s kunnen starten in uw regio, laten we dat weten.

  Vaccinatie medewerkers
  Op 18 januari 2021 is door de minister besloten om ook in Nederland de tijd tussen de eerste en tweede vaccinatie van het vaccin BioNTech/Pfizer te verlengen tot maximaal 42 dagen na de eerste vaccinatie. Zo kunnen sneller meer mensen worden gevaccineerd. Dit geldt alleen voor de nieuwe afspraken. Afspraken met zorgmedewerkers die al zijn gemaakt voor de tweede vaccinatie blijven gewoon staan.

  Gisteren hebben we u gemeld dat AstraZeneca afgelopen vrijdag in de Europese stuurgroep Vaccins gemeld heeft dat zij door problemen bij een van haar toeleveranciers niet in staat is om in Q1 de eerder beloofde volumes te leveren. De EU overlegt nu intensief met AstraZeneca over wat precies wél kan. Minister De Jonge heeft in een Kamerbrief gemeld dat door de aangepaste levering de vaccinatiestrategie voor wat betreft de doelgroepen die afhankelijk zijn van AstraZeneca, zoals de wijkverpleging en de Wmo, getemporiseerd moeten worden. De minister hoopt hier op 2 februari meer over te kunnen delen. ActiZ vraagt hierbij nadrukkelijk en via de pers om de volgorde van de vaccinatiestrategie niet aan te passen, vaccinatie van zowel medewerkers in de wijkverpleging als in de Wmo is hoogstnoodzakelijk om de zorgcontinuïteit te kunnen garanderen.

  Aanvullend advies bezoekregeling

  Op verzoek van Verenso heeft het OMT zich afgelopen vrijdag gebogen over de uitwerking van de handreiking ‘bezoek en sociaal contact, corona in verpleeghuizen’ waar sinds 17 september mee gewerkt wordt. Vanwege de Britse-variant, adviseert het OMT het volgende: “Met een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de ‘bezoek-bubble’), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner, wordt het bezoek voor de bewoner niet te veel beperkt en is het risico op insleep van corona beperkt. Een strakke triage voor de bezoekers, ruimere bezoektijden waardoor spreiding van bezoekers bewerkstelligd wordt, een medisch mondneusmasker en goede handhygiëne zijn daarbij essentieel. Voor vrijwilligers kan eenzelfde beleid, maar dan per unit/afdeling gevolgd worden.” De partijen die hebben gewerkt aan de handreiking hebben besloten dat de handreiking hiervoor niet aangepast hoeft te worden, maar dit advies geldt als een aanvulling op de bestaande handreiking. De handreiking blijft dus richtinggevend en dus kun je bijvoorbeeld afwijken en dus maatwerk bieden van de afspraak van 2-3 vaste bezoekers, bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Zodra de omstandigheden beter worden, biedt de handreiking alle ruimte om de maatregelen te verruimen.

  Impact gemuteerde virusvarianten

  OMT-advies en inzet FFP2

  Eerder berichtten wij u over de oproep vanuit V&VN en de vakbonden om medewerkers uit te rusten met voldoende passend PBM, met name FFP2 maskers daar waar veel besmettingen zijn en waar het besmettingsrisico hoog wordt geacht. Vooruitlopend op het OMT-advies heeft V&VN een leidraad gepubliceerd. Het OMT-advies op dit punt is donderdag onderwerp van overleg met betrokken partijen en de minister voor VWS. Naar verwachting blijft de RIVM-richtlijn ongewijzigd omdat die nu al alle ruimte biedt om in elke situatie waarin dat nodig gevonden wordt FFP2 maskers in te zetten. Het is daarom sowieso van belang dat er altijd voldoende PBM (ook FFP2) beschikbaar is voor uw medewerkers.

  Dreigende knelpunten door extreem oplopende besmettingsgraad

  In alle (ROAZ) regio’s en landelijk wordt hard gewerkt aan plannen voor verdere opschaling van Covid-zorg en afschaling van reguliere zorg (voor zover in de VVT mogelijk). Ook landelijk wordt gesproken over bovenregionale spreiding van Covid-cliënten en eventueel van zorgmedewerkers. Als ActiZ blijven we het belang van regionale en lokale afstemming en afspraken benadrukken. Landelijk werken we vooral aan algemene richtlijnen en randvoorwaarden. Ervaringen met en overwegingen bij opschaling en afschaling worden al uitgewisseld op de ActiZ corona-netwerken.

  Geweld tegen zorgverleners

  Naar aanleiding van de rellen en diverse incidenten heeft ActiZ eerder vandaag zowel bij het ministerie van VWS als middels dit persbericht extra aandacht gevraagd voor de veiligheid van zorgmedewerkers.

  Verlenging ‘support helpdesk specialist ouderengeneeskunde’

  Vandaag is bevestigd dat de support helpdesk ouderengeneeskunde wordt gecontinueerd tot medio dit jaar. De helpdesk heeft nog voldoende ruimte om meer organisaties te helpen als zij (tijdelijk) ondersteuning van specialisten kunnen gebruiken en is bereikbaar op 085-8086900.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 97

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie

  Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

  Afgelopen week zijn de eerste cliënten onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde gevaccineerd. De ervaringen van deze organisaties is via het COVID-19 webinar van afgelopen vrijdag gedeeld. Kijk hier het webinar terug en bekijk onderaan deze pagina de draaiboeken van Carint Reggeland en Cordaan.

  Verenso heeft de medische aandachtspunten bij vaccinatie van bewoners nader beschreven. In hetzelfde document geeft Verenso duidelijke handvaten voor het goed benutten van ‘spillage’.

  De vaccinatieregistratie valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderen geneeskunde en wordt vastgelegd in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of ECD (elektronisch Cliënten Dossier). Lees meer hierover in dit bericht, waarin ook wordt aangegeven welke leveranciers een registratie- en communicatiemodule beschikbaar hebben, hoe de registratie verloopt van de huisarts en de communicatie met het RIVM.

  Vaccinatie onder verantwoordelijkheid huisarts

  Vanaf 25 januari is in de HAP-regio’s Twente, Deventer en Zoetermeer gestart met het vaccineren van bewoners van zorginstellingen die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Naar verwachting kunnen in de eerste week van februari de volgende regio’s starten met vaccineren van de groep cliënten die geclusterd wonen en waarbij de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg. Verdere uitbreiding van het aantal regio’s dat vanaf begin februari kan starten is echter afhankelijk van het aantal Moderna-vaccins dat feitelijk beschikbaar komt. VWS werkt met de betrokken partijen op dit moment nog hard aan een informatiepakket dat we later deze week met u hopen te delen.

  Vaccinatie zorgmedewerkers

  De vaccinatie van zorgmedewerkers werkzaam in verpleeghuizen of vergelijkbare woonvormen loopt volop. In sommige regio’s kunnen mensen nog steeds terecht. Incidenteel worden ook vaccins herverdeeld tussen regio’s. Mensen die bij de GGD op de ‘wachtlijst’ staan  worden geleidelijk ook opgeroepen.

  De vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijkverpleging is voorzien voor de komende weken. Het is nog onduidelijk of en zo ja welke invloed de vertraagde levering van het AstraZeneca vaccin (zoals die afgelopen weekend in het nieuws was) op deze planning zal hebben. Zowel in de lobby, aan alle mogelijke tafels en via de pers vraagt ActiZ volop aandacht voor de urgentie van het vaccineren van de medewerkers in de wijk. De wijkverpleging is immers onmisbaar voor alle mensen die daardoor thuis kunnen blijven en niet opgenomen hoeven te worden. De zorg thuis moet doorgaan om te voorkomen dat opname alsnog nodig is en om te zorgen dat mensen sneller naar huis kunnen terugkeren als ze in het ziekenhuis geweest zijn. 

  Avondklok

  De avondklok leidt tot praktische vragen zoals of voor de oppas van werknemers die hun avonddienst draaien een verklaring kan worden geregeld, En of een verklaring aan vrijwilligers afgeven kan worden? Uiterlijk woensdag aanstaande publiceren wij een eigen Q&A op basis van uw vragen van de afgelopen dagen. Voor de volledigheid wijs ik u nogmaals op de berichtgeving in Update 96 van afgelopen vrijdag 22 januari waarin we onder andere de verschillende regels en formulieren rond de avondklok toelichten.

  Impact gemuteerde virussen

  RIVM en OMT buigen zich momenteel over enkele vraagstukken rond het effect van de gemuteerde virussen, onder andere over gepast gebruik van PBM en met name FFP2 maskers en bezoek. We hopen u daarover de komende dagen nader te berichten.

  Corona communicatie

  Via deze updates en onze webpagina’s https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en coronavaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in mijn-ActiZ. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Miniwegwijzer Vaccineren Corona

  Heeft jouw organisatie gedacht aan alle facetten rondom het vaccineren van bewoners? Check dit met de handreiking Miniwegwijzer Vaccineren Corona. De miniwegwijzer is opgebouwd aan de hand van de thema’s: voorbereiding en logistiek, uitvoering van het vaccineren volgens richtlijnen en communicatie rond vaccineren.

  De Miniwegwijzer Vaccineren Corona bevat richtlijnen, informatie en bronnen over vaccineren van bewoners in het verpleeghuis of kleinschalige woonzorgorganisatie. De tool is bedoeld voor alle betrokkenen bij het organiseren en uitvoeren van de vaccinaties tegen corona in verpleeghuizen en is onderdeel van de CoronaWegwijzer.

  Hoe gaan verpleeghuizen om met het vaccineren tegen corona?

  Miniwegwijzer Vaccineren Corona: werkwijze

  In de miniwegwijzer onderscheiden we drie fases voor een goede uitvoering van de vaccinaties. Aan de hand van criteria beoordeel je of je die zaken hebt geregeld. Het gaat om de voorbereiding en logistiek, uitvoering van het vaccineren volgens richtlijnen en communicatie rond vaccineren. De tool is gemaakt in een spreadsheet waarbij automatisch overzichten van de scores gemaakt worden na het invullen van de wegwijzer op meerdere momenten: voldaan, deels voldaan, niet voldaan.

  Miniwegwijzer Vaccineren Corona: actueel en feedback

  De miniwegwijzer over vaccineren wordt regelmatig aangepast aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en kennis. Heb jij feedback of opmerkingen voor verbetering? Stuur een e-mail naar Jennie Mast via J.mast@vilans.nl.

  Meer weten

  • Download de Miniwegwijzer Vaccineren Corona.
  • Download ook de CoronaAudit voor medewerkers en de handleiding voor gebruik van de CoronaAudit. De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg.
  • Hulp nodig bij vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op de tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie? Deskundige coaches van Waardigheid en trots op locatie staan klaar om te helpen! Lees meer over de Corona-ondersteuning.
  • Lees alles over de coronamaatregelen en verpleeghuizen in de CoronaWegwijzer.
 • Update coronavirus – 96

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Avondklok: Werkgeversverklaring en eigen verklaring werknemer vereist
  Gisterenavond is door het kabinet besloten de ingrijpende maatregel van een avondklok in te stellen. Concreet gaat die zaterdagavond om 21.00 uur in. Vanaf morgen moeten medewerkers die tussen 21.00 uur en 04.30 uur voor het werk buiten moeten zijn, een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ en ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben.

  De eigen verklaring kan de medewerker zelf invullen en printen of op de telefoon laten zien. U wordt geacht de werkgeversverklaring aan uw medewerkers beschikbaar te stellen.

  Om dat zo eenvoudig mogelijk te kunnen doen is er de mogelijkheid om een Excel bestand te koppelen aan het PDF-bestand. Daarnaast is er een Word-document en daarbij behorende instructie beschikbaar. Dat kunt u aanpassen en als ‘samenvoegbestand’ voor uw organisatie gebruiken. We begrijpen dat AFAS-gebruikers het formulier inmiddels al vanuit hun systeem beschikbaar kunnen stellen. Ook voor Youfource gebruikers is er een specifieke toepassing.

  Het advies is om al uw medewerkers waarvan de kans bestaat dat ze tussen 21.00 en 4.30 uur onderweg moeten zijn, per e-mail zo spoedig mogelijk te voorzien van een ingevulde werkgeversverklaring waarin u aankruist ‘ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven’. Als u het formulier digitaal verstuurt aan uw medewerkers dan hoeft daar geen handtekening van u onder te staan.

  Vaccinatie

  Vaccinatie medewerkers

  De vaccinatie van medewerkers werkzaam in verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen is in volle gang. De start van de vaccinatie van andere zorgmedewerkers in onze sector is zoals eerder gemeld afhankelijk van de goedkeuring en beschikbaarheid van het Astra Zeneca vaccin. Het ministerie van VWS en de GGD hebben vandaag nogmaals herbevestigd dat goedkeuring waarschijnlijk op 29 januari volgt en dat dan vanaf begin februari afspraken gepland kunnen worden bij de GGD. Zodra dit definitief is, berichten we u nader. 

  Intussen wordt de komende weken ook een start gemaakt met vaccinatie van thuiswonende kwetsbare ouderen met de vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer die daar het meest geschikt voor zijn. Dat heeft géén effect op de beschikbaarheid van vaccins voor de zorgmedewerkers.

  Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde
  De eerste ervaringen met vaccineren in de verpleeghuizen zijn uiterst positief. Wel blijkt dat vervoeren, bewaren en toedieningsgereed maken van de vaccins voldoende ervaring en expertise vraagt. Mocht u behoefte hebben aan hulp bij die aanpak, dan biedt de KNMP (beroepsorganisatie van apothekers) namens haar leden zorgorganisaties hulp aan bij het voor toediening gereed maken van vaccins en het proces rondom vervoer tussen locaties. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang. Veel organisaties hebben een hechte relatie met een of meerdere apotheken. Desgewenst kunt contact opnemen met de KNMP.

  Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts
  Cliënten die met een Wlz-indicatie geclusterd wonen en waarvoor de huisarts medisch eindverantwoordelijk is, worden door de HAP’s gevaccineerd tenzij daar lokaal andere afspraken over zijn gemaakt. Hoewel de toestemming formeel geregeld moet worden door de behandelend arts, wordt door huisartsen om hulp gevraagd van organisaties. Met elkaar hebben we als doel om zo snel mogelijk kwetsbare cliënten gevaccineerd te hebben. Dit vereist lokaal maatwerk en hier is ook ruimte voor. Zie ook de veelgestelde vragen van de IGJ.

  Financiële compensatieregelingen 2021 Covid-19 bedden

  De eerder gemaakte financieringsafspraken voor de tijdelijke Covid-19 bedden met een ligdagtarief van 507 euro en een ex-postvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten blijven ook in 2021 van kracht. Afgelopen week is met VWS, GGD en ZN gesproken over de beschikbaarheid van voldoende tijdelijke Covid-19 bedden in de regio. Er is gesproken over een mogelijk verdere opschaling naar meer dan de 2000 bedden landelijk waar afspraken per regio over zijn. Opnieuw is bekrachtigd dat, indien nodig, verdere opschaling én mogelijke afschaling in ROAZ-verband overeengekomen en vastgelegd moet worden. De verzekeraar is daar dan per definitie in betrokken.

  Dagbesteding blijft in principe open

  In vervolg op de persconferentie ontvangen we signalen dat her en der de vraag wordt gesteld of de dagbesteding op basis van de Wmo 2015 en de Wlz wel open kan blijven, gegeven de dreiging die uitgaat van de Britse variant van het coronavirus. VWS heeft bevestigd dat de dagbesteding, in lijn met de bestaande richtlijnen van het RIVM, ook in de komende periode gewoon open kan blijven.

  Met al uw vragen kunt u uiteraard terecht bij corona-vragen@actiz.nl en de ActiZ corona-infolijn.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 95

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Aanvullende maatregelen vanwege gemuteerde virusvarianten
  Eerder vandaag hebben premier Rutte en minister De Jonge extra maatregelen aangekondigd vanwege het toenemend aantal besmettingen met gemuteerde varianten van het coronavirus. Over de maatregelen wordt morgenochtend vanaf 10.15 uur gedebatteerd in de Tweede Kamer. De voor u meest relevante zaken zijn onderstaand alvast kort weergegeven.Één bezoeker thuisHet advies voor bezoek thuis verandert naar één bezoeker per dag in plaats van de huidige twee bezoekers per dag. Het blijft een advies maar mogelijk kan dit advies helpen bij het toepassen van de Handreiking bezoek en sociaal contact in uw situatie. Tevens wordt met betrokken partijen afgestemd of de handreiking nog volledig actueel is. Wellicht buigt ook het OMT zich nog over dit thema.Avondklok (onder voorbehoud)Onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer is de invoering van een ‘avondklok’ aangekondigd. Het voornemen is om zo snel als mogelijk (wellicht al vanaf vrijdag aanstaande) het uit huis gaan te verbieden tussen 20.30 uur en 4.30 uur. Uiteraard zijn er uitzonderingen waaronder uw medewerkers die voor hun werk mobiel moeten zijn. Ondanks ons eerdere pleidooi om de uitzondering voor deze groep zo eenvoudig mogelijk te maken, gelden voor alle zorgmedewerkers waarschijnlijk dezelfde regels als voor andere beroepen. Uw medewerkers die voor hun werk onderweg zijn, moeten dan zowel een ‘werkgeversverklaring’ als een ‘eigen verklaring’ bij zich dragen. ZZP’ers maken hun eigen formulieren, uitzendkrachten worden door het uitzendbureau voorzien van de werkgeversverklaring. De betreffende formulieren komen (waarschijnlijk pas na het formele besluit) als download beschikbaar op rijksoverheid.nl. Ook voor mantelzorgers geldt een uitzondering, daarvoor is inmiddels een modelformulier beschikbaar. Nader bericht volgt uiteraard zo snel mogelijk.Stand van zaken rond RIVM-richtlijn over PBM, testen en quarantaineHet ministerie van VWS heeft inmiddels per brief de Tweede kamer geïnformeerd over de actuele situatie rond de RIVM-richtlijnen voor onder andere PBM gebruik. Aanleiding tot deze brief zijn eerdere signalen over meer inzet van FFP2-maskers en over de beschikbaarheid van zuurstoftoedieningsmogelijkheden in de thuissituatie.

  Vaccinatie
  Eerste ervaringen vaccinatie bewonersUit de eerste ervaringen van de zorgorganisaties die deze week begonnen zijn met vaccineren dat de logistiek, de voorbereiding en het hele proces van toediening de nodige kennis, vaardigheid en routine vergt. Op dit moment zijn we met landelijke partijen in gesprek om te onderzoeken of en hoe hier hulp bij te organiseren is.
  Versnelling vaccinatie kwetsbare ouderen thuisIn de persconferentie is tevens aangekondigd dat ook de vaccinatie van kwetsbare ouderen thuis (vaak met wijkverpleging of Wmo-ondersteuning) de komende weken geleidelijk opstart, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Als ActiZ pleiten we steeds al voor meer aandacht, juist voor de kwetsbaren thuis.Vaccinatie zorgmedewerkers wijkverplegingHet is mede daarom van het grootste belang dat ook de medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning zo spoedig mogelijk gevaccineerd kunnen gaan worden. De verwachting is dat daar de komende weken een GO voor komt maar ook die is afhankelijk van beschikbaarheid van vaccins. ActiZ benadrukt de urgentie van snelle vaccinatie voor deze groep medewerkers continue zowel in het overleg, in de lobby als in de pers.Verlenging termijn 2e vaccinatieOm meer mensen te kunnen gaan vaccineren wordt (mede op aangeven van BioNTech/Pfizer) de termijn voor de 2e vaccinatie verlengd naar 6 weken in plaats van de huidige 3 weken. Naar wij begrijpen blijven de gemaakte afspraken met zorgmedewerkers gewoon staan. Over de planning van de 2e vaccinatie voor bewoners vindt de komende dagen nader overleg plaats.IGJ Q&A’s vaccinatieIn deze publicatie beantwoord de IGJ een aantal actuele vragen over vaccinatie. Daarbij komt onder andere het ‘opgebruiken van vaccins’ om spillage te voorkomen aan de orde.

  Toezichtsbezoeken IGJ
  Vanwege de maatregelen is aanwezigheid bij de directe zorgverlening op allerlei manieren beperkt. Tijdens de eerste golf betekende dat ook dat de IGJ haar bezoeken sterk verminderde. Omdat de situatie nu erg lang voortduurt terwijl de kwaliteit van essentieel belang blijft, vinden nu wel toezichtsbezoeken plaats als de IGJ dat noodzakelijk acht. De IGJ is zich terdege bewust van de impact voor de praktijk en van de noodzaak alle maatregelen tijdens hun bezoek te respecteren. U kunt uiteraard altijd contact met de IGJ opnemen over de afstemming van geplande bezoeken.

  Webinar – 22 januari 2021
  ActiZ organiseert vrijdag 22 januari van 11 tot 12 uur een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond het vaccineren van bewoners. Vanaf 18 januari 2021 kunnen er vaccins besteld worden en zorgorganisaties zijn zich volop aan het voorbereiden. De eerste ervaringen leren dat de logistiek, voorbereiding en planning erg veel aandacht vraagt. De meeste recente ontwikkelingen rond de vaccinatiestrategie komen aan de orde en we bespreken de jurische aspecten van vaccinatie. Aanmelden kan nog steeds. Het webinar over vaccinatiestrategie en vaccineren zorgmedewerkers van 8 januari ook nog terug te kijken.We berichten u uiteraard direct als er meer duidelijkheid komt. Hebt u nu al vragen, dan kunt u die richten aan corona-vragen@actiz.nl.Corona communicatieVia deze updates,  https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Update coronavirus – 94

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.Bezoekregeling 

  In toenemende mate zijn er zorgorganisaties die opnieuw kiezen om het toelaten van bezoek in verpleeghuizen te beperken of zelfs uit te sluiten. Er is op dit moment geen wettelijke basis om zo een algeheel (preventief) bezoekverbod in te stellen. Per 1 december 2020 is de Wet Publieke Gezondheid gewijzigd. Die wijziging is tot stand gekomen door middel van de (zogenaamde) ‘Corona-crisiswet’ (tijdelijke wet maatregelen Covid-19). In die wet (artikel 58o-5a) is expliciet bepaald dat mantelzorgers niet de toegang tot verzorgings- en verpleeghuizen kan worden ontzegd. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is expliciet aan de orde geweest welk belang bij een Corona-besmetting in een verpleeghuis dient te prevaleren en daarbij is bepaald dat naast de maatregelen om de fysieke gezondheid te garanderen ook de geestelijke gezondheid van bewoners niet uit het oog mag worden verloren. Om die reden is expliciet bepaald dat tenminste één familielid of naaste altijd toegang dient te houden. Als hulpmiddel om per organisatie/locatie tot passend maatwerk te komen is de Handreiking bezoek en sociaal contact beschikbaar.

  Impact gemuteerde virussen en persoonlijke beschermingsmiddelenNaar aanleiding van de opmars van gemuteerde versies van het coronavirus hebben V&VN en de vakbonden aandacht gevraagd voor de afspraak dat professionals moeten kunnen beschikken over passende PBM. Dat kunnen dus ook FFP2 maskers zijn. Als ActiZ hebben wij bevestigd dat onze leden alle PBM die volgens de richtlijnen nodig kunnen zijn, ook toegankelijk beschikbaar stellen. Inclusief FFP2 maskers. Later deze week spreekt het OMT over eventuele aanscherping van de richtlijnen RIVM. VWS geeft aan te verwachten dat meer gebruik van FFP2 maskers niet tot tekorten zal leiden.Tevens bereiken ons vele signalen over mogelijke aanvullende maatregelen waaronder een avondklok. Wij hebben daarbij uiteraard als ActiZ aandacht gevraagd voor de noodzakelijke mobiliteit van onze medewerkers die dag en nacht onderweg moeten kunnen zijn. 

  Berichten over NoorwegenEind vorige week kwam in het nieuws dat in Noorwegen een aantal kwetsbare mensen zijn overleden als gevolg van het Covid-19 vaccin. Het ministerie van VWS bericht daarover als volgt.

  VaccinatieVaccinatie cliënten specialist ouderengeneeskunde BionTech/PfizerInmiddels zijn de eerste bewoners in enkele verpleeghuizen gevaccineerd. Alle organisaties die niet nog niet besteld hebben, kunnen dat tot 25 januari alsnog doen. Gezien de veelheid aan organisaties stagneert het bestelproces bij SNPG soms. Het is dan zaak om later een nieuwe poging te doen. Er zijn veel vragen over vaccinatie van cliënten van de huisarts die met cliënten van de specialist ouderengeneeskunde wonen. Eerder hebben we gemeld dat er veel mogelijk is als het maar goed is afgesproken. Als u bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer vaccin over hebt, kunt u hierover aanvullende afspraken maken met de huisarts. De medische eindverantwoordelijkheid, toestemming en registratie blijven bij de huisarts maar het voorkomen van spillage is van belang en het snel vaccineren is ook van groot belang.Vaccinatie cliënten huisarts ModernaVanaf 25 januari start in drie regio’s (Deventer, Zoetermer, Twente) de vaccinatie van bewoners zonder behandeling cq onder verantwoordelijkheid van de huisarts. De overige regio’s volgen in de weken daarna.Toediening van het vaccin wordt verzorgd door de regionale huisartsenpost (in opdracht van de huisartsen). Immers is de huisarts bij deze bewoners verantwoordelijk voor de medische zorg, heeft de huisarts kennis van het medisch dossier en moet de huisarts de vaccinatie registreren en doorgeven aan het RIVM. De huisartsenpost (of huisartsenpraktijk) neemt de komende weken contact met u op als u bekend bent als locatie of woonvorm. Mocht u twijfelen of u bekend bent, check dan eventueel bij uw huisartsenpost of uw huisarts(en).Strikt genomen is de huisarts ook verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan cliënt of vertegenwoordiger. Om praktische redenen is afgesproken dat u als zorgorganisatie de toestemmingsverklaring regelt. De toestemmingsverklaring voor vaccinatie met Moderna vindt u hier. De toestemmingsverklaring blijft bij u als zorgorganisatie op locatie, de huisarts/ huisartsenpost vergewist zich daarvan.
  Praktische uitvoering vaccinatiesHet RIVM heeft de richtlijnen Covid-vaccinatie aangepast op het Moderna vaccin. Verenso heeft richtlijnen en aandachtspunten gebundeld op hun website gepubliceerd. Vilans heeft op zorgvoorbeter.nl enkele praktische protocollen geplaatst over vaccinatie. En wellicht ten overvloede: alle vaccins worden aan u geleverd met spuiten en naalden, hamsteren is dus echt niet nodig.Covid-Monitor ActiZUit de Covid-Monitor ActiZ van week 1 blijkt dat in negen van de vijfentwintig veiligheidsregio’s de situatie in de verpleeghuiszorg kritisch is. In de thuiszorg gaat het om twee regio’s. In de andere regio’s is de situatie zorgelijk maar beheersbaar. Voor zowel de thuiszorg als verpleeghuiszorg is dit een toename van 1 regio ten opzichte van een week eerder. Het ziekteverzuim stabiliseert. Het is nu onder de 10%. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen (1849) is gedaald met 93 bewoners ten opzichte van een week eerder. Het aantal locaties (851) dat te maken had met besmetting is met 58 nieuwe locaties afgelopen week fors gestegen.Monitor Vaccinatiebereidheid en voortgangUit de beantwoording van de peilstations blijkt dat de geschatte vaccinatiebereidheid hoog is. De helft van de organisaties schat de bereidheid onder medewerkers tussen de 75% en 100% en de andere helft schat de vaccinatiebereidheid tussen 50% en 75%. De vaccinatiebereid onder bewoners in de verpleeghuiszorg wordt door driekwart van de peilstations geschat tussen de 75% en 100%. Een kwart geeft aan geen inschatting te kunnen maken. Een kwart van de peilstations ervaart problemen in de uitvoering van het vaccinatiebeleid. De beperkt beschikbare capaciteit van de vaccins en het op tijd verkrijgen van toestemming van wettelijk vertegenwoordigers worden als grootste uitdagingen ervaren.Deelnemen aan de monitorOp basis van de peilstations onder leden en in samenwerking met de GGD-GHOR Nederland monitort ActiZ de ontwikkelingen in de sector en levert wekelijks een dashboard op. Wilt u ook deelnemen aan de wekelijkse peiling (5 minuten) en wekelijks het sectorbeeld ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij m.boers@actiz.nl

  Webinar – 22 januari 2021ActiZ organiseert op vrijdag 22 januari van 11.00 – 12.00 uur een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond vaccineren. Dit keer willen we stil staan bij het vaccineren van bewoners. Vanaf 18 januari 2021 kunnen er vaccins besteld worden en zorgorganisaties zijn zich volop aan het voorbereiden. We delen met jullie de voorbereiding van een zorgorganisatie die meedoet in de pilot. Daarnaast staan we nogmaals stil bij een aantal juridische vraagstukken en delen we met u de belangrijkste ontwikkelingen rondom de vaccinatiestrategie. U kunt u voor het webinar aanmelden via de website van ActiZ. Het eerdere vaccinatie-webinar van 8 januari jl. kunt u nog steeds terugkijken.

  Financiële regelingen Covid-compensatieHet overzicht van alle regelingen 2020 is recent geactualiseerd. Ook is een eerste overzicht van regelingen 2021 toegevoegd op ActiZ.nl dat de komende weken verder wordt aangevuld.
  ActiZ in de mediaNaar aanleiding van de start van de vaccinaties van verpleeghuisbewoners vandaag gaf ActiZ-bestuurslid Conny Helder een toelichting op BNR Nieuwsradio en Radio 4. De Telegraaf(achter inlog) nam afgelopen weekend al een kijkje bij de voorbereidingen die BrabantZorg hiervoor trof. Ook andere landelijke en regionale media besteden aandacht aan de start.
  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/coronavirus en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Is de zorgverlener aansprakelijk voor risico’s coronavaccin?

  De kennis over de coronavaccins ontwikkelt zich in rap tempo. Zorgverleners maken zich zorgen. Wat moet ik wel en niet aan mijn patiënten vertellen? Ben ik aansprakelijk als achteraf blijkt dat het vaccin niet veilig was? Jurist Shirin Slabbers adviseert: ‘Handel op basis van de professionele norm en houd jezelf hierover goed geïnformeerd.’

  De kennis over de gezondheidsrisico’s is nog verre van compleet. De informatie over de vaccins, de werking én de bijwerkingen volgt elkaar in rap tempo op. In welke mate wordt van zorgverleners en bestuurders verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn? De afgelopen dagen meldden zich zorgverleners bij de VvAA (een ledencollectief van 124.000 zorgverleners) met de vraag: als achteraf blijkt dat het vaccin niet veilig was, ben ik dan civiel- of tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de prikken die ik vandaag zet?

  Redelijke wijze

  Jurist gezondheidsrecht Shirin Slabbers, die veel zorgverleners bijstaat in tuchtrechtzaken, wil zorgverleners geruststellen: ‘Een (tucht)rechter zal altijd kijken of je op redelijke wijze geïnformeerd had kunnen zijn. Je kunt in ieder geval niet aansprakelijk gehouden worden voor informatie die je op het moment van de medische handeling nog niet had kunnen weten. Een redelijke wijze is bijvoorbeeld doordat de beroepsvereniging een beroepsnorm heeft opgesteld en je enige tijd hebt gehad om je daarvan te verwittigen.’

  Snel reageren

  ‘Wel kan in deze tijden van beroepsverenigingen verwacht worden dat ze snel reageren op nieuwe ontwikkelingen en ook zorgverleners moeten snel kennisnemen van gewijzigde beroepsrichtlijnen’, vervolgt Slabbers. ‘Al is hier nog geen rechtelijke uitspraak over, dus er is nog geen vaststelling wat in deze tijd een redelijke termijn is’, legt Slabbers uit. ‘Vaststaat dat de tijd van een maandelijkse of jaarlijkse bijscholing niet van toepassing is op de huidige situatie.’

  Als een zorgverlener zich dus goed informeert over de richtlijnen die beroepsverenigingen opstellen, en deze in praktijk brengt, loopt hij of zij volgens Slabbers geen reëel risico om aansprakelijk gehouden te worden.

  Prikhaast

  De meeste vragen die VvAA krijgt, gaan over informatievoorziening. Slabbers zelf heeft hier ook zorgen over. ‘We moeten het verstrekken van informatie aan patiënten niet veronachtzamen in de prikhaast’, zegt ze. ‘Ik ben zelf niet bij de vaccinaties geweest, maar als ik beelden van het vaccineren in de media zie, lijkt het lopendebandwerk. Een patiënt komt binnen, krijgt een prik en gaat weer weg. Daar mis ik de informatieverstrekking aan patiënten. Ik hoop dat dat buiten beeld wel gebeurt.’

  Onnodig bang

  Hoe en waarover moeten patiënten dan precies worden geïnformeerd? ‘Je hoeft niet alle informatie over de procedures omtrent de totstandkoming van een goedgekeurd vaccin aan een patiënt te vertellen. Het is gebruikelijk om de patiënt niet te overladen met informatie. Als een patiënt expliciet om bepaalde informatie vraagt, moet de zorgverlener naar waarheid antwoorden.’

  Verbod op informatie

  Sommige werkgevers verbieden een zorgverlener bepaalde informatie te verstrekken. Zoals het feit dat bij het Pfizer-vaccin de dierproeven zijn overgeslagen. ‘Als een patiënt er expliciet naar vraagt, moet je de patiënt wel naar waarheid antwoorden. Dat mag een werkgever niet verbieden’, zegt Slabbers. Ook wat betreft de omvang van informatieverstrekking geldt de professionele norm voor verschillende beroepsgroepen.’

  Verantwoordelijkheid van zorgbestuurders

  Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de zorgbestuurders? ‘Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg en kunnen daar onder omstandigheden ook tuchtrechtelijk voor worden aangesproken’, legt Slabbers uit. ‘Dat geldt dus niet voor fouten op individueel niveau. Civielrechtelijk wordt in de regel niet een individuele zorgverlener of een bestuurder aansprakelijk geacht, maar een zorginstelling.’
  ‘Als een bestuurder zich bijvoorbeeld heeft bemoeid met het opstellen van een intern protocol, waarin ook staat welke informatie aan patiënten moet worden gegeven en een van de artsen wijkt daarvan af, dan is de bestuurder daar in redelijkheid niet tuchtrechtelijk voor verantwoordelijk te houden. De bestuurder heeft het immers wel goed georganiseerd. Als een bestuurder weet dat structureel protocollen of andere instructies niet worden nageleefd, maar niets doet, dan kan wel weer een tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaan.’

 • Twee protocollen voor corona-vaccinatie

  Maandag 18 januari wordt gestart met vaccinatie van verpleeghuisbewoners, maakte Hugo de Jonge op de persconferentie bekend. Vanaf 25 januari wordt gestart met het vaccineren tegen corona met het Moderna-vaccin. Vilans stelt 2 protocollen voor het toedienen van corona-vaccins vrij beschikbaar: voor het klaarmaken en toedienen van het Moderna-vaccin en het BioNtech/Pfizer-vaccin. Met deze protocollen kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals de vaccins op een veilige en betrouwbare manier toedienen. 

  Marleen Versteeg, adviseur bij Vilans: ‘Met deze twee protocollen ondersteunen we zorgprofessionals die nu of in de toekomst helpen bij het vaccineren tegen Covid-19. De protocollen zijn werkinstructies voor het klaarmaken en injecteren van het vaccin van Pfizer/BioNtech en Moderna. We hopen dat zorgprofessionals het protocol gebruiken om het vaccin veilig en betrouwbaar toe te dienen.’

  Protocollendatabank

  Vilans ontwikkelt al jaren protocollen voor ruim 550 organisaties in de zorg en het onderwijs. De protocollendatabank bevat ruim 400 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Versteeg: ‘Het document dat nu vrij beschikbaar is noemen we een werkinstructie. Bij het volledige protocol zit ook een document met achtergrondinformatie. In de achtergrondinformatie geven we uitleg over waarom je vaccineert en hoe dit in Nederland geregeld is. Dit is verdiepende informatie. Om te begrijpen welke handelingen nodig zijn voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin is deze achtergrondinformatie overigens niet noodzakelijk.’

  Vernieuwde protocollenomgeving

  Alle zorgprotocollen zijn online beschikbaar voor organisaties met een abonnement. Vanaf 1 februari wordt de omgeving waarin de protocollen te raadplegen zijn volledig vernieuwd. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben dan vanaf ieder device direct toegang tot de protocollen, op het moment dat dit nodig is. In een persoonlijke omgeving kunnen veelgebruikte werkinstructies worden opgeslagen en komen belangrijke wijzigingen naar de gebruiker toe. Zo helpt Mijn Vilans Protocollen zorgprofessionals om nog effectiever te handelen, en nog betere zorg te leveren.

 • Corona update mondriaan

  Bekijk hier de update van 15 januari

  https://www.zorgscala.nl/updates/wp-content/uploads/2021/01/corona-update-15-januari.pdf

 • Update coronavirus – 93

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie cliënten

  De Gezondheidsraad adviseert om de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zo veel als mogelijk te reserveren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Reden hiervoor is dat dit type vaccin boven verwachting goed werkt bij ouderen. De beschikbaarheid en het logistiek gebruik van de vaccins maken dat er onderscheid is gemaakt tussen beide vaccins onder verantwoordelijkheid van enerzijds de specialist ouderengeneeskunde met BionTech/Pfizer en anderzijds de huisarts met Moderna. Het betreft dus 2 separate trajecten die niet helemaal synchroon lopen in de tijd. Dat is ongelukkig maar beide trajecten verlopen wel zo snel mogelijk en leiden tot afronding van de vaccinatie in de komende 2 maanden waarmee in elk geval recht wordt gedaan aan de ambitie om de kwetsbare verpleeghuisbewoners zo snel als mogelijk met de best passende vaccins te beschermen.

  Vaccinatie cliënten specialist ouderengeneeskunde, BionTech/Pfizer

  Komende week starten de eerste 8 organisaties met het vaccineren van bewoners waarbij de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is voor de medische zorg. RIVM heeft daar dit nieuwsbericht over gepubliceerd. Inmiddels is duidelijk dat op 25 januari (1 week later) de overige organisaties kunnen starten met het vaccineren van hun bewoners waarvoor de specialist ouderengeneeskunde medisch verantwoordelijk is én waarvan er toestemming is voor vaccinatie. Om te bestellen moet u zich registreren via deze volgende link. Zodra u echt kunt gaan bestellen, ontvangt daarover bericht van het SNPG. Er zijn in eerste instantie 2 bestelmomenten: op 18 januari en op 25 januari. De vaccins worden dan een week later (dus op 25 januari of op 1 februari) aan u geleverd op de door u aangegeven locaties. Na de dag van levering hebt u 3 dagen de ruimte om uw bewoners te vaccineren. Ongeveer 3 weken later ontvangt u dezelfde hoeveelheid vaccins voor de 2e prik. Let op: om verspilling van vaccins te voorkomen dient u precies de juiste hoeveelheid vaccins te bestellen. Bestel niet meer vaccins dan waarvoor u toestemming hebt en ook niet meer vaccins dan u (qua personele ruimte) kunt toedienen. De komende weken volgen er meer bestelmomenten voor eventuele volgende groepen, de termijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en van behoefte. RIVM heeft een werkinstructie COVID-19-vaccinatie gemaakt voor de bestelling en de voorbereidingen. Verenso en NVAVG hebben de medische aandachtspunten voor vaccinatie met BionTech/Pfizer beschreven. Tevens wordt eind komende week een webinar over de praktische aanpak van het vaccineren voorbereid, de details daarvan hopen we maandag met u te delen. 

  Vaccinatie cliënten huisarts, Moderna

  Binnenkort start ook de vaccinatie van de bewoners in geclusterde woonvormen (verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gespikkeld, PGB ed) waarvoor de huisarts medisch verantwoordelijk is. Ook dat traject start in enkele door het ministerie van VWS geselecteerde regio’s die wellicht al de komende dagen benaderd worden, aansluitend volgen de andere regio’s. Uitnodiging, toestemming en uitvoering is de verantwoordelijkheid van de huisarts die dat mogelijk zal onderbrengen bij huisartsenposten. In veel van uw zorglocaties loopt de medische eindverantwoordelijkheid van specialist ouderengeneeskunde en huisarts door elkaar, daar is het soms mogelijk en wenselijk om met elkaar af te spreken hoe beide trajecten het beste kunnen worden afgestemd. ActiZ pleit voor regionale regelruimte om recht te doen aan de veelkleurigheid van ons zorglandschap. De veiligheid van cliënten blijft uiteraard voorop staan. We verwachten u maandag nader te kunnen informeren over dit traject.

  Vaccinatie medewerkers BioNTech/Pfizer, AstraZeneca

  Er lijkt enige verwarring te blijven over de vaccinatie van medewerkers. De eerste groep zijn alle medewerkers met cliëntencontact werkzaam in verpleeghuizen of vergelijkbare (kleinschalige) woonvormen. Zij kunnen zich direct melden bij de GGD voor een afspraak. Als er niet direct plaats is worden ze zo spoedig mogelijk benaderd om alsnog een afspraak te maken.

  Medewerkers in de wijkverpleging en de Wmo-ondersteuning (hulp bij het huishouden en begeleiding etc.) kunnen nu nog niet worden uitgenodigd, waarschijnlijk wel binnen enkele weken afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende vaccins. We informeren u direct zodra daar een ‘GO’ voor is.

  Implicaties gemuteerde coronavirussen

  Als ActiZ hebben we het RIVM gevraagd naar mogelijke effecten van de gemuteerde varianten van coronavirus op de richtlijnen rond PBM gebruik, hygiëne, afstand houden en testen. Vooralsnog geven de aanvullende inzichten van het RIVM géén aanleiding om de richtlijnen te wijzigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de minister hierover binnenkort nog advies vragen aan het OMT. Overigens is op dit moment de algemeen geaccepteerde veronderstelling dat de werkzaamheid van de toegelaten en in ontwikkeling zijnde COVID-vaccins bij de gemuteerde virussen vergelijkbaar is met die bij het oorspronkelijke corona virus. Mocht er iets veranderen als gevolg van de gemuteerde virussen dan informeren we u uiteraard direct.

  ActiZ in de media

  Vanavond om 19.20 uur gaat Conny Helder in Meldpunt van Omroep Max op NPO 2 in gesprek over de actuele situatie in onze sector, ook de voorbereiding op het vaccineren komt daar aan de orde.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/coronavirus en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Vilans stelt ook protocol injecteren Moderna-vaccin vrij beschikbaar

  In navolging van het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin stelt Vilans nu ook het protocol voor het toedienen van het Moderna-vaccin beschikbaar. Beide protocollen zijn vrij te downloaden op onze website. Met de protocollen voor beide vaccins hebben zorgprofessionals een betrouwbare basis om op terug te vallen.

  Inspelen op actualiteit

  Het Moderna-vaccin is op 6 januari goedgekeurd door het beoordelingscomité van het Europees medicijnagentschap EMA. Versteeg: ‘Toen in december duidelijk werd dat het Moderna-vaccin naar alle waarschijnlijkheid snel goedgekeurd zou worden, zijn we gaan kijken of we het protocol konden ontwikkelen. We konden terugvallen op het protocol voor het BioNtech/Pfizer-vaccin, dat al in ontwikkeling was. Door goed in te spelen op de actualiteit hebben we nu twee betrouwbare documenten waarmee zorgprofessionals direct aan de slag kunnen.’  

  Database

  Aan het schrijven van een Vilans-protocol werken minimaal drie personen. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en literatuur. Daarnaast wordt een uitgebreid netwerk van experts geraadpleegd. Inmiddels bevat de protocollen-database van Vilans ruim 400 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Ruim 550 organisaties maken gebruik van de database.

  Vernieuwde omgeving

  Sinds dit jaar is de protocollendatabase van Vilans volledig vernieuwd. Met die nieuwe omgeving, die tot Mijn Vilans Protocollen is gedoopt, hebben verpleegkundigen en verzorgenden vanaf ieder device direct toegang tot onze protocollen, op het moment dat dit nodig is. In een persoonlijke omgeving kunnen veelgebruikte werkinstructies worden opgeslagen en komen belangrijke wijzigingen naar de gebruiker toe. Abonnees gaan de komende maanden een voor een over naar de nieuwe omgeving.

  NB Zowel het protocol voor het BioNtech/Pfizer-vaccin als het Moderna-vaccin staan vanwege een storing nog niet in het portaal.

  Download hier het protocol.

 • Update coronavirus – 92

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Persconferentie en kamerbrief
  In de persconferentie gisteren 12 januari hebben minister-president Rutte en minister De Jonge gemeld dat de bestaande maatregelen (lockdown) met 3 weken wordt verlengd, met name om de druk op de zorg zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft minister De Jonge toegelicht wat op dit moment de situatie en de planning rond de vaccinatie is. Daarover is later een uitgebreide kamerbrief verstuurd. Daarin wordt duidelijk uitgewerkt hoe en waarom de vaccinatiestrategie zich ontwikkelt. In de brief wordt ook benadrukt dat dat alles afhangt van de tijdige levering van voldoende vaccins. Over de meest relevante zaken hebben we gisterenavond middels een extra update alvast een kort persbericht met u gedeeld. De meest relevante zaken uit de kamerbrief en de persconferentie lichten we hier nader toe.

  Vaccinatie medewerkers

  Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen

  De animo onder verpleeghuismedewerkers voor de vaccinatie is groot, meldde de GGD vrijdag al. De afspraken voor 200.000 zorgmedewerkers bijna zijn volgeboekt. Het gaat om afspraken voor zowel de eerste als de tweede vaccinatie. In een bericht op ActiZ.nl melden we dat we erg blij zijn dat de animo groot is, maar we benadrukken ook dat de behoefte aan meer vaccins minstens zo groot is! Zodra nieuwe vaccins beschikbaar zijn, ontvangen mensen die al gebeld hadden een sms voor het maken van een nieuwe afspraak. Gisteren zijn hier door 11.000 mensen extra benaderd door de GGD om alsnog een afspraak te maken.

  Zorgmedewerkers in de wijk

  Vanwege de vele besmettingen in de thuissituatie heeft ActiZ van meet af aan benadrukt dat het essentieel is voor de zorgcontinuïteit om ook de medewerkers in de wijkverpleging zo snel mogelijk te kunnen vaccineren. In de kamerbrief bevestigt minister De Jonge de prioritering van zorgmedewerkers en hij geeft aan te verwachten dat ook zorgmedewerkers in de wijkverpleging, Wmo en gehandicaptenzorg al medio februari aan de beurt zijn. Waarschijnlijk met het vaccin van Astra Zenica dat binnenkort verwacht wordt. Zodra we dat zeker weten, informeren we u nader over het uitnodigen van medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. We vragen nog even om uw geduld, we verwachten in de komende weken een officiële ‘go’ te krijgen.

  Vaccinatie cliënten

  Bewoners woonvormen (specialist ouderengeneeskunde) en BionTech/Pfizer

  Aanstaande maandag start bij wijze van pilot de vaccinatie van bewoners in een aantal verpleeghuizen met het BionTech/Pfizer vaccin. Het vaccineren gebeurt in deze huizen onder regie van de specialist ouderengeneeskunde. Het ministerie van VWS heeft een aantal aanbieders van verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg geselecteerd om komende week te kunnen gaan uitproberen hoe de distributie van dit kwetsbare vaccin verantwoord en zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Dat gaat nog niet via de definitieve bestelroute. De details en overwegingen daarbij zijn uitgebreid beschreven in de eerdergenoemde kamerbrief. Aansluitend kunnen stap voor stap alle verpleeghuisbewoners gevaccineerd worden op basis van de uitnodigingen die u inmiddels verstuurd hebt, we zien dat heel veel mensen gevaccineerd willen worden en dat de toestemmingsformulieren al volop getekend binnenkomen. De details over het bestellen van de vaccins voor uw bewoners volgen zo spoedig mogelijk. Bestellen kan dan in kleinere hoeveelheden via het bestelportal dat u kent van de griepvaccinatie.

  Bewoners woonvormen/gespikkeld wonen (huisarts) en Moderna

  Op 25 januari kan ook gestart worden met het vaccineren van bewoners voor wie de huisarts medisch verantwoordelijk is met het Moderna-vaccin. Daar is voor gekozen omdat ook dat vaccin juist heel goed werkt bij kwetsbare ouderen. De uitnodigingen en toestemmingsformulieren voor vaccinatie van die groep met Moderna zijn inmiddels ook beschikbaar. Formeel ligt het uitnodigen, plannen en (doen) toedienen van de vaccinatie voor bewoners waarvoor de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg, echt bij de huisarts tenzij u daarover met de huisartsen (en uw eigen behandelaren) expliciet andere afspraken gemaakt en vastgelegd hebt. We krijgen als ActiZ veel vragen over samenwerking rond het vaccineren van bewoners waar de huisarts medisch eindverantwoordelijk is, zowel bij gespikkeld wonen als in woonvormen waar alleen cliënten met huisarts wonen. ActiZ overlegt daar op dit moment over met de LHV en met Verenso, nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.

  Wijzigingen RIVM-richtlijnen

  Vanwege het beschikbaar komen van het Moderna vaccin zijn de uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie 2021 en de e-learning Covid-19-vaccinatie van het RIVM aangepast. De richtlijn bevat een paragraaf (1.3) met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie.

  Vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Omdat er nog zaken onduidelijk zijn omtrent vaccinatie blijft het bestaande test-, inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd. Omdat er wel vragen zijn over dit onderwerp zijn gesteld aan het RIVM, heeft het RIVM in verschillende richtlijnen een passage opgenomen over de consequenties van vaccinatie. Zo is bijvoorbeeld toegevoegd dat ook medewerkers die gevaccineerd zijn toch met PBM werken. Vandaag is weer een RIVM nieuwsbrief gepubliceerd.

  Zorgcontinuïteit

  Verpleeghuizen en tijdelijke zorg

  De continuïteit van zorg staat in steeds meer regio’s onder grote druk. In negen van de vijfentwintig regio’s is de situatie in de verpleeghuiszorg ‘kritiek’. Met name in het noorden en oosten van Nederland. Het aantal verpleeghuislocatie dat te maken heeft met een besmetting is op een (voorlopig) hoogtepunt. In de eerste week van januari hadden 836 locaties te maken met besmetting. Een stijging van 152 locaties ten opzichte van een week eerder. Het aantal bewoners met een besmetting daalt daarentegen voor de tweede week op rij. De inzet van hulptroepen vanuit Rode Kruis, Extra handen voor de zorg en defensie helpt, maar lost de problematiek niet op, zeker niet als het aantal besmettingen blijft stijgen. Het ziekteverzuimcijfer in de sector stijgt niet verder en blijft rond de 10%.

  Wijkverpleging, Covid-beddeen ‘scenario zwart’ in de ziekenhuizen

  De druk op ziekenhuizen zorgt bovendien voor extra knelpunten in de wijkverpleging en in de beschikbaarheid van voldoende tijdelijke Covid-bedden. In de wijkverpleging is de situatie ook in twee regio’s kritiek maar we moeten daar rekening houden met verdere toename. Zeker als de ziekenhuizen (nog) minder kunnen opnemen. Het is van belang om samen met uw collega’s, ziekenhuizen en huisartsen nadrukkelijk voorbereidingen voor te treffen voor nadere prioritering, afschaling en keuzes. U bent daar ongetwijfeld al over in gesprek. Overigens wordt inmiddels landelijk verkend of noodvoorzieningen voor tijdelijk verblijf toch opnieuw aan de orde moeten komen als de Engelse en andere varianten van het virus verder om zich heen grijpen.

  Meerkosten regeling Zvw 2020 voor kleine zorgorganisaties

  De meerkostenregeling voor de Zvw voor kleine zorgorganisaties (<10 mln Zvw omzet) wordt gebaseerd op de werkelijke omzet in 2020. De zorgverzekeraars hebben in dit kader vorige week een mail uitgestuurd en daarin aangedrongen om declaraties over 2020 voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf tijdig (vóór 1 februari) in te sturen. Dit geldt ook voor de declaraties van andere Zvw zorgvormen, zoals eerstelijns zorg (fysiotherapie, diëtiek, etc.); deze dienen vóór 1 februari ingestuurd te worden. Voor de volledigheid: voor de grote zorgorganisaties in de Zvw (>10 mln) is en blijft de meerkostenregeling 2020 voor wijkverpleging, ELV en GRZ gebaseerd op de normomzet (omzet jan/febr met seizoenscorrectie voor wijkverpleging en ELV en omzet 2019 met ZN prognose voor 2020 voor de GRZ).

  ActiZ in de media

  In een reportage van tv-programma EenVandaag maakten collega’s van Zorgbalans op indrukwekkende duidelijk waarom reikhalzend wordt uitgezien naar de vaccinaties. Het NOS Journaal liet gisteren in een reportage bij TanteLouise zien hoe verpleeghuizen zich voorbereiden op de vaccinaties van bewoners en graag snel van start willen. Beide reportages kwamen tot stand in samenwerking met ActiZ. ActiZ bestuurslid Conny Helder was gisteren te gast bij BNR Nieuwsradio en sprak over corona en de toekomst van de zorg voor ouderen. Tot slot heeft de Rijksoverheid een online talkshow voor zorgmedewerkers laten maken ‘In gesprek over coronavaccinatie’ gemaakt. Daphne Bunskoek gaat met experts van het RIVM en zorgmedewerkers uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuis in op vragen over veiligheid, effectiviteit en bijwerkingen van vaccinatie.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

 • Vaccinatiestrategie Rijksoverheid

  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart/vaccinatiestrategie-flowchart.pdf

 • Hoe verminder je emotionele belasting in coronatijd?

  Hebben verpleegkundigen en studenten verpleegkunde wat aan de 3-vragen-methode om de emotionele belasting tijdens COVID-19 te verminderen?

  Docent Verpleegkunde en senior onderzoeker Cindy de Bot (Avans Hogeschool) en verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos (Amphia Ziekenhuis) onderzochten dat het afgelopen half jaar. Ze vertellen wat ze precies hebben onderzocht, hoe ze het hebben aangepakt, wat de uitkomst is en hoe ze de toekomst zien. Maar ook waarom de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs zo belangrijk is.

  Emotioneel en fysiek uitgeput

  Cindy: ‘Tijdens de eerste coronagolf hebben wij allebei bijgesprongen in ons oude vakgebied, ik bij de thuiszorg en Annemarie op de Intensive Care. Daar ervoeren we, naast de verhalen die we hoorden, zelf de impact die COVID-19 op mensen in de zorg heeft.’ ‘Het is nauwelijks te omschrijven wat je meemaakt’, vertelt Annemarie. ‘Het ziektebeeld is nieuw, je hebt geen tijd om even wat te drinken en ondertussen zie je heftige beelden van zieke patiënten. Vervolgens worden sommige verpleegkundigen privé geconfronteerd met vrienden en familie die de coronamaatregelen niet zo nauw nemen. Zowel emotioneel als fysiek ben je uitgeput na je dienst.’

  Cindy: ‘En niet alleen het reguliere personeel, maar ook studenten die stage lopen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en de GGZ hebben het soms zwaar. Ze ervaren de druk van hun stage of onderzoek moeten halen, maar de afdeling draait overuren. Ruimte om over deze soms heftige situaties te praten is er dan nauwelijks op de afdeling, het is door, door, door. Studenten krijgen bovendien alleen online les, waardoor het moeilijker is om het er samen met docenten en medestudenten over te hebben. Het is vooral functioneel contact. Hoewel er natuurlijk wel gesprekken met studieloopbaanbegeleiders en docenten, maar ook met stagebegeleiders op de werkvloer zijn. Beide groepen ervaren veel frustratie, verdriet en onmacht en zijn oververmoeid.’

  3-vragen-methode in praktijk en onderwijs

  Cindy en Annemarie lezen met interesse het literatuuronderzoek van 2 andere onderzoekers naar emotionele belasting bij zorgpersoneel. Daar komen 3 vragen uit naar voren die leidinggevenden en collega’s kunnen stellen om elkaar op die manier in de gaten te houden. Annemarie: ‘We staken de koppen bij elkaar; wat als we in de praktijk en het onderwijs onderzoeken of verpleegkundigen en studenten echt wat aan deze 3 vragen hebben?’

  De 3-vragen-methode om overbelasting te voorkomen

  In maart 2020 beschreven verpleegkundig specialist en wetenschappelijk onderzoeker Rose Collard en hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen (Radboudumc) de 3-vragen-methode (download hun whitepaper op de Venticare-website). Deze vragen kunnen leidinggevenden en collega’s onderling aan elkaar stellen om emotionele belasting onder verpleegkundigen te verminderen. De 3 vragen zijn:

  • Welke gebeurtenissen van vandaag zijn je bijgebleven?
  • Hoe voel je je (lichamelijk en mentaal)?
  • Heb je genoeg steun?

  Focusgroepen

  Na het aanvragen en ontvangen van de subsidie starten de onderzoekers in mei met het samenstellen van 2 focusgroepen: 14 studenten en 11 verpleegkundigen die in augustus met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen tijdens de eerste coronagolf. Ook moeten ze aangeven of ze peer-support hebben ervaren en of de 3-vragen-methode zou hebben geholpen. En zo ja, op welke manier en wanneer deze ingezet zou moeten worden.

  Positieve reacties

  Annemarie: ‘Verpleegkundigen kregen via hun werk de mogelijkheid om een afspraak te maken voor steun, maar weinigen maakten er gebruik van. Door de hectiek was de drempel te hoog. Verpleegkundigen gaven aan dat ze zeker baat zouden hebben gehad bij de vragen. Deze zouden dan tijdens de pauze of dag-evaluatie gesteld kunnen worden, zowel door leidinggevenden als collega’s.’

  Ook de studenten reageerden positief. Cindy: ‘Ze gaven aan dat deze 3 vragen zeker een plek verdienen tijdens de studieloopbaangesprekken of intervisie vanuit school.’ Verpleegkundigen en studenten verpleegkunde gaven verder aan dat het stellen van deze 3 vragen informeel of wanneer je ziet dat een collega het nodig heeft, altijd een hele goede optie is.

  Samenwerking driehoek

  Zowel Cindy als Annemarie benadrukken hoe belangrijk het is dat de driehoek van onderzoek, praktijk en onderwijs elkaar opzoekt en betrekt. Cindy: ‘Als deze 3 onderdelen los van elkaar opereren ontstaat er uiteindelijk een mismatch tussen wat studenten leren en wat ze in de praktijk gaan tegenkomen. De meest ideale situatie is dat je via onderzoek problemen uit de praktijk ophaalt en zowel in diezelfde praktijk als in het onderwijs écht iets met de resultaten doet.’

  5 kennisproducten

  Eind december rondden Cindy en Annemarie hun onderzoek af. Om de resultaten te delen, hebben ze 5 kennisproducten ontwikkeld: een publiekssamenvatting, een interactieve PDF voor praktijk en onderwijs en een factsheet voor die laatste 2 doelgroepen.

 • Vilans stelt protocol voor injecteren BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar

  Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. In Nederland wordt dit vaccin vanaf 6 januari toegediend. Het protocol is vanaf nu vrij te downloaden.06-01-2021

  Download het protocol

 • Belangrijke inzichten en tips uit online meedenksessies

  Hoe ga je om met het ‘nieuwe normaal’ en hoe neem je jouw organisatie hierin mee? Tijdens verschillende online meedenksessies gingen we in gesprek over de impact van het coronavirus op ons werk in de verpleeghuiszorg. Samen kwamen we tot nieuwe ideeën en inzichten.

  Balanceren tussen het collectieve belang en persoonsgerichte zorg

  Hoe ga je in deze tijd om met persoonsgerichte zorg? Kies je ervoor persoonsgerichte zorg te blijven bieden met een kans op besmetting van andere bewoners, familieleden en medewerkers? Of kies je voor minder besmettingsgevaar met minder aandacht voor de wensen van de individuele cliënten en hun naasten? Daar ging de eerste online meedenksessie over. De belangrijkste tips en inzichten zijn tijdens deze sessie omgezet in heldere beelden.

  Hoe houd jij je mensen op de been?

  Tijdens de tweede online meedenksessie gingen we in gesprek over manieren om medewerkers op de been te houden. Het coronavirus zorgt voor enorme druk bij medewerkers in verpleeghuizen. Wat kunnen we doen aan deze zware belasting? Hoe kunnen we zo goed mogelijk voor onze medewerkers zorgen? En wat kunnen we hen bieden op het gebied van psychosociale hulp? Vooral emotionele ondersteuning was een belangrijk thema tijdens deze sessie.

  De kracht van het team

  Al snel werd duidelijk dat ‘de kracht van het team’ heel belangrijk is om door de coronacrisis heen te komen. Het gevoel het samen te doen, geeft de kracht om door te gaan. Zo krijgen medewerkers niet het gevoel er alleen voor te staan. Toch is in de ondersteuning het 1-op-1 contact ook heel belangrijk. Dus bied niet alleen teamsessies aan maar ga ook persoonlijk in gesprek met medewerkers.

  7 Tips om medewerkers te ondersteunen

  1. Zorg voor een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, want wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet te werken. Maar zorg er wel voor dat het overzichtelijk blijft, helemaal bij teams die heel hard geraakt zijn.
  2. Vraag medewerkers waar zij behoefte aan hebben en kom niet alleen met een lijstje activiteiten vanuit het management.
  3. Praat veel met elkaar over wat er gebeurd is en hoe het nu echt met iemand gaat, ook tijdens informele momenten.
  4. Laat medewerkers ook met elkaar in gesprek gaan en elkaar tips geven hoe met bepaalde gevoelens om te gaan. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van Teamreflectie.
  5. Praat over het verschil tussen de eerste en de tweede golf, want het wordt niet meer zoals toen. We weten nu wat we doen, zijn beter voorbereid en er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Paniek is niet meer nodig.
  6. Schakel een eigen psycholoog of maatschappelijk werker in. Iemand die precies weet wat er speelt of heeft gespeeld op de betreffende locatie kan zich nog beter inleven in de medewerkers.
  7. Zorg vanuit de organisatie ook voor ondersteuning aan leidinggevenden.

  Ook meepraten?

  Op woensdag 13 januari gaan we opnieuw met elkaar in gesprek tijdens een online meedenksessie. In deze sessie delen we ervaringen over het samenspel met familie en mantelzorgers. Hoe ga je om met uiteenlopende gevoelens van familieleden en mantelzorgers? Hoe zorg je voor voldoende draagvlak en begrip op het beleid? Wat doe je als familieleden zich niet aan de regels willen houden? Hoe ga je om met tegengestelde belangen binnen de familie? Deel vooral ook jouw verhalen over de feestdagen. Hoe ben je hiermee omgegaan?

  Laat je tijdens deze sessie inspireren door de praktijkervaringen van anderen, krijg nieuwe inzichten en ga naar huis met waardevolle tips. Praat mee over de dingen die er nu echt toe doen, zodat je ook in deze tijd met nieuwe energie de beste zorg kunt blijven bieden. Meer informatie over de online meedenksessie over het samenspel met familie en mantelzorgers

 • Studenten ROC Mondriaan gaan helpen bij vaccineren: ‘Mooi om bijdrage te kunnen leveren’

  DEN HAAG – De eerste zorgmedewerkers hebben woensdag een vaccinatie gekregen tegen het coronavirus. Het is de start van een grootschalige campagne, waarbij veel helpende handen nodig zijn. Daarom worden zo’n 280 studenten van de opleidingen doktersassistent en apothekersassistent van het ROC Mondriaan de komende tijd getraind in het toedienen van de vaccinatie.

  ‘Ik was heel erg verrast toen ik het hoorde, maar ik vind het ontzettend leuk om te gaan doen’, vertelt de 20-jarige Pien Bakker, eerstejaars student op de school voor gezondheidszorg. Ze heeft woensdag haar eerste les in het vaccineren van mensen en luistert aandachtig naar wat de docenten vertellen. Normaal gesproken krijgen de studenten dit vak pas later in het eerste jaar. Maar omdat ze straks waarschijnlijk hard nodig zijn, is het vak door de school naar voren gehaald.

  Docent Simone Behagel is trots en ziet dat de eerste groep studenten de lesstof snel oppikt. ‘Het is fantastisch. Ik weet hoe zwaar het is in de zorg. Er moeten veel mensen gevaccineerd worden. Als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan is dat alleen maar mooi. Voor de studenten is het tegelijkertijd een mega toffe en goede ervaring. We kunnen ze hier de theorie en handelingen leren, maar het gaat om het echte werk. En daar willen ze voor worden ingezet.’

  De studenten hebben zo’n twee weken nodig om het vaccineren onder de knie te krijgen. Ze komen er tijdens de eerste les achter dat er meer bij komt kijken dan ‘alleen’ prikken. ‘Er is ook theorie, zo moeten ze weten wat het coronavaccin inhoudt’, legt Behagel uit. ‘Ze maken voor het eerst kennis met een ampul, een flacon, een naald en een spuit. Als ze weten hoe dat werkt, dan gaan we prikken op een pop.’

  ‘Het is niet heel moeilijk’, zegt Pien, terwijl ze een naald in een stukje oefenhuid steekt. ‘Het is nu natuurlijk de eerste keer, dus spannend en een beetje aftasten. Maar als je het een beetje door hebt, geloof ik er zeker in dat het goed komt.’

  De komende tijd is het heel veel oefenen op poppen, maar er komt een moment dat de studenten echte mensen moeten gaan prikken. ‘Dat is heel spannend’, vertelt docent Behagel uit ervaring. ‘De weerstand die je even voelt als de naald door de huid gaat, dat is anders dan prikken in een stukje kunststof, wat de studenten nu doen. Maar als ze het eenmaal een keer gedaan hebben, dan weten ze niet beter.’

  Pien denkt ‘dat het heel spannend is’. ‘Het is een levend iemand die die naald echt voelt. Je wil diegene geen pijn doen, of iets verkeerd doen. Dus het is vast een beetje spannend. Maar als we goed geoefend hebben, gaat dat vast lukken.’

 • Update coronavirus – 90

  Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

  Vaccinatie zorgmedewerkers

  GO, vaccinatie start 6 januari

  Gisteren bent u middels update 89 geïnformeerd over de onvoorwaardelijke GO voor het uitnodigen van uw medewerkers voor vaccinatie. Het gaat om zorgmedewerkers werkzaam in verpleeghuizen, vergelijkbare woonvormen en volgends de brede definitie, inclusief artsen en andere behandelaren. Inmiddels wordt de GGD volop gebeld voor afspraken. De GGD zal de eerste afspraken overigens al plannen vanaf woensdag 6 januari. Vanwege de voortdurende knelpunten in de zorgcontinuïteit wordt nog iets sneller gestart dan tot nu toe gepland. Het is nu zaak om zoveel mogelijk medewerkers te motiveren om snel te gaan bellen. We hebben VWS nadrukkelijk gevraagd om hier publiekelijk aandacht aan te schenken, maar uiteraard staat het u zelf ook volledig vrij om alle beschikbare informatie, middelen en kanalen te gebruiken om uw medewerkers verder te enthousiasmeren. De precieze snelheid waarmee medewerkers worden ingepland, hangt nu volledig af van de feitelijke beschikbaarheid van vaccins.

  Acute zorg

  Zoals gisteren reeds gemeld, zal tegelijkertijd de vaccinatie van enkele groepen medewerkers in de acute zorg starten. Uitnodiging en vaccinatie van deze 30.000 acute-zorgmedewerkers verloopt via de ROAZ-ziekenhuizen om te zorgen dat de ruimte in de GGD-planning de komende weken volledig beschikbaar blijft voor onze sector.

  Vaccineren is eigen keuze!

  Via sociale media circuleert een oproep en een modelbrief aan zorgmedewerkers om werkgevers die hen ‘onder druk zetten om zich te laten vaccineren’ aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van vaccinatie. Als ActiZ stellen wij uitdrukkelijk dat vaccineren een eigen keuze is van de medewerker, in de uitnodigingsbrief staat dan ook: ‘U beslist zelf of u zich laat vaccineren. Als werkgever bevelen wij het van harte aan.’ Deze benadering staat ook zo in de Q&A.

  Kamerbrief vaccinatie

  Vanwege de snel op elkaar volgende ontwikkelingen en de aanvullende keuzes die het Ministerie van VWS maakt voor de zorgcontinuïteit, is zojuist een uitgebreide kamerbrief verstuurd waarin onder andere bovenstaande keuzes uitgebreid worden toegelicht. Als bijlage van die kamerbrief treft u tevens een flowchart en een bijgewerkte roadmap aan die een totaaloverzicht geeft van doelgroepen, soorten vaccins en planning.

  Vaccinatie cliënten

  Zorg dat u geregistreerd bent 

  Zorgorganisaties die niet eerder hebben deelgenomen aan een van de nationale vaccinatieprogramma’s, dienen zich eerst te registreren bij SNPG voordat een bestelling van Covid-19-vaccins voor cliënten geplaatst kan worden. Aanmelden bij de SNPG kan vanaf nu. Daarbij heeft u de AGB-code nodig en de correspondentiegegevens van uw organisatie nodig. Het RIVM verifieert vervolgens of uw organisatie tot de doelgroep behoort voor deze bestelprocedure. Na verificatie ontvangt u telefonisch uw inloggegevens die u eenmalig middels MFA (Multi Factor Authenticatie) moet activeren, waarna u vaccins kunt bestellen. Vragen kunt u stellen aan het RIVM Infopunt op 030-274 91 11 (optie 2).

  Als uw organisatie al geregistreerd is bij SNPG voor de griepvaccinatie, krijgt u bericht van SNPG als u Covid-19-vaccins kunt gaan bestellen.

  Brief cliënten/naasten

  Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitnodiging en toestemmingsverklaring voor de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Uiteraard is daarbij aandacht voor de rol van wettelijk vertegenwoordiger. Naar verwachting dient overigens zowel voor het vaccineren als voor het doorgeven van gegevens aan RIVM schriftelijke toestemming gegeven te worden.

  Webinar vaccineren (2) – 8 januari 2021

  ActiZ organiseert op vrijdag 8 januari van 14.00-15.00 uur opnieuw een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond vaccineren. VWS zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen omtrent de vaccinatiestrategie. We hopen dat het RIVM en GGD NL ook aan zullen sluiten. U kunt u aanmelden via de website van ActiZ.

  Handreiking bron- en contactonderzoek geactualiseerd

  Het RIVM heeft recent de eerder gepubliceerde ‘handreiking over bron- en contactonderzoek voor een instelling in de langdurige zorg’ geactualiseerd. Naast enkele verduidelijkingen is het test- en quarantainebeleid geactualiseerd en is het wekelijks her-testen bij een uitbraak in het verpleeghuis.

  ActiZ in de media

  ActiZ heeft de afgelopen dagen veelvuldig de media gezocht. Op oudejaarsdag is een persbericht verspreid om te benadrukken dat de situatie in de ouderenzorg onverminderd ernstig is. Gisteren verzonden we met andere partijen in de langdurige zorg het persbericht over de start van de vaccinaties waarvoor medewerkers vandaag uitnodigingen ontvangen. Vandaag sprak bestuurslid Conny Helder onder meer met de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en op Dit is de Dag op Radio 1 over de vaccinatiestrategie en het belang van snelle vaccinaties voor de medewerkers in de ouderenzorg.

  Corona communicatie
  Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

De pagina waar lid-organisaties vragen aan elkaar stellen en informatie delen.