Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 119

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Webinar Covid-19: ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’
Herhaling: op vrijdag 9 april vindt het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen van de maatregelen en -aan de andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts van VWS, GGD en waarschijnlijk IGJ komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Hier kunt u zich aanmelden.

OMT-advies over versoepelingen langdurige zorg
In reactie op het OMT-advies stelt minister Hugo De Jonge in deze kamerbrief dat er steeds meer versoepelingen in de ouderenzorg mogelijk zijn en dat zorgaanbieders bij het maken van hun afweging slechts die beperkingen in stand moeten houden die voor de gegeven lokale situatie nodig zijn. Het OMT stelt dat verschillende randvoorwaarden zoals vaccinatiestatus van bewoners en medewerkers, omgevingsprevalentie van Covid-19 en de landelijke vaccinatiegraad van belang zijn bij overwegingen rond versoepeling van maatregelen in de verpleeghuiszorg. Het OMT geeft als mogelijke versoepelingen bij een hoge vaccinatiegraad (>80%):

• Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door 1 of enkele vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden. Bezoekers dienen dan bij voorkeur zelf ook gevaccineerd te zijn of zich te laten testen voorafgaand aan het bezoek.

• De omvang van de vaste groep van volledig gevaccineerde bewoners bij groepsactiviteiten kan enigszins verruimd worden. Gezien de hoge infectiedruk en lage vaccinatiegraad in de maatschappij wordt nog steeds geadviseerd om geen cliënten of bezoekers van buiten de instelling toe te laten tot groepsactiviteiten.

• Inzet van vrijwilligers in de instelling is weer mogelijk. Vrijwilligers dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen.

• Niet-medische contactberoepen zoals kappers kunnen weer worden toegelaten. Zij dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen. En voor zorgmedewerkers is het mogelijk om bepaalde essentiële trainingen weer te volgen. Zorgmedewerkers dragen daarbij een chirurgisch mondneusmasker.

Zowel op organisatie-, locatie- als op individueel niveau moet bezien worden welke (versoepeling van) maatregelen passend en proportioneel zijn. Daarbij kan de geactualiseerde ‘Handreiking bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’ gebruikt worden. Ook bij versoepelingen is uw afstemming met de medezeggenschap en het informeren van bewoners, naasten en medewerkers essentieel.

Dagbesteding

Het OMT adviseert tevens om dagbesteding weer voort te zetten en ernaar te streven dat zelfstandig wonende ouderen ongeacht hun vaccinatiestatus gebruik kunnen maken van dagbesteding of dagopvang. Overweging daarbij is dat deze ouderen zich kunnen houden aan de basismaatregelen, zoals handhygiëne en afstand. En dat de zorgmedewerkers de voor hen geldende richtlijnen blijven volgen.

Vaccinatie

Vaccinatie medewerkers
Jongstleden vrijdag is de vaccinatie met het AstraZeneca vaccin stilgelegd. Later vandaag wordt een besluit verwacht van het kabinet (op basis van een gezondheidsraadadvies) over het al dan niet hervatten van vaccinatie met AstraZeneca. We informeren u als dat besluit er is maar de pers zal dat waarschijnlijk sneller doen. Uiteraard pleiten we intussen voor heldere en snelle alternatieven als besloten zou worden om AstraZeneca vaccin voorlopig níet te gaan gebruiken. 

Oproep aanleveren vaccinatiegegevens

In navolging van eerdere berichtgeving, wijzen we u graag op dit bericht met nogmaals de dringende oproep om vaccinatiegegevens aan te leveren. Dit geldt in het bijzonder voor organisaties die werken met informatiesystemen van PinkRoccade, Nedap, Gerimedica of Medimo.

Inzet van zelftesten onveranderd
In de Covid-19 teststrategie van de Rijksoverheid is ook aandacht voor ‘zelftesten’. Deze extra testmogelijkheid is aanvullend op andere vormen van preventief testen, waarmee besmettingen gevonden kunnen worden die anders onopgemerkt blijven. Het doel is extra personen op te sporen die besmettelijk zijn terwijl zij geen klachten hebben. De zelftesten zijn NIET bedoeld als vervanging van de Covid-19-maatregelen of in plaats van testen bij de GGD-testlocaties en zorginstellingen. De Rijksoverheid heeft een informatiefolder en de bijsluiterinfo voor gebruikers van zelftesten gepubliceerd.

Overzicht Covid-19 onderzoeken ZonMw
ZonMw heeft een bundeling gepubliceerd van relevante onderzoeken over het coronavirus. Het betreft niet alleen medische- of zorg gerelateerde onderzoeken, maar alle wetenschapsgebieden die hier mee bezig zijn.

Corona communicatie

Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – extra bericht

Vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk stopgezet voor mensen jonger dan 60 jaar

Het ministerie van VWS heeft zojuist bekendgemaakt dat besloten is om ingaande 16.30 uur vanmiddag enkele dagen te stoppen met het vaccineren van mensen jonger dan 60 jaar. Blijkbaar geven de adviezen van deskundigen van onder andere Lareb, CBG en RIVM inmiddels aanleiding tot dit besluit vanwege de mogelijk bestaande kans op bijwerkingen. Eerder deze week was in Duitsland al een vergelijkbare keuze gemaakt. De tijdelijk stop is ingesteld tot en met 7 april aanstaande, in afwachting van een nader oordeel van het EMA. VWS stuurt deze brief naar de Tweede Kamer.

De GGD gaat de mensen die de komende dagen een afspraak hebben staan, zo snel als mogelijk informeren. Zij worden opnieuw uitgenodigd om een afspraak te maken zodra dat weer kan. Het betreft onder andere een (relatief klein) aantal medewerkers in de langdurige zorg. In onze sector betreft het met name medewerkers in de thuiszorg.

Op dit moment kennen wij nog geen concrete plannen of overwegingen over toepassing van een ander vaccin voor de medewerkers in de (langdurige) zorg. Uiteraard vragen wij, mede in het licht van de oplopende besmettingscijfers en druk op de zorg, nadrukkelijk om een zo spoedig mogelijke veilige oplossing zodat zorgmedewerkers gezond en verantwoord kunnen blijven werken.

Als er meer bekend is, informeren we uiteraard nader.

Ondanks deze berichtgeving wens ik u, mede namens de ActiZ-collega’s, hele fijne paasdagen.

Corona communicatie
Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 118

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

In pers en politiek circuleren veel verhalen over (logistieke) problemen met de vaccinatieaanpak. Niet zozeer voor onze sector maar breed in de maatschappij. Het ministerie van VWS heeft gisteren middels deze brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de actuele situatie en de feiten. 

Vaccinatie medewerkers

Alle commotie rond het vaccin van AstraZeneca leidt tot dalende vaccinatiebereidheid, ook onder medewerkers in onze sector. Het ministerie van VWS, RIVM, GGD, beroepsverenigingen en branches werken samen met CBG en anderen continue aan begrijpelijke en toegankelijke communicatie over de voordelen van vaccinatie en over de kwaliteit en veiligheid van AstraZeneca.

Webinar Covid-19: ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’

Herhaling: op vrijdag 9 april vindt het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen van de maatregelen en -aan de andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts van VWS, GGD en waarschijnlijk IGJ komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Hier kunt u zich aanmelden

ActiZ standpunt loondoorbetaling tweede ziektejaar

Naar aanleiding van veel ledenvragen is de optie van loondoorbetaling in het tweede ziektejaar voor werknemers die als gevolg van corona langdurig arbeidsongeschikt zijn besproken in de commissie arbeid van ActiZ. Na uitgebreide overweging acht de commissie het onmogelijk om hiervoor als VVT-sector een uitzondering te maken op de afspraken die we in de cao hebben ten aanzien van arbeidsongeschiktheid omdat:

• Het is niet mogelijk om vast te stellen of iemand in de werksituatie besmet is geraakt

• Er géén legitimatie is om alleen voor corona als oorzaak van langdurige ziekte een uitzondering te maken en niet voor andere ernstige aandoeningen

Overigens is het wel mogelijk om een beroep te doen op een specifiek hiervoor in het leven geroepen fonds: stichting Zorg na Werken in Coronazorg (ZWiC).

Corona communicatie
Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Voor nu wens ik namens alle ActiZ-collega’s fijne Paasdagen!

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 117

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Webinar Covid-19 ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’

Op vrijdag 9 april vindt alsnog het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen omtrent de maatregelen en -andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Aanmelden kan nu al. 

Uitstel deadline deponeren ‘jaarrekeningen zorg’

Mede op aandringen van ActiZ (op uw verzoek) is recent via het ministerie van VWS besloten dat zorgorganisaties méér tijd krijgen om hun jaarrekening goed af te ronden en te deponeren. In dit nieuwsbericht vindt u nadere toelichting en details.

Percentage meerkosten 2020 generiek zorgverzekerings-zorg bekend

Zorgverzekeraars Nederland heeft het percentage meerkostenvergoeding 2020 voor de zorgorganisaties met minder dan €10 mln omzet in de Zorgverzekeringswet bekend gemaakt. Zorgaanbieders kunnen van 13 april 2021 tot en met 11 mei 2021 een beroep doen op de meerkostenregeling via VECOZO (alle zorgverzekeraars behalve Eucare). Voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, GRZ en gzsp geldt een meerkostenpercentage van 1,3% van de omzet over mei t/m december 2020. Dit is ongeveer de 0,8% van de omzet over heel 2020 zoals die eerder genoemd is. De 1,3% is een voorlopig percentage. ActiZ heeft ZN nadrukkelijk laten weten dat de meerkosten over 2020 fors hoger zullen zijn dan 0,8% op jaarbasis. Later dit jaar wordt het percentage mogelijk alsnog verhoogd op basis van de inzichten die bij grotere aanbieders worden opgedaan middels de voor hen geldende hardheidsclausule.

Reminder aanvraag continuïteitsbijdrage en ex-ante meerkosten specifieke regeling

Zoals eerder al gecommuniceerd is het loket om continuïteitsbijdrage en meerkosten aan te vragen voor zorgorganisaties met meer dan €10 mln omzet in de zorgverzekeringswet geopend van 30 maart t/m 30 april. Het aanvragen van beide zorgvormen is tevens voorwaarde voor de ex-post afrekening Covid-units voor deze organisaties. Zie voor meer informatie de berichtgeving van ZN.

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn

VWS heeft per brief van 12 februari een steunpakket aangekondigd voor welzijn, waaronder extra middelen voor alternatieve invulling dagbesteding en bestrijding van eenzaamheid. De VNG berichte haar leden hierover in een ledenbrief van 25 maart (zie pagina 5 van de brief).

Meld uw problemen met de toepassing van compensatieregelingen door gemeenten

ActiZ ontvangt graag uw -eventuele- signalen over gebrekkige toepassing van de regelingen voor omzetverlies en meerkosten door gemeenten. Deze signalen kunnen doorgegeven worden aan Lenard Markus (l.markus@actiz.nl). Zoals eerder gecommuniceerd geldt vanaf 1 juli een maatwerkregeling en we merken dat er relatief veel signalen zijn over problemen met en verschillen in de toepassing van die regeling. Bijvoorbeeld doordat sommige gemeenten het begrip continuïteit uitleggen als continuïteit van de zorgorganisatie in plaats van zorgverlening. Uw signalen helpen om (landelijk) afspraken te maken over betere uitvoering.

Corona communicatie
Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Webinar Covid-19 ‘Paradox versoepelingen en fase 3: code zwart’

Op vrijdag 9 april vindt alsnog het webinar plaats over de dilemma’s tussen -aan de ene kant- de behoefte aan versoepelingen omtrent de maatregelen en -andere kant- de stijging van het aantal besmettingen en de dreiging van fase 3: code zwart. Verschillende experts komen aan het woord maar daarnaast is er vooral ruimte voor onderlinge uitwisseling. Aanmelden kan nu al. 

Uitstel deadline deponeren ‘jaarrekeningen zorg’

Mede op aandringen van ActiZ (op uw verzoek) is recent via het ministerie van VWS besloten dat zorgorganisaties méér tijd krijgen om hun jaarrekening goed af te ronden en te deponeren. In dit nieuwsbericht vindt u nadere toelichting en details.

Percentage meerkosten 2020 generiek zorgverzekerings-zorg bekend

Zorgverzekeraars Nederland heeft het percentage meerkostenvergoeding 2020 voor de zorgorganisaties met minder dan €10 mln omzet in de Zorgverzekeringswet bekend gemaakt. Zorgaanbieders kunnen van 13 april 2021 tot en met 11 mei 2021 een beroep doen op de meerkostenregeling via VECOZO (alle zorgverzekeraars behalve Eucare). Voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, GRZ en gzsp geldt een meerkostenpercentage van 1,3% van de omzet over mei t/m december 2020. Dit is ongeveer de 0,8% van de omzet over heel 2020 zoals die eerder genoemd is. De 1,3% is een voorlopig percentage. ActiZ heeft ZN nadrukkelijk laten weten dat de meerkosten over 2020 fors hoger zullen zijn dan 0,8% op jaarbasis. Later dit jaar wordt het percentage mogelijk alsnog verhoogd op basis van de inzichten die bij grotere aanbieders worden opgedaan middels de voor hen geldende hardheidsclausule.

Reminder aanvraag continuïteitsbijdrage en ex-ante meerkosten specifieke regeling

Zoals eerder al gecommuniceerd is het loket om continuïteitsbijdrage en meerkosten aan te vragen voor zorgorganisaties met meer dan €10 mln omzet in de zorgverzekeringswet geopend van 30 maart t/m 30 april. Het aanvragen van beide zorgvormen is tevens voorwaarde voor de ex-post afrekening Covid-units voor deze organisaties. Zie voor meer informatie de berichtgeving van ZN.

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn

VWS heeft per brief van 12 februari een steunpakket aangekondigd voor welzijn, waaronder extra middelen voor alternatieve invulling dagbesteding en bestrijding van eenzaamheid. De VNG berichte haar leden hierover in een ledenbrief van 25 maart (zie pagina 5 van de brief).

Meld uw problemen met de toepassing van compensatieregelingen door gemeenten

ActiZ ontvangt graag uw -eventuele- signalen over gebrekkige toepassing van de regelingen voor omzetverlies en meerkosten door gemeenten. Deze signalen kunnen doorgegeven worden aan Lenard Markus (l.markus@actiz.nl). Zoals eerder gecommuniceerd geldt vanaf 1 juli een maatwerkregeling en we merken dat er relatief veel signalen zijn over problemen met en verschillen in de toepassing van die regeling. Bijvoorbeeld doordat sommige gemeenten het begrip continuïteit uitleggen als continuïteit van de zorgorganisatie in plaats van zorgverlening. Uw signalen helpen om (landelijk) afspraken te maken over betere uitvoering.

Corona communicatie
Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 116

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Maatregelen verlengd, persconferentie kabinet

Gisteren hebben minister de Jonge en premier Rutte namens het kabinet gemeld dat de bestaande coronamaatregelen tot 20 april worden verlengd (inclusief de bestaande uitzondering van 2 bezoekers in het verpleeghuis). De ingangstijd van de avondklok gaat per 31 maart naar 22.00 uur. Tevens is gemeld dat de groep acute zorgmedewerkers die gevaccineerd kan worden de komende tijd wordt uitgebreid (overigens zonder noemenswaardig effect voor de medewerkers in onze sector). Alle zorgmedewerkers in onze sector zijn inmiddels uitgenodigd (zie onder). In de kamerbrief wordt verwezen naar het eerder aangekondigde VWS-beleidskader voor Fase 3. Voor onze sector blijft overigens het eerder gepubliceerde Afwegingskader VVT Fase 3: code zwart richtinggevend.

Vaccinatie

Ondanks de gestaag toenemende vaccinatiegraad blijven de maatregelen (handhygiëne, 1,5 meter waar mogelijk, PBM gebruik, testen en bezoekbeperking) vooralsnog van kracht, ook in verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen. Het wachten is onder andere op onderzoek rond besmettingsrisico’s (transmissiemechanismen) ná vaccinatie. De resultaten daarvan worden eind april verwacht en kunnen dan in het OMT besproken worden.

Vaccinatie zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers kunnen sinds afgelopen weekend weer afspraken maken. Er wordt volop gebeld met de GGD, maar de indruk bestaat dat nog lang niet alle zorgmedewerkers zich melden voor vaccinatie. Met name in de thuiszorg en vooral bij medewerkers in de Hulp bij Huishouden lijkt er nog terughoudendheid. Het ministerie van VWS, RIVM en GGD werken samen aan nog toegankelijkere informatie voor alle doelgroepen. Wellicht kunt u zelf ook uw medewerkers helpen door hen nog eens te herinneren of op te roepen voor vaccinatie. Voor leden is de model-uitnodigingsbrief nog steeds beschikbaar. 

Zorgbonus 

Eerder heeft het ministerie van VWS aan zorgmedewerkers voor 2021 een bonus van € 500,– netto in het vooruitzicht gesteld. In de uitwerking wil VWS echter voorkomen dat het daarvoor gereserveerde budget opnieuw overschreden wordt. Daarom heeft VWS voorstellen gedaan aan de verschillende branches om de reikwijdte van de bonus en/of de hoogte te beperken etc. Als VWS het nodig vindt om de hoogte en/of reikwijdte aanzienlijk te beperken dan is dat een keuze van VWS en niet van ons. ActiZ heeft vorige week besloten om niet langer deel te namen aan het overleg over de bonus 2021, inmiddels hebben ook andere branches besloten om niet langer deel te nemen in het overleg over de uitwerking van de zorgbonus. Naar verwachting zal minister van Ark medio april een besluit nemen over de zorgbonus 2021, we informeren u dan nader.

Desinfectiemiddelen in de zorg

Desinfectiemiddelen die gebruikt worden tegen Covid-19 maken virussen onschadelijk en zijn daarom biociden waarvoor specifieke toelatingseisen gelden. Vanwege de schaarste heeft het kabinet in 2020 tijdelijk en deels vrijstelling verleend voor die toelating voor onder andere niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen, inmiddels zijn die vrijstellingen verlopen. Het kabinet heeft echter besloten dat vanaf 5 maart jl. naast de toegelaten middelen ook middelen die expliciet genoemd staan in de vrijstellingen verhandeld en gebruikt mogen worden voor hand- en oppervlaktedesinfectie tegen het coronavirus. Op ctbg.nl vindt u de actuele lijst.

Corona communicatie
Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 115

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

AstraZeneca-vaccin veilig! Vaccinatie medewerkers thuiszorg komende week hervat

Goed nieuws! AstraZeneca blijkt veilig en mag weer gewoon gebruikt worden. De komende dagen nodigt de GGD alle medewerkers (en anderen van wie de afspraak deze week is afgezegd) per SMS opnieuw uit voor vaccinatie op korte termijn. De GGD heeft aangegeven de opgelopen vertraging zo snel als mogelijk in te gaan lopen.

Sowieso is het heel goed nieuws dat intensief onderzoek opnieuw laat zien dat AstraZeneca een goed vaccin is. Ondanks de negatieve berichten die soms in de pers en met name de social media circuleren, tonen experts in binnen- en buitenland, het EMA, het College Beoordeling Geneesmiddelen, verschillende artsenverenigingen en het RIVM middels onderzoek aan dat het vaccin wel degelijk veilig, verantwoord en effectief is. In deze praktische video’s leggen Marjolein van Egmond en Cecile van Els (RIVM) dat heel begrijpelijk uit. In de eerder met u gedeelde communicatietoolkit zijn inmiddels ook nuttige en aansprekende animaties en ‘social sliders’ opgenomen die u kunt gebruiken in de praktijk. ActiZ maar ook V&VN en de vakbonden zullen die waar mogelijk ook delen en verspreiden. Rijksoverheid.nl schenkt ook extra aandacht aan het coronavaccin van AstraZeneca, bijvoorbeeld door uit te leggen wat het betekent of een vaccin 60% of 95% werkzaam is.

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde
Van 22 tot en met 24 maart kunt u vaccins bestellen bij de SNPG voor de inhaalronde. Zoals eerder aangegeven is het nu ook mogelijk om in deze ronde in overleg, ook cliënten mee te nemen die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts. De werkinstructieis daar inmiddels ook op aangepast. In de aangepaste uitvoeringsrichtlijn, staan onder andere aangepaste wijzigingen rondom het vervoer van BioNTech/Pfizer.

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid van de huisarts
Het is inmiddels mogelijk om ook een éérste vaccin toe te dienen tijdens de 2e vaccinatieronde van de HAP. Meer informatie leest u in dit nieuwsbericht 2e vaccinatieronde van het RIVM. Aanvullend worden er mobiele vaccinatieteams ingeschakeld die vanuit centrale coördinatie door heel Nederland ‘inhaalrondes’ gaan organiseren. Dit maakt het mogelijk om efficiënter en met zo min mogelijk spillage te vaccineren, ook als het om kleinere aantallen gaat.

Richtlijnen RIVM – quarantainetermijn aangepast (herhaald op verzoek)

Naar aanleiding van het 102e OMT advies zijn de adviezen t.a.v. de quarantaineduur aangepast voor instellingen in de langdurige zorg waar de bewoners in principe gevaccineerd zijn. Dit is verwerkt in de RIVM-richtlijn. Het gaat om de volgende twee wijzigingen:

1 Bij bewoners die gevaccineerd zijn kan na een negatieve PCR-testuitslag vanaf dag 5 de quarantaine beëindigd worden. Niet-gevaccineerde bewoners blijven 10 dagen in quarantaine.

2 Bij de medewerkers kan ongeacht hun eigen vaccinatiestatus de quarantaine na een negatieve PCR-testuitslag vanaf dag 5 beëindigd worden. Daarbij dragen deze medewerkers tot 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste contactpersoon altijd een chirurgisch mondneusmasker type II.

Fase3: code zwart

Het ministerie, de LNAZ, ActiZ en vele andere partijen bereiden zich nog steeds voor een mogelijke nog hogere piek in de besmettingen. Gelukkig laat die piek steeds langer op zich wachten en wordt daardoor waarschijnlijk ook minder hoog. Er zijn echter wel regio’s waar de cijfers fors oplopen. De IGJ heeft haar zienswijze gedeeld. Naar verwachting publiceert VWS haar ‘beleidskader Fase 3’ volgende week.

Uw vragen kunt u uiteraard blijven richten aan corona-vragen@actiz.nl

Voortgang financiële compensatieregelingen Zvw-zorg 2021

De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland over de Covid-regelingen voor Zvw-zorg. Eerder hebben we u al geïnformeerd over de regeling voor Covid-bedden, die regeling blijft waarschijnlijk heel 2021 gelden, in ieder geval zo lang als nodig is. De contouren van de overige regelingen voor GRZ, eerstelijnsverblijf en wijkverpleging worden nu uitgewerkt en volgen zo spoedig mogelijk. Voor alle regelingen zal ook in 2021 gelden dat die uitsluitend bedoeld zijn om onontkoombare Covid-gerelateerde problemen (deels) te compenseren en continuïteit te ondersteunen. De regelingen kunnen uiteraard geen aanleiding zijn om minder productie te maken of om andere problemen niet op te lossen.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 114

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

De herziene werkinstructie voor de ‘inhaalronde’ eind maart wordt vandaag gepubliceerd.

Ondanks het advies van de Gezondheidsraad over het achterwege laten van de tweede vaccinatie voor mensen die een Covid-19 infectie hebben doorgemaakt, is daar nog geen besluit over. Vooralsnog wordt, in overleg met het RIVM, aangehouden dat mensen die Covid-19 hebben doorgemaakt gewoon twee vaccinaties krijgen tenzij ze zelf de tweede vaccinatie niet willen.

Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid huisarts/HAP
Inmiddels is gestart de tweede vaccinatieronde voor de bewoners onder de verantwoordelijkheid van een huisarts. Voor de volledigheid: de relevante informatie.

Vaccinatie medewerkers

Gisteren bent u middels een extra bericht in de ActiZ-app al geïnformeerd over de tijdelijke opschorting van vaccinatie met AstraZeneca. ActiZ pleit uiteraard voor zo spoedig mogelijke hervatting van de vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijk, met AstraZeneca of eventueel met een ander vaccin. Inmiddels is al wel duidelijk dat de GGD volledig voorbereid is om een snelle inhaalactie te starten zodra er weer gevaccineerd mag en kan worden.

Bezoekregeling
In de update van vorige week is toegelicht dat er onder voorwaarden weer twee bezoekers welkom zijn bij bewoners in het verpleeghuis. ActiZ krijgt hier veel vragen over. Het OMT-advies stelt dat als alle bewoners van een locatie twee keer gevaccineerd zijn, op die locatie 2 bezoekers per cliënt verantwoord is in plaats van 1. Sowieso krijgen we veel vragen over versoepeling, ook vanuit publiek en politiek. In onze reacties geven we aan dat u versoepelt waar dat kan en mag maar dat dat echt maatwerk is! Wellicht ten overvloede: bij uw afwegingen kunt u gebruik maken van de handreiking bezoek en sociaal contact.

Inmiddels heeft Verenso haar behandeladvies Covid-19 Acute fase en nazorg geactualiseerd op de punten bezoekregeling en quarantaineplicht bij volledig gevaccineerden. Inmiddels heeft de minister van VWS, mede op ons aandringen, ook aan het OMT gevraagd te adviseren over mogelijke versoepeling van andere maatregelen in de verpleeghuizen.

Fase 3: code zwart

De IGJ signaleert dat de personele bezetting in de ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en in de VVT een voortdurend knelpunt is. Bij meer pandemische druk zullen ook meer medewerkers uitvallen en komt de continuïteit van zorg verder onder druk komt te staan. De inspectie benadrukt dat zorgaanbieders in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg op afwijkende manieren te organiseren. Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie.

ActiZ heeft u eerder geïnformeerd over het ‘VVT afwegingskader VVT fase 3: code zwart’ dat ActiZ samen met partijen heeft geschreven, dat kader wordt steeds geactualiseerd. Het ministerie van VWS verwacht komende week haar bredere ‘beleidskader Fase 3’ te publiceren, ons afwegingskader past in dat zorgbrede beleidskader.

Reminder: vraag nu subsidie aan voor coronabanen
Coronabanen zijn volledig gesubsidieerde banen, waardoor extra inzet in de zorg op ondersteunend niveau mogelijk is met alle kansen op duurzame instroom van dien. Het subsidieloket is nog tot en met 31 maart 2021 open. Kijk hier voor meer info.

Met al uw vragen kunt terecht bij: corona-vragen@actiz.nl.

Richtlijn jaarverslag 2020 Raad voor de Jaarverslaglegging

De Raad voor de Jaarverslaglegging heeft een bericht gepubliceerd over de verwerking, presentatie en toelichting van de corona-compensatieregelingen in de jaarrekening. In Corona-update – 109 heeft ActiZ al in dit kader een voorbeeldtekst aangereikt voor de toelichting bij de jaarrekening en het bestuursverslag, die u in dit kader kunt gebruiken.

Aanvraagloket compensatieregelingen Zvw >10 mln open van 30 maart t/m 30 april

ZN heeft vandaag gepubliceerd dat de aanvraag voor de continuïteitsbijdrage, meerkosten en ex-post afrekening opengesteld wordt van 30 maart t/m 30 april. De bijbehorende overeenkomsten en de informatie over de openstelling via de uitvraagmodule in het zorginkoop-portaal van Vecozo vindt u hier op de website van ZN.

Overige Zvw-zorgvormen die onder dezelfde ondernemings-AGB-codes als wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ worden gedeclareerd lopen in dit aanvraagproces mee; inhoudelijk vallen ze onder de voorwaarden van die betreffende regelingen (looptijd, percentage continuïteitsbijdrage, meerkosten). GGZ-zorg moet wel separaat aangevraagd worden.

Voor de ex-post afrekening van Covid-units is het noodzakelijk dat een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage en voor de meerkosten wordt ingediend. Ook voor het later kunnen aanvragen van een ex-post meerkosten vergoeding is het noodzakelijk dat de ex-ante meerkostenregeling in deze ronde wordt aangevraagd. ZN zal op een later moment bekend maken wanneer en hoe een aanvraag voor een ex-post afrekening kan worden ingediend.

Omdat het uitkeren van de compensatiebedragen pas in het laatste kwartaal plaatsvindt, zult u zelf de compensatiebedragen in de jaarrekening zo goed mogelijk moeten inschatten o.b.v. de regelingen. Het verantwoordingsmodel van AAG biedt hierbij houvast voor het berekenen en onderbouwen van de later aan te vragen ex-post afrekening meerkosten en/of Covid-units. M.b.t. over- of ondercompensatie is het niet noodzakelijk de bijlage bij de jaarrekening te gebruiken, die is ontworpen voor het sociaal domein, al kan deze wellicht hierin bruikbaar zijn.

Herkansing aanvraag continuïteitsbijdrage generieke regeling Zvw 

In de brief van ZN met betrekking tot het openstellen van het aanvraagloket voor zorgorganisaties >10mln Zvw omzet, is ook opgenomen dat voor zorgorganisaties <10mln Zvw alsnog een aanvraag ingediend kan worden voor de continuïteitsbijdrage voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en/of GRZ, indien dit nog niet is gebeurd.

Meerkostenregeling generieke regeling Zvw

Regelmatig ontvangt ActiZ vragen wanneer het percentage voor de meerkosten voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ bekend wordt gemaakt. Naar verwachting wordt dit binnen enkele weken gepubliceerd.

Model ex-post afrekening Covid-units bij zorgorganisaties <10 mln Zvw omzet

ActiZ ontvangt regelmatig vragen over het publiceren van het model en declaratieformat voor de verantwoording en declaratie van de meerkosten Covid-unit voor zorgorganisaties met minder dan 10 mln Zvw omzet. Overleg ActiZ-ZN loopt nog omdat enkele knelpunten rond de inbreng van continuïteitsbijdrage nog moeten worden opgelost. Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.

Uw vragen over de financiële regelingen kunt u richten aan L.Markus@ActiZ.nl.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Per 8 maart 2021 versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen voor gevaccineerde bewoners

Minister Hugo de Jonge had tijdens de persconferentie van 8 maart 2021 goed nieuws voor de verpleeghuizen: ‘Het aantal besmettingen en de sterfte onder verpleeghuisbewoners neemt fors af. De strategie om de kwetsbare groepen en degenen die voor hen zorgen als eerste te vaccineren, lijkt daarmee de eerste vruchten af te werpen. Hoe hoopvol is het, dat in de verpleeghuizen vanaf heden weer meer bezoek mogelijk is dankzij vaccinatie. Zijn bewoners gevaccineerd, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag en dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. En dat is een eerste stap, volgende stappen werken we uit met de deskundigen.’

De versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen staat nader toegelicht in de brief aan de Tweede Kamer over de ‘coronamaatregelen 8 maart 2021’ die minister De Jonge eveneens gisteravond heeft verzonden. Het kabinet volgt hiermee het advies van het OMT.

Regels coronapreventie goed naleven

Wel benadrukt De Jonge in zijn brief dat met deze versoepeling het noodzakelijk is dat de regels voor coronapreventie goed nageleefd worden: 

Geen bezoek van personen met klachten passend bij COVID-19, de bezoeker gebruikt een mondneusmasker en houdt zich aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen. Ook op de kamer van de bewoner blijft dit advies gelden. In de buitenlucht kan het mondneusmasker achterwege blijven wanneer afstand gehouden kan worden.

Verder blijft de Handreiking bezoek én sociaal contact van toepassing.

Monitoring versoepeling bezoekregeling

Ook zal de minister de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg weer vragen om de versoepeling van de bezoekregeling te monitoren. Minister De Jonge: ‘De wijze waarop de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg de monitoring eerder hebben gedaan, heeft internationaal de aandacht getrokken. De Academische Werkplaatsen hebben veel verzoeken gehad voor presentaties in andere landen. Nederland wordt gezien als een voorbeeld op het gebied van het monitoren van het weer openen van de verpleeghuizen en de manier waarop inzichten bij het beleid worden betrokken.’

Verkenning verdere versoepelingen

Ook volgt het kabinet het advies van het OMT als het gaat om de uitvoering van een verkenning van verdere versoepelingen in de langdurige zorg – zowel in instellingen als voor gevaccineerde ouderen die thuis wonen – en onder welke voorwaarden die verantwoord zijn. Naar verwachting is deze verkenning begin april gereed.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 113

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Meer mogelijk in bezoekregeling verpleeghuiszorg 

Het kabinet heeft eerder deze week in de persconferentie en de Kamerbrief gecommuniceerd dat er onder voorwaarden weer twee bezoekers welkom zijn bij bewoners in verpleeghuizen. Hiermee volgen zij het advies van het OMT. Het OMT stelt in haar advies dat als in een instelling de bewoners volledig (dus twee keer) gevaccineerd zijn dit ruimte biedt om onder de huidige omstandigheden de bezoekregeling van maximaal 1 naar maximaal 2 bezoekers per dag uit breiden. Uitgangspunt bij eventuele versoepeling blijft dat dat optimale veiligheid wordt nagestreefd, terwijl de impact van preventieve maatregelen op bewoners en medewerkers zo veel mogelijk beperkt wordt. Kortom, maatwerk blijft het devies. Het blijft aan u om in samenspraak met de cliëntenraad en de VAR/PAR het bezoekbeleid per locatie vast te stellen, passend bij de lokale omstandigheden. Indien de bewoners op een locatie zijn gevaccineerd kunt u afwijken van de landelijke richtlijn van 1 bezoeker zoals die thuis geldt. Als de dalende trend in het aantal besmettingen doorzet dan adviseren wij u de komende tijd regelmatig te bezien welke versoepelingen in het bezoekbeleid mogelijk zijn.

Quarantaine in de langdurige zorg kan soms korter

Op basis van het OMT-advies kan bij een volledig gevaccineerde bewoner de quarantaine na contact met een positief geteste huisgenoot of overig nauw contact beëindigd worden na een negatieve PCR-test op dag 5. Een medewerker die in quarantaine is, kan na een negatieve PCR-test op dag 5 weer ingezet worden in de patiëntenzorg. Dit geldt zowel voor gevaccineerde als on(volledig) gevaccineerde medewerkers, omdat medewerkers preventief met mondneusmaskers werken en de bewoners in principe beschermd zijn door vaccinatie.

Covid-monitor; daling zet vooralsnog door

De afname in het aantal locaties met een besmetting zet verder door. Op dit moment is bij 13,3% (338) van de verpleeghuislocaties sprake van een besmetting (in de afgelopen vier weken), een flinke trendbreuk als we deze afzetten tegen het totaal aantal besmettingen in de samenleving. Dit duidt erop dat vaccineren effect heeft. Op basis van de prognose van de GGD GHOR verwachten we aankomende twee weken een verdere daling van het aantal besmettingen in de verpleeghuizen. Het ziekteverzuimcijfer in de sector ligt rond de 9,5% en blijft daarmee hoog. De wijkverpleging is in 13 regio’s ‘beheersbaar, maar zorgelijk’. In de 12 andere regio’s is de situatie ‘beheersbaar’. Het aantal bezette Covid-bedden in de VVT daalt gestaag, nu tot 560. In verpleeghuizen is de situatie in 15 regio’s ‘beheersbaar, maar zorgelijk’ en in 10 regio’s in de situatie ‘beheersbaar’.

Webinar ‘de paradox’ uitgesteld 

Het ActiZ-webinar ‘Covid 19: De paradox’ van vrijdag 12 maart is uitgesteld. Nader bericht over een nieuwe datum volgt. Het thema van het Webinar blijft onveranderd en gaat over de paradox tussen enerzijds de voorbereiding op een derde golf en anderzijds de forse daling in besmetting en versoepelingen.

Vaccinatie
RIVM ontvangt nog niet alle vaccinatieberichten van zorgaanbieders: doe de check!

Er zijn grote verschillen tussen het aantal uitgeleverde vaccinaties (tot voor kort de enige voortgangsindicator) en het aantal vaccinaties dat vanuit de zorgsystemen als toegediend gemeld wordt. Het blijkt dat dat een groot aantal zorgorganisaties nog helemaal géén vaccinaties meldt. Daarom verzoeken wij u om op korte termijn te checken hoe dat bij zit. Het grote belang voor de ouderenzorg is snel zicht op effecten van vaccinatie, bijwerking en op nut, noodzaak en afschalingsmogelijkheden van de coronamaatregelen. Dus doe de check! 

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 112

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Fase 3: code zwart, en toch dalende cijfers in de sector

Het voelt heel dubbel. We bereiden ons voor op een 3e golf, een ongekend hoge piek en opnieuw vastlopende zorg. En tegelijkertijd zien we een forse daling in de besmettingen in onze sector, met name onder bewoners en medewerkers van verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen. Meer vrijheden en maatregelen afbouwen? Of juist strak sturen en maatregelen uitbreiden. Op vrijdag 12 maart gaan we graag samen met u in gesprek over dit dilemma in het ActiZ-webinar Covid-19: ‘De paradox’. Naast onderlinge uitwisseling verwachten we medewerking van IGJ, LNAZ en GGD.

Gelekte informatie over OMT-advies

NOS.nl en Teletekst melden dat het meest recente OMT-advies in zou gaan op verruiming van bezoekmogelijkheden. Het kabinet moet het betreffende OMT-advies echter nog gaan bespreken. Als er relevante informatie is dan informeren we u uiteraard direct. Overigens gaan we ervanuit dat de bestaande handreiking voor bezoek en sociaal contact de nodige mogelijkheden biedt om uw regelingen aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Zowel als het gaat om beperking als bij mogelijkheden tot verruiming. Het OMT adviseert vooralsnog niet over ander PBM-gebruik, daarvoor worden de resultaten van het lopende onderzoek naar transmissie na vaccinatie eerst afgewacht.

Vaccinatie

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

In de week van 29 maart en 5 april (week 13 en 14) vindt de ‘inhaalronde’ plaats voor het vaccineren van cliënten onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. Daarna kan in de weken van 26 april en 3 mei (week 17 en 18) de 2e vaccinatie toegediend worden. Zorgaanbieders kunnen van 22 tot en met 24 maart bestellen via de SNPG. Als uw organisatie nog niet bekend is bij de SNPG, kunt u zich zo spoedig mogelijk aanmelden voordat u een bestelling kunt plaatsen. De vaccins kunnen inmiddels per losse flacon (5,5 dosis) besteld worden. Na levering kunt u nog ca. 3 dagen vaccineren. Volgende week publiceert het RIVM een werkinstructie rondom vaccinatie inhaalronde.

Cliënten die nog géén vaccinatie hebben gehad en cliënten die de tweede vaccinatie hebben gemist, kunnen dan alsnog in de inhaalronde gevaccineerd worden. Personen die vanuit spillage een eerste vaccinatie hebben gehad, moeten in de inhaalronde ook een tweede vaccinatie krijgen.

Waar mogelijk en wenselijk kunnen cliënten die vallen onder een huisarts en wonen in dezelfde instelling, ook gevaccineerd worden in de inhaalronde. Uiteraard in nauw overleg tussen de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts. Alle nieuwsberichten van het RIVM over vaccinatie vindt u onderaan deze pagina op RIVM.nl.

Vaccinmakelaars voor traject onder HAP en specialist ouderengeneeskunde
Per 1 maart zijn twee vaccinmakelaars gestart bij het RIVM. Zij zijn vanaf nu het aanspreekpunt wanneer er na de vaccinatie van de cliënten flacons overblijven. Wanneer u dichte flacons overhoudt, kunt u dit doorgeven aan het RIVM door een mail en checklist te sturen naar vaccinmakelaar@rivm.nl.

Vaccinatie zorgmedewerkers

Mocht u eerdere communicatie gemist hebben: alle zorgmedewerkers in onze sector, (met direct cliëntcontact!), ook nieuwe medewerkers en stagiaires, kunnen inmiddels terecht bij de GGD om een afspraak te maken voor vaccinatie in de komende weken. Zorgmedewerkers moeten bij het maken van de afspraak in het bezit zijn van een uitnodigingsbrief op naam van de medewerker en met naam van de organisatie. Op Mijn ActiZ vindt u de uitnodigingsbrief en andere relevante informatie over vaccinatie van zorgmedewerkers.

‘Spookbrieven’ over vaccinatie

Diverse leden ontvangen ongevraagd brieven met onjuiste, onvolledige en ongenuanceerde informatie over vaccinatie. Op dit moment circuleert een brief over “vaccinatie en de Wzd” van het “Artsenteam Viruswaarheid”. Het betreft uiteraard desinformatie waarvan inmiddels ook VWS onderzoekt hoe dat voorkomen kan worden of hoe daarop gereageerd kan worden. Omdat dergelijke brieven vaak ook op locatie, bij artsen of bij andere zorgverleners bezorgd worden, leek het ons toch goed om hier kort te melden.

Covid-regelingen en jaarrekening 2020

Geleidelijk begint duidelijk te worden wat het effect is van de veelheid aan Wlz-regelingen in 2020 (regulier, kwaliteitsbudget en alle Wlz-Covid-regelingen) op de jaarresultaten. De effecten voor de Wmo-regelingen, de Zvw-regelingen en met name de samenloop van álle regelingen worden pas de komende weken geleidelijk helder.

Wellicht ten overvloede wijs ik u nogmaals op het feit dat de Covid-regelingen specifiek en uitsluitend bedoeld zijn om financieel nadeel en problemen te voorkomen. Níet om er financieel beter van te worden. Het blijft dan ook zaak om te voorkomen dat kosten (regulier, kwaliteit, meerkosten of CB) dúbbel, of juist helemaal níet vergoed worden. Op ActiZ.nl vindt u het overzicht van de Covid-regelingen voor 2020 en specifieke informatie over ondersteuning rond de Zvw regelingen. Met vragen kunt u te allen tijde terecht bij Lenard Markus (l.markus@actiz.nl) voor Zvw/ Wmo en bij Marc van Eck (m.van.eck@actiz.nl) voor de Wlz.

Covid-regelingen Zvw 2021

U wacht nog steeds op de Zvw-Covid-regelingen voor meerkosten en continuïteitsbijdrage in 2021. Zoals eerder met u gedeeld, verlopen de gesprekken over deze regelingen traag en moeizaam. De regelingen komen er overigens sowieso! We streven voor 2021 echter naar betere en eenvoudigere regelingen die voor zoveel mogelijk (ook kleinere) aanbieders in de Zvw problemen voorkomen of oplossen. We veronderstellen daarbij dat u méér belang hecht aan de best mogelijke regeling dan aan de snelst mogelijke regeling. De komende weken verwachten we u alsnog concrete en bruikbare resultaten te kunnen melden.  

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 111

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Afwegingskader VVT voor ‘Fase 3: Code zwart’ gepubliceerd

V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ hebben gezamenlijk een afwegingskader gepubliceerd om zorgorganisaties en professionals te helpen keuzes te maken in een code-zwart-scenario in de VVT. Het afwegingskader wordt gepubliceerd juist in een tijd dat de Covid-19 cijfers in de VVT de goede kant op gaan. Tegelijkertijd blijft de dreiging van een derde golf als gevolg van de Britse mutant van het Covid-19 virus bestaan. Als een derde golf zich onverhoopt toch zou aandienen en de zorgcontinuïteit zwaar onder druk staat, is het goed dat in elke regio afspraken gemaakt zijn over hoe dan te handelen. 

Het afwegingskader is géén blauwdruk maar ondersteunt regio’s in het maken van gezamenlijke afspraken. Het landelijke afwegingskader is nadrukkelijk niet bedoeld om regionale afspraken en plannen te vervangen, maar dient als toetssteen en hulpmiddel. Morgen, op 3 maart, deelt de LNAZ alle sectorale afwegingskaders met de ROAZ-en in de regio’s. We verwachten de komende dagen nadere duiding van de IGJ rond ‘fase 3: code zwart’. Daarnaast komt er nog een beleidsbrief van het ministerie van VWS aan de Kamer. Het leek ons echter goed u nu alvast duidelijk te wat we landelijk doen ter ondersteuning van hetgeen u in de regio afspreekt.

Vaccinatie

Vaccinatie zorgmedewerkers

Gisteren, in update 110, informeerden wij u over de GO voor de laatste groep wijkverpleging en voor de 2 groepen Wmo-ondersteuning (met direct cliëntcontact). Ondertussen is er ook een GO voor ZZP’ers vanaf 18 jaar, werkzaam in de ouderenzorg en wijkverpleging. U kunt nu dus ook aan de bij u werkzame ZZP’ers een uitnodigingsbrief verstrekken. Solopartners, belangenbehartiger van ZZP’ers, benadert deze groep ook. De PGB-zorgverleners in de Wlz en Wmo worden binnenkort door de SVB aangeschreven namens PGB-houders. De uitnodigingsbrief is inmiddels aangevuld met de optie om online een afspraak in te plannen. Overige informatie over vaccinatie van zorgmedewerkers vindt u hier.

Subsidie coronabanen aanvragen

U kunt nu subsidie aanvragen voor de coronabanen. Om deze aanvraag te doen, moet u de loonkosten berekenen met een door VWS opgesteld Excel-formulier. De CAO VVT kent drempelbedragen voor de eindejaarsuitkering en vakantietoeslag, daardoor gelden er voor de coronabanen andere percentages dan in de CAO staan. In het specifiek voor coronabanen ontwikkelde hulpmiddel, vindt u de juiste percentages voor vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, plus een aantal voorbeelden voor de pensioenpremie. Hier vindt u alle relevante informatie.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 110

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie
Vaccinatie zorgmedewerkers
De komende dagen kunnen ook de laatste drie groepen zorgmedewerkers (met direct cliëntcontact!) gaan bellen met de GGD om een afspraak voor vaccinatie te maken:

• vanaf morgen 2 maart zorgmedewerkers wijkverpleging van 18 jaar en ouder

• vanaf woensdag 3 maart zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning* van 45 jaar en ouder

• vanaf donderdag 4 maart zorgmedewerkers Wmo-ondersteuning* van 18 jaar en ouder

*Huishoudelijke zorg (inclusief maaltijdondersteuning), dagbesteding en individuele begeleiding voor kwetsbare ouderen. De resterende Wmo-zorg valt in de categorie ‘overige zorgmedewerkers’ die net als PGB zorgverleners en ZZP-ers later wordt uitgenodigd.

De bekende modelbrief kan ook voor deze groepen gedownload worden. Inmiddels is het overigens ook mogelijk om online een vaccinatieafspraak te maken. Het is van belang dat de medewerker de uitnodiging (brief of mail) ‘op naam’ ontvangt en dat daarin duidelijk te lezen is dat die brief van u als werkgever afkomstig is. De GGD zal daar strikter op toezien dan in de vorige ronde. Ook deze medewerkers worden gevaccineerd met AstraZeneca, tenzij. De GGD bewaakt dat medewerkers van 65 jaar en ouder of met specifieke medische problemen een passend vaccin krijgen. Met vragen aan de GGD kunt u terecht bij uw GGD, vragen aan ActiZ kunt u richten aan corona-vragen@actiz.nl.

N.B. In de media circuleren allerlei berichten over de werking en bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Tevens is deze informatiebrief en een informatiefilmpje beschikbaar voor uw medewerkers.

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

• Verenso heeft de Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Cormirnaty aangepast, rekening houdend met de geactualiseerde RIVM werkinstructie en LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie.

• Aanvullend op de eerder aangekondigde ‘inhaalronde’ in de week van 29 maart, is inmiddels duidelijk dat de 2e-vaccinatie-inhaalronde gepland wordt in de week van 26 april.

• De IGJ en het RIVM organiseren komende donderdag 4 maart een webinar over goed vaccin beheer. In dit webinar worden de belangrijkste aspecten van de koude keten, goed vaccinbeheer en het transport van vaccins besproken.

• De werkinstructie vaccinatie is vwb spillage opnieuw aangepast. Overblijvende dichte flacons kunnen gemeld worden bij het RIVM en zij bemiddelen samen met de GGD over inzet van de spillage. U regelt vervolgens met de GGD het vervoer. Tevens is de mogelijkheid toegevoegd om spillage in reeds geopende flacons te benutten voor mantelzorgers/ vrijwilligers ouder dan 60 jaar verbonden aan de instelling.

Actualisatie uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie
De uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat nu onder andere om een nieuwe Handreiking beoordelen allergische reacties na Covid-19-vaccinatie en een gewijzigde handleiding Covid-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.

Testen en bron- en contactonderzoek
In het protocol BCO is toegevoegd onder welke voorwaarden cliënten van een positief geteste zorgmedewerker die in de besmettelijke periode met PBM gewerkt heeft, niet als contact worden beschouwd.

Corona communicatie

Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Webinar: De impact van de Britse coronavariant op de verpleegkundige zorg – Wat kunnen we verwachten?


Wil je weten welke impact de Britse coronavariant heeft op de verpleegkundige zorg? Wat je kunt verwachten? En wat we kunnen leren van de Britse situatie? De Londense Chief Nurse Flo Panel-Coates vertelt hierover in het webinar op 9 maart.

Begin januari werd Engeland hard getroffen door de veel besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. In Londen, waar 1 op de 30 mensen besmet was, werd de zorg geconfronteerd met een zwart scenario. De ziekenhuizen lagen bomvol, het aantal patiënten op de ic verdubbelde in twee weken tijd, er waren files van ambulances wachtend op een plek voor een patiënt en verpleegkundigen en verzorgenden stonden voor ingewikkelde vraagstukken.

Volgens het RIVM komt er een derde golf aan, veroorzaakt door deze Britse variant. In de zorg wordt hard gewerkt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de verschillende scenario’s waar we mee geconfronteerd kunnen worden. Maar wat kun je verwachten?

Flo Panel-Coates, Chief Nurse bij University College London Hospitals (ULCH) vertelt tijdens dit webinar over impact op de verpleegkundige zorg. Samen met V&VN-voorzitter Bianca Buurman bespreekt ze wat wij van de Britse situatie kunnen leren.

Voor wie?

Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
En andere geïnteresseerden.

Programma

In het gesprek met V&VN voorzitter Bianca Buurman deelt Flo Panel-Coates haar ervaringen en schetst ze een beeld van de situatie in de Britse zorg tijdens de piek in januari 2021. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke verschillen verwachten we met eerdere golven. Hoe is de situatie nu?
 • Welke impact had de situatie op de zorg die de Britse verpleegkundigen en verzorgenden kunnen leveren? Welke voorbereidingen zijn er getroffen?
 • Tegen welke ethische dilemma’s liepen de Britse verpleegkundigen en verzorgenden aan en welke beslissingen moesten zij nemen? Welke ondersteuning kregen zij?
 • Welk effect had de Britse variant op de zorg in bijvoorbeeld de verpleeghuizen, wijkverpleging en ambulancezorg?
 • Wat zijn de vijf lessen die wij hier in Nederland van kunnen leren?

Bijzonderheden

De voertaal van het interview is Engels. Tussentijds worden antwoorden in het Nederlands samengevat.

Tijdens het webinar is het mogelijk om vragen te stellen (in het Nederlands) via de chat. Gestelde vragen worden niet individueel beantwoord via de chat, maar zoveel mogelijk tijdens het webinar ingebracht. We kunnen niet beloven dat we aan alle vragen toekomen. Het webinar is naderhand terug te kijken via de website van V&VN.

Praktische informatie

Wanneer: 9 maart 2021
Tijd: 20:00 – 21:00
Waar: Online – Webinar
Kosten: Gratis

Aanmelding mogelijk tot dinsdag 9 maart 16:00 uur.

Accreditatie

Geen accreditatiepunten. Op te voeren als ODA (overige deskundigheidsbevorderende activiteiten).

Aanmelden

Categorieën
Geen categorie

Protocol injecteren AstraZeneca-vaccin vrij beschikbaar

Download het protocol

Met het protocol hebben zorgprofessionals een overzichtelijk naslagwerk in handen. De werkinstructie is geschikt voor het klaarmaken en injecteren van het AstraZeneca-vaccin. Het vaccin is geschikt voor intramusculaire injectie voor mensen boven de 18 jaar. 

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 109

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie
Correctie fout mailadres RIVM bij overschot vaccin

In Update 105 is een storende fout geslopen. Het juiste e-mailadres om overblijvende dichte flacons met vaccin te melden bij het RIVM is: covid-19vaccinatiebewoners@rivm.nl.

IGJ

De IGJ publiceerde haar ervaringen met en tips rond vaccinatie.

Bonus zorgmedewerkers

ActiZ houdt vast aan de oorspronkelijke uitgangspunten van de zorgbonus, de bonus moet substantieel zijn en ruimhartig worden toegekend. Nu blijkt dat VWS deze uitgangspunten los wil laten zonder een goed alternatief te bieden, kan ActiZ niet verder praten over de uitvoering van de bonus in 2021. De actuele stand van zaken en de details vindt u met ander nieuws over arbeidszaken in de meest recente nieuwsbrief.

WOB-verzoek bonus 2020

VWS heeft de zorgbranches gemeld dat er een WOB-verzoek is gedaan door ‘Follow the Money’, om op instellingsniveau het aantal bonusaanvragen zichtbaar te maken. VWS zal dit verzoek uitvoeren.

Actuele cijfers verpleeghuizen

Wachtlijsten

Het aantal wachtenden VV is 20.662. Dat is iets lager dan op 1 december 2020 toen er 21.054 wachtenden VV waren (een kleine 2% minder).

Bezetting

De bezetting in verpleeghuizen is in de maand december met 3.700 plaatsen (-3,2 %) verder afgenomen naar totaal 112.100 wachtenden op 1 januari 2021. Dit de laagste bezetting sinds de corona-uitbraak: 6.700 plaatsen zijn ten opzichte van maart 2020 niet bezet.

Financiële COVID-regelingen

ActiZ heeft naar aanleiding van de twee digitale spreekuren FAQ’s voor de compensatiemaatregelen voor de Zvw uitgewerkt. Deze zijn geordend op de thema’s continuïteitsbijdrage, meerkosten, ex-post afrekening en planning rond verantwoording en jaarrekening. Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij l.markus@actiz.nl.

Covid-toelichting jaarrekening 2020

ActiZ heeft –vooruitlopend op een Uiting van de Raad voor de Jaarverslaggeving– een voorbeeldtekst laten opstellen over de verwerking van de covid-effecten in de jaarrekening 2020. Het gaat om tekst voor de toelichting bij de jaarrekeningen en het bestuursverslag, voor zover dat betrekking heeft op Covid-19. Deze tekst is afgestemd met financials uit de achterban en getoetst bij enkele accountants vanuit Coziek.

Corona communicatie
Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 108

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccinatie zorgmedewerkers

Vanaf morgen, donderdag 25 februari, kunnen zorgmedewerkers (met direct cliëntcontact!) in de wijkverpleging gaan bellen met de GGD om een afspraak voor vaccinatie te maken. Er worden afspraken gepland vanaf 8 maart. Om lange wachttijden te voorkomen gaat de uitnodiging in groepen uit en is het callcenter van de GGD ook in het weekend bereikbaar. Over de eerste 2 groepen is zekerheid dus die kunnen nu uitgenodigd worden.

• Zorgmedewerkers wijkverpleging van 45 jaar en ouder kunnen bellen vanaf morgen 25 februari

• Zorgmedewerkers wijkverpleging van 35 jaar en ouder kunnen bellen vanaf vrijdag 26 februari

De overige groepen medewerkers in de ouderenzorg (met direct cliëntcontact!) zijn naar alle waarschijnlijkheid volgende week aan de beurt. Daarvoor geldt nog het voorbehoud van voldoende levering van vaccins! Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk. Het betreft:

• Zorgmedewerkers wijkverpleging van 18 jaar en ouder

• Medewerkers Hulp bij huishouden/dagbesteding/begeleiding van 45 jaar en ouder

• Medewerkers Hulp bij huishouden/dagbesteding/begeleiding, PGB-zorg, ZZP-ers vanaf 18 jaar

Deze modelbrief kan gebruikt worden om de steeds de betreffende groep medewerkers uit te nodigen. Het is van belang dat de medewerker de brief of mail ‘op naam’ ontvangt en dat daarin duidelijk te lezen is dat die brief van u als werkgever afkomstig is. De GGD zal daar strikter op toezien dan in de vorige ronde. Deze medewerkers worden gevaccineerd met AstraZeneca, tenzij. De GGD bewaakt dat medewerkers van 65 jaar en ouder of met specifieke medische problemen een passend vaccin krijgen. Met vragen aan de GGD kunt u terecht bij uw GGD, vragen aan ActiZ kunt u richten aan corona-vragen@actiz.nl

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde
Op maandag 21 februari hebben we in update 107 gemeld dat eventuele spillage (open flacons) van de tweede vaccinatieronde voor bewoners die al een eerste vaccinatie gehad hebben, gebruikt mag worden voor cliënten (of als die er niet zijn medewerkers in de verpleeghuiszorg). Deze cliënten (en medewerkers) kunnen dan de tweede vaccinatie krijgen in de ‘inhaalronde’ van eind maart. 

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid huisarts

Inmiddels loopt de vaccinatie van bewoners onder verantwoordelijkheid van de huisarts volop. Op basis van de praktijk heeft het RIVM de werkinstructies, richtlijnen en het spillageprotocolgeactualiseerd.

Corona communicatie
Via www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie en deze updates wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 107

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

De werkinstructie Covid-19 vaccinatie eigen medische dienst is aangepast op het onderdeel spillageprotocol. Het spillageprotocol voor de tweede vaccinatieronde (22 februari-  maart) is als volgt: “Nadat alle cliënten en medewerkers die in de eerste vaccinatieronde zijn gevaccineerd de tweede vaccinatie hebben gehad, kan er door omstandigheden vaccin over zijn. Deze mag gebruikt worden voor de vaccinatie van cliënten die nog geen eerste vaccinatie hebben gehad. Deze cliënten kunnen tijdens de veegronde (in week 13) de tweede vaccinatie krijgen.”

Vaccinatie zorgmedewerkers

Zoals u wellicht uit de media reeds vernomen hebt, is er opnieuw sprake van forse vertraging in de leveringen van het AstraZeneca vaccin. In onze sector zijn de zorgmedewerkers in de wijkverpleging als volgende groep aan de beurt. Inmiddels zijn we volop in gesprek met RIVM, GGD en het ministerie van VWS over de consequenties van de vertraagde levering. Mogelijk is verdere fasering van de volgende groepen noodzakelijk. We berichten u uiteraard zo snel mogelijk nader.

ActiZ Covid monitor en bezoekregeling

Covid-monitor

ActiZ monitort -in samenwerking met de GGD-GHOR- middels peilstations in diverse regio’s de voortgang rondom Covid-19. In week 7 is de situatie voor het eerst sinds maanden in geen enkele regio meer kritisch. In de wijkverpleging is de situatie in 13 regio’s ‘beheersbaar, maar zorgelijk’. In de 12 andere regio’s is de situatie ‘beheersbaar’. Het aantal bezette Covid-bedden in de VVT is voor de vijfde week op rij gedaald, nu tot 625. In verpleeghuizen is de situatie in 19 regio’s beheersbaar, maar zorgelijk en in 6 regio’s in de situatie beheersbaar. De afname in het aantal locaties met een besmetting zet verder door. Op dit moment is bij 531 locaties sprake van een besmetting. Afgelopen week is het aantal nieuwe besmettingen (605) in verpleeghuizen fors gedaald (323). Op basis van de prognose van de GGD-GHOR verwachten we aankomende twee weken een verdere daling. Het ziekteverzuimcijfer in de sector blijft rond 10%.

Bezoekregeling verpleeghuizen

Indien de situatie in uw organisatie verbetert, dan is het van belang om te bezien of uw maatregelen rondom bezoek nog steeds passend zijn. Wanneer de druk op de zorg vermindert, is het wellicht mogelijk de maatregelen rondom bezoek geleidelijk te verruimen. Uiteraard weer in samenspraak met cliëntenraad en VAR/PAR in uw organisatie. De handreiking rondom bezoek en sociaal contact kan u daar ook bij helpen.

Code zwart scenario 

In update 105 heb bent u geïnformeerd over de spoedige komst van een ‘afwegingskader code zwart voor verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen, kortdurende zorg, wijkverpleging en thuiszorg’. Het plan was om dit afwegingskader begin deze week met u te delen, maar omdat het overleg met partijen nog niet tot volledige overeenstemming heeft geleid, is de publicatie uitgesteld tot eind deze week of begin volgende week. In veel regio’s zijn overigens al volop sectorale en ketenplannen gemaakt voor een mogelijk Code-Zwart Scenario. Het landelijk afwegingskader is bedoeld als toetssteen en handvat voor de regionale plannen. Daarnaast wordt onder regie van de LNAZ bezien of de diverse sectorale afwegingskaders (met name op de raakvlakken in de keten) voldoende samenhang vertonen of dat daar nog aanvullende actie voor nodig is.

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast

Op basis van enkele OMT adviezen is in deze RIVM-richtlijn ‘quarantaine van zorgmedewerkers met een huisgenoot met klachten’ aangepast. Daarnaast is onder meer een extra onderbouwing toegevoegd rond het gebruik van mondneusmaskergebruik in de zorg. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u op RIVM.nl.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 106

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

Voor nieuwe bewoners en bewoners die in de eerste vaccinatieronde om allerlei redenen niet gevaccineerd konden worden volgt een ‘inhaalronde’ die rond de week van 29 maart zal plaatsvinden. Uiteraard afhankelijk van daadwerkelijk beschikbaar vaccin. Nader bericht volgt, over de wijze van bestellen en ook over een meer structurele oplossing voor nieuwe bewoners.

Reminder: voor de vaccinatie van bewoners van instellingen onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde is op 21 januari 2021 besloten dat het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie is aangepast van 3 weken (21 dagen) naar 4 weken (28 dagen). Instellingen die al een afspraak hadden voor de levering van de tweede vaccinatieronde op basis van 3 weken, hebben van SNPG bericht ontvangen met een nieuwe leverdatum.

Vaccinatie bewoners onder verantwoordelijkheid huisarts
Het kan zijn dat uw HAP aangebroken flacons overhoudt nadat alle cliënten in de instelling zijn gevaccineerd. Het spillageprotocol voor vaccinatie met BioNTech/Pfizer via de huisarts is als volgt:

1 Medewerkers van de betreffende instelling, ouder dan 60

2 Mantelzorgers en vrijwilligers verbonden aan de instelling, ouder dan 60

3 Medewerkers van de instelling, jonger dan 60

Deze prioritering geldt alleen voor het gebruik van aangebroken flacons. Wanneer uw HAP dichte flacons overhoudt, dan is dat geen spillage. Dichte flacons worden door de HAP gemeld en geretourneerd aan het RIVM. Meer informatie over vaccinatie van deze groep vindt u hier.

Vaccinatie medewerkers

In de pers is de afgelopen dagen veel te doen geweest over situaties waarin medewerkers in de verpleeghuiszorg te ruim zouden zijn uitgenodigd. Onze reactie hierop in update 105 was wellicht onvoldoende helder, daarom is een en ander nogmaals toegelicht in dit bericht.

De verwachte GO voor zorgmedewerkers (met direct cliëntcontact!) in de wijkverpleging, is nog niet definitief. De levering van het AstraZeneca-vaccin komt langzamer op gang dan verwacht en gehoopt.

Nieuwe medewerkers in de verpleeghuiszorg (met direct cliëntcontact!) kunnen zich overigens doorlopend melden bij de GGD (08001533) om gevaccineerd te worden.

Financiële regelingen Zvw, correctie

In de update van afgelopen dinsdag stond een mogelijk verwarrend stukje over de regelingen voor continuïteitsbijdrage over 2020. Bedoeld was aan te geven dat de continuïteitsbijdrage voor de wijkverpleging/ eerstelijnsverblijf/ GRZ in de generieke regelingen loopt t/m oktober. Voor de specifieke regeling (>10 miljoen Zvw-omzet) loopt de eerstelijnsverblijf/ GRZ continuïteitsbijdrage door t/m december. Voor wijkverpleging is in de specifieke regeling afgesproken dat continuïteitsbijdrage mogelijk is bij > 6% omzetverlies.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Concept handreikingen en praktijktest

Op dit momenten ontwikkelen we de handreikingen in conceptvorm. De klankbordcommissie van dit project adviseert op inhoud en vorm van de handreikingen, en de belangrijkste uitgangspunten voor het testen in de praktijk binnen bedrijven.

Deelnemers aan de brainstormsessies krijgen de concepthandreikingen eveneens toegestuurd om op te reageren. Mocht je deze ook willen ontvangen, stuur ons dan komende week een e-mail.

Wil jouw organisatie de handreikingen testen? 
Of een bedrijf uit je netwerk?

Deze flyer biedt de eerste informatie over hoe de praktijktest eruitziet. We zoeken organisaties waar zowel mensen in loondienst als zelfstandigen werken, beide met langdurige klachten na een doorgemaakte COVID-19 infectie. Als je ons een mail stuurt met daarin vermeld welke organisatie interesse heeft voor deelname aan de praktijktest, dan sturen we je uitgebreidere informatie toe. In totaal kunnen 3 organisaties deelnemen. Met dank aan de steun van ministerie van SZW zijn aan deelname geen kosten verbonden voor de organisatie.

Download de flyer

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 104

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

Inmiddels loopt voor deze groep de tweede vaccinatieronde, details vindt u in het RIVM-nieuwsbericht en in de geactualiseerde werkinstructie. Als u in de eerste ronde door omstandigheden vaccins hebt overgedragen aan andere instellingen, houd dan bij de bestelling voor de tweede vaccinatieronde hetzelfde aantal aan als bij de eerste ronde en stem met de andere instelling af dat het teveel aan vaccins weer bij deze instelling komt. En wellicht ten overvloede: vervoer van vaccins tussen instellingen (niet tussen uw locaties) moet door een apotheek of een gecertificeerd vervoersbedrijf worden uitgevoerd.

Informatie over het vaccineren van nieuwe bewoners en bewoners die nog niet gevaccineerd konden worden, bijvoorbeeld vanwege een uitbraak, volgt binnenkort. Er wordt gewerkt aan een meer structurele oplossing om alle bewoners waarvoor de specialist ouderengeneeskunde en dus de zorgaanbieder verantwoordelijk is, te kunnen blijven beschermen.  

Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid huisarts

Eerder deze week hebben we u bericht over de complexiteit en soms moeizame voortgang van dit traject. Mede daarom is het belang benadrukt van creatieve samenwerking en elkaar vinden in oplossingen. Inmiddels hebben RIVMInEen en de LHV aanvullende berichtgeving gepubliceerd. Daarnaast zijn de RIVM-werkinstructies voor zowel vaccinatie met Moderna als met BioNTech/Pfizer bijgesteld op basis van de eerste ervaringen.  

Vaccinatie medewerkers

Eind vorige week hebben we u geïnformeerd over de keuze van de minister van VWS om de positie van VVT-medewerkers in de volgorde en werkwijze van vaccinatie te handhaven zoals eerder afgesproken. Inmiddels wordt de groep intramurale medewerkers die nog geen vaccinatieafspraak heeft, opgeroepen en gevaccineerd. Komende week worden de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg opgeroepen om zich te melden en als dat op gang is worden de medewerkers in de wijk uitgenodigd, waarschijnlijk eind volgende week of de week daarna. Weer later komen de medewerkers in de Wmo-gefinancierde thuiszorg en dagbesteding.

Financieel

Als u problemen ervaart met zorgverzekeraars of gemeenten, maak dat bespreekbaar. Alleen samen kunnen we Corona aan, ook financieel. We verwachten overigens in de loop van volgende week de laatste details met u te kunnen delen over de financiële afwikkeling 2020. De Zvw-regelingen voor 2021 zijn momenteel onderwerp van gesprek. Covid-bedden worden sowieso vergoed vergelijkbaar met 2020. En er komt in elk geval een regeling voor meerkosten en voor omzetverlies door Covid. Om die zo eenvoudig en oplossend mogelijk te maken loopt nog tot 26 februari een enquête over uw actuele situatie. De resultaten worden gebruikt als input en onderhandeling voor de regelingen voor 2021 die ZN naar verwachting in maart gaat publiceren.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 103

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties. 

Vaccinatie

Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

Naar aanleiding van verschillende ervaringen en signalen van leden informeren we u over de Beelden en tips rond vaccinatie van de IGJ. Het RIVM heeft de werkinstructie rondom vaccinatie aangepast op het onderdeel bestellen en vervoer van vaccins. Voor het vervoer van het vaccin tussen de instellingen moet een apotheek of een gecertificeerd vervoersbedrijf worden ingehuurd. 

Aanvullend noemen we graag nogmaals de mogelijkheid om ook voor de 2e ronde hulp te vragen aan uw apotheek, met name bij het gespecialiseerde ‘coldchain’-vervoer tussen uw locaties. Ook bij het ompakken en het op locatie gereed maken van vaccins kan uw apotheek helpen. Neem zo nodig contact op via de KNMP.

Vaccinatie bewoners onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts

Zoals eerder met u gedeeld kunnen alle mensen woonachtig in een verpleeghuisomgeving (primair bedoeld voor Wlz zorg) gevaccineerd worden door HAP of huisarts, los van of zij zelf een Wlz-indicatie zonder behandeling of een Zvw indicatie hebben. Daarover bent u wellicht al in contact met uw HAP. Inmiddels kunnen sommige HAP’s naast het Moderna-vaccin ook gebruik van het BioNTech/Pfizer vaccin. Dat kan wellicht enige verwarring geven (ook bij HAP of huisarts zelf) en wat chaotisch overkomen, maar het is allemaal bedoeld om de kwetsbaarste doelgroepen zo snel mogelijk te beschermen. Samenwerking en goede afstemming tussen u, uw collega-aanbieders en HAP/ huisarts is daarbij cruciaal. RIVM en InEen hebben opnieuw beloofd duidelijker en conform de met VWS en het veld gemaakte afspraken te communiceren. Morgen is een en ander sowieso onderwerp van gesprek in een bestuurlijk overleg over vaccinatie met het ministerie.

Tegelijkertijd loopt de uitnodiging van thuiswonende ouderen via het RIVM voor een aantal leeftijdsgroepen, zij worden uitgenodigd om bij de GGD gevaccineerd te worden. Het kan dus zo zijn dat uw bewoners via beide routes worden uitgenodigd omdat de verschillende routes los van elkaar verlopen en het aan beide kanten onmogelijk is om te selecteren. In beide uitnodigingsbrieven is een passage opgenomen over het eventueel dubbel ontvangen van een uitnodiging. De werkwijze vaccinatie voor deze groepen en de Q&A’s gaan hier verder op in.

Vaccinatie medewerkers

De werkwijze vaccinatie zorgmedewerkers is geactualiseerd op basis van de vaccinatiestrategie. Deze week krijgen de eerste zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en aanverwante woonvormen die op de wachtlijst staan een sms-bericht van de GGD om alsnog een afspraak te maken. Ook kunnen medewerkers die begin januari een uitnodigingsbrief ontvingen maar nog geen afspraak hebben vanaf vrijdag 12 februari weer bellen met 0800-1533. De komende weken zullen ook de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging uitgenodigd gaan worden, een ‘GO’ per groep met specifieke uitnodigingsbrieven volgt zo snel als mogelijk.

Inmiddels is er meer informatie over het vaccin van AstraZeneca. Details over werkzaamheid, bijwerkingen en contra-indicaties worden daarin uitgewerkt. Hoewel de werkzaamheid met tenminste 60% lager is dan van de eerdere vaccins, is de verwachting dat ook de 40% die niet volledig beschermd is, wel beduidend minder ziek wordt bij besmetting. De speculaties over werking van het vaccin bij specifieke gemuteerde varianten worden nader onderzocht, net als bij de eerdere vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna.

Update uitvoeringsrichtlijn en e-learning Covid-19-vaccinatie

Vanwege het beschikbaar komen van het AstraZeneca vaccin is de uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie 2021 aangepast. De richtlijn bevat een paragraaf (1.3) met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Ook de e-learning Covid-19-vaccinatie wordt aangepast en zal naar verwachting begin volgende week beschikbaar zijn.

Digitale spreekuur verantwoording Covid-unit en meerkosten Zvw 2020

ActiZ organiseert twee digitale spreekuren over de verantwoording van de Covid-unit en meerkosten Zvw. De eerste was op 10 februari en de tweede op 17 februari 2021. Het speciaal ontwikkelde verantwoordingsmodel komt aan de orde alsmede de toepassing van de ex-post afrekening Covid-units en meerkosten Zvw. Aanmelden kan nog voor 17 februari.

Compensatieregelingen Zvw 2021: uw input wordt dringend gevraagd

ActiZ heeft in januari met ZN afgesproken dat er ook in 2021 passende compensatieregelingen komen voor aanbieders van Zvw-zorg voor 2021. Het betreft goede dekking van zowel meerkosten, continuïteit/omzetderving en overschrijding van afgesproken productie. Als medewerkers elders worden ingezet dan normaal, moet dubbele betaling voorkomen worden. ActiZ heeft bij ZN de noodzaak van duidelijke eenvoudige regelingen voor 2021 onderstreept met gelijke aandacht voor alle typen VVT-zorgorganisaties in de Zvw. Om tot de best mogelijke regelingen te komen, is onder meer afgesproken dat beide partijen meer gegevens ophalen over de recente situatie en de verwachtingen voor de nabije toekomst inclusief een mogelijke 3e golf. Deze uitvraag heeft betrekking op omzetverlies in de laatste maanden, de oorzaken die daarbij een rol spelen, de verwachtingen voor nabije toekomst en de meerkosten over 2020. We vragen u om de enquête uiterlijk 26 februari in te vullen, zodat wij begin maart met ZN concrete afspraken kunnen gaan maken. De regeling voor extra Covid-bedden loopt overigens gewoon door, die staat niet ter discussie.

Corona communicatie
Via deze updates, https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Livestream over corona vaccinatie

Bekijk de livestream op www.vaccinatielive.l over vaccineren tegen corona.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 102

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie medewerkers langdurige zorg, intramuraal én wijkverpleging

Na alle commotie, onzekerheid en speculatie is er zicht op de voortgang en de keuzes in de vaccinatiestrategie. Minister De Jonge heeft vanmiddag toegezegd de afspraken met de medewerkers in de langdurige zorg alsnog na te komen. Het advies van de Gezondheidsraad om 60- tot 65-jarigen te gaan vaccineren wordt toegevoegd maar doet niks af aan de bestaande afspraken. Inmiddels is het kabinetsbesluit over de vervolgaanpak van de vaccinatie in een Kamerbrief bevestigd.

De afgesproken planning is en blijft dus om eerst de medewerkers in de intramurale VVT, dan de medewerkers in de intramurale gehandicaptenzorg en vervolgens de wijkverpleging te gaan vaccineren. Aansluitend worden de overige medewerkers (Wmo, PGB e.d.) gevaccineerd zodat alle medewerkers in de langdurige zorg alsnog eind maart/ begin april gevaccineerd kunnen zijn. Als de geplande vaccins van AstraZeneca tenminste ook echt komen, maar inmiddels is dat zo goed als zeker.

Concreet wordt de inzet van de AstraZeneca vaccins nu als volgt:

• Komende week start vaccinatie van bijna 80.000 (!) wachtende medewerkers ‘intramuraal’, dat zijn de mensen waarmee door de GGD al is afgesproken dat zij uitgenodigd worden zodra dat kan of mensen die zich alsnog melden. Eventueel kunt u deze groep medewerkers nog een rappel sturen zodat zij een afspraak kunnen maken als ze die nog niet hebben. De eerste levering van AstraZeneca vaccins gaat volgende week naar deze groep, als er vaccins overblijven gaan die direct door naar de volgende groep medewerkers.

• Aansluitend start in de week daarna de vaccinatie van medewerkers gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Komende week laten we u middels een GO weten wanner zij kunnen gaan bellen met 0800-1533. De GGD plant dan met hen een afspraak in de weken daarna. Het tempo is gebaseerd op de verwachte aantallen vaccins.

• Ergens in de weken daarna komen de overige medewerkers in de langdurige zorg aan de beurt, onder andere Wmo- en PGB-zorgverleners. Zo kunnen alle medewerkers eind maart/ begin april gevaccineerd zijn.

• Parallel start ná de inhaalslag voor de medewerkers volgende week, ook de vaccinatie van 60-64 jarigen en doelgroepen met een medische indicatie door de huisarts.

Nadere details komen begin volgende week. Het nakomen van de eerder gemaakte afspraak over snelle vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijk, is niet vanzelf gegaan. Bij deze overtuigde keuze, die deels afwijkt van het advies van de Gezondheidsraad, heeft het kabinet zich mede laten leiden door het grote belang van continuïteit van de langdurige zorg en daarmee van de zorg als geheel. Via alle mogelijke kanalen is daarvoor intensief lobby gevoerd, zowel door ActiZ als door leden met (ludieke) acties. Dit is gedaan zowel achter als voor de schermen en op alle mogelijke niveaus. Onze oproep kreeg bijval van partners als V&VN, FNV, CNV en NU’91.

Vaccinatie bewoners met huisartsenzorg door de HAP met Moderna en BioNTech/Pfizer 
Huisartsenposten (HAP’s) organiseren de vaccinatie van de groep van ruim 70.000 Wlz-cliënten in (kleinschalige) instellingen die vallen onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Mobiele teams vanuit de huisartsenposten zijn op 25 januari begonnen met vaccineren met het vaccin van Moderna. Gisteren hebben RIVM en VWS besloten dat de HAP’s vanaf week 7 zowel met vaccins van Moderna als BioNTech/Pfizer kunnen vaccineren. Komende week wordt bekend welke HAP’s wanneer kunnen starten. Door nu naast Moderna ook BioNTech/Pfizer in te zetten, kan de totale doelgroep kwetsbare mensen (met Wlz en Zvw zorg) in instellingen nu sneller worden gevaccineerd

• Vanaf week 7 kunnen al veel HAP’s starten met het vaccineren van cliënten op locatie door mobiele teams. HAP’s vaccineren óf met Moderna óf met BioNTech/Pfizer.

• InEen organiseert in samenwerking met het RIVM een startbijeenkomst voor de HAP’s subgroep die met BioNTech/Pfizer aan de slag gaat.

Voor de reeds gestarte regio’s verandert er niets aan het afgesproken proces met het vaccin van Moderna, zoals dat op 25 januari is gestart.

Vaccinatiegegevens uitwisselen met het RIVM

U kunt vanaf nu, als dit ook voor uw leverancier mogelijk is, de vaccinatiegegevens met toestemming van de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) naar het RIVM versturen. De meeste leveranciers zijn door de ketentesten heen en dus gereed. Bekijk hier de betreffende leveranciers. Over enkele juridische issues heeft ActiZ verduidelijking gevraagd aan VWS en het RIVM, inmiddels zijn die naar tevredenheid beantwoord.

Rapport IGJ infectiepreventie

Goed beleid omtrent infectiepreventie en hygiëne is belangrijk. Verpleeghuizen hebben hiervoor beleid en de uitvoering ervan is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eind vorig jaar onderzocht. Ze deed dit tijdens een bezoek aan 10 verpleeghuizen. Op basis daarvan constateert de IGJ dat er ruimte voor verbetering is bij de uitvoering van het beleid. ActiZneemt de uitkomsten ter harte.

NZa analyse gevolgen coronacrisis

De NZa heeft een analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor langdurige zorg gepubliceerd. Uit de analyse valt op te maken dat het aantal mensen dat wacht op een plek in een verpleeghuis de laatste maanden weer is toegenomen. Het lijkt erop dat mensen die deze zorg nodig hebben wel al een indicatie aanvragen die recht geeft op een plek in een verpleeghuis. Het aantal afgegeven indicaties is, na een korte daling, in november licht gestegen en ligt tot het einde van het jaar net boven het niveau van vorig jaar. Maar de opname lijkt uitgesteld te worden. Er zijn op 1 december namelijk ruim 3.500 bedden leeg, een verdubbeling sinds eind oktober.

Richtlijnen RIVM – uitgangspunten PBM

Naar aanleiding van het laatste OMT-advies heeft het RIVM de richtlijnen aangepast op de inzet van PBM. In de richtlijnen is aangegeven dat in de meeste situaties bij verpleging en verzorging van personen met (een verdenking op) Covid-19 een chirurgisch mondneusmasker type IIR volstaat. Bij aerosolvormende handelingen en bij enige twijfel dient een FFP2 masker gebruikt te worden. Toevoeging is dat dit ook overwogen kan worden in situaties waarbij ingeschat wordt dat er een verhoogd risico op vrijkomen van zeer kleine druppeltjes is, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een Covid-19 positieve/verdachte cliënt.

ZN publiceert de integrale compensatieregeling Zvw boven 10 mln
ZN heeft vandaag de integrale compensatieregeling voor zorgorganisaties wijkverpleging, elv en grz boven 10 mln omzet gepubliceerd. Daarin staat beschreven hoe de continuïteitsbijdragen en meerkostenvergoeding worden berekend. Ook staat de wijze van afrekening van de ex post meerkosten en covid-units beschreven; het document vermeldt tevens dat voor de onderbouwing van de ex post het verantwoordingsmodel covid meerkosten kan worden gebruikt.

Voor de toelichting op de compensatiebedragen in de jaarrekening naar uw accountant kunt u verwijzen naar deze regeling. Zodra ZN de aanvraagmogelijkheid openstelt, zullen we u hierover nader informeren. De daadwerkelijke uitkering van bedragen zal naar verwachting pas na de zomer plaatsvinden. In alle gevallen, ook voor aanbieders met Zvw-zorg onder de 10 mln, geldt dat u te allen tijde contact met uw (grootste) verzekeraar kunt zoeken als u extreme knelpunten ervaart die niet in enige regeling opgelost worden.

Modelovereenkomst ‘finale kwijting’ corona-verantwoording sociaal domein

Voor de verantwoording van compensatiemiddelen voor omzetverlies/meerkosten in het sociaal domein, is een driesporen-aanpak ontwikkeld. Voor spoor 2 waarin de compensaties voor omzetverlies en meerkosten worden verantwoord, is nu een modelovereenkomst ‘finale kwijting’. Daarmee is voor zorgaanbieders en gemeenten de verantwoording definitief vast te leggen zodat ook accountants van beide partijen hierop kunnen steunen. Informatie over de driesporen-aanpak en alle ondersteunende formats en handreikingen – waaronder deze modelovereenkomst – zijn te vinden bij het ketenbureau i-sociaaldomein. Mocht u er met uw gemeente niet uitkomen dan bestaat de mogelijkheid om een adviseur van het ketenbureau i-sociaaldomein te benaderen.

Voor alle informatie over de compensatieregelingen verwijzen wij graag naar het overzicht voor 2020 en 2021. Met vragen kunt u terecht bij Lenard Markus, l.markus@actiz.nl 

Vaccinatiebewijs

De Gezondheidsraad heeft donderdag in een advies aan het ministerie van VWS aangegeven dat de huidige wetgeving het mogelijk maakt voor instellingen en bedrijven om een vaccinatiebewijs als voorwaarde te stellen voor toegang tot hun diensten en voorzieningen. Het kabinet heeft zelf nog geen beleid opgesteld over hoe ze hiermee willen omgaan. ActiZ is in dit stadium géén voorstander van het gebruik van vaccinatiebewijzen. Daarvoor is het aantal gevaccineerden nog veel te laag en de mogelijkheid om gevaccineerd te worden veel te gering. 

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 101

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccineren onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde 

De werkinstructie voor het vaccineren rondom cliënten onder de medisch verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde is aangepast. Het is nu mogelijk om de aantallen vaccins voor de 2e vaccinatieronde naar beneden aan te passen.

Vaccineren onder verantwoordelijkheid van de huisarts

Vorige week zijn in de eerste drie regio’s de huisartsenposten samen met onze leden gestart met het vaccineren van de bewoners, onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts. De signalen tot nu toe zijn divers maar er is nog géén concreet zicht op de eerste ervaringen, de vervolgaanpak en de keuze van de volgende regio’s. Zoals eerder deze week gemeld is wel duidelijk dat het gaat om alle bewoners van verpleeghuislocaties en vergelijkbare woonvormen, waarvoor de huisarts medische verantwoordelijk is, zowel met Wlz als met Zvw-zorg. Waarschijnlijk hebt u hier al contact over met uw Hap en/of huisarts. Die afstemming is cruciaal. We informeren u zo snel als mogelijk nader. Met eventuele signalen of vragen kunt u terecht bij Anne Lee Edens (a.edens@actiz.nl).

Vaccineren zorgmedewerkers

Vorige week is het vaccin van Astra Zeneca goedgekeurd en inmiddels is duidelijk dat de eerste vaccins eind volgende week beschikbaar gaan komen. Sinds bekend is geworden dat er voorlopig veel minder vaccins komen dan verwacht, pleit ActiZ voor snelle vaccinatie van de ruim 40.000 medewerkers intramuraal die nog wachten, de ruim 145.000 medewerkers in de wijkverpleging en de medewerkers in de Wmo- ondersteuning. We onderbouwen de noodzaak met feiten, onder andere op basis van de prognoses van Gommers en Kuipers. In de Kamerbrief die minister Hugo de Jonge gisterenavond na de persconferentie verstuurde, wordt deze problematiek nog eens toegelicht (pagina 50). Tot onze verbijstering bevestigt de minister, ondanks frequente contacten -ook met onze voorzitter- echter niet de eerder gemaakte afspraken over het vaccineren van zorgmedewerkers, zodra Astra Zeneca levert. De minister legt daarentegen 3 scenario’s voor ter bespreking met de Kamer. Wat ons betreft is alleen scenario 1 denkbaar en aanvaardbaar: afspraak = afspraak! Inmiddels scharen de vakbonden, V&VN en vele anderen zich achter ons. De Gezondheidsraad is benaderd en we hebben Ernst Kuipers van de LNAZ om openlijke steun gevraagd vanwege de dreigende toename van besmettingen en ‘scenario zwart’.

Afwegingskader ‘Code Oranje’ 

Er bestaat een reële kans dat de zorg tijdens de derde golf onder te grote druk komt te staan. In veel regio’s wordt gewerkt aan plannen hoe de zorg in dat geval verder afgeschaald kan worden. Ook landelijk worden voorbereidingen getroffen. Met tal van veldpartijen (o.a. GGD GHOR Nederland, beroepsverenigingen en cliënten- bewonersvertegenwoordigers) werkt ActiZ aan een afwegingskader voor de langdurige zorg in geval van code oranje. Het doel van het kader is om te beschrijven welke overwegingen lokaal/regionaal gemaakt moeten worden, als de zorgcontinuïteit niet te handhaven is. Het kader is ondersteunend en aanvullend op hetgeen u in uw regio hierover met elkaar afspreekt.

Daarnaast wordt landelijk met oa LNAZ, GGD GHOR en VWS gewerkt aan een afwegingskader wat over de sectoren heen gaat op het moment dat de druk te groot wordt. Dit betreft dan onder andere de inzet van het leger en boven bovenregionale uitwisseling van patiënten en medewerkers.

Verantwoording ex post afrekening covid meerkosten

ActiZ heeft samen met AAG een verantwoordingsmodel ontwikkeld voor de ex-post afrekening van Covid-meerkosten. Met dit verantwoordingsmodel zijn meerkosten toe te delen aan de verschillende domeinen. Ook kunt u alle kosten en opbrengsten alsmede het saldo van de Covid-units in beeld brengen en bij Zorgverzekeraars Nederland indienen. U kunt zich nu aanmelden voor twee digitale spreekuren hierover: op 10 en 17 februari. Meer informatie over het ondersteuningsaanbod verantwoordingsmodel vindt u in onze kennisbank.

Denktank coronacrisis: Ga gezamenlijk aan de slag met de herstelagenda

Kern van dit brede advies onder regie van de SER is:

• Start met het gezamenlijk voorbereiden van het herstelbeleid dat we na de coronacrisis gaan inzetten.

• Blijf de gezondheidscrisis bedwingen.

• Zet de steun aan ondernemers, werknemers en kwetsbare groepen voort en intensiveer waar nodig.

• Heb meer oog voor het mentale welzijn van ons allemaal.

• Blijf intensief communiceren en uitleggen om naleving en draagvlak te stimuleren.

• Ondersteun de mantelzorg mede door te investeren in voldoende thuiszorg, begeleiding en dagopvang.

Corona communicatie
Via deze updates, https://www.actiz.nl/coronavirus en https://www.actiz.nl/coronavaccinatiewordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook kunt u het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties op onze site vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 100

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie bewoners zonder Wlz-indicatie

Bij de uitwerking van de vaccinatiestrategie voor kwetsbare bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen heeft ActiZ steeds gepleit voor eenvoud en eenduidigheid. Het onderscheid tussen bewoners met de specialist ouderengeneeskunde als medisch verantwoordelijke en bewoners met de huisarts als medisch verantwoordelijke, is niet te voorkomen. Het onderscheid tussen bewoners met de huisarts als medisch verantwoordelijke mèt Wlz-indicatie en zonder Wlz-indicatie was ongewenst en onhandig. Inmiddels heeft het ministerie van VWS de definitie van deze groep daarom aangepast. Vanaf nu kunnen ook bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen die géén Wlz-indicatie hebben, gevaccineerd worden. Net als hun medebewoners met een Wlz-indicatie. Deze bewoners kunnen direct meegenomen worden in het vaccinatieproces voor andere bewoners van de verpleeghuizen met de huisarts als medisch verantwoordelijke. Afstemming tussen huisarts, zorginstelling en eventueel specialist ouderengeneeskunde is daarbij uiteraard van belang. De nadere details worden naar verwachting de komende week verwerkt in de werkinstructies voor vaccinatie van bewoners onder verantwoordelijkheid van huisarts/HAP op de website van de Rijksoverheid en RIVM. Let wel: deze routing geldt alleen voor geclusterde woonvormen die vooral bedoeld zijn voor Wlz-zorg.

Vaccinatie medewerkers

Zoals in Update nummer 99 gemeld pleiten we als ActiZ volop voor de voortgang van de vaccinatie van alle zorgmedewerkers in onze sector, die nog niet aan de beurt zijn geweest. Zowel in de wijk als in de diverse woonvormen. Op basis van de vaccinatiestrategie is steeds bevestigd dat zij uitgenodigd kunnen worden zodra het vaccin van Astra Zeneca goedgekeurd is en beschikbaar komt. Inmiddels is de goedkeuring door het EMA een feit, de goedkeuring door de Europese Commissie is aanstaande. Dat zou ertoe moeten leiden dat onze medewerkers vanaf medio of eind volgende week afspraken zouden moeten kunnen maken. Dat is echter niet zeker omdat de hoeveelheden die Astra Zeneca op korte termijn kan leveren veel kleiner zijn dan afgesproken (een Europees probleem). De Gezondheidsraad zal vanwege deze situatie later deze week opnieuw adviseren over de te volgen vaccinatiestrategie. De urgentie om onze medewerkers te vaccineren wordt intussen echter alleen maar groter, vanwege de verwachte ontwikkelingen als gevolg van de gemuteerde virussen. Er wordt volop gespeculeerd over ‘scenario zwart’ en andere prognoses waarin het aantal besmettingen en daarmee de druk op de zorg extreem zal toenemen. Het overleg met VWS en andere betrokken partijen heeft nog niet tot uitsluitsel geleid. We gebruiken momenteel elk middel, inclusief pers en politiek, om alsnog de zekerheid te verkrijgen dat onze medewerkers zo snel als mogelijk en conform de eerdere afspraken kunnen gaan bellen met de GGD om af te spreken wanneer zij gevaccineerd gaan worden.

Avondklok

Naar aanleiding van veel vragen uit onze sector heeft het ministerie van VWS -aanvullend op de Q&A over de avondklok- als volgt bericht: “In het specifieke geval waarbij beide ouders of een alleenstaande ouder moet werken in de avond/nacht (zoals in de zorg), en er echt geen andere oplossing is om in oppas te voorzien dan u tijdens de avondklok te verplaatsen, kunt u zich beroepen op de uitzondering ‘iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig’ en dit aangeven op het formulier Eigen Verklaring. Onder deze optie dient vervolgens te worden toegelicht waarom dit een geldige reden is.” Hier vindt u de volledige aanvullende Q&A tekst die overigens niet openbaar gepubliceerd wordt.

Update behandeladvies Verenso

Verenso heeft naar aanleiding van het OMT-advies samen met de expertgroep het behandeladvies aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn er rondom het gebruik van de verschillende typen mondneusmaskers. Daarnaast is er een paragraaf toegevoegd over vaccinatie. En als laatste is het document medisch opnamebeleid samengevoegd met het behandeladvies. Op de website van Verenso leest u het overzicht van alle wijzigingen.

Helpende, verzorgende C/D en digitaal indiceren blijft kunnen in de wijk

De uitbraak van het coronavirus heeft het organiseren en verlenen van zorg in de wijk tot een grote opgave gemaakt. ActiZ heeft in 2020 succesvol gepleit voor de inzet van helpenden en verzorgenden C/D in de wijk. En voor de mogelijkheid om digitaal een indicatie te kunnen stellen. Inmiddels is de inzet van helpenden en verzorgenden C/D in de wijkverpleging tot nader bericht geaccepteerd door Zorgverzekeraars Nederland. Digitaal indiceren kan ook nog steeds hoewel het indiceren achter de voordeur uiteraard de voorkeur heeft, V&VN licht toe waarom.

Deelnemers gezocht evaluatiestudie uitbraken Covid-19

In de tweede golf zijn weer veel verpleeghuizen getroffen door een uitbraak van Covid-19. Amsterdam UMC doet onderzoek naar de duur en omvang van deze uitbraken en welke strategieën de verpleeghuizen hebben om de uitbraak onder controle te krijgen. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op de website van ActiZ.

Corona communicatie
Via deze updates,  https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 99

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Zorgcontinuïteit – voorbereiding toename besmettingen door gemuteerde virussen

Er bestaat een reële kans dat het aantal besmettingen de aankomende weken zeer snel zal oplopen door de gemuteerde varianten van het virus. Dat kan grote consequenties hebben voor de continuïteit van zorg, waarbij we ons ook moeten voorbereiden op een ‘zwart scenario’. In veel regio’s vinden voorbereidende gesprekken plaats over wat scenario zwart betekent voor onze sector. Ook op landelijk niveau vindt dit gesprek plaats. De inzet van ActiZ hierbij is dat er met name in de regio goede afspraken gemaakt moeten worden in de keten. Ons beeld is op dit moment dat het gesprek in veel regio’s constructief, snel en goed loopt. Wellicht ten overvloede, maar mocht u nog niet zijn aangesloten bij het regionale overleg omtrent deze thematiek dan adviseren wij u om alsnog aansluiting te zoeken, eventueel via reeds aangesloten collega-organisaties. Mocht u regionaal knelpunten ervaren dan vernemen wij dat graag van u. Contactpersoon Frank Hagelstein (f.hagelstein@actiz.nl, 0615030610).

Vaccineren

IGJ onder de indruk van vaccineren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een factsheet gepubliceerd met daarin een verslag van hun toezicht op het vaccineren. De IGJ is lovend over de zorgvuldigheid en professionele aanpak waarmee dit hele proces in korte tijd uit de grond is gestampt. De IGJ is onder de indruk van de resultaten toe nu toe en geeft nog enkele tips en aandachtspunten.

Vaccineren cliënten onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde

De werkinstructie rondom vaccinatie bewoners is aangepast. Er is informatie toegevoegd rondom omgang met cliënten die in quarantaine zitten en aanpassing tweede levering. Wanneer er vaccin over is, geldt op basis van het Gezondheidsraad advies in principe onderstaande prioritering (steeds afgestemd met huisarts of bij medewerkers met de GGD). Zorg in elk geval dat er geen vaccin weggegooid moet worden en bestel precies genoeg maar niet te veel.

• Cliënten op locatie die in aanmerking zouden komen voor Moderna via de huisarts

• Ambulante cliënten boven de 60 op locatie

• Ambulante cliënten onder de 60 op locatie

• Eigen personeel: eerst de prikkers, dan cohortmedewerkers, dan overige medewerkers

Ook de uitvoeringsrichtlijn is op een aantal punten aangevuld met aandachtspunten bij obesitas, aangescherpt antistollingsbeleid en gewijzigd beleid voor mensen die Covid-19 hebben gehad na de 1e vaccinatie. In paragraaf 1.3 van de richtlijn vindt u de overige belangrijkste wijzigingen. Met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is afgesproken dat, indien het lukt, een dosis meer uit een vaccinflacon gehaald mag worden dan in de bijsluiter staat, mits het om een volledige dosis gaat. Dit betekent voor Pfizer/BioNTech maximaal 6 tot 7 doses, voor Moderna maximaal 11.

Hulp lokale apotheek

Het vervoer van vaccins tussen locaties kent specifieke vereisten. Uw instellingsapotheek of lokale apotheek kan ondersteuning bieden bij het gespecialiseerde ‘cold chain’-vervoer naar andere locaties dan de bezorg-locatie. Ook bij het ompakken en het op locatie toedieningsgereed maken van vaccins kan uw apotheek helpen. Instellingen die geen vaste apotheek/ apotheken hebben maar wel ondersteuning willen, kunnen contact opnemen met de KNMP. Cruciaal hierbij is dat er tijdig contact is en dat er een aantal zaken bekend zijn (startdatum, volume, locaties, uitrolschema’s etc.).

Vaccineren cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts

Begin deze week is een eerste start gemaakt in drie regio’s voor cliënten die onder de medische eindverantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Voor zorgorganisaties in deze pilot-regio’s zijn een procesbeschrijving en enkele werkdocumenten voor de huisarts gepubliceerd. Naar verwachting publiceert het ministerie van VWS later vandaag dat ook cliënten met Zvw-zorg die wonen in een verpleeghuis of vergelijkbare woonvorm die primair bedoeld is voor Wlz-zorg gevaccineerd kunnen gaan worden. Waarschijnlijk kunnen deze cliënten meegenomen worden in het huisartsen/ HAP-traject voor Wlz-cliënten zonder behandeling met Moderna vaccin.

Vaccineren medewerkers

De geplande ruimte voor 204.000 ‘intramurale’ medewerkers is inmiddels volgepland. Ook de 15.000 extra plekken voor deze groep zijn vrijwel overal vol. Als er ruimte ontstaat door uitval of no-show worden mensen van de wachtlijst direct benaderd, dat gebeurt dagelijks maar in kleine aantallen. De andere mensen op de wachtlijst worden benaderd zodra er extra vaccins komen, BioNTech/Pfizer of een ander vaccin. Die planning komt naar verwachting uiterlijk komende week beschikbaar. Wij voeren stevig de druk op om deze groep alsnog snel te laten vaccineren.

Uiteraard blijven wij ook druk uitoefenen om de zorgmedewerkers in de wijk z.s.m. te laten vaccineren. Zo is vandaag aan het ministerie van VWS de onderbouwing aangereikt op grond waarvan vaccinatie van de medewerkers in de wijkverpleging onder geen beding mag worden uitgesteld. Uiteraard geldt dat in afgeleide ook voor de overige thuiszorgmedewerkers.

Voortgang Astra Zeneca

Naar verwachting wordt vandaag het vaccin van Astra Zeneca goedgekeurd door het EMA. De planning was en is om hiermee z.s.m. de wachtende ‘intramurale medewerkers’ en de medewerkers in de wijk te vaccineren. Dat zou vanaf 8 februari moeten kunnen maar dat is nu onzeker omdat de hoeveelheden die op korte termijn geleverd worden waarschijnlijk veel kleiner zijn dan afgesproken (Europees probleem). Wij duwen en trekken overal waar we kunnen (VWS, RIVM, Gezondheidsraad, IGJ, ziekenhuizen, huisartsen, via de pers) om te zorgen dat de (weliswaar kleiner dan verwachte hoeveelheden) Astra Zeneca vaccins alsnog worden ingezet om de medewerkers in de langdurige zorg te vaccineren.

Avondklok, veelgestelde vragen

Er is een Q&A van de Rijksoverheid beschikbaar, daarnaast komen er vragen en oplossingen van u. Niet álle uitzonderingen zijn mogelijk, het blijft zaak om hier praktisch mee om te gaan. In deze Q&A wordt duidelijk wat formeel wel en niet kan. Uw overige vragen worden beantwoord via corona-vragen@actiz.nl.

Richtlijn vervoer aangepast

Op basis van het laatste OMT-advies en de kamerbrief is de richtlijn voor groepsvervoer (voor personen uit risicogroepen) aangepast. Het uitgangspunt is dat de reizigers een chirurgisch mondneusmasker moeten dragen en er geldt een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of per rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats mogen nemen. Indien een reiziger geen mondkapje kan dragen moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden. Overige wijzigingen zijn terug te lezen in de richtlijn van het RIVM.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 98

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde 

Voor de bewoners in instellingen die gevaccineerd worden met Pfizer/BioNTech is op 21 januari 2021 besloten dat het interval tussen 2 doses wordt aangepast naar 4 weken (28 dagen). Dit geldt voor de totale doelgroep. U ontvangt van het RIVM/SNPG bericht met een nieuwe datum als u al een afspraak had staan voor de tweede dosis. Een goede inschatting van het aantal benodigde vaccins in van belang, het wijzigen van deze aantallen blijkt in de praktijk moeizaam. In de werkinstructie van het RIVM wordt bij het bestellen uitgegaan van 5,5 vaccins per flacon.

Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid huisarts

Deze week start in de drie regio’s de vaccinatie voor cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Aan u wordt gevraagd om te inventariseren welke cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie. Per regio stemmen de instellingen en de HAP deze inventarisatie af. Het advies vanuit de HAP’s is om per regio één contactpersoon beschikbaar te stellen voor alle instellingen in de regio. Vervolgens stemmen de HAP en de huisartsen de contra-indicaties voor de betrokken cliënten af. Op de website van ActiZ vindt u informatie over het proces en handige documenten (zie onder Informatiepakket voor vaccinatie bewoners). De komende dagen worden deze steeds geactualiseerd en aangevuld.

Naar verwachting kunnen in de eerste week van februari de volgende HAP-regio’s starten. Het aantal regio’s dat kan starten is afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal Moderna-vaccins. Zodra we weten wanneer de HAP’s kunnen starten in uw regio, laten we dat weten.

Vaccinatie medewerkers
Op 18 januari 2021 is door de minister besloten om ook in Nederland de tijd tussen de eerste en tweede vaccinatie van het vaccin BioNTech/Pfizer te verlengen tot maximaal 42 dagen na de eerste vaccinatie. Zo kunnen sneller meer mensen worden gevaccineerd. Dit geldt alleen voor de nieuwe afspraken. Afspraken met zorgmedewerkers die al zijn gemaakt voor de tweede vaccinatie blijven gewoon staan.

Gisteren hebben we u gemeld dat AstraZeneca afgelopen vrijdag in de Europese stuurgroep Vaccins gemeld heeft dat zij door problemen bij een van haar toeleveranciers niet in staat is om in Q1 de eerder beloofde volumes te leveren. De EU overlegt nu intensief met AstraZeneca over wat precies wél kan. Minister De Jonge heeft in een Kamerbrief gemeld dat door de aangepaste levering de vaccinatiestrategie voor wat betreft de doelgroepen die afhankelijk zijn van AstraZeneca, zoals de wijkverpleging en de Wmo, getemporiseerd moeten worden. De minister hoopt hier op 2 februari meer over te kunnen delen. ActiZ vraagt hierbij nadrukkelijk en via de pers om de volgorde van de vaccinatiestrategie niet aan te passen, vaccinatie van zowel medewerkers in de wijkverpleging als in de Wmo is hoogstnoodzakelijk om de zorgcontinuïteit te kunnen garanderen.

Aanvullend advies bezoekregeling

Op verzoek van Verenso heeft het OMT zich afgelopen vrijdag gebogen over de uitwerking van de handreiking ‘bezoek en sociaal contact, corona in verpleeghuizen’ waar sinds 17 september mee gewerkt wordt. Vanwege de Britse-variant, adviseert het OMT het volgende: “Met een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de ‘bezoek-bubble’), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner, wordt het bezoek voor de bewoner niet te veel beperkt en is het risico op insleep van corona beperkt. Een strakke triage voor de bezoekers, ruimere bezoektijden waardoor spreiding van bezoekers bewerkstelligd wordt, een medisch mondneusmasker en goede handhygiëne zijn daarbij essentieel. Voor vrijwilligers kan eenzelfde beleid, maar dan per unit/afdeling gevolgd worden.” De partijen die hebben gewerkt aan de handreiking hebben besloten dat de handreiking hiervoor niet aangepast hoeft te worden, maar dit advies geldt als een aanvulling op de bestaande handreiking. De handreiking blijft dus richtinggevend en dus kun je bijvoorbeeld afwijken en dus maatwerk bieden van de afspraak van 2-3 vaste bezoekers, bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Zodra de omstandigheden beter worden, biedt de handreiking alle ruimte om de maatregelen te verruimen.

Impact gemuteerde virusvarianten

OMT-advies en inzet FFP2

Eerder berichtten wij u over de oproep vanuit V&VN en de vakbonden om medewerkers uit te rusten met voldoende passend PBM, met name FFP2 maskers daar waar veel besmettingen zijn en waar het besmettingsrisico hoog wordt geacht. Vooruitlopend op het OMT-advies heeft V&VN een leidraad gepubliceerd. Het OMT-advies op dit punt is donderdag onderwerp van overleg met betrokken partijen en de minister voor VWS. Naar verwachting blijft de RIVM-richtlijn ongewijzigd omdat die nu al alle ruimte biedt om in elke situatie waarin dat nodig gevonden wordt FFP2 maskers in te zetten. Het is daarom sowieso van belang dat er altijd voldoende PBM (ook FFP2) beschikbaar is voor uw medewerkers.

Dreigende knelpunten door extreem oplopende besmettingsgraad

In alle (ROAZ) regio’s en landelijk wordt hard gewerkt aan plannen voor verdere opschaling van Covid-zorg en afschaling van reguliere zorg (voor zover in de VVT mogelijk). Ook landelijk wordt gesproken over bovenregionale spreiding van Covid-cliënten en eventueel van zorgmedewerkers. Als ActiZ blijven we het belang van regionale en lokale afstemming en afspraken benadrukken. Landelijk werken we vooral aan algemene richtlijnen en randvoorwaarden. Ervaringen met en overwegingen bij opschaling en afschaling worden al uitgewisseld op de ActiZ corona-netwerken.

Geweld tegen zorgverleners

Naar aanleiding van de rellen en diverse incidenten heeft ActiZ eerder vandaag zowel bij het ministerie van VWS als middels dit persbericht extra aandacht gevraagd voor de veiligheid van zorgmedewerkers.

Verlenging ‘support helpdesk specialist ouderengeneeskunde’

Vandaag is bevestigd dat de support helpdesk ouderengeneeskunde wordt gecontinueerd tot medio dit jaar. De helpdesk heeft nog voldoende ruimte om meer organisaties te helpen als zij (tijdelijk) ondersteuning van specialisten kunnen gebruiken en is bereikbaar op 085-8086900.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 97

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie

Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde

Afgelopen week zijn de eerste cliënten onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde gevaccineerd. De ervaringen van deze organisaties is via het COVID-19 webinar van afgelopen vrijdag gedeeld. Kijk hier het webinar terug en bekijk onderaan deze pagina de draaiboeken van Carint Reggeland en Cordaan.

Verenso heeft de medische aandachtspunten bij vaccinatie van bewoners nader beschreven. In hetzelfde document geeft Verenso duidelijke handvaten voor het goed benutten van ‘spillage’.

De vaccinatieregistratie valt onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderen geneeskunde en wordt vastgelegd in het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) of ECD (elektronisch Cliënten Dossier). Lees meer hierover in dit bericht, waarin ook wordt aangegeven welke leveranciers een registratie- en communicatiemodule beschikbaar hebben, hoe de registratie verloopt van de huisarts en de communicatie met het RIVM.

Vaccinatie onder verantwoordelijkheid huisarts

Vanaf 25 januari is in de HAP-regio’s Twente, Deventer en Zoetermeer gestart met het vaccineren van bewoners van zorginstellingen die onder verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Naar verwachting kunnen in de eerste week van februari de volgende regio’s starten met vaccineren van de groep cliënten die geclusterd wonen en waarbij de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg. Verdere uitbreiding van het aantal regio’s dat vanaf begin februari kan starten is echter afhankelijk van het aantal Moderna-vaccins dat feitelijk beschikbaar komt. VWS werkt met de betrokken partijen op dit moment nog hard aan een informatiepakket dat we later deze week met u hopen te delen.

Vaccinatie zorgmedewerkers

De vaccinatie van zorgmedewerkers werkzaam in verpleeghuizen of vergelijkbare woonvormen loopt volop. In sommige regio’s kunnen mensen nog steeds terecht. Incidenteel worden ook vaccins herverdeeld tussen regio’s. Mensen die bij de GGD op de ‘wachtlijst’ staan  worden geleidelijk ook opgeroepen.

De vaccinatie van zorgmedewerkers in de wijkverpleging is voorzien voor de komende weken. Het is nog onduidelijk of en zo ja welke invloed de vertraagde levering van het AstraZeneca vaccin (zoals die afgelopen weekend in het nieuws was) op deze planning zal hebben. Zowel in de lobby, aan alle mogelijke tafels en via de pers vraagt ActiZ volop aandacht voor de urgentie van het vaccineren van de medewerkers in de wijk. De wijkverpleging is immers onmisbaar voor alle mensen die daardoor thuis kunnen blijven en niet opgenomen hoeven te worden. De zorg thuis moet doorgaan om te voorkomen dat opname alsnog nodig is en om te zorgen dat mensen sneller naar huis kunnen terugkeren als ze in het ziekenhuis geweest zijn. 

Avondklok

De avondklok leidt tot praktische vragen zoals of voor de oppas van werknemers die hun avonddienst draaien een verklaring kan worden geregeld, En of een verklaring aan vrijwilligers afgeven kan worden? Uiterlijk woensdag aanstaande publiceren wij een eigen Q&A op basis van uw vragen van de afgelopen dagen. Voor de volledigheid wijs ik u nogmaals op de berichtgeving in Update 96 van afgelopen vrijdag 22 januari waarin we onder andere de verschillende regels en formulieren rond de avondklok toelichten.

Impact gemuteerde virussen

RIVM en OMT buigen zich momenteel over enkele vraagstukken rond het effect van de gemuteerde virussen, onder andere over gepast gebruik van PBM en met name FFP2 maskers en bezoek. We hopen u daarover de komende dagen nader te berichten.

Corona communicatie

Via deze updates en onze webpagina’s https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en coronavaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in mijn-ActiZ. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Miniwegwijzer Vaccineren Corona

Heeft jouw organisatie gedacht aan alle facetten rondom het vaccineren van bewoners? Check dit met de handreiking Miniwegwijzer Vaccineren Corona. De miniwegwijzer is opgebouwd aan de hand van de thema’s: voorbereiding en logistiek, uitvoering van het vaccineren volgens richtlijnen en communicatie rond vaccineren.

De Miniwegwijzer Vaccineren Corona bevat richtlijnen, informatie en bronnen over vaccineren van bewoners in het verpleeghuis of kleinschalige woonzorgorganisatie. De tool is bedoeld voor alle betrokkenen bij het organiseren en uitvoeren van de vaccinaties tegen corona in verpleeghuizen en is onderdeel van de CoronaWegwijzer.

Hoe gaan verpleeghuizen om met het vaccineren tegen corona?

Miniwegwijzer Vaccineren Corona: werkwijze

In de miniwegwijzer onderscheiden we drie fases voor een goede uitvoering van de vaccinaties. Aan de hand van criteria beoordeel je of je die zaken hebt geregeld. Het gaat om de voorbereiding en logistiek, uitvoering van het vaccineren volgens richtlijnen en communicatie rond vaccineren. De tool is gemaakt in een spreadsheet waarbij automatisch overzichten van de scores gemaakt worden na het invullen van de wegwijzer op meerdere momenten: voldaan, deels voldaan, niet voldaan.

Miniwegwijzer Vaccineren Corona: actueel en feedback

De miniwegwijzer over vaccineren wordt regelmatig aangepast aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en kennis. Heb jij feedback of opmerkingen voor verbetering? Stuur een e-mail naar Jennie Mast via J.mast@vilans.nl.

Meer weten

 • Download de Miniwegwijzer Vaccineren Corona.
 • Download ook de CoronaAudit voor medewerkers en de handleiding voor gebruik van de CoronaAudit. De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg.
 • Hulp nodig bij vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op de tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie? Deskundige coaches van Waardigheid en trots op locatie staan klaar om te helpen! Lees meer over de Corona-ondersteuning.
 • Lees alles over de coronamaatregelen en verpleeghuizen in de CoronaWegwijzer.
Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 96

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Avondklok: Werkgeversverklaring en eigen verklaring werknemer vereist
Gisterenavond is door het kabinet besloten de ingrijpende maatregel van een avondklok in te stellen. Concreet gaat die zaterdagavond om 21.00 uur in. Vanaf morgen moeten medewerkers die tussen 21.00 uur en 04.30 uur voor het werk buiten moeten zijn, een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ en ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben.

De eigen verklaring kan de medewerker zelf invullen en printen of op de telefoon laten zien. U wordt geacht de werkgeversverklaring aan uw medewerkers beschikbaar te stellen.

Om dat zo eenvoudig mogelijk te kunnen doen is er de mogelijkheid om een Excel bestand te koppelen aan het PDF-bestand. Daarnaast is er een Word-document en daarbij behorende instructie beschikbaar. Dat kunt u aanpassen en als ‘samenvoegbestand’ voor uw organisatie gebruiken. We begrijpen dat AFAS-gebruikers het formulier inmiddels al vanuit hun systeem beschikbaar kunnen stellen. Ook voor Youfource gebruikers is er een specifieke toepassing.

Het advies is om al uw medewerkers waarvan de kans bestaat dat ze tussen 21.00 en 4.30 uur onderweg moeten zijn, per e-mail zo spoedig mogelijk te voorzien van een ingevulde werkgeversverklaring waarin u aankruist ‘ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven’. Als u het formulier digitaal verstuurt aan uw medewerkers dan hoeft daar geen handtekening van u onder te staan.

Vaccinatie

Vaccinatie medewerkers

De vaccinatie van medewerkers werkzaam in verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen is in volle gang. De start van de vaccinatie van andere zorgmedewerkers in onze sector is zoals eerder gemeld afhankelijk van de goedkeuring en beschikbaarheid van het Astra Zeneca vaccin. Het ministerie van VWS en de GGD hebben vandaag nogmaals herbevestigd dat goedkeuring waarschijnlijk op 29 januari volgt en dat dan vanaf begin februari afspraken gepland kunnen worden bij de GGD. Zodra dit definitief is, berichten we u nader. 

Intussen wordt de komende weken ook een start gemaakt met vaccinatie van thuiswonende kwetsbare ouderen met de vaccins van Moderna en BioNTech/Pfizer die daar het meest geschikt voor zijn. Dat heeft géén effect op de beschikbaarheid van vaccins voor de zorgmedewerkers.

Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde
De eerste ervaringen met vaccineren in de verpleeghuizen zijn uiterst positief. Wel blijkt dat vervoeren, bewaren en toedieningsgereed maken van de vaccins voldoende ervaring en expertise vraagt. Mocht u behoefte hebben aan hulp bij die aanpak, dan biedt de KNMP (beroepsorganisatie van apothekers) namens haar leden zorgorganisaties hulp aan bij het voor toediening gereed maken van vaccins en het proces rondom vervoer tussen locaties. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang. Veel organisaties hebben een hechte relatie met een of meerdere apotheken. Desgewenst kunt contact opnemen met de KNMP.

Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts
Cliënten die met een Wlz-indicatie geclusterd wonen en waarvoor de huisarts medisch eindverantwoordelijk is, worden door de HAP’s gevaccineerd tenzij daar lokaal andere afspraken over zijn gemaakt. Hoewel de toestemming formeel geregeld moet worden door de behandelend arts, wordt door huisartsen om hulp gevraagd van organisaties. Met elkaar hebben we als doel om zo snel mogelijk kwetsbare cliënten gevaccineerd te hebben. Dit vereist lokaal maatwerk en hier is ook ruimte voor. Zie ook de veelgestelde vragen van de IGJ.

Financiële compensatieregelingen 2021 Covid-19 bedden

De eerder gemaakte financieringsafspraken voor de tijdelijke Covid-19 bedden met een ligdagtarief van 507 euro en een ex-postvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten blijven ook in 2021 van kracht. Afgelopen week is met VWS, GGD en ZN gesproken over de beschikbaarheid van voldoende tijdelijke Covid-19 bedden in de regio. Er is gesproken over een mogelijk verdere opschaling naar meer dan de 2000 bedden landelijk waar afspraken per regio over zijn. Opnieuw is bekrachtigd dat, indien nodig, verdere opschaling én mogelijke afschaling in ROAZ-verband overeengekomen en vastgelegd moet worden. De verzekeraar is daar dan per definitie in betrokken.

Dagbesteding blijft in principe open

In vervolg op de persconferentie ontvangen we signalen dat her en der de vraag wordt gesteld of de dagbesteding op basis van de Wmo 2015 en de Wlz wel open kan blijven, gegeven de dreiging die uitgaat van de Britse variant van het coronavirus. VWS heeft bevestigd dat de dagbesteding, in lijn met de bestaande richtlijnen van het RIVM, ook in de komende periode gewoon open kan blijven.

Met al uw vragen kunt u uiteraard terecht bij corona-vragen@actiz.nl en de ActiZ corona-infolijn.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 95

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Aanvullende maatregelen vanwege gemuteerde virusvarianten
Eerder vandaag hebben premier Rutte en minister De Jonge extra maatregelen aangekondigd vanwege het toenemend aantal besmettingen met gemuteerde varianten van het coronavirus. Over de maatregelen wordt morgenochtend vanaf 10.15 uur gedebatteerd in de Tweede Kamer. De voor u meest relevante zaken zijn onderstaand alvast kort weergegeven.Één bezoeker thuisHet advies voor bezoek thuis verandert naar één bezoeker per dag in plaats van de huidige twee bezoekers per dag. Het blijft een advies maar mogelijk kan dit advies helpen bij het toepassen van de Handreiking bezoek en sociaal contact in uw situatie. Tevens wordt met betrokken partijen afgestemd of de handreiking nog volledig actueel is. Wellicht buigt ook het OMT zich nog over dit thema.Avondklok (onder voorbehoud)Onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer is de invoering van een ‘avondklok’ aangekondigd. Het voornemen is om zo snel als mogelijk (wellicht al vanaf vrijdag aanstaande) het uit huis gaan te verbieden tussen 20.30 uur en 4.30 uur. Uiteraard zijn er uitzonderingen waaronder uw medewerkers die voor hun werk mobiel moeten zijn. Ondanks ons eerdere pleidooi om de uitzondering voor deze groep zo eenvoudig mogelijk te maken, gelden voor alle zorgmedewerkers waarschijnlijk dezelfde regels als voor andere beroepen. Uw medewerkers die voor hun werk onderweg zijn, moeten dan zowel een ‘werkgeversverklaring’ als een ‘eigen verklaring’ bij zich dragen. ZZP’ers maken hun eigen formulieren, uitzendkrachten worden door het uitzendbureau voorzien van de werkgeversverklaring. De betreffende formulieren komen (waarschijnlijk pas na het formele besluit) als download beschikbaar op rijksoverheid.nl. Ook voor mantelzorgers geldt een uitzondering, daarvoor is inmiddels een modelformulier beschikbaar. Nader bericht volgt uiteraard zo snel mogelijk.Stand van zaken rond RIVM-richtlijn over PBM, testen en quarantaineHet ministerie van VWS heeft inmiddels per brief de Tweede kamer geïnformeerd over de actuele situatie rond de RIVM-richtlijnen voor onder andere PBM gebruik. Aanleiding tot deze brief zijn eerdere signalen over meer inzet van FFP2-maskers en over de beschikbaarheid van zuurstoftoedieningsmogelijkheden in de thuissituatie.

Vaccinatie
Eerste ervaringen vaccinatie bewonersUit de eerste ervaringen van de zorgorganisaties die deze week begonnen zijn met vaccineren dat de logistiek, de voorbereiding en het hele proces van toediening de nodige kennis, vaardigheid en routine vergt. Op dit moment zijn we met landelijke partijen in gesprek om te onderzoeken of en hoe hier hulp bij te organiseren is.
Versnelling vaccinatie kwetsbare ouderen thuisIn de persconferentie is tevens aangekondigd dat ook de vaccinatie van kwetsbare ouderen thuis (vaak met wijkverpleging of Wmo-ondersteuning) de komende weken geleidelijk opstart, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Als ActiZ pleiten we steeds al voor meer aandacht, juist voor de kwetsbaren thuis.Vaccinatie zorgmedewerkers wijkverplegingHet is mede daarom van het grootste belang dat ook de medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning zo spoedig mogelijk gevaccineerd kunnen gaan worden. De verwachting is dat daar de komende weken een GO voor komt maar ook die is afhankelijk van beschikbaarheid van vaccins. ActiZ benadrukt de urgentie van snelle vaccinatie voor deze groep medewerkers continue zowel in het overleg, in de lobby als in de pers.Verlenging termijn 2e vaccinatieOm meer mensen te kunnen gaan vaccineren wordt (mede op aangeven van BioNTech/Pfizer) de termijn voor de 2e vaccinatie verlengd naar 6 weken in plaats van de huidige 3 weken. Naar wij begrijpen blijven de gemaakte afspraken met zorgmedewerkers gewoon staan. Over de planning van de 2e vaccinatie voor bewoners vindt de komende dagen nader overleg plaats.IGJ Q&A’s vaccinatieIn deze publicatie beantwoord de IGJ een aantal actuele vragen over vaccinatie. Daarbij komt onder andere het ‘opgebruiken van vaccins’ om spillage te voorkomen aan de orde.

Toezichtsbezoeken IGJ
Vanwege de maatregelen is aanwezigheid bij de directe zorgverlening op allerlei manieren beperkt. Tijdens de eerste golf betekende dat ook dat de IGJ haar bezoeken sterk verminderde. Omdat de situatie nu erg lang voortduurt terwijl de kwaliteit van essentieel belang blijft, vinden nu wel toezichtsbezoeken plaats als de IGJ dat noodzakelijk acht. De IGJ is zich terdege bewust van de impact voor de praktijk en van de noodzaak alle maatregelen tijdens hun bezoek te respecteren. U kunt uiteraard altijd contact met de IGJ opnemen over de afstemming van geplande bezoeken.

Webinar – 22 januari 2021
ActiZ organiseert vrijdag 22 januari van 11 tot 12 uur een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond het vaccineren van bewoners. Vanaf 18 januari 2021 kunnen er vaccins besteld worden en zorgorganisaties zijn zich volop aan het voorbereiden. De eerste ervaringen leren dat de logistiek, voorbereiding en planning erg veel aandacht vraagt. De meeste recente ontwikkelingen rond de vaccinatiestrategie komen aan de orde en we bespreken de jurische aspecten van vaccinatie. Aanmelden kan nog steeds. Het webinar over vaccinatiestrategie en vaccineren zorgmedewerkers van 8 januari ook nog terug te kijken.We berichten u uiteraard direct als er meer duidelijkheid komt. Hebt u nu al vragen, dan kunt u die richten aan corona-vragen@actiz.nl.Corona communicatieVia deze updates,  https://www.actiz.nl/corona en https://www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 94

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.Bezoekregeling 

In toenemende mate zijn er zorgorganisaties die opnieuw kiezen om het toelaten van bezoek in verpleeghuizen te beperken of zelfs uit te sluiten. Er is op dit moment geen wettelijke basis om zo een algeheel (preventief) bezoekverbod in te stellen. Per 1 december 2020 is de Wet Publieke Gezondheid gewijzigd. Die wijziging is tot stand gekomen door middel van de (zogenaamde) ‘Corona-crisiswet’ (tijdelijke wet maatregelen Covid-19). In die wet (artikel 58o-5a) is expliciet bepaald dat mantelzorgers niet de toegang tot verzorgings- en verpleeghuizen kan worden ontzegd. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is expliciet aan de orde geweest welk belang bij een Corona-besmetting in een verpleeghuis dient te prevaleren en daarbij is bepaald dat naast de maatregelen om de fysieke gezondheid te garanderen ook de geestelijke gezondheid van bewoners niet uit het oog mag worden verloren. Om die reden is expliciet bepaald dat tenminste één familielid of naaste altijd toegang dient te houden. Als hulpmiddel om per organisatie/locatie tot passend maatwerk te komen is de Handreiking bezoek en sociaal contact beschikbaar.

Impact gemuteerde virussen en persoonlijke beschermingsmiddelenNaar aanleiding van de opmars van gemuteerde versies van het coronavirus hebben V&VN en de vakbonden aandacht gevraagd voor de afspraak dat professionals moeten kunnen beschikken over passende PBM. Dat kunnen dus ook FFP2 maskers zijn. Als ActiZ hebben wij bevestigd dat onze leden alle PBM die volgens de richtlijnen nodig kunnen zijn, ook toegankelijk beschikbaar stellen. Inclusief FFP2 maskers. Later deze week spreekt het OMT over eventuele aanscherping van de richtlijnen RIVM. VWS geeft aan te verwachten dat meer gebruik van FFP2 maskers niet tot tekorten zal leiden.Tevens bereiken ons vele signalen over mogelijke aanvullende maatregelen waaronder een avondklok. Wij hebben daarbij uiteraard als ActiZ aandacht gevraagd voor de noodzakelijke mobiliteit van onze medewerkers die dag en nacht onderweg moeten kunnen zijn. 

Berichten over NoorwegenEind vorige week kwam in het nieuws dat in Noorwegen een aantal kwetsbare mensen zijn overleden als gevolg van het Covid-19 vaccin. Het ministerie van VWS bericht daarover als volgt.

VaccinatieVaccinatie cliënten specialist ouderengeneeskunde BionTech/PfizerInmiddels zijn de eerste bewoners in enkele verpleeghuizen gevaccineerd. Alle organisaties die niet nog niet besteld hebben, kunnen dat tot 25 januari alsnog doen. Gezien de veelheid aan organisaties stagneert het bestelproces bij SNPG soms. Het is dan zaak om later een nieuwe poging te doen. Er zijn veel vragen over vaccinatie van cliënten van de huisarts die met cliënten van de specialist ouderengeneeskunde wonen. Eerder hebben we gemeld dat er veel mogelijk is als het maar goed is afgesproken. Als u bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer vaccin over hebt, kunt u hierover aanvullende afspraken maken met de huisarts. De medische eindverantwoordelijkheid, toestemming en registratie blijven bij de huisarts maar het voorkomen van spillage is van belang en het snel vaccineren is ook van groot belang.Vaccinatie cliënten huisarts ModernaVanaf 25 januari start in drie regio’s (Deventer, Zoetermer, Twente) de vaccinatie van bewoners zonder behandeling cq onder verantwoordelijkheid van de huisarts. De overige regio’s volgen in de weken daarna.Toediening van het vaccin wordt verzorgd door de regionale huisartsenpost (in opdracht van de huisartsen). Immers is de huisarts bij deze bewoners verantwoordelijk voor de medische zorg, heeft de huisarts kennis van het medisch dossier en moet de huisarts de vaccinatie registreren en doorgeven aan het RIVM. De huisartsenpost (of huisartsenpraktijk) neemt de komende weken contact met u op als u bekend bent als locatie of woonvorm. Mocht u twijfelen of u bekend bent, check dan eventueel bij uw huisartsenpost of uw huisarts(en).Strikt genomen is de huisarts ook verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan cliënt of vertegenwoordiger. Om praktische redenen is afgesproken dat u als zorgorganisatie de toestemmingsverklaring regelt. De toestemmingsverklaring voor vaccinatie met Moderna vindt u hier. De toestemmingsverklaring blijft bij u als zorgorganisatie op locatie, de huisarts/ huisartsenpost vergewist zich daarvan.
Praktische uitvoering vaccinatiesHet RIVM heeft de richtlijnen Covid-vaccinatie aangepast op het Moderna vaccin. Verenso heeft richtlijnen en aandachtspunten gebundeld op hun website gepubliceerd. Vilans heeft op zorgvoorbeter.nl enkele praktische protocollen geplaatst over vaccinatie. En wellicht ten overvloede: alle vaccins worden aan u geleverd met spuiten en naalden, hamsteren is dus echt niet nodig.Covid-Monitor ActiZUit de Covid-Monitor ActiZ van week 1 blijkt dat in negen van de vijfentwintig veiligheidsregio’s de situatie in de verpleeghuiszorg kritisch is. In de thuiszorg gaat het om twee regio’s. In de andere regio’s is de situatie zorgelijk maar beheersbaar. Voor zowel de thuiszorg als verpleeghuiszorg is dit een toename van 1 regio ten opzichte van een week eerder. Het ziekteverzuim stabiliseert. Het is nu onder de 10%. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen (1849) is gedaald met 93 bewoners ten opzichte van een week eerder. Het aantal locaties (851) dat te maken had met besmetting is met 58 nieuwe locaties afgelopen week fors gestegen.Monitor Vaccinatiebereidheid en voortgangUit de beantwoording van de peilstations blijkt dat de geschatte vaccinatiebereidheid hoog is. De helft van de organisaties schat de bereidheid onder medewerkers tussen de 75% en 100% en de andere helft schat de vaccinatiebereidheid tussen 50% en 75%. De vaccinatiebereid onder bewoners in de verpleeghuiszorg wordt door driekwart van de peilstations geschat tussen de 75% en 100%. Een kwart geeft aan geen inschatting te kunnen maken. Een kwart van de peilstations ervaart problemen in de uitvoering van het vaccinatiebeleid. De beperkt beschikbare capaciteit van de vaccins en het op tijd verkrijgen van toestemming van wettelijk vertegenwoordigers worden als grootste uitdagingen ervaren.Deelnemen aan de monitorOp basis van de peilstations onder leden en in samenwerking met de GGD-GHOR Nederland monitort ActiZ de ontwikkelingen in de sector en levert wekelijks een dashboard op. Wilt u ook deelnemen aan de wekelijkse peiling (5 minuten) en wekelijks het sectorbeeld ontvangen dan kunt u zich aanmelden bij m.boers@actiz.nl

Webinar – 22 januari 2021ActiZ organiseert op vrijdag 22 januari van 11.00 – 12.00 uur een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond vaccineren. Dit keer willen we stil staan bij het vaccineren van bewoners. Vanaf 18 januari 2021 kunnen er vaccins besteld worden en zorgorganisaties zijn zich volop aan het voorbereiden. We delen met jullie de voorbereiding van een zorgorganisatie die meedoet in de pilot. Daarnaast staan we nogmaals stil bij een aantal juridische vraagstukken en delen we met u de belangrijkste ontwikkelingen rondom de vaccinatiestrategie. U kunt u voor het webinar aanmelden via de website van ActiZ. Het eerdere vaccinatie-webinar van 8 januari jl. kunt u nog steeds terugkijken.

Financiële regelingen Covid-compensatieHet overzicht van alle regelingen 2020 is recent geactualiseerd. Ook is een eerste overzicht van regelingen 2021 toegevoegd op ActiZ.nl dat de komende weken verder wordt aangevuld.
ActiZ in de mediaNaar aanleiding van de start van de vaccinaties van verpleeghuisbewoners vandaag gaf ActiZ-bestuurslid Conny Helder een toelichting op BNR Nieuwsradio en Radio 4. De Telegraaf(achter inlog) nam afgelopen weekend al een kijkje bij de voorbereidingen die BrabantZorg hiervoor trof. Ook andere landelijke en regionale media besteden aandacht aan de start.
Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/coronavirus en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Is de zorgverlener aansprakelijk voor risico’s coronavaccin?

De kennis over de coronavaccins ontwikkelt zich in rap tempo. Zorgverleners maken zich zorgen. Wat moet ik wel en niet aan mijn patiënten vertellen? Ben ik aansprakelijk als achteraf blijkt dat het vaccin niet veilig was? Jurist Shirin Slabbers adviseert: ‘Handel op basis van de professionele norm en houd jezelf hierover goed geïnformeerd.’

De kennis over de gezondheidsrisico’s is nog verre van compleet. De informatie over de vaccins, de werking én de bijwerkingen volgt elkaar in rap tempo op. In welke mate wordt van zorgverleners en bestuurders verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn? De afgelopen dagen meldden zich zorgverleners bij de VvAA (een ledencollectief van 124.000 zorgverleners) met de vraag: als achteraf blijkt dat het vaccin niet veilig was, ben ik dan civiel- of tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de prikken die ik vandaag zet?

Redelijke wijze

Jurist gezondheidsrecht Shirin Slabbers, die veel zorgverleners bijstaat in tuchtrechtzaken, wil zorgverleners geruststellen: ‘Een (tucht)rechter zal altijd kijken of je op redelijke wijze geïnformeerd had kunnen zijn. Je kunt in ieder geval niet aansprakelijk gehouden worden voor informatie die je op het moment van de medische handeling nog niet had kunnen weten. Een redelijke wijze is bijvoorbeeld doordat de beroepsvereniging een beroepsnorm heeft opgesteld en je enige tijd hebt gehad om je daarvan te verwittigen.’

Snel reageren

‘Wel kan in deze tijden van beroepsverenigingen verwacht worden dat ze snel reageren op nieuwe ontwikkelingen en ook zorgverleners moeten snel kennisnemen van gewijzigde beroepsrichtlijnen’, vervolgt Slabbers. ‘Al is hier nog geen rechtelijke uitspraak over, dus er is nog geen vaststelling wat in deze tijd een redelijke termijn is’, legt Slabbers uit. ‘Vaststaat dat de tijd van een maandelijkse of jaarlijkse bijscholing niet van toepassing is op de huidige situatie.’

Als een zorgverlener zich dus goed informeert over de richtlijnen die beroepsverenigingen opstellen, en deze in praktijk brengt, loopt hij of zij volgens Slabbers geen reëel risico om aansprakelijk gehouden te worden.

Prikhaast

De meeste vragen die VvAA krijgt, gaan over informatievoorziening. Slabbers zelf heeft hier ook zorgen over. ‘We moeten het verstrekken van informatie aan patiënten niet veronachtzamen in de prikhaast’, zegt ze. ‘Ik ben zelf niet bij de vaccinaties geweest, maar als ik beelden van het vaccineren in de media zie, lijkt het lopendebandwerk. Een patiënt komt binnen, krijgt een prik en gaat weer weg. Daar mis ik de informatieverstrekking aan patiënten. Ik hoop dat dat buiten beeld wel gebeurt.’

Onnodig bang

Hoe en waarover moeten patiënten dan precies worden geïnformeerd? ‘Je hoeft niet alle informatie over de procedures omtrent de totstandkoming van een goedgekeurd vaccin aan een patiënt te vertellen. Het is gebruikelijk om de patiënt niet te overladen met informatie. Als een patiënt expliciet om bepaalde informatie vraagt, moet de zorgverlener naar waarheid antwoorden.’

Verbod op informatie

Sommige werkgevers verbieden een zorgverlener bepaalde informatie te verstrekken. Zoals het feit dat bij het Pfizer-vaccin de dierproeven zijn overgeslagen. ‘Als een patiënt er expliciet naar vraagt, moet je de patiënt wel naar waarheid antwoorden. Dat mag een werkgever niet verbieden’, zegt Slabbers. Ook wat betreft de omvang van informatieverstrekking geldt de professionele norm voor verschillende beroepsgroepen.’

Verantwoordelijkheid van zorgbestuurders

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van de zorgbestuurders? ‘Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg en kunnen daar onder omstandigheden ook tuchtrechtelijk voor worden aangesproken’, legt Slabbers uit. ‘Dat geldt dus niet voor fouten op individueel niveau. Civielrechtelijk wordt in de regel niet een individuele zorgverlener of een bestuurder aansprakelijk geacht, maar een zorginstelling.’
‘Als een bestuurder zich bijvoorbeeld heeft bemoeid met het opstellen van een intern protocol, waarin ook staat welke informatie aan patiënten moet worden gegeven en een van de artsen wijkt daarvan af, dan is de bestuurder daar in redelijkheid niet tuchtrechtelijk voor verantwoordelijk te houden. De bestuurder heeft het immers wel goed georganiseerd. Als een bestuurder weet dat structureel protocollen of andere instructies niet worden nageleefd, maar niets doet, dan kan wel weer een tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid ontstaan.’

Categorieën
Geen categorie

Twee protocollen voor corona-vaccinatie

Maandag 18 januari wordt gestart met vaccinatie van verpleeghuisbewoners, maakte Hugo de Jonge op de persconferentie bekend. Vanaf 25 januari wordt gestart met het vaccineren tegen corona met het Moderna-vaccin. Vilans stelt 2 protocollen voor het toedienen van corona-vaccins vrij beschikbaar: voor het klaarmaken en toedienen van het Moderna-vaccin en het BioNtech/Pfizer-vaccin. Met deze protocollen kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals de vaccins op een veilige en betrouwbare manier toedienen. 

Marleen Versteeg, adviseur bij Vilans: ‘Met deze twee protocollen ondersteunen we zorgprofessionals die nu of in de toekomst helpen bij het vaccineren tegen Covid-19. De protocollen zijn werkinstructies voor het klaarmaken en injecteren van het vaccin van Pfizer/BioNtech en Moderna. We hopen dat zorgprofessionals het protocol gebruiken om het vaccin veilig en betrouwbaar toe te dienen.’

Protocollendatabank

Vilans ontwikkelt al jaren protocollen voor ruim 550 organisaties in de zorg en het onderwijs. De protocollendatabank bevat ruim 400 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Versteeg: ‘Het document dat nu vrij beschikbaar is noemen we een werkinstructie. Bij het volledige protocol zit ook een document met achtergrondinformatie. In de achtergrondinformatie geven we uitleg over waarom je vaccineert en hoe dit in Nederland geregeld is. Dit is verdiepende informatie. Om te begrijpen welke handelingen nodig zijn voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin is deze achtergrondinformatie overigens niet noodzakelijk.’

Vernieuwde protocollenomgeving

Alle zorgprotocollen zijn online beschikbaar voor organisaties met een abonnement. Vanaf 1 februari wordt de omgeving waarin de protocollen te raadplegen zijn volledig vernieuwd. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben dan vanaf ieder device direct toegang tot de protocollen, op het moment dat dit nodig is. In een persoonlijke omgeving kunnen veelgebruikte werkinstructies worden opgeslagen en komen belangrijke wijzigingen naar de gebruiker toe. Zo helpt Mijn Vilans Protocollen zorgprofessionals om nog effectiever te handelen, en nog betere zorg te leveren.

Categorieën
Geen categorie

Corona update mondriaan

Bekijk hier de update van 15 januari

https://www.zorgscala.nl/updates/wp-content/uploads/2021/01/corona-update-15-januari.pdf

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 93

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie cliënten

De Gezondheidsraad adviseert om de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zo veel als mogelijk te reserveren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Reden hiervoor is dat dit type vaccin boven verwachting goed werkt bij ouderen. De beschikbaarheid en het logistiek gebruik van de vaccins maken dat er onderscheid is gemaakt tussen beide vaccins onder verantwoordelijkheid van enerzijds de specialist ouderengeneeskunde met BionTech/Pfizer en anderzijds de huisarts met Moderna. Het betreft dus 2 separate trajecten die niet helemaal synchroon lopen in de tijd. Dat is ongelukkig maar beide trajecten verlopen wel zo snel mogelijk en leiden tot afronding van de vaccinatie in de komende 2 maanden waarmee in elk geval recht wordt gedaan aan de ambitie om de kwetsbare verpleeghuisbewoners zo snel als mogelijk met de best passende vaccins te beschermen.

Vaccinatie cliënten specialist ouderengeneeskunde, BionTech/Pfizer

Komende week starten de eerste 8 organisaties met het vaccineren van bewoners waarbij de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is voor de medische zorg. RIVM heeft daar dit nieuwsbericht over gepubliceerd. Inmiddels is duidelijk dat op 25 januari (1 week later) de overige organisaties kunnen starten met het vaccineren van hun bewoners waarvoor de specialist ouderengeneeskunde medisch verantwoordelijk is én waarvan er toestemming is voor vaccinatie. Om te bestellen moet u zich registreren via deze volgende link. Zodra u echt kunt gaan bestellen, ontvangt daarover bericht van het SNPG. Er zijn in eerste instantie 2 bestelmomenten: op 18 januari en op 25 januari. De vaccins worden dan een week later (dus op 25 januari of op 1 februari) aan u geleverd op de door u aangegeven locaties. Na de dag van levering hebt u 3 dagen de ruimte om uw bewoners te vaccineren. Ongeveer 3 weken later ontvangt u dezelfde hoeveelheid vaccins voor de 2e prik. Let op: om verspilling van vaccins te voorkomen dient u precies de juiste hoeveelheid vaccins te bestellen. Bestel niet meer vaccins dan waarvoor u toestemming hebt en ook niet meer vaccins dan u (qua personele ruimte) kunt toedienen. De komende weken volgen er meer bestelmomenten voor eventuele volgende groepen, de termijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins en van behoefte. RIVM heeft een werkinstructie COVID-19-vaccinatie gemaakt voor de bestelling en de voorbereidingen. Verenso en NVAVG hebben de medische aandachtspunten voor vaccinatie met BionTech/Pfizer beschreven. Tevens wordt eind komende week een webinar over de praktische aanpak van het vaccineren voorbereid, de details daarvan hopen we maandag met u te delen. 

Vaccinatie cliënten huisarts, Moderna

Binnenkort start ook de vaccinatie van de bewoners in geclusterde woonvormen (verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gespikkeld, PGB ed) waarvoor de huisarts medisch verantwoordelijk is. Ook dat traject start in enkele door het ministerie van VWS geselecteerde regio’s die wellicht al de komende dagen benaderd worden, aansluitend volgen de andere regio’s. Uitnodiging, toestemming en uitvoering is de verantwoordelijkheid van de huisarts die dat mogelijk zal onderbrengen bij huisartsenposten. In veel van uw zorglocaties loopt de medische eindverantwoordelijkheid van specialist ouderengeneeskunde en huisarts door elkaar, daar is het soms mogelijk en wenselijk om met elkaar af te spreken hoe beide trajecten het beste kunnen worden afgestemd. ActiZ pleit voor regionale regelruimte om recht te doen aan de veelkleurigheid van ons zorglandschap. De veiligheid van cliënten blijft uiteraard voorop staan. We verwachten u maandag nader te kunnen informeren over dit traject.

Vaccinatie medewerkers BioNTech/Pfizer, AstraZeneca

Er lijkt enige verwarring te blijven over de vaccinatie van medewerkers. De eerste groep zijn alle medewerkers met cliëntencontact werkzaam in verpleeghuizen of vergelijkbare (kleinschalige) woonvormen. Zij kunnen zich direct melden bij de GGD voor een afspraak. Als er niet direct plaats is worden ze zo spoedig mogelijk benaderd om alsnog een afspraak te maken.

Medewerkers in de wijkverpleging en de Wmo-ondersteuning (hulp bij het huishouden en begeleiding etc.) kunnen nu nog niet worden uitgenodigd, waarschijnlijk wel binnen enkele weken afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende vaccins. We informeren u direct zodra daar een ‘GO’ voor is.

Implicaties gemuteerde coronavirussen

Als ActiZ hebben we het RIVM gevraagd naar mogelijke effecten van de gemuteerde varianten van coronavirus op de richtlijnen rond PBM gebruik, hygiëne, afstand houden en testen. Vooralsnog geven de aanvullende inzichten van het RIVM géén aanleiding om de richtlijnen te wijzigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de minister hierover binnenkort nog advies vragen aan het OMT. Overigens is op dit moment de algemeen geaccepteerde veronderstelling dat de werkzaamheid van de toegelaten en in ontwikkeling zijnde COVID-vaccins bij de gemuteerde virussen vergelijkbaar is met die bij het oorspronkelijke corona virus. Mocht er iets veranderen als gevolg van de gemuteerde virussen dan informeren we u uiteraard direct.

ActiZ in de media

Vanavond om 19.20 uur gaat Conny Helder in Meldpunt van Omroep Max op NPO 2 in gesprek over de actuele situatie in onze sector, ook de voorbereiding op het vaccineren komt daar aan de orde.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/coronavirus en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Vilans stelt ook protocol injecteren Moderna-vaccin vrij beschikbaar

In navolging van het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin stelt Vilans nu ook het protocol voor het toedienen van het Moderna-vaccin beschikbaar. Beide protocollen zijn vrij te downloaden op onze website. Met de protocollen voor beide vaccins hebben zorgprofessionals een betrouwbare basis om op terug te vallen.

Inspelen op actualiteit

Het Moderna-vaccin is op 6 januari goedgekeurd door het beoordelingscomité van het Europees medicijnagentschap EMA. Versteeg: ‘Toen in december duidelijk werd dat het Moderna-vaccin naar alle waarschijnlijkheid snel goedgekeurd zou worden, zijn we gaan kijken of we het protocol konden ontwikkelen. We konden terugvallen op het protocol voor het BioNtech/Pfizer-vaccin, dat al in ontwikkeling was. Door goed in te spelen op de actualiteit hebben we nu twee betrouwbare documenten waarmee zorgprofessionals direct aan de slag kunnen.’  

Database

Aan het schrijven van een Vilans-protocol werken minimaal drie personen. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen en literatuur. Daarnaast wordt een uitgebreid netwerk van experts geraadpleegd. Inmiddels bevat de protocollen-database van Vilans ruim 400 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Ruim 550 organisaties maken gebruik van de database.

Vernieuwde omgeving

Sinds dit jaar is de protocollendatabase van Vilans volledig vernieuwd. Met die nieuwe omgeving, die tot Mijn Vilans Protocollen is gedoopt, hebben verpleegkundigen en verzorgenden vanaf ieder device direct toegang tot onze protocollen, op het moment dat dit nodig is. In een persoonlijke omgeving kunnen veelgebruikte werkinstructies worden opgeslagen en komen belangrijke wijzigingen naar de gebruiker toe. Abonnees gaan de komende maanden een voor een over naar de nieuwe omgeving.

NB Zowel het protocol voor het BioNtech/Pfizer-vaccin als het Moderna-vaccin staan vanwege een storing nog niet in het portaal.

Download hier het protocol.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 92

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Persconferentie en kamerbrief
In de persconferentie gisteren 12 januari hebben minister-president Rutte en minister De Jonge gemeld dat de bestaande maatregelen (lockdown) met 3 weken wordt verlengd, met name om de druk op de zorg zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft minister De Jonge toegelicht wat op dit moment de situatie en de planning rond de vaccinatie is. Daarover is later een uitgebreide kamerbrief verstuurd. Daarin wordt duidelijk uitgewerkt hoe en waarom de vaccinatiestrategie zich ontwikkelt. In de brief wordt ook benadrukt dat dat alles afhangt van de tijdige levering van voldoende vaccins. Over de meest relevante zaken hebben we gisterenavond middels een extra update alvast een kort persbericht met u gedeeld. De meest relevante zaken uit de kamerbrief en de persconferentie lichten we hier nader toe.

Vaccinatie medewerkers

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen

De animo onder verpleeghuismedewerkers voor de vaccinatie is groot, meldde de GGD vrijdag al. De afspraken voor 200.000 zorgmedewerkers bijna zijn volgeboekt. Het gaat om afspraken voor zowel de eerste als de tweede vaccinatie. In een bericht op ActiZ.nl melden we dat we erg blij zijn dat de animo groot is, maar we benadrukken ook dat de behoefte aan meer vaccins minstens zo groot is! Zodra nieuwe vaccins beschikbaar zijn, ontvangen mensen die al gebeld hadden een sms voor het maken van een nieuwe afspraak. Gisteren zijn hier door 11.000 mensen extra benaderd door de GGD om alsnog een afspraak te maken.

Zorgmedewerkers in de wijk

Vanwege de vele besmettingen in de thuissituatie heeft ActiZ van meet af aan benadrukt dat het essentieel is voor de zorgcontinuïteit om ook de medewerkers in de wijkverpleging zo snel mogelijk te kunnen vaccineren. In de kamerbrief bevestigt minister De Jonge de prioritering van zorgmedewerkers en hij geeft aan te verwachten dat ook zorgmedewerkers in de wijkverpleging, Wmo en gehandicaptenzorg al medio februari aan de beurt zijn. Waarschijnlijk met het vaccin van Astra Zenica dat binnenkort verwacht wordt. Zodra we dat zeker weten, informeren we u nader over het uitnodigen van medewerkers in de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. We vragen nog even om uw geduld, we verwachten in de komende weken een officiële ‘go’ te krijgen.

Vaccinatie cliënten

Bewoners woonvormen (specialist ouderengeneeskunde) en BionTech/Pfizer

Aanstaande maandag start bij wijze van pilot de vaccinatie van bewoners in een aantal verpleeghuizen met het BionTech/Pfizer vaccin. Het vaccineren gebeurt in deze huizen onder regie van de specialist ouderengeneeskunde. Het ministerie van VWS heeft een aantal aanbieders van verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg geselecteerd om komende week te kunnen gaan uitproberen hoe de distributie van dit kwetsbare vaccin verantwoord en zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Dat gaat nog niet via de definitieve bestelroute. De details en overwegingen daarbij zijn uitgebreid beschreven in de eerdergenoemde kamerbrief. Aansluitend kunnen stap voor stap alle verpleeghuisbewoners gevaccineerd worden op basis van de uitnodigingen die u inmiddels verstuurd hebt, we zien dat heel veel mensen gevaccineerd willen worden en dat de toestemmingsformulieren al volop getekend binnenkomen. De details over het bestellen van de vaccins voor uw bewoners volgen zo spoedig mogelijk. Bestellen kan dan in kleinere hoeveelheden via het bestelportal dat u kent van de griepvaccinatie.

Bewoners woonvormen/gespikkeld wonen (huisarts) en Moderna

Op 25 januari kan ook gestart worden met het vaccineren van bewoners voor wie de huisarts medisch verantwoordelijk is met het Moderna-vaccin. Daar is voor gekozen omdat ook dat vaccin juist heel goed werkt bij kwetsbare ouderen. De uitnodigingen en toestemmingsformulieren voor vaccinatie van die groep met Moderna zijn inmiddels ook beschikbaar. Formeel ligt het uitnodigen, plannen en (doen) toedienen van de vaccinatie voor bewoners waarvoor de huisarts verantwoordelijk is voor de medische zorg, echt bij de huisarts tenzij u daarover met de huisartsen (en uw eigen behandelaren) expliciet andere afspraken gemaakt en vastgelegd hebt. We krijgen als ActiZ veel vragen over samenwerking rond het vaccineren van bewoners waar de huisarts medisch eindverantwoordelijk is, zowel bij gespikkeld wonen als in woonvormen waar alleen cliënten met huisarts wonen. ActiZ overlegt daar op dit moment over met de LHV en met Verenso, nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.

Wijzigingen RIVM-richtlijnen

Vanwege het beschikbaar komen van het Moderna vaccin zijn de uitvoeringsrichtlijn Covid-19-vaccinatie 2021 en de e-learning Covid-19-vaccinatie van het RIVM aangepast. De richtlijn bevat een paragraaf (1.3) met de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie.

Vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Omdat er nog zaken onduidelijk zijn omtrent vaccinatie blijft het bestaande test-, inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd. Omdat er wel vragen zijn over dit onderwerp zijn gesteld aan het RIVM, heeft het RIVM in verschillende richtlijnen een passage opgenomen over de consequenties van vaccinatie. Zo is bijvoorbeeld toegevoegd dat ook medewerkers die gevaccineerd zijn toch met PBM werken. Vandaag is weer een RIVM nieuwsbrief gepubliceerd.

Zorgcontinuïteit

Verpleeghuizen en tijdelijke zorg

De continuïteit van zorg staat in steeds meer regio’s onder grote druk. In negen van de vijfentwintig regio’s is de situatie in de verpleeghuiszorg ‘kritiek’. Met name in het noorden en oosten van Nederland. Het aantal verpleeghuislocatie dat te maken heeft met een besmetting is op een (voorlopig) hoogtepunt. In de eerste week van januari hadden 836 locaties te maken met besmetting. Een stijging van 152 locaties ten opzichte van een week eerder. Het aantal bewoners met een besmetting daalt daarentegen voor de tweede week op rij. De inzet van hulptroepen vanuit Rode Kruis, Extra handen voor de zorg en defensie helpt, maar lost de problematiek niet op, zeker niet als het aantal besmettingen blijft stijgen. Het ziekteverzuimcijfer in de sector stijgt niet verder en blijft rond de 10%.

Wijkverpleging, Covid-beddeen ‘scenario zwart’ in de ziekenhuizen

De druk op ziekenhuizen zorgt bovendien voor extra knelpunten in de wijkverpleging en in de beschikbaarheid van voldoende tijdelijke Covid-bedden. In de wijkverpleging is de situatie ook in twee regio’s kritiek maar we moeten daar rekening houden met verdere toename. Zeker als de ziekenhuizen (nog) minder kunnen opnemen. Het is van belang om samen met uw collega’s, ziekenhuizen en huisartsen nadrukkelijk voorbereidingen voor te treffen voor nadere prioritering, afschaling en keuzes. U bent daar ongetwijfeld al over in gesprek. Overigens wordt inmiddels landelijk verkend of noodvoorzieningen voor tijdelijk verblijf toch opnieuw aan de orde moeten komen als de Engelse en andere varianten van het virus verder om zich heen grijpen.

Meerkosten regeling Zvw 2020 voor kleine zorgorganisaties

De meerkostenregeling voor de Zvw voor kleine zorgorganisaties (<10 mln Zvw omzet) wordt gebaseerd op de werkelijke omzet in 2020. De zorgverzekeraars hebben in dit kader vorige week een mail uitgestuurd en daarin aangedrongen om declaraties over 2020 voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf tijdig (vóór 1 februari) in te sturen. Dit geldt ook voor de declaraties van andere Zvw zorgvormen, zoals eerstelijns zorg (fysiotherapie, diëtiek, etc.); deze dienen vóór 1 februari ingestuurd te worden. Voor de volledigheid: voor de grote zorgorganisaties in de Zvw (>10 mln) is en blijft de meerkostenregeling 2020 voor wijkverpleging, ELV en GRZ gebaseerd op de normomzet (omzet jan/febr met seizoenscorrectie voor wijkverpleging en ELV en omzet 2019 met ZN prognose voor 2020 voor de GRZ).

ActiZ in de media

In een reportage van tv-programma EenVandaag maakten collega’s van Zorgbalans op indrukwekkende duidelijk waarom reikhalzend wordt uitgezien naar de vaccinaties. Het NOS Journaal liet gisteren in een reportage bij TanteLouise zien hoe verpleeghuizen zich voorbereiden op de vaccinaties van bewoners en graag snel van start willen. Beide reportages kwamen tot stand in samenwerking met ActiZ. ActiZ bestuurslid Conny Helder was gisteren te gast bij BNR Nieuwsradio en sprak over corona en de toekomst van de zorg voor ouderen. Tot slot heeft de Rijksoverheid een online talkshow voor zorgmedewerkers laten maken ‘In gesprek over coronavaccinatie’ gemaakt. Daphne Bunskoek gaat met experts van het RIVM en zorgmedewerkers uit de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuis in op vragen over veiligheid, effectiviteit en bijwerkingen van vaccinatie.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Vaccinatiestrategie Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart/vaccinatiestrategie-flowchart.pdf

Categorieën
Geen categorie

Hoe verminder je emotionele belasting in coronatijd?

Hebben verpleegkundigen en studenten verpleegkunde wat aan de 3-vragen-methode om de emotionele belasting tijdens COVID-19 te verminderen?

Docent Verpleegkunde en senior onderzoeker Cindy de Bot (Avans Hogeschool) en verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos (Amphia Ziekenhuis) onderzochten dat het afgelopen half jaar. Ze vertellen wat ze precies hebben onderzocht, hoe ze het hebben aangepakt, wat de uitkomst is en hoe ze de toekomst zien. Maar ook waarom de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs zo belangrijk is.

Emotioneel en fysiek uitgeput

Cindy: ‘Tijdens de eerste coronagolf hebben wij allebei bijgesprongen in ons oude vakgebied, ik bij de thuiszorg en Annemarie op de Intensive Care. Daar ervoeren we, naast de verhalen die we hoorden, zelf de impact die COVID-19 op mensen in de zorg heeft.’ ‘Het is nauwelijks te omschrijven wat je meemaakt’, vertelt Annemarie. ‘Het ziektebeeld is nieuw, je hebt geen tijd om even wat te drinken en ondertussen zie je heftige beelden van zieke patiënten. Vervolgens worden sommige verpleegkundigen privé geconfronteerd met vrienden en familie die de coronamaatregelen niet zo nauw nemen. Zowel emotioneel als fysiek ben je uitgeput na je dienst.’

Cindy: ‘En niet alleen het reguliere personeel, maar ook studenten die stage lopen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en de GGZ hebben het soms zwaar. Ze ervaren de druk van hun stage of onderzoek moeten halen, maar de afdeling draait overuren. Ruimte om over deze soms heftige situaties te praten is er dan nauwelijks op de afdeling, het is door, door, door. Studenten krijgen bovendien alleen online les, waardoor het moeilijker is om het er samen met docenten en medestudenten over te hebben. Het is vooral functioneel contact. Hoewel er natuurlijk wel gesprekken met studieloopbaanbegeleiders en docenten, maar ook met stagebegeleiders op de werkvloer zijn. Beide groepen ervaren veel frustratie, verdriet en onmacht en zijn oververmoeid.’

3-vragen-methode in praktijk en onderwijs

Cindy en Annemarie lezen met interesse het literatuuronderzoek van 2 andere onderzoekers naar emotionele belasting bij zorgpersoneel. Daar komen 3 vragen uit naar voren die leidinggevenden en collega’s kunnen stellen om elkaar op die manier in de gaten te houden. Annemarie: ‘We staken de koppen bij elkaar; wat als we in de praktijk en het onderwijs onderzoeken of verpleegkundigen en studenten echt wat aan deze 3 vragen hebben?’

De 3-vragen-methode om overbelasting te voorkomen

In maart 2020 beschreven verpleegkundig specialist en wetenschappelijk onderzoeker Rose Collard en hoogleraar Verplegingswetenschap Hester Vermeulen (Radboudumc) de 3-vragen-methode (download hun whitepaper op de Venticare-website). Deze vragen kunnen leidinggevenden en collega’s onderling aan elkaar stellen om emotionele belasting onder verpleegkundigen te verminderen. De 3 vragen zijn:

 • Welke gebeurtenissen van vandaag zijn je bijgebleven?
 • Hoe voel je je (lichamelijk en mentaal)?
 • Heb je genoeg steun?

Focusgroepen

Na het aanvragen en ontvangen van de subsidie starten de onderzoekers in mei met het samenstellen van 2 focusgroepen: 14 studenten en 11 verpleegkundigen die in augustus met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen tijdens de eerste coronagolf. Ook moeten ze aangeven of ze peer-support hebben ervaren en of de 3-vragen-methode zou hebben geholpen. En zo ja, op welke manier en wanneer deze ingezet zou moeten worden.

Positieve reacties

Annemarie: ‘Verpleegkundigen kregen via hun werk de mogelijkheid om een afspraak te maken voor steun, maar weinigen maakten er gebruik van. Door de hectiek was de drempel te hoog. Verpleegkundigen gaven aan dat ze zeker baat zouden hebben gehad bij de vragen. Deze zouden dan tijdens de pauze of dag-evaluatie gesteld kunnen worden, zowel door leidinggevenden als collega’s.’

Ook de studenten reageerden positief. Cindy: ‘Ze gaven aan dat deze 3 vragen zeker een plek verdienen tijdens de studieloopbaangesprekken of intervisie vanuit school.’ Verpleegkundigen en studenten verpleegkunde gaven verder aan dat het stellen van deze 3 vragen informeel of wanneer je ziet dat een collega het nodig heeft, altijd een hele goede optie is.

Samenwerking driehoek

Zowel Cindy als Annemarie benadrukken hoe belangrijk het is dat de driehoek van onderzoek, praktijk en onderwijs elkaar opzoekt en betrekt. Cindy: ‘Als deze 3 onderdelen los van elkaar opereren ontstaat er uiteindelijk een mismatch tussen wat studenten leren en wat ze in de praktijk gaan tegenkomen. De meest ideale situatie is dat je via onderzoek problemen uit de praktijk ophaalt en zowel in diezelfde praktijk als in het onderwijs écht iets met de resultaten doet.’

5 kennisproducten

Eind december rondden Cindy en Annemarie hun onderzoek af. Om de resultaten te delen, hebben ze 5 kennisproducten ontwikkeld: een publiekssamenvatting, een interactieve PDF voor praktijk en onderwijs en een factsheet voor die laatste 2 doelgroepen.

Categorieën
Geen categorie

Vilans stelt protocol voor injecteren BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar

Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. In Nederland wordt dit vaccin vanaf 6 januari toegediend. Het protocol is vanaf nu vrij te downloaden.06-01-2021

Download het protocol

Categorieën
Geen categorie

Belangrijke inzichten en tips uit online meedenksessies

Hoe ga je om met het ‘nieuwe normaal’ en hoe neem je jouw organisatie hierin mee? Tijdens verschillende online meedenksessies gingen we in gesprek over de impact van het coronavirus op ons werk in de verpleeghuiszorg. Samen kwamen we tot nieuwe ideeën en inzichten.

Balanceren tussen het collectieve belang en persoonsgerichte zorg

Hoe ga je in deze tijd om met persoonsgerichte zorg? Kies je ervoor persoonsgerichte zorg te blijven bieden met een kans op besmetting van andere bewoners, familieleden en medewerkers? Of kies je voor minder besmettingsgevaar met minder aandacht voor de wensen van de individuele cliënten en hun naasten? Daar ging de eerste online meedenksessie over. De belangrijkste tips en inzichten zijn tijdens deze sessie omgezet in heldere beelden.

Hoe houd jij je mensen op de been?

Tijdens de tweede online meedenksessie gingen we in gesprek over manieren om medewerkers op de been te houden. Het coronavirus zorgt voor enorme druk bij medewerkers in verpleeghuizen. Wat kunnen we doen aan deze zware belasting? Hoe kunnen we zo goed mogelijk voor onze medewerkers zorgen? En wat kunnen we hen bieden op het gebied van psychosociale hulp? Vooral emotionele ondersteuning was een belangrijk thema tijdens deze sessie.

De kracht van het team

Al snel werd duidelijk dat ‘de kracht van het team’ heel belangrijk is om door de coronacrisis heen te komen. Het gevoel het samen te doen, geeft de kracht om door te gaan. Zo krijgen medewerkers niet het gevoel er alleen voor te staan. Toch is in de ondersteuning het 1-op-1 contact ook heel belangrijk. Dus bied niet alleen teamsessies aan maar ga ook persoonlijk in gesprek met medewerkers.

7 Tips om medewerkers te ondersteunen

 1. Zorg voor een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, want wat voor de een werkt hoeft voor de ander niet te werken. Maar zorg er wel voor dat het overzichtelijk blijft, helemaal bij teams die heel hard geraakt zijn.
 2. Vraag medewerkers waar zij behoefte aan hebben en kom niet alleen met een lijstje activiteiten vanuit het management.
 3. Praat veel met elkaar over wat er gebeurd is en hoe het nu echt met iemand gaat, ook tijdens informele momenten.
 4. Laat medewerkers ook met elkaar in gesprek gaan en elkaar tips geven hoe met bepaalde gevoelens om te gaan. Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van Teamreflectie.
 5. Praat over het verschil tussen de eerste en de tweede golf, want het wordt niet meer zoals toen. We weten nu wat we doen, zijn beter voorbereid en er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Paniek is niet meer nodig.
 6. Schakel een eigen psycholoog of maatschappelijk werker in. Iemand die precies weet wat er speelt of heeft gespeeld op de betreffende locatie kan zich nog beter inleven in de medewerkers.
 7. Zorg vanuit de organisatie ook voor ondersteuning aan leidinggevenden.

Ook meepraten?

Op woensdag 13 januari gaan we opnieuw met elkaar in gesprek tijdens een online meedenksessie. In deze sessie delen we ervaringen over het samenspel met familie en mantelzorgers. Hoe ga je om met uiteenlopende gevoelens van familieleden en mantelzorgers? Hoe zorg je voor voldoende draagvlak en begrip op het beleid? Wat doe je als familieleden zich niet aan de regels willen houden? Hoe ga je om met tegengestelde belangen binnen de familie? Deel vooral ook jouw verhalen over de feestdagen. Hoe ben je hiermee omgegaan?

Laat je tijdens deze sessie inspireren door de praktijkervaringen van anderen, krijg nieuwe inzichten en ga naar huis met waardevolle tips. Praat mee over de dingen die er nu echt toe doen, zodat je ook in deze tijd met nieuwe energie de beste zorg kunt blijven bieden. Meer informatie over de online meedenksessie over het samenspel met familie en mantelzorgers

Categorieën
Geen categorie

Studenten ROC Mondriaan gaan helpen bij vaccineren: ‘Mooi om bijdrage te kunnen leveren’

DEN HAAG – De eerste zorgmedewerkers hebben woensdag een vaccinatie gekregen tegen het coronavirus. Het is de start van een grootschalige campagne, waarbij veel helpende handen nodig zijn. Daarom worden zo’n 280 studenten van de opleidingen doktersassistent en apothekersassistent van het ROC Mondriaan de komende tijd getraind in het toedienen van de vaccinatie.

‘Ik was heel erg verrast toen ik het hoorde, maar ik vind het ontzettend leuk om te gaan doen’, vertelt de 20-jarige Pien Bakker, eerstejaars student op de school voor gezondheidszorg. Ze heeft woensdag haar eerste les in het vaccineren van mensen en luistert aandachtig naar wat de docenten vertellen. Normaal gesproken krijgen de studenten dit vak pas later in het eerste jaar. Maar omdat ze straks waarschijnlijk hard nodig zijn, is het vak door de school naar voren gehaald.

Docent Simone Behagel is trots en ziet dat de eerste groep studenten de lesstof snel oppikt. ‘Het is fantastisch. Ik weet hoe zwaar het is in de zorg. Er moeten veel mensen gevaccineerd worden. Als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan is dat alleen maar mooi. Voor de studenten is het tegelijkertijd een mega toffe en goede ervaring. We kunnen ze hier de theorie en handelingen leren, maar het gaat om het echte werk. En daar willen ze voor worden ingezet.’

De studenten hebben zo’n twee weken nodig om het vaccineren onder de knie te krijgen. Ze komen er tijdens de eerste les achter dat er meer bij komt kijken dan ‘alleen’ prikken. ‘Er is ook theorie, zo moeten ze weten wat het coronavaccin inhoudt’, legt Behagel uit. ‘Ze maken voor het eerst kennis met een ampul, een flacon, een naald en een spuit. Als ze weten hoe dat werkt, dan gaan we prikken op een pop.’

‘Het is niet heel moeilijk’, zegt Pien, terwijl ze een naald in een stukje oefenhuid steekt. ‘Het is nu natuurlijk de eerste keer, dus spannend en een beetje aftasten. Maar als je het een beetje door hebt, geloof ik er zeker in dat het goed komt.’

De komende tijd is het heel veel oefenen op poppen, maar er komt een moment dat de studenten echte mensen moeten gaan prikken. ‘Dat is heel spannend’, vertelt docent Behagel uit ervaring. ‘De weerstand die je even voelt als de naald door de huid gaat, dat is anders dan prikken in een stukje kunststof, wat de studenten nu doen. Maar als ze het eenmaal een keer gedaan hebben, dan weten ze niet beter.’

Pien denkt ‘dat het heel spannend is’. ‘Het is een levend iemand die die naald echt voelt. Je wil diegene geen pijn doen, of iets verkeerd doen. Dus het is vast een beetje spannend. Maar als we goed geoefend hebben, gaat dat vast lukken.’

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 90

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Vaccinatie zorgmedewerkers

GO, vaccinatie start 6 januari

Gisteren bent u middels update 89 geïnformeerd over de onvoorwaardelijke GO voor het uitnodigen van uw medewerkers voor vaccinatie. Het gaat om zorgmedewerkers werkzaam in verpleeghuizen, vergelijkbare woonvormen en volgends de brede definitie, inclusief artsen en andere behandelaren. Inmiddels wordt de GGD volop gebeld voor afspraken. De GGD zal de eerste afspraken overigens al plannen vanaf woensdag 6 januari. Vanwege de voortdurende knelpunten in de zorgcontinuïteit wordt nog iets sneller gestart dan tot nu toe gepland. Het is nu zaak om zoveel mogelijk medewerkers te motiveren om snel te gaan bellen. We hebben VWS nadrukkelijk gevraagd om hier publiekelijk aandacht aan te schenken, maar uiteraard staat het u zelf ook volledig vrij om alle beschikbare informatie, middelen en kanalen te gebruiken om uw medewerkers verder te enthousiasmeren. De precieze snelheid waarmee medewerkers worden ingepland, hangt nu volledig af van de feitelijke beschikbaarheid van vaccins.

Acute zorg

Zoals gisteren reeds gemeld, zal tegelijkertijd de vaccinatie van enkele groepen medewerkers in de acute zorg starten. Uitnodiging en vaccinatie van deze 30.000 acute-zorgmedewerkers verloopt via de ROAZ-ziekenhuizen om te zorgen dat de ruimte in de GGD-planning de komende weken volledig beschikbaar blijft voor onze sector.

Vaccineren is eigen keuze!

Via sociale media circuleert een oproep en een modelbrief aan zorgmedewerkers om werkgevers die hen ‘onder druk zetten om zich te laten vaccineren’ aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van vaccinatie. Als ActiZ stellen wij uitdrukkelijk dat vaccineren een eigen keuze is van de medewerker, in de uitnodigingsbrief staat dan ook: ‘U beslist zelf of u zich laat vaccineren. Als werkgever bevelen wij het van harte aan.’ Deze benadering staat ook zo in de Q&A.

Kamerbrief vaccinatie

Vanwege de snel op elkaar volgende ontwikkelingen en de aanvullende keuzes die het Ministerie van VWS maakt voor de zorgcontinuïteit, is zojuist een uitgebreide kamerbrief verstuurd waarin onder andere bovenstaande keuzes uitgebreid worden toegelicht. Als bijlage van die kamerbrief treft u tevens een flowchart en een bijgewerkte roadmap aan die een totaaloverzicht geeft van doelgroepen, soorten vaccins en planning.

Vaccinatie cliënten

Zorg dat u geregistreerd bent 

Zorgorganisaties die niet eerder hebben deelgenomen aan een van de nationale vaccinatieprogramma’s, dienen zich eerst te registreren bij SNPG voordat een bestelling van Covid-19-vaccins voor cliënten geplaatst kan worden. Aanmelden bij de SNPG kan vanaf nu. Daarbij heeft u de AGB-code nodig en de correspondentiegegevens van uw organisatie nodig. Het RIVM verifieert vervolgens of uw organisatie tot de doelgroep behoort voor deze bestelprocedure. Na verificatie ontvangt u telefonisch uw inloggegevens die u eenmalig middels MFA (Multi Factor Authenticatie) moet activeren, waarna u vaccins kunt bestellen. Vragen kunt u stellen aan het RIVM Infopunt op 030-274 91 11 (optie 2).

Als uw organisatie al geregistreerd is bij SNPG voor de griepvaccinatie, krijgt u bericht van SNPG als u Covid-19-vaccins kunt gaan bestellen.

Brief cliënten/naasten

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitnodiging en toestemmingsverklaring voor de vaccinatie van bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Uiteraard is daarbij aandacht voor de rol van wettelijk vertegenwoordiger. Naar verwachting dient overigens zowel voor het vaccineren als voor het doorgeven van gegevens aan RIVM schriftelijke toestemming gegeven te worden.

Webinar vaccineren (2) – 8 januari 2021

ActiZ organiseert op vrijdag 8 januari van 14.00-15.00 uur opnieuw een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond vaccineren. VWS zal u bijpraten over de laatste ontwikkelingen omtrent de vaccinatiestrategie. We hopen dat het RIVM en GGD NL ook aan zullen sluiten. U kunt u aanmelden via de website van ActiZ.

Handreiking bron- en contactonderzoek geactualiseerd

Het RIVM heeft recent de eerder gepubliceerde ‘handreiking over bron- en contactonderzoek voor een instelling in de langdurige zorg’ geactualiseerd. Naast enkele verduidelijkingen is het test- en quarantainebeleid geactualiseerd en is het wekelijks her-testen bij een uitbraak in het verpleeghuis.

ActiZ in de media

ActiZ heeft de afgelopen dagen veelvuldig de media gezocht. Op oudejaarsdag is een persbericht verspreid om te benadrukken dat de situatie in de ouderenzorg onverminderd ernstig is. Gisteren verzonden we met andere partijen in de langdurige zorg het persbericht over de start van de vaccinaties waarvoor medewerkers vandaag uitnodigingen ontvangen. Vandaag sprak bestuurslid Conny Helder onder meer met de Volkskrant, het Algemeen Dagblad en op Dit is de Dag op Radio 1 over de vaccinatiestrategie en het belang van snelle vaccinaties voor de medewerkers in de ouderenzorg.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 89

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

GO vaccinatie zorgmedewerkers

Wellicht ten overvloede: U kunt uw medewerkers werkzaam in verpleeghuizen en aanverwante woonvormen (brede definitie) bevestigen dat zij vanaf morgen afspraken kunnen gaan maken met de GGD. GO zonder enig voorbehoud!

De vaccinaties voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen ed. starten volgens de eerder bekende planning. Alle relevante informatie vindt u in de eerdere updates en op actiz.nl/coronavaccinatie.

Uitbreiding eerste vaccinatie-groep met acute zorg

Zoals zaterdag jl. reeds gemeld en volop in het nieuws, heeft minister De Jonge aan de Lnaz gevraagd om een aanvullend plan te maken voor vaccinatie van zo’n 30.000 medewerkers op ic’s, spoedeisende hulp, ambulancediensten en covid-afdelingen. Dat moet omdat de druk op de acute zorg vergelijkbaar is met die op de zorg voor kwetsbare ouderen. De minister heeft vanochtend in een bestuurlijk overleg nadrukkelijk bevestigd dat deze uitbreiding niets verandert aan de planning en de afspraken voor de langdurige zorg. De vaccinatie van zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en aanverwante woonvormen gaat dus gewoon morgen van start met de uitnodigingen en vanaf vrijdag wordt er gevaccineerd. Over deze dynamiek verstuurt ActiZ vandaag dit persbericht.

Vragen kunt u richten aan corona-vragen@actiz.nl of bij de corona-infolijn.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 88

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Zorgcontinuïteit 

Door de toenemende zorgvraag, knelpunten in de ziekenhuizen en uitval van veel medewerkers blijft de situatie in veel regio’s extreem zorgelijk. Dit komt in elk (bestuurlijk) overleg heel nadrukkelijk aan de orde en wordt breed erkend, niet alleen door VWS en de NZa maar ook door de collega branches zoals de ziekenhuizen.

In recente updates is herhaaldelijk aandacht besteed aan onder andere coronabanen, extra handen, Rode Kruis en (beperkte) inzet vanuit defensie. Hoewel dit slechts een klein deel van de oplossing is, aanvullend op wat in uw organisatie en uw regio allemaal al gebeurd, blijkt wel dat ‘alle kleine beetjes helpen’. Ook de inzet van medewerkers zonder klachten die positief getest zijn kan helpen. Dit kan incidenteel op basis van de uitzonderingsregel over (vrijwillige) inzet van medewerkers zonder klachten die positief getest zijn. V&VN heeft opgeroepen -om in belang van medewerkers- hier terughoudend gebruik van te maken.

Juridische vraagstukken rond bezoekbeleid

Een aantal van u wordt geconfronteerd met naasten/familie/advocaten die u -in welke vorm dan ook- aansprakelijk stellen voor beleid rondom bezoek in verpleeghuizen. Mocht dit bij uw organisatie aan de orde zijn, dan vragen we u om dat aan ons te melden. Wij brengen dan organisaties met gelijke vraagstukken met elkaar in contact en kunnen, eventueel afgestemd of collectief, juridische actie initiëren. Melden kan bij Michiel Kooijman (jurist), m.kooijman@actiz.nl, 085-0772044.

Vaccinatie medewerkers

Maandag 4 januari -zo vroeg mogelijk- volgt een definitief ‘GO

Eerder deze week hebben we u geïnformeerd over de planning en aanpak om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk medewerkers te stimuleren zich te laten vaccineren. Momenteel worden de systemen en processen getest. De informatie op de websites wordt steeds uitgebreid en verbeterd, zo is vandaag de model-uitnodigingsbrief nogmaals geactualiseerd met extra aandacht voor afstemming binnen het team of met de collega’s over de planning en de continuïteit. Velen van u hebben medewerkers al geïnformeerd en hen laten weten dat ze waarschijnlijk vanaf maandag 4 januari kunnen bellen naar 0800-1533. Maandag -zo vroeg mogelijk- volgt via de update nog een formele ‘GO’.

Niet iedereen kan tegelijk

Als medewerkers vanaf maandag gaan bellen, kan uiteraard niet meteen iedereen tegelijk terecht. De GGD zet maximaal in op bereikbaarheid en we hebben hen gevraagd om ver genoeg vooruit te plannen en in elk geval geen mensen teleur te stellen (tenzij zij buiten de doelgroep vallen).

Prioriteit medewerkers ouderenzorg onbetwist

Wellicht ten overvloede: de beperkende factor die het tempo bepaalt, is het aantal beschikbare vaccins. Als er meer vaccins komen, gaat het sneller. En als er meer vaccins komen, kunnen ook andere groepen zorgmedewerkers sneller gevaccineerd worden, ook de medewerkers van de ziekenhuizen. De NVZ en NFU benadrukken overigens dat zij niet onze medewerkers willen verdringen maar dat de nood ook bij hen erg hoog is. Zij hebben moeite met het feit dat nu alle 60-plussers aan de beurt lijken te komen vóór de ziekenhuismedewerkers. Het advies van de Gezondheidsraad over het BioNTech/Pfizer vaccin -en later over de andere vaccins- is daarbij richtinggevend, maar het kabinet besluit. De komende weken zal blijken hoe het precies gaat. In elk geval houdt het ministerie van VWS vast aan de geplande start op 8 januari met medewerkers in de ouderenzorg. In eerste instantie beperkte aantallen en we hopen vanaf 18 januari meer en sneller als er genoeg vaccins komen. ActiZ reageert in de nieuwsroom kort op de oproepen van Gommers en Kuipers.

Locatieoverzicht GGD

Inmiddels zijn alle GGD-locaties bekend waar vanaf 8 en 18 januari 2021 gevaccineerd wordt. Op 8 januari starten Hart voor Brabant, Rotterdam en Utrecht alvast met kleine aantallen.

Q&A

De meest gestelde vragen over het vaccineren van zorgmedewerkers zijn inmiddels met antwoorden te vinden op ActiZ.nl. Het gaat onder andere om welke medewerkers eerst, positie uitzendkrachten/ZZP’ers/leerlingen en stagiaires en over duidelijkheid rond vaccinatie en duidelijkheid over tegengestelde informatie rond zwangerschap.

Vergoeding meerkosten vaccinatie medewerkers

Om de vaccinatiegraad te verhogen hebben we als ActiZ gepleit voor de mogelijkheid om tijd en reiskosten te vergoeden aan de medewerker. En om die kosten als ‘meerkosten’ te beschouwen zodat de werkgever die in rekening kan brengen bij Zorgkantoor of Zorgverzekeraar. Vandaag heeft het ministerie van VWS ons laten weten dat zij besloten hebben dat vervanging vanwege vaccinatie tijdens werktijd én reiskosten in aanmerking komen voor vergoeding. Voor de Wlz conform de geldende regels van de meerkostenregeling, voor de Zvw wordt waarschijnlijk een normbedrag per gevaccineerde medewerker vastgesteld. Daarmee is ook duidelijk dat vaccinatie ‘in eigen tijd’ niet als meerkosten betaald gaan worden. Het is uiteraard aan u welke extra afspraken over vergoeding van tijd u al dan niet maakt met uw eigen medewerkers. De details worden nu uitgewerkt en komen z.s.m. beschikbaar op Rijksoverheid.nl en ActiZ.nl.

Vaccinatie cliënten

We hopen op korte termijn ook van start te kunnen gaan met het vaccineren van cliënten. In de media is al gemeld dat verkend wordt of en hoe ook cliënten zo snel mogelijk gevaccineerd kunnen worden. ActiZ steunt die verkenning uiteraard van harte. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de verschillende alternatieven. Nader bericht verwachten we volgende week.

Webinar – 8 januari 2021

ActiZ organiseert op vrijdag 8 januari van 14.00 – 15.00 uur opnieuw een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond vaccineren. We hopen daar samen met experts van VWS, RIVM en/of GGD bij stil te staan. Aanmelden kan nu al. Het eerdere vaccinatie-webinar van 11 december kunt u nog steeds terugkijken.

Met al uw vragen over corona en over vaccinatie kunt u terecht bij corona-vragen@actiz.nl.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Mede namens alle ActiZ collega’s, bedank ik u voor de intensieve samenwerking in dit bijzondere jaar en wens ik iedereen veel geluk en gezondheid toe in 2021!

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 87

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19 en vaccinaties.

Knelpunten zorgcontinuïteit

Een toenemend aantal besmettingen en een aanhoudend hoog ziekteverzuim leiden in steeds meer regio’s tot ernstige knelpunten in de continuïteit van zorg. In veel regio’s wordt nauw samengewerkt om de beschikbare medewerkers zo goed als mogelijk in te zetten, en waar mogelijk kunt u uiteraard gebruiken maken van de inzet het Rode Kruis en Extra Handen voor de Zorg. Toch is in steeds meer regio’s ook dit geen afdoende oplossing. In de media is volop aandacht voor dit probleem, mede in relatie tot de roep om inzet van defensiepersoneel (die overigens beperkt mogelijk is). Om de vragen aan defensie optimaal te kunnen coördineren en de beperkte capaciteit snel en gericht in te kunnen zetten, heeft het Ministerie van VWS in een procedure onder andere beschreven hoe u in veiligheidsregio-verband bijstand van het leger kunt vragen. Eventuele vragen kunt u richten aan Frank Hagelstein: f.hagelstein@actiz.nl.

Vaccinatie medewerkers                                        

Inmiddels zijn alle relevante documenten over vaccinatie van zorgmedewerkers definitief beschikbaar. In de werkwijze vaccinatie zorgmedewerkers van het RIVM vindt u meer informatie over het vaccinatieproces.

Onder zorgmedewerkers wordt verstaan: Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten. Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze doelgroep.

Zorgmedewerkers die direct contact hebben met verpleeghuisbewoners mogen als eerste worden uitgenodigd, waarschijnlijk volgen al in de week en weken daarna andere zorgmedewerkers werkzaam binnen de wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. De snelheid waarmee deze groepen aan de beurt komen, hangt af van de beschikbaarheid van vaccins en van de opkomst. ActiZ ontvangt per groep medewerkers een definitieve ‘go’ om te gaan uitnodigen van de GGD/GHOR en RIVM.  

Op 4 januari kunt u uw medewerkers feitelijk uitnodigen om telefonisch afspraken te gaan maken voor vaccinatie met behulp van de uitnodigingsbrief. Deze brief, die ook digitaal gestuurd kan worden, dient als bewijs bij de vaccinatie locatie. Het is daarom van belang dat deze brief ‘op naam van de medewerker’ staat en voorzien is van ‘het logo’ van uw organisatie.

De volgende documenten zijn van belang:

Standaard uitnodigingsbrief zorgmedewerkers (vanaf 4 januari versturen)

Infographic RIVM Vaccinatie tegen corona

Factsheet Vaccin in het kort voor Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tegen COVID-19

Informatie over landelijke registratie bij het RIVM

Uiteraard kunt u uw medewerkers al wel informeren over de uitnodiging die vanaf 4 januari van kracht is. Daarbij kunt u gebruik maken van alle bovenstaande en eerder gedeelde stukken. En u kunt gebruik maken van de communicatie-toolkit op Rijksoverheid.nl, die steeds wordt geactualiseerd en aangevuld.

Vaccinatie cliënten

Na goedkeuring van het Moderna-vaccin door EMA zal een advies van de Gezondheidsraad volgen. Vooralsnog is het de bedoeling dat dit vaccin voor cliënten binnen de verpleeghuiszorg beschikbaar komt. De specialist ouderengeneeskunde dan wel de huisarts (afhankelijk van wie de medische eindverantwoordelijkheid heeft) is verantwoordelijk voor het vaccineren van cliënten. Het RIVM heeft de richtlijn uitvoering COVID-19 vaccinatie 2021 gepubliceerd. Van zorgorganisaties wordt verwacht cliënten zoveel mogelijk te informeren en stimuleren om zich te laten vaccineren. Toestemming van de client of diens vertegenwoordiger is een belangrijk onderdeel. In de gevallen dat de huisarts vaccineert, dienen hierover lokaal afspraken te worden gemaakt. Op korte termijn zal informatie en voorbeeld correspondentie volgen. Dit zal in ieder geval een vooraankondigingsbrief zijn met informatie over vaccineren. Daarnaast is afgesproken dat degene die vaccineert ook de client uitnodigt. Met vragen over vaccinatie kunt u terecht bij corona-vragen@actiz.nl.

Werkinstructie afval – tijdelijke regeling weer van kracht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat opnieuw tijdelijk toe om afval anders te verpakken. Zo mogen bijvoorbeeld beschermende kleding of wegwerplinnen nu als droog afval op een andere manier verpakt en afgevoerd worden. Een dergelijke regeling was aan het begin van de corona-uitbraak ook van kracht. Deze regeling werd op 1 juli 2020 ingetrokken omdat ziekenhuizen, zorginstellingen, verzorgingstehuizen zorghotels e.d. over voldoende speciaal verpakkingsmateriaal beschikten. Nu is er een probleem ontstaan bij het verwerken van het afval. Daarom is de tijdelijke vrijstelling wederom van kracht. Door de toename en de continue zorg van coronapatiënten is er een toename van afval dat is besmet met het coronavirus. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Corona communicatie
Via deze updates, www.actiz.nl/corona en www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19 en vaccinaties. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 86

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Vaccinatie zorgmedewerkers
Het moment van de eerste vaccinaties komt steeds dichterbij. Na de goedkeuring door het EMA volgt vandaag een naar verwachting positief advies van de Nederlandse Gezondheidsraad voor de vaccinatie van zorgmedewerkers met het BioNTech/Pfizer vaccin. Voor het overzicht is er een tijdlijn en roadmap gemaakt door het ministerie van VWS.

Uitnodiging
Alle zorgmedewerkers werkzaam in verpleeghuizen en aanverwante woonvormen gaan dus vrijwel zeker als eerste gevaccineerd worden. Vanwege de logistieke eisen die het vaccin stelt, wordt de vaccinatie van zorgmedewerkers verzorgd door de GGD op 25 grote locaties. Voor de korte termijn is dat de beste werkwijze waarbij zo snel mogelijk veel mensen veilig gevaccineerd kunnen worden en er zo weinig mogelijk spillage optreedt.

Als werkgever wilt u uiteraard wel uw medewerkers informeren, motiveren, faciliteren en feitelijk uitnodigen, waarna de medewerker (waarschijnlijk vanaf 4 januari) zelf contact op kan nemen met het landelijk callcenter van de GGD. De medewerker spreekt dan zelf met de GGD af waar en wanneer hij of zij daadwerkelijk gevaccineerd gaat worden.

Wij verwachten u uiterlijk maandag aanstaande te kunnen voorzien van de model-uitnodigingsbrief die landelijk gehanteerd zal worden. Die brief kent 3 bijlagen, één over de toestemming om gegevens door te geven aan de landelijke RiVM database, een bijsluiter van Pfizer/BioNTech en een infographic. De brief en 3 bijlagen kunnen niet eerder dan maandag gedeeld worden omdat het kabinet vanmiddag nog een besluit moet nemen over het advies van de Gezondheidsraad. Daarnaast zijn de momenten van levering van de vaccins nog niet definitief.

Voorlichting
Het ministerie van VWS heeft inmiddels wel de toolkit voor zorginstellingen ontwikkeld en gepubliceerd. Het is een ‘levende’ website, die steeds wordt aangevuld met nieuwe materialen. De communicatiemiddelen die erin staan, kunnen ‘rechtenvrij’ gebruikt worden om zorgmedewerkers alvast te informeren over het coronavaccin. De lopende publiekscampagne van de Rijksoverheid wordt intussen verder uitgebreid, zo starten vanaf januari tv-spotjes, Abri-posters en wordt www.coronavaccinatie.nl steeds verder uitgebreid.

Kosten vaccinatie
De directe kosten van vaccinatie van zorgmedewerkers worden door de Rijksoverheid gedragen. Om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken en om de zorgcontinuïteit zo goed mogelijk te waarborgen, pleiten we als ActiZ voor het compenseren van tijd en reiskosten. Er is nog geen duidelijkheid over compensatie van deze kosten middels de Covid-regelingen en die wordt pas begin 2021 verwacht. Vooruitlopend op een besluit hebben wij met het ministerie gedeeld dat werkgevers zullen doen wat nodig is om hun cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, de bekostiging moet dan in 2021 alsnog volgen.

Vaccinatie cliënten
Vooralsnog blijft de verwachting dat het Moderna-vaccin in de loop van januari beschikbaar gaat komen voor cliënten. Een definitief besluit is uiteraard ook dan afhankelijk van aanvullend advies van de Gezondheidsraad. Als hier nieuws over komt, informeren we u direct.

De informatie die nodig is om te gaan vaccineren komt dus stapje voor stapje. Aanstaande maandag berichten we u in elk geval nader. Hebt u nu vragen, mail dan naar corona-vragen@actiz.nl

Media
De druk op de ouderenzorg is ongekend hoog. Reden voor ActiZ om publiekelijk op te roepen je aan de maatregelen te houden, zodat het aantal besmettingen kan dalen. Dit is gedaan met een persbericht waarover verschillende media berichtten, waaronder de Volkskrant met medewerking van ZorgAccent.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona en de nieuwe pagina www.actiz.nl/coronavaccinatie wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 85

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Corona vaccinatie


De vaccinatie-aanpak wordt steeds concreter. Later deze week ontvangt u een ‘Vaccinatiespecial’ waarin alle relevante informatie voor u wordt samengevat zodat u medewerkers kunt gaan uitnodigen. Tevens is een Vaccinatiepagina ingericht op actiz.nl.

Planning vaccinatie medewerkersZorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten, mogen als eerste gevaccineerd worden. De GGD organiseert de vaccinaties vanaf 11 januari in drie veiligheidsregio’s en vanaf 18 januari landelijk op 25 grote locaties in alle Veiligheidsregio’s. Hierover heeft minister De Jonge gisteravond in een briefde Tweede Kamer geïnformeerd. De komende dagen testen de GGD’s het proces en de systemen. Als alles werkt en goed is ingericht, komt er een definitieve ‘go’. Dan kunt u als werkgever medewerkers definitief laten weten dat zij het landelijke callcenter van de GGD kunnen gaan bellen.

Tijdige informatie voor medewerkersU kunt echter uw medewerkers al eerder informeren en uitnodigen, waarschijnlijk al vanaf eind déze week. Zo hebben uw medewerkers meer gelegenheid om zich te beraden op hun besluit, te overleggen met hun collega’s en met elkaar af te spreken hoe om te gaan met planning en continuïteit. Deze week ontvangt u voorbeeld uitnodigingsbrief met enkele bijlagen waarin aanvullende informatie over vaccineren en registratie is opgenomen.

Vergoeding extra kosten vaccinatie medewerkersHet vergoeden van de werktijd en de reiskosten die medewerkers besteden aan vaccinatie, kan helpen om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. Vergoeding mag echter niet leiden tot problemen met de AVG, immers zou de werkgever door vergoeding direct weten wie zich heeft laten vaccineren en dat mag vooralsnog niet. Bovendien is nog onduidelijk of dergelijke kosten ten laste van Covid-meerkostenregelingen kan worden gebracht, overleg over deze vraagstukken loopt volop en we hopen u snel nader te kunnen informeren.

Vaccinatie cliënten
Waarschijnlijk is het Moderna-vaccin, dat mogelijk al in januari door het EMA wordt goedgekeurd, geschikt voor cliënten in de verpleeghuiszorg. Hulpmiddelen om uw cliënten, naasten en medewerkers hierover te informeren èn om cliënten te vragen of zij gevaccineerd willen worden, komen zsm beschikbaar in de vaccinatie-toolkit op Rijksoverheid.nl en via de ActiZ Corona-updates. Het RIVM biedt al wel een website voor professionals. Vooruitlopend op de nadere informatie kunt u zich wel voorbereiden. Als u zelf behandeling biedt, valt vaccinatie waarschijnlijk onder uw specialisten ouderengeneeskunde. Als de huisarts medisch verantwoordelijk is voor uw cliënten, overleg dan alvast op welke manier u samen invulling gaat geven aan de vaccinatie-aanpak. Met partijen wordt gewerkt aan een ‘vooraankondiging’ en voorinformatie voor de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger. Toestemming (mondeling) van de client of vertegenwoordiger is noodzakelijk en die moet ook worden vastgelegd. De grotere leveranciers van ECD’s verwachten hun systemen daar tijdig op aan te passen.

Voor vragen over vaccinatie, neem gerust contact op met onze corona infolijn, viainfo@actiz.nl of telefonisch op werkdagen van 09.00-17.00 uur via 085-0772050.

Grote druk op tijdelijke Covidbedden en zorgcontinuïteit
De afgelopen dagen neemt in steeds meer regio’s de druk op de tijdelijke bedden voor Covid-patiënten toe. Samen met het stijgende verzuim leidt dat tot forse knelpunten in de bezetting en tot beperkte mogelijkheden om nog meer cliënten op te vangen. Als uw organisatie knelpunten ervaart, bent u daar ongetwijfeld al over in gesprek met uw collega’s en de DPG in uw regio. De ActiZ-monitor laat al 5 weken een stijgende lijn zien inmiddels tot boven 10%. Het aantal besmette locaties neemt de laatste weken weer toe. Met 686 besmette locaties (21 december) zitten we op het hoogste aantal in de tweede golf.

Hulp vanuit Defensie
Vanuit enkele regio’s is de afgelopen dagen (via de DPG, ActiZ en VWS) gevraagd om noodhulp van bijvoorbeeld defensie. Defensie kan soms (beperkt) hulp bieden maar wordt nu op meerdere fronten ingezet. U kunt met uw knelpunten uiteraard altijd bij ons terecht maar het blijft van belang om uw situatie in regionaal verband te bespreken en een eventuele hulpvraag (ook) via de DPG te escaleren.

Verdere en eenduidige afschaling ziekenhuiszorg 
Het aantal Covid-patiënten stijgt, in de ziekenhuizen wordt de piek begin januari verwacht. Mede om de VVT te ontlasten schalen ziekenhuizen de reguliere zorg nu overal verder af, spreiden zij patiënten over het land en schalen IC-capaciteit verder op. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) informeerde heeft alle ziekenhuizen gisteren geïnformeerd. Afschaling gaat aan de hand van het raamwerk van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Alle electieve zorg (fase 4 en 5 uit het raamwerk) wordt gestopt. In de brief staat ook het verzoek om de vrijgekomen verpleegkundigen extra in te zetten in de héle zorgketen, dat kán dus ook de VVT zijn als u dat regionaal zo afspreekt.

Aanpassing opnamebeleid Verenso
Verenso heeft recent haar opnamebeleid geactualiseerd inclusief het bijbehorende stroomschema. Belangrijkste nieuws in de nieuwe versie is het risicoprofiel ‘middelmatig’ verwijderd, nu kan het risicoprofiel alleen nog ‘hoog of ‘laag’ zijn. Daarnaast zijn enkele details rond de risicoafweging rond opname gewijzigd.

Support Helpdesk
Het aantal coronabesmettingen blijft fors toenemen, ook in de verpleeghuizen en de zorg thuis. Het ziekteverzuim en de werkdruk nemen toe. Graag wijzen we u nogmaals op de mogelijkheden van de Support Helpdesk Ouderengeneeskunde. Deze is niet alleen bedoeld voor crisissituaties, maar kan ook ingezet worden bij hoge werkdruk. De gratis telefonische achterwacht wordt bemand door specialisten ouderengeneeskunde. U kunt de Support Helpdesk 24/7 bereiken op telefoonnummer 085-8086900. Meer informatie vindt u op de website van ActiZ.

Nieuwe stam coronavirus
In de media wordt de laatste dagen veel gesproken over een nieuwe stam van het coronavirus die nog gemakkelijker overdraagbaar zou zijn, daar is echter nog erg weinig harde informatie over bekend. Zodra er meer relevante informatie, informeren we u uiteraard direct.

Corona-banen
Het ministerie van SZW heeft het initiatief genomen om tot ‘corona-banen’ te komen, o.a. in de zorg. Wat we nu weten vindt u in dit nieuwsbericht. Nadere informatie volgt begin januari.

Berichtgeving ‘extra handen voor de zorg’
Vandaag meldde de commissie werken in de zorg in het nieuws dat ‘extra handen voor zorg’ slechts een beperkte bijdrage heeft kunnen leveren. Wij herkennen ons grotendeels in de bevindingen van de commissie, zeker in de startfase. Het goede nieuws is dat de aanbevelingen die de commissie doet, inmiddels geïmplementeerd zijn. Probleem blijft dat verzorgenden en verpleegkundigen zich nauwelijks melden voor ‘extra handen’, simpelweg omdat die er niet zijn. Er zijn wel ‘extra handen’ beschikbaar voor het verrichten van laag complexe zorgtaken. Aanvragen kan via www.extrahandenvoordezorg.nl.

Webinar – 8 januari 2021
ActiZ organiseert op vrijdag 8 januari van 14.00 – 15.00 uur opnieuw een webinar over de praktische aanpak en het laatste nieuws rond vaccineren. We hopen daar samen met experts van VWS, RIVM en/of GGD. Op de website van ActiZ kunt u zich alvast aanmelden. 
Het eerdere vaccinatie-webinar van 11 december kunt u nog steeds terugkijken.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 84

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Vaccinatie
De dynamiek rond vaccineren kan u nauwelijks ontgaan zijn, de maatschappelijk en politieke druk op snel starten met vaccineren is enorm. Daarbij wordt onder andere de vergelijking gemaakt met landen om ons heen waar vaak gekozen is voor een bredere aanpak (iedereen) of waar sprake is van een nationaal eenduidig georganiseerde en gestuurde gezondheidszorg met één IT-systeem. Gisterenavond heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Kamerbriefdie minister De Jonge begin van de avond met spoed verstuurde.Als ActiZ doen we juist wat wel kan. Er is gekozen voor de kwetsbare groepen eerst. Door de eigenschappen van het eerste beschikbare vaccin (Pfizer) wordt gestart met de zorgmedewerkers werkzaam in woonzorglocaties. De logistiek (-75 graden en 975 flacons per verpakking) en het beperkte aantal vaccins (eerste levering 450.000) maakt vaccineren op grote veilige locaties de beste optie voor de korte termijn. De GGD is expert op dit gebied en doet momenteel alles om snel verantwoord te kunnen starten, waarschijnlijk in 3 regio’s op 11 januari en in alle andere regio’s de week daarna. Later zullen er ongetwijfeld mogelijkheden komen voor kleinschaligere distributie en vaccinatie. Sowieso lijkt het volgende vaccin (Moderna) geschikt voor gebruik bij bewoners. Sjaak de Gouw van de GGD legde gisteren in Op1 duidelijk uit waarom zó en niet nog sneller of anders.

Communicatie en toolkit
De Rijksoverheid ontwikkelt een communicatie toolkit, die steeds verder gevuld zal worden met dan beschikbare informatie. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de uitnodiging aan medewerkers. Begin volgende week komt hiervoor een model-uitnodigingsbrief beschikbaar. Ook wordt een infographic ontwikkeld en zal de precieze planning duidelijk worden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat u vanaf 4 januari uw medewerkers kunt gaan uitnodigen, wellicht in tranches. Medewerkers kunnen zich dan telefonisch aanmelden bij de GGD voor een afspraak op één van de 25 vaccinatiepunten. We hopen u begin volgende week van meer informatie te voorzien over de exacte werkwijze en uitvoering van de vaccinatiestrategie. Ook werkt ActiZ aan een lijst van veelgestelde vragen die volgende week gepubliceerd zal worden.

Kosten vaccinatie
Vaccinaties, spuiten en naalden worden door de overheid beschikbaar gesteld. Op dit moment bespreken we op welke wijze de overige kosten (zoals werktijd, reiskosten, verzuim door bijwerkingen e.d.) voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Wij pleiten voor vergoeding van die meerkosten in zowel Wlz, Zvw als Wmo en hopen u snel nader te informeren.

Verzorgenden, helpenden en hulpen bij het huishouden 
Naar aanleiding van de Kamerbrief afgelopen maandag ontstond onduidelijkheid over de inzet van verzorgenden, helpenden en huishoudelijk medewerkers. Deze functies werden niet benoemd in de lijst met medische contactberoepen die hun werk mogen voortzetten. Overleg met VWS heeft inmiddels bevestigd dat deze lijst niet limitatief is. De hoofdregel is dat mensen in contactberoepen die tegen betaling zorg verlenen op basis van de zorgwetten (Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, etc.)  hun werk gewoon mogen voorzetten. Ook mantelzorgers kunnen zorg blijven verlenen.

Bewoners mee naar huis voor het kerstdiner 
In de media is veel aandacht voor het vraagstuk of bewoners door familie mee naar huis genomen kunnen worden voor het kerstdiner. De richtlijnen van het RIVM, de handreiking bezoek en sociaal contact en het behandeladvies Covid-19 ‘Acute fase en nazorg’ geven duidelijkheid in dit vraagstuk: in zijn algemeenheid is het niet verstandig om bewoners mee naar huis te laten gaan, zeker niet als daar veel andere mensen zijn. Indien daar toch voor gekozen wordt en er mogelijk onbeschermd contact is geweest, kan de lijn in het behandeladvies zijn om bewoners bij terugkeer 10 dagen in quarantaine te laten verblijven.

In 2021 vergoeding coronakosten voor aanbieders langdurige zorg
Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen ook volgend jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de corona-crisis. Het gaat dan om doorlopende kosten en extra kosten waar zij geen invloed op hebben. De reguliere vergoedingsregelingen lopen eind van dit jaar af. De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt die nu voor 2021.

Uitwerking specifieke ZN compensatieregeling Zvw > €10 mln
ActiZ heeft de laatste weken intensief overleg gevoerd met ZN over de uitwerking van de specifieke compensatieregeling voor zorgorganisaties met > €10 mln Zvw-omzet. Belangrijk voor de kortere termijn is dat de productieplafonds kunnen worden opgehoogd tot de normomzet, zodat de compensatiebedragen niet door plafonds gekort worden. Wij wijzen nogmaals op het belang dat u hierover het gesprek aangaat met de zorgverzekeraars, ook al hebben zorgverzekeraars tot op heden veelal nog afhoudend gereageerd. Nu deze overeenstemming is bereikt, kan dit alsnog en wel t/m Q1 van 2021. In januari spreken ZN en ActiZ verder over de regeling voor 2021.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Coördinatieteam vaccinatie opgericht

Hoe kunnen we het vaccineren van al onze cliënten en medewerkers zo goed en veilig mogelijk organiseren? Die vraag krijgt in onze bestaande overleggen logischerwijs steeds meer aandacht. Om de vraag te beantwoorden, is er een speciaal coördinatieteam binnen de GGD opgericht. Ook voorzitter van CCT-VVT Haaglanden Patricia Huijbregts is deel van dit team. Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen? Blijf op de hoogte via het coronaportal op onze website www.zorgscala.nl.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 83

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Extra coronamaatregelen
Gisteravond heeft de het kabinet middels een toespraak van premier Rutte aangekondigd dat Nederland in lockdown gaat. Dit om de opnieuw stijgende trend in het aantal besmettingen een halt toe te roepen en hiermee te zorgen dat de druk op de zorg niet verder stijgt. Gisteravond zijn de maatregelen ook middels een Kamerbrief gedeeld. De maatregelen die zijn afgekondigd hebben veel impact op grote delen van de samenleving. Voor onze sector zijn er geen grote aanpassingen of wijzigingen.

Effecten op bezoek verpleeghuiszorg
De nieuwe maatregelen hebben als gevolg dat bezoek aan verpleeghuizen zoveel als mogelijk en verantwoord is door kan gaan, afhankelijk van de lokale situatie. De nieuwe maatregelen betekenen wel dat een bewoner maximaal 2 bezoekers per dag mag ontvangen, voor zover in uw organisatie bezoek niet verder wordt beperkt in verband met bijvoorbeeld een uitbraak. Uiteraard gelden verder op de locaties de regels die u zelf genomen heeft om besmetting te voorkomen, mede op basis van de besmettingsgraad in de regio. De mogelijkheden die zorglocaties hebben om af te wijken van de bepaling rondom bezoek en groepsgrootte in het geval van palliatieve patiënten, blijven ongewijzigd.

Effecten op thuiszorg en dagbesteding

Corona raakt ook wijkverpleging, Wmo-zorg en dagbesteding. De nieuwe maatregelen hebben echter geen directe consequenties voor thuiszorg en dagbesteding. Deze zijn immers juist genomen om de continuïteit van zorg beter te kunnen garanderen. Voor dagbesteding heeft VWS gisteren een nieuwe handreiking gepubliceerd.

Communicatie vaccinatie zorgmedewerkers
Zorgmedewerkers kunnen als eerste gevaccineerd worden. Wanneer dit precies begint en hoe zij zich kunnen aanmelden wordt op dit moment uitgewerkt. De Rijksoverheid is gisteren gestart met de publiekscampagne rondom vaccinatie. Vandaag hadden alle landelijke dagbladen een grote advertentie en werd gestart met radiospotjes. Deze week lanceert VWS een communicatietoolkit voor zorgorganisaties. Met middelen als nieuwsberichten, socialmedia-posts, posters, infographics en flyers die u voor uw organisatie kunt aanpassen voor zowel cliënten als medewerkers. U bent ongetwijfeld al met uw gremia in gesprek over de voorbereidingen en ActiZ maakt een Q&A over vaccinatie en werkgeverschap. Nadere informatie volgt via update en de reguliere kanalen.

Webinar terugkijken – Covid-19 Vaccinatie

Afgelopen vrijdag vond het Webinar ‘Covid-19: vaccinatie’ plaats. Dit indringende webinar met veel praktische vragen en voorbeelden werd verzorgd door ActiZ, samen met Rivas Zorggroep en VWS.

Subsidieregeling voor inzet tijdelijke coronabanen

Het kabinet heeft besloten een aantal cruciale sectoren te ondersteunen met extra budget voor tijdelijke coronabanen. Voor de zorg komt €80 mln beschikbaar zodat werkgevers tijdelijk mensen kunnen aannemen op ondersteunende corona-gerelateerde functies. De nadere uitwerking van de subsidieregeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Voor meer informatie kunt u nu alvast terecht op de website van ActiZ.

Testen
Zorgmedewerkers hebben nog steeds voorrang bij de coronatesten. Zorgmedewerkers krijgen altijd een PCR-test als zij zich aanmelden via het prioriteringsnummer: 0800 – 8101.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Richtlijnen corona in de langdurige zorg

Op de website van het RIVM is informatie te vinden over het coronavirus en vragen en achtergronden. Ook is er speciale informatie voor zorgmedewerkers

OVERZICHT RIVM-RICHTLIJNEN: 

Richtlijn Covid-19

Deze richtlijn beschrijft de ziekte covid-19, de besmettelijkheid en maatregelen die genomen moeten worden. Deze richtlijn is bedoeld voor zorgprofessionals en GGD’en en geeft aan hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19. 

Categorieën
Geen categorie

Uitzonderingen mondkapjesplicht voor mensen met beperking of ziekte

Vanaf 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels, stations, luchthavens of de bibliotheek. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking. Maar wat als die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten? Wat betekent dat voor de cliënt zelf en voor diens zorgprofessionals?

Voor mensen die vanwege een zichtbare of onzichtbare beperking niet in staat zijn om een mondkapje te dragen, bestaan er uitzonderingen op de verplichting. Op de website van de Rijksoverheid staat: ‘De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.’

Uitzonderingen

Bij uitzonderingen valt te denken aan mensen met een ernstige longaandoening. Of mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten, bijvoorbeeld door een aandoening in het gezicht. Of wanneer iemand erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld wegens een verstandelijke beperking of psychische aandoening. 

Kunnen aantonen

De politie, boa’s en het personeel van een winkel, bus of trein kan natuurlijk vragen waarom iemand geen mondkapje draagt. De persoon in kwestie moet dan kunnen laten zien dat de regel niet voor hem of haar geldt vanwege een aandoening of beperking. Dat kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door een bewijs waarop staat dat iemand in behandeling is bij een (huis)arts, behandelaar of zorgorganisatie. Denk aan een verwijsbrief die diegene al in zijn bezit heeft. Of het tonen van medicatie en hulpmiddelen of op een andere passende wijze, bijvoorbeeld een bewijs van een afspraak bij een arts. Update: Het gaat niet om een officiële medische verklaring. Die mag een arts niet over zijn patiënt afgeven.

Het kan ook door het tonen van een kaartje waardoor duidelijk wordt dat de drager een uitzondering is. Voor dat laatste heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties als hulpmiddel een kaartje gemaakt. Daarop staat dat iemand onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt.

Categorieën
Geen categorie

Meldpunt: veel vragen over vaccinatie

Het kabinet wil in januari starten met vaccineren. Voorwaarde is wel dat de vaccins goedgekeurd worden door de Europese en de Nederlandse medicijnautoriteit. Zorgprofessionals uit verpleeghuizen, de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg zijn als eerste aan de beurt. Ondertussen stromen de vragen van verpleegkundigen en verzorgenden binnen op ons meldpunt. Hoe zit het met de bijwerkingen en de effecten op de lange termijn? Hoe veilig en effectief is het? En wat betekent het voor mij en mijn gezondheid?

V&VN vindt het belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden zelf beslissen over vaccinatie. Conny van Velden, vice-voorzitter van V&VN: “Van dwang mag nooit sprake zijn. Elke collega heeft het recht een eigen afweging te maken over vaccinatie. Net als gewone Nederlanders hebben verpleegkundigen en verzorgenden veel vragen over het vaccin. Over wat het voor hun patiënten betekent, voor hun omgeving en voor hunzelf. Daarom is het zo belangrijk dat er voldoende goede en objectieve informatie komt vanuit de overheid over het vaccin. Op de website van het ministerie van VWS is nu al informatie over het vaccin te vinden. Dat is nu nog beperkt, maar zal de komende tijd verder worden uitgebreid. Blijf in de tussentijd je vragen en zorgen delen via ons meldpunt, dan zorgen wij dat zij terecht komen bij VWS en RIVM en door hun worden beantwoord.”

Graag een goede bijsluiter

De meeste van de bijna 200 meldingen gaan over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Hoe kan een vaccin zo snel worden ontwikkeld en toch veilig zijn? Er is een grote behoefte aan openheid over de mogelijke risico’s: “Ik heb gewoon een goede bijsluiter nodig, net als bij een aspirientje.” Er zijn vragen over de contra-indicaties bij borstvoeding en zwangerschap en over de mogelijke bijwerkingen als je al andere medicijnen gebruikt. Wat is de werkingsduur? Biedt het vaccin bescherming tegen nieuwe varianten van het coronavirus die gaan komen? En moet je als je gevaccineerd bent nog steeds een mondneusmasker op?

Wat betekent het voor mij?

Veel collega’s vragen zich af of het in hun persoonlijke situatie verstandig is je te laten vaccineren. “Als je al corona hebt gehad, is een vaccin dan nog zinvol?” Er zijn vragen over de ingrediënten van het vaccin, of je anderen kunt besmetten als je gevaccineerd bent en of het vaccin je DNA verandert: “Als ik gevaccineerd wordt en mijn oma niet, kan ik dan bij haar zijn?” En als er straks verschillende type vaccins zijn, mag je daar nog tussen kiezen?

Niet onder druk zetten

Het vooruitzicht van mogelijke druk vanuit de werkgever om je te laten vaccineren wekt weerstand: “Als ze het gaan verplichten voor zorgmedewerkers ga ik iets anders doen.” Een collega: “In mijn regio overleggen vvt-organisaties al over mogelijke verplichtingen. Hierdoor ervaar ik nu al druk.” Er zijn dan ook vragen over of weigering juridische gevolgen kan hebben, of over of je in zo’n situatie naar een andere afdeling kan worden overgeplaatst.

Anderen vinden dat het niet snel genoeg kan gaan: “Snap niet dat men zo moeilijk doet over vaccineren. Ik zou willen dat iedereen zo zorgvuldig met bijsluiters van eigen medicatie om zou gaan. Ik hoop dat ik snel aan de beurt ben.” In sommige meldingen klinkt irritatie door over de zorgen over vaccinatie: “Angst regeert te veel.” Een ander: “Je kan je patiënten en cliënten niet vragen dit te doen als je het zelf niet doet.” Ook uit een enkeling kritiek op V&VN: “Waarom nemen we niet gewoon stevig een stelling in? Vaccineren: doen!”

Categorieën
Geen categorie

‘Vermeld coronaprik in medicatiedossier’

De zorgverleners die straks prikken geven tegen Covid-19, zouden de naam van het vaccin en het nummer van de levering waaruit de injectie komt, de zogenoemde batch, moeten opnemen in de medicatiedossiers van de mensen die gevaccineerd worden. Dat zegt Tjalling van der Schors, bestuurslid van de European Association of Hospital Pharmacists en ziekenhuisapotheker in het Dijklander ziekenhuis.

De overheid werkt nu nog aan een speciaal registratiesysteem voor de coronaprikken, maar de gewone medicatieregistratie is er geknipt voor, zegt Tjalling van der Schors, bestuurslid van de European Association of Hospital Pharmacists en ziekenhuisapotheker in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn, na een bericht in de NRC. Van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hoeft omwille van de snelheid niet ieder flesje een scancode te krijgen, maar wel elke doos. Daarin zitten nu, in elk geval bij Pfizer in Groot-Brittannië, honderden flesjes. Bij andere merken zal het om andere hoeveelheden gaan.

Een scancode per flesje zou wel zeer gewenst zijn, aldus Van der Schors. “Er komen meerdere vaccins op de markt. Iedereen wordt twee keer gevaccineerd. Je moet echt twee keer hetzelfde vaccin krijgen. Dus niet de eerste keer Pfizer en de tweede van Moderna of een ander merk.” Een zo grondig mogelijke registratie is in elk geval van doorslaggevend belang. “Ik ben ervan overtuigd dat de vaccins veilig zijn als ze officieel toegelaten worden”, aldus Van der Schors. Maar mocht het toch nodig zijn, dan moeten de scancodes van die vaccins in de dossiers van de ontvangers staan, stelt hij, zodat deze mensen snel te vinden zijn. Omgekeerd is die levering dan weer goed op te sporen als er bijvoorbeeld ongewenste reacties ontstaan.

Mochten mensen nog geen medicatiedossier hebben, is het volgens Van der Schors “een fluitje van een cent” om er één aan te maken. De apotheken, de openbare en die in de ziekenhuizen, werken er dagelijks mee. Het zou daarom aanbeveling verdienen om prikstations in te richten in samenwerking met apotheken, zegt hij. Niemand hoeft er overigens akkoord mee te gaan dat zijn of haar dossier gedeeld wordt. (ANP)

Categorieën
Geen categorie

Regio Groningen ontwikkelt app voor triage én e-learning

Een app die eenduidige triage bevordert van ouderenzorgorganisaties die samenwerken in de avond-, nacht- en weekenddienst (ANW). In het programma ‘Grensverleggend zorgen, duurzame zorg in de VVT’ in Groningen krijgt deze app concreet vorm. ‘Bovendien willen we deze straks ook als e-learning inzetten’, vertelt Sjoukje Niehof, programmamanager Duurzame Inrichting Medische Zorg in Groningen.

Ook is zij programmamanager van het programma Grensverleggend zorgen. Dit programma telt drie deelprojecten waar één specialist ouderengeneeskunde (SO) voor meerdere organisaties bereikbaar in de ANW er een van is. Een eenduidige triage/taal is het tweede deelproject. ‘Want dat is een randvoorwaarde voor de gezamenlijke ANW.’

Zorggroep Meander, Stichting De Hoven en Zonnehuisgroep Noord werken samen in de pilot gericht op een gezamenlijke ANW. De handboeken die de VVT-organisaties voor de triage hanteren, verschillen van elkaar. Klare Kloek, producent van applicaties in de zorg, vertaalt het handboek van Cordaan in Amsterdam naar een app voor triage én e-learning. Dat gebeurt in overleg met de toekomstige gebruikers. Sjoukje Niehoff: ‘Het is ook niet onze bedoeling om het klinisch redeneren bij zorgprofessionals weg te halen. Integendeel, dit willen we met de app juist stimuleren. Daarnaast wordt het taak-en rolbewustzijn van de verschillende professionals vergroot, van verzorgenden tot specialisten ouderengeneeskunde. De triage-app/e-learning is bovendien onderdeel van ‘taakherschikking’ in de volle breedte.’


Workshop over de Triage App

Deze workshop van de regio Groningen maakte deel uit van de online bijeenkomst Duurzame medische zorg op 19 november 2020. In de workshop lichtte mede-eigenaar Jorrit van Kaam van Klare Kloek de app toe. Een aansprekend verhaal voor de andere regio’s die meedoen aan Duurzame Medische Zorg, een onderzoeksproject waarin regio’s experimenteren met innovatieve manieren van het organiseren en uitvoeren van zorg. Met als doel: duurzame, kwalitatief goede zorg aan ouderen.

Vertrouwen

‘Onze insteek is dat de app begrijpelijk, toegankelijk én leuk moet zijn. Naast het toewerken naar een eenduidige triage, willen we dat de app het vertrouwen in elkaar bevordert’, vertelt Jorrit van Kaam. In vogelvlucht demonstreerde hij tijdens de workshop welke stappen de gebruiker van de app zet. Dat begint met de vraag welke rol iemand heeft, bijvoorbeeld verzorgende. Vervolgens volgt een aantal vragen die degene die observeert helpt door te vragen en triage toe te passen. Dat gebeurt laagdrempelig en begint met het aantikken van het lichaamsdeel waar de problemen zich voordoen. Tikt iemand bijvoorbeeld het hoofd aan, dan volgen alle denkbare klachten die zich hier kunnen voordoen, zoals acuut hoesten. ‘Op dit punt kun je bijvoorbeeld e-learning invoegen met een kort filmpje over acuut hoesten en de kennis daarover van de gebruiker vergroten.’

Criteria

De app hanteert een triagelijst met een hele serie vragen, zoals (in dit geval) hoe lang hoest de cliënt en is er sprake van koorts. Op die manier wordt duidelijk van welk triage-criterium sprake is, variërend van routine tot dringend en spoed. Voordat de zorg wordt overgedragen, gaat de app nog in op te verrichten metingen, zoals bloeddruk, temperatuur en ademfrequentie. Uiteindelijk volgt op basis van de uitkomsten een advies om te bellen of beeldbellen. Daarbij worden de gegevens die de app verzameld heeft, meteen doorgestuurd. Bovendien slaat de app het triage-traject op. ‘Dat kan heel waardevol zijn voor de degene aan wie je de zorg overdraagt’, zegt Jorrit van Kaam.

Naast de triage bevat de app ook een simulatiespel dat de kennis, het teamwork en het zelfvertrouwen van medewerkers bevordert. Het is een triage-kaartspel met diverse rollen: deelnemers krijgen een scenario voorgelegd om samen op te lossen.

Mantelzorgers

Sjoukje Niehof: ‘Op dit moment zijn we bezig om de app aan te laten sluiten op de zorgsystemen van de individuele organisaties.’ Zij beaamt dat de app, zoals ook in de workshop werd opgemerkt, nog volop in ontwikkeling is. Maar dat het, zoals ook door deelnemers aan de workshop werd geconcludeerd, een waardevol, innovatief product kan worden. ‘Ons idee is dat straks niet alleen medewerkers in de zorg de app kunnen gebruiken, maar ook de mantelzorgers.’

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 81

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Vaccinatie

In Update coronavirus – 81 informeerden we u over de vaccinatie-aanpak. Inmiddels is er op meerdere punten aanvullende informatie.

Vaccinatiestrategie Rijksoverheid
Eerder is in de strategie vaccinatie tegen Covid-19 aangegeven de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan bewoners van verpleeghuizen en ‘vergelijkbare woonvormen’. Tegelijk kiest het kabinet ervoor om alle (zorg)medewerkers die daar werken te vaccineren. Vandaag informeerde minister de Jonge de Tweede Kamer met de Covid-19 stand van zaken brief over de uitvoering en uitwerking van de vaccinatiestrategie. Details rond de leveraantallen en -data, de aantallen per verpakking en de wijze waarop een vaccin geleverd, vervoerd en bewaard moet worden spelen een belangrijke rol. Naar alle waarschijnlijkheid zal het BioNTech/Pfizer vaccin als eerste beschikbaar komen en dat is vanwege genoemde criteria (-75 graden celcius en verpakt per 975 stuks) minder geschikt voor inzet bij cliënten op locatie. Daarom wordt nu gedacht over inzet op grotere centrale vaccinatiepunten waar (zo mogelijk aansluitend op testlocaties). De GGD gaat hierbij helpen maar zij zullen waarschijnlijk ook uw hulp als zorgaanbieder vragen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van medewerkers bij het daadwerkelijk zetten van vaccins.

Vaccin: eerlijke en juiste informatie
Op dit moment worden de eerste Covid-19 vaccins getoetst door de EMA, resultaten worden eind december verwacht. Daarna zal met deze informatie gekeken moeten worden naar een aantal aspecten zoals geschiktheid voor specifieke doelgroepen, bijwerkingen, contra- indicaties etc. Maar ook over de duur van de werking van het vaccin. ActiZ krijgt veel vragen over de betrouwbaarheid en veiligheid van het vaccin. Naar wij begrijpen volgt het EMA hierin haar reguliere veilige procedures en is snelheid op geen enkele manier aanleiding om daar concessies aan te doen. Op het moment dat een vaccin wordt toegelaten op de markt, gaan we er dan ook vanuit dat er sprake is van een betrouwbaar en veilig vaccin. Cliënten en medewerkers kunnen er als eerste binnen Nederland voor kiezen om zich te laten vaccineren. Om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn is het belangrijk dat zij over eerlijke en juiste informatie beschikken.  

Wat kunt u nu al doen?
Op dit moment zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Vooralsnog is bekend dat zorgmedewerkers op centrale locaties gevaccineerd zullen worden en cliënten op woonlocaties, zie ook aanpak eerste fase coronavaccinatie. Wellicht ten overvloede, uw overleg en de voorbereidingen met cliëntenraden, ondernemingsraad, VAR en PAR hoeven niet te wachten tot alle informatie over de praktische aanpak beschikbaar is. U kunt zich alvast beraden op vraagstukken zoals het informeren en enthousiasmeren rond vaccinatie, op logistieke vragen en op de logistiek in uw locaties. Denk daarbij vooral ook aan het samenspel met uw SO’s, huisartsen en de GGD, ook nu al.

Zodra er meer te melden is, komen we direct bij u terug. Hebt u in dit stadium al vragen, neem dan contact opnemen met Anne Lee Edens (a.edens@actiz.nl).

Webinar Covid-19: Vaccinatie

Vrijdag 11 december van 11.00 tot 12.00 uur, organiseert ActiZ een webinar omtrent het vaccineren van zowel cliënten als medewerkers tegen het coronavirus. Aan het webinar werken onder andere mee Ciska Scheidel (directeur Publieke Gezondheid VWS), Marieke Wever (SO bij Rivas) en Michiel Kooijman (juridisch beleidsadviseur ActiZ). Naast praktische vragen komen de vaccinatiestrategie, ICT en juridische aspecten aan de orde. Aanmelden kan nog via ActiZ.nl.

ActiZ-monitor Covid-19 week 48

In week 48 is voor de vierde week op rij een lichte daling te zien in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. In week 48 ging het om 927 nieuwe besmettingen. Ook het aantal locaties met een besmetting is licht afgenomen naar 630. Noord-Brabant (35%) en Zuid-Holland (34%) zijn nu de regio’s met de hoogste percentage besmette locaties. Snelste stijger is de provincie Flevoland: van 8% naar 28%. Het aantal bezette Covid-bedden (tijdelijk verblijf) is iets gedaald naar 876. Op basis van de informatie uit onze peilstations blijkt dat het ziekteverzuim 9,7% is in de wijkverpleging en 9,9% in de verpleeghuiszorg.

Technische briefing Tweede Kamer

In de Tweede Kamer gaf Conny Helder namens ActiZ een toelichting op de stand van zaken in de ouderenzorg. Ze legde in haar bijdrage de nadruk op de druk die nog altijd ongekend hoog is op de sector en haar medewerkers. Naast ActiZ gaf Ernst Kuipers toelichting op de acute zorg en het RIVM op de vaccinatiestrategie. De presentaties van de deelnemers zijn terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Media

In het programma Buitenhof ging ActiZ-voorzitter Henk Kamp afgelopen zondag in gesprek met presentator Twan Huys over de toekomst van de zorg voor ouderen en de vaccinaties. Dezelfde aandacht, die er is voor klimaat en energie, moet ook komen voor ouderen. Het gesprek is hier terug te kijken. Tevens was er afgelopen zondag aandacht voor het vaccinatieproces in de Nederlandse ouderenzorg van een van de grootste tv-zenders ter wereld. Al Jazeera interviewde ActiZ-bestuurslid Jeroen van den Oever over het belang vaccinatie voor de continuïteit van zorg: https://youtu.be/JfIy5Qisr-A

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Verpleeghuis bepaalt zelf of mondkapje bezoeker verplicht is

Vanaf 1 december is er een mondkapjesplicht voor openbare instellingen. Voor verpleeghuizen geldt deze verplichting niet; zij bepalen zelf of een bezoeker een mondkapje moet dragen. Deze afspraken nemen zij op in het eigen plan voor bezoek van het verpleeghuis.

Mondkapjes voor bezoekers

Kom je als bezoeker op minder dan 1,5 meter afstand van een bewoner? Dan wordt geadviseerd om een mondneusmasker te dragen. Het verpleeghuis bepaalt zelf of zij dit advies overnemen of dit aan bezoekers verplicht.

Mondkapjes voor zorgverleners

Zorgverleners in verpleeghuizen krijgen het advies om een chirurgisch mondneusmasker te gebruiken. Bij het preventief gebruik van deze mondneusmaskers dienen volgens het afwegingskader van het Outbreak Management Team de volgende drie factoren overwogen te worden: risico’s verbonden met de omgevingsprevalentie, risico’s verbonden met de cliëntengroepen in verschillende sectoren en de professionele ruimte. Lees meer over deze factoren. Zorgverleners werken daarnaast volgens medische richtlijnen en volgen de landelijke en regionale maatregelen.

Uitzonderingskaart aantonen

Bezoekers die wegens een aandoening of beperking geen mondkapje kunnen dragen, laten dit zien door een briefje te tonen van de behandelaar of zorgorganisatie, of het tonen van medicatie en hulpmiddelen of op een andere passende wijze. Het kan ook door het tonen van een kaartje waardoor duidelijk wordt dat de drager een uitzondering is. Voor dat laatste heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties als hulpmiddel een kaartje gemaakt. Daarop staat dat iemand onder de uitzondering van de mondkapjes-plicht valt.

Voor meldingen of klachten hierover kan je terecht bij het meldpunt van cliëntenorganisatie Ieder(in) Mondkapje: de meest gestelde vragen

Categorieën
Geen categorie

Update Coronavirus – 80

Met deze update informeren wij u over de actualiteit rond Covid-19.Covid-19 Vaccinatie

Minister De Jonge kondigde vandaag aan dat vanaf januari gestart kan worden met de vaccinatie tegen Covid-19. Voor onze sector is uiteraard prachtig dat er mogelijk al eind december goedkeuring is voor een eerste vaccin. Als veldpartijen hebben we intensief overleg met VWS over de vaccinatiestrategie en organisatie. Ofschoon wij de druk om snel te gaan vaccineren begrijpen, moeten we ook zorgvuldig te werk gaan en 4 januari daadwerkelijk starten met vaccineren, lijkt ons dan ook erg ambitieus. Zelfs als alles meezit en we eind december meer weten dan nu, is er tijd nodig om cliënten en medewerkers in de zorg goed te informeren over werking en mogelijke bijwerkingen van het uiteindelijk goedgekeurde vaccin. Wij verwachten dat VWS en RIVM alle relevante vragen binnenkort kunnen beantwoorden. Dat is nu nog niet zo, maar die antwoorden zijn wel nodig om ons als sector voor te kunnen bereiden op het vaccinatietraject. Dit is dan ook wat ActiZ aangeeft in gesprekken met het ministerie en RIVM; de randvoorwaarden voor het treffen van voorbereidingen moeten op orde zijn. Ook de pers is benieuwd wanneer we echt zo ver zijn, vandaar dat we dit persberichtverstuurden. Het gaat om een grootschalige campagne waarbij honderdduizenden vaccinaties verstrekt moeten worden. Dit moet zorgvuldig gebeuren, ook met het oog op de vaccinatiebereidheid. ActiZ trekt hierin gezamenlijk op met onder meer VGN en Verenso.

Aanpassing ‘Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’

Het RIVM heeft een aanpassing gedaan in de richtlijn voor ‘testbeleid en inzet zorgmedewerkers’  over de quarantaineperiode voor zorgmedewerkers. Er is een stroomschema gemaakt door het RIVM waarin de verschillende situaties uitgewerkt zijn. In het stroomschema kunt u teruglezen dat de quarantaineperiode voor zorgmedewerkers in principe in alle gevallen 10 dagen blijft. Er is de mogelijkheid opgenomen om na 5 dagen een PCR-test af te nemen.

ActiZ-monitor Covid-19

In week 47 is voor de derde week op rij een daling te zien in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. In week 47 ging het om 1069 nieuwe besmettingen. Een daling van 59 ten opzichte van week 46. Ook het aantal locaties met een besmetting is afgenomen. Dit zijn er nu 634. Zuid-Holland (38%) en Noord-Brabant (37%) zijn de regio’s met het hoogste percentage besmette locaties. In Groningen (9%) zijn relatief weinig locaties besmet. Het totaal aantal bezette Covid-bedden (tijdelijk verblijf) is deze week voor het eerst sinds het begin van de tweede golf gedaald naar 922. In week 47 is het verzuim gelijk gebleven met ongeveer 9,5%. Op basis van de informatie uit de peilstations en openbare databronnen maken wij wekelijks een dashboard om de ontwikkelingen in de sector te volgen. Hebt u vragen of wilt u ook ‘peilstation’ worden (korte wekelijkse uitvraag) neem dan contact op met Marlou Boers (m.boers@actiz.nl).

Verzuimcijfers

Uit de Vernet-cijfers blijkt dat het verzuim in de zorgsector opnieuw zijn toegenomen. In de VVT is het verzuim in oktober 8,40% (in oktober 2019: 7,05%). Voor de hele zorg komt Vernet uit op 7,22% in oktober. Dus dagelijks zijn ongeveer 67 duizend zorgmedewerkers niet inzetbaar in de praktijk, exclusief een groot deel van de medewerkers in thuisquarantaine of in afwachting van testresultaten. De Vernet-cijfers bevestigen het beeld dat ActiZ eerder heeft gecommuniceerd en ze laten zien dat de druk op de zorg en haar medewerkers in deze tweede golf nog steeds ongekend hoog is.

Aankondiging webinars

Op dinsdag 8 december organiseert ActiZ een webinar voor communicatieprofessionals over communicatie tijdens crisis. De do’s en dont’s en de (lokale en regionale) ervaring van onze leden komen aan bod. Meer informatie en aanmelding kan via deze link.Vrijdag 11 december van 11.00 – 12.00 uur, organiseert ActiZ een webinar omtrent het vaccineren van zowel cliënten als medewerkers tegen het Covid-19 virus. We streven naar een samenspel tussen specialisten uit de sector en experts vanuit VWS en/ of RIVM. Naast alle praktische vragen komen ook de vaccinatiestrategie, ICT en juridische aspecten aan de orde. U kunt zich via de website van ActiZ aanmelden.

Corona communicatie

Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona blijft u doorlopend op de hoogte van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met ActiZ persvoorlichting: 085-0772099. Dossier coronavirus

Categorieën
Geen categorie

Vacature bestuurslid met achtergrond als Verzorgende IG

Het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan de Ledenraad. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van het meerjarig strategisch beleidsplan inclusief een daarvan afgeleid jaarplan. Het bestuur is de werkgever van de directeur die het bureau aanstuurt.

Voor het nieuwe verenigingsbestuur zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Bekijk de hele vacature hier.

Categorieën
Geen categorie

Nieuwe groep voormalig verpleegkundigen tijdelijk inzetbaar in de zorg

“Alle hulp is hard nodig”, zegt V&VN bestuurder Conny van Velden.” Tijdens de eerste golf hebben voormalig zorgverleners aangegeven te willen helpen en tijdelijk terug te keren naar de zorg. Nu de Nederlandse zorg door corona zo onder druk staat, heeft VWS de voorwaarden voor een tijdelijke terugkeer in de zorg aangepast. Het is nu voor een nieuwe groep voormalig verpleegkundigen mogelijk om tijdelijk terug te keren. Dat maakte VWS op 28 oktober bekend in een kamerbrief.

Voorwaarden waaronder voormalig verpleegkundigen tijdelijk terug kunnen keren naar de zorg

 • De BIG-registratie van de verpleegkundige niet-praktiserend is verlopen na 1 januari 2016 (dit was voorheen 1 januari 2018)
 • Zijn/haar vaardigheid is voldoende aanwezig

In de kamerbrief wordt nadrukkelijk aangegeven dat de inzet van voormalig verpleegkundigen alleen indien noodzakelijk geldt. Het gaat echt om een noodsituatie. Lees hier meer over de voorwaarden.

Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Geen categorie

Negen van de tien zorgmedewerkers tobben en piekeren over corona

88 procent van de medewerkers in de zorg ‘tobt en piekert’ over de coronapandemie. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ in samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) onder ruim 12 duizend zorgmedewerkers. De voortdurende mentale belasting vergroot de kans op ernstige psychische klachten, overbelasting en uitval, waarschuwt IZZ-directeur Roland Kip.

Uit de jaarlijkse IZZ-monitor Gezond Werken komt daarnaast naar voren dat 40 procent van de zorgmedewerkers onbeschermd heeft gewerkt, met name in de verzorging en verpleging en de ggz. 37 procent van de zorgmedewerkers is in aanraking gekomen met corona. Dit komt overeen met recente besmettingscijfers, waaruit blijkt dat tot en met de eerste week van september in totaal bijna 20.000 zorgmedewerkers besmet zijn geweest met covid-19, oftewel: de helft van het aantal besmettingen betreft zorgmedewerkers. 

Recupereren

Ook opvallend is het feit dat bijna een kwart van de zorgmedewerkers (24 procent) overuren heeft gedraaid. Die hebben ze weliswaar meestal uitbetaald gekregen, maar gezien de enorme belasting had IZZ liever gezien dat er ruimte was geweest om deze overuren in tijd te compenseren, zodat ze hadden kunnen recupereren.

Gigantisch

Gevraagd naar de opvallendste uitkomsten van de monitor, wijst Kip op de door zorgmedewerkers gevoelde mentale belasting. “88 procent is aan het piekeren en tobben geweest, ik vind dat een gigantisch getal”, reageert Kip. “Je hebt het toch over vormen van angst, stress en slaapverlies; zo wil je niet in je werk zitten. Mensen staan door corona lang en intensief bloot aan ernstig schokkende gebeurtenissen en hoge werkdruk. Daar komt vaak ook fysieke uitputting bij, die wel eens over het hoofd wordt gezien. Dan heb je een vergroot risico op post traumatische stressklachten.”

Anderen besmetten

Ondanks de coronastress zijn de betrokkenheid en bevlogenheid blijkens de IZZ-monitor onverminderd hoog. “Dat zijn goede eigenschappen, maar ze hebben ook een keerzijde, namelijk  dat je jezelf vergeet”, zegt Kip. “Zorgmedewerkers hebben de neiging zichzelf op de laatste plaats te zetten. Als medewerkers piekeren over corona is het vaak niet uit angst om zelf besmet te worden, maar omdat ze bang zijn anderen te besmetten.”

Burn-out

Met kenmerken als uitzichtloosheid en gebrek aan invloed op de eigen werksituatie vertoont de mentale belasting als gevolg van corona volgens Kip overeenkomsten met de situatie bij burn-out. “De regelruimte op de werkvloer is misschien wel gegroeid, maar de eigen invloed is nog niet heel groot”, zegt Kip.

Waardering

Uit de monitor komt naar voren dat zorgwerknemers voor steun en waardering vooral naar collega’s kijken. Door de overheid en raden van bestuur voelen ze zich minder gesteund. “De overheid staat achter in het rijtje”, aldus Kip. “We hebben dit onderzoek in mei en juni afgenomen. Toen zweefde het idee van een bonus nog ergens rond, dus misschien heeft het toekennen van duizend en nu nog eens vijfhonderd euro een  positieve invloed gehad. Maar de overheid en bestuurders zouden meer waardering moeten uitspreken. Dat hoeft niet altijd in geld; werk aan oplossingen. Roostering bijvoorbeeld komt elke keer weer terug, neem dat serieus. Zorg voor voldoende beschermingsmiddelen en voldoende personeel. Mensen moeten de gelegenheid hebben om op adem te komen.”

Werkvloer

In een separaat onderzoek heeft IZZ onderzoek gedaan naar gezond leiderschap. “Je ziet daar echt verschillen. Veel bestuurders weten eigenlijk niet wat voor impact ze hebben en wat ze kunnen bijdragen aan gezond werken; ze onderschatten hun eigen invloed op de gezondheid van medewerkers.” Terwijl het geen hogere wiskunde is. “Het klinkt als een open deur, maar neem de vraagstukken van je medewerkers serieus. En ook al zit je bij organisatie van drie of vierduizend werknemers, ga naar die werkvloer en blijf niet onder een glazen stolp zitten. Je kunt als bestuurder niet zeggen: ik breng het naar HR en dan ben ik er vanaf, je blijft verantwoordelijk.”

Vitale sector

De overheid zou zich wat Kip betreft meer rekenschap moeten geven van het belang van de zorg als vitale sector. “Moet je eens zien wat voor effect het zal hebben op het maatschappelijk welzijn en de economie als de zorg omvalt. Als je weerbare medewerkers wilt en een weerbare sector, dan is het cruciaal om te investeren in de mentale gezondheid  van mensen.”

Categorieën
Geen categorie

Resultaten Coronamonitor

Wat is de invloed van de coronacrisis op de gezondheid en het welzijn van zorgmedewerkers? En waar hebben zorgmedewerkers behoefte aan tijdens dit soort crises? Wij onderzochten het met de Monitor Gezond werken in de zorg 2020.

Uit de respons blijkt dat er – gemiddeld genomen – minder werkdruk gevoeld werd. Hoe kan dit? Terwijl er eindeloos een beroep op zorgmedewerkers werd gedaan tijdens de coronapiek dit voorjaar? Wat hielp is dat veel regels tijdelijk zijn losgelaten. Daardoor daalde de werkdruk. Zorgmedewerkers in direct contact met corona patiënten ervoeren wel meer werkdruk. 

Ook verbeterde in veel organisaties het werkklimaat. Leidinggevenden en werkgevers zijn namelijk veel meer gaan communiceren met zorgmedewerkers. Ook gaven ze meer prioriteit aan gezond en veilig werken. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat 88% van de zorgmedewerkers vaak en lang piekert over de mogelijke gevolgen van corona. Emotionele uitputting ligt dan op de loer. Gelukkig kunnen we uit het onderzoek ook veel goede tips halen om dit als zorgmedewerker en zorgorganisatie te voorkomen. 

Bekijk de infographic voor een overzicht van de belangrijkste resultaten én tips voor werkgevers en -nemers. Of lees onze Whitepaper, het uitgebreide onderzoeksrapport.

Wat doet IZZ met de resultaten?

Uit het onderzoek hebben we belangrijke inzichten gehaald voor zowel zorgmedewerkers als zorgorganisaties om uitputting en stress te voorkomen of beperken. Ook zijn onze resultaten gebruikt binnen een onderzoekscoalitie naar gezond werken in de zorg. Hierbij zijn er 7 versnellers van gezonder werken in de zorg gevonden. We brengen dit breed onder de aandacht binnen de zorgsector. Op deze manier helpen we medewerkers en organisaties om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden.

Over de Monitor Gezond Werken in de zorg

De Monitor Gezond werken in de zorg is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek over thema’s die te maken hebben met gezond werken, gezondheid en welzijn onder zorgmedewerkers. De Monitor wordt vijf jaar lang elk voorjaar uitgevoerd onder leden van Stichting IZZ die momenteel werkzaam zijn in de zorg. In 2020, het derde jaar, zijn hier specifieke vragen rondom de COVID-19 uitbraak aan toegevoegd. Vanwege de uitbraak in maart 2020 is de Monitor dit jaar iets later uitgezet (periode mei-juni) dan in de voorgaande twee jaren (maart). In totaal hebben 12.630 zorgmedewerkers werkzaam in verschillende branches en beroepsgroepen deelgenomen aan de Monitor.

Categorieën
Geen categorie

Ondersteuning tweede coronagolf

Helaas hebben we te maken met een tweede coronagolf. Daardoor moeten we er met elkaar weer extra de schouders onder zetten om de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. ZorgZijn Werkt probeert daarbij de zorgorganisaties in de regio zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit doen we door vraag en aanbod in de regio aan elkaar te koppelen. 


Klik hier voor meer informatie.

Categorieën
Geen categorie

Corona update – 68

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Debat Tweede Kamer 

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer opnieuw met het kabinet over de aanpak van het coronavirus. ActiZ had de Kamerleden voorafgaand aan het debat een paper met aandachtspunten gestuurd en contact gehad. In het debat was veel aandacht voor het preventief dragen van mondmaskers in de maatschappij. In het debat werd duidelijk dat het kabinet de wens van de Tweede Kamer overneemt als het gaat om het gebruik van mondmaskers in publieke binnenruimtes in het hele land. Vooralsnog betreft het een dringend advies. Ook geldt het advies voor de contactberoepen. De verwachting is dat er vrijdag meer duidelijkheid zal zijn omtrent deze maatregel waarbij het niet uitgesloten is dat ook iets gezegd wordt over gebruik van (niet medische) mondmaskers in de algemeen toegankelijke ruimten in de verpleeghuizen.

Verder was er in het debat veel aandacht voor het behandeladvies van Verenso, het gebruik van mondkapjes in het verpleeghuis en de ventilatiesystemen in de verpleeghuizen. ActiZ is blij dat de Kamer heeft gevraagd naar de ijzeren voorraad aan beschermingsmiddelen en minister Van Ark gaf aan dat ze hier komende week de Kamer over informeert.    

Preventief gebruik/inzet mondmaskers

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft geadviseerd om bij het oplopend aantal besmettingen preventieve maatregelen te nemen om de introductie van Covid-19 te voorkomen. Dit betreft preventief gebruik van mondneusmaskers door medewerkers en bezoekers, quarantaine voor nieuwe patiënten/bewoners en het eventueel aanscherpen van de bezoekregeling. Verenso heeft dit OMT-advies verwerkt in de behandelrichtlijn voor verpleeghuizen (Verenso). Het advies heeft alleen betrekking op verpleeghuizen omdat daar een opeenstapeling van risicofactoren is: bewoners hebben veelal een hoge leeftijd, onderliggend lichamelijk lijden, zijn moeilijk of niet instrueerbaar (psychogeriatrie), wonen geclusterd en hebben veel onderling contact.

Het behandeladvies van Verenso geeft de ruimte om eerder over te gaan tot het preventief dragen van mondneusmaskers. In het licht van de huidige toename van het aantal besmettingen en het voortschrijdende inzicht over asymptomatische besmettingen bij medewerkers is het zaak dat zeker ook in de regio’s waar de situatie ‘zorgelijk’ is, wordt overwogen om het preventief dragen van mondneusmaskers in te zetten. VenVN heeft inmiddels laten weten voorstander te zijn van preventief gebruik van mondmaskers, tenzij er een duidelijke reden is om dat niet te doen. ActiZ vindt dat iedereen veilig moet kunnen werken en moet kunnen beschikken over voldoende PBM om daar op basis van de professionele afweging gebruik van te maken. Niet alleen in het verpleeghuis maar ook in de thuiszorg. Binnenkort volgt een OMT-advies over preventief mondneusmasker gebruik in andere sectoren van de langdurige zorg, zoals thuiszorg.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en LCH 

Vanwege steeds meer (preventieve) inzet van PBM, blijft de bevoorrading belangrijk. Graag wijzen we u daarom nogmaals op de mogelijkheid om, aanvullend uw eigen inkoopkanalen, terecht kunt bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het LCH spant zich continue in om veelgebruikte PBM voldoende beschikbaar te hebben en te houden.

ActiZ checklist Covid-19 en ventilatie 

De rol van ventilatiesystemen bij het voorkomen van coronabesmettingen roept vragen op. ActiZ is hier o.a. op bevraagd door het ministerie van VWS of er voldoende aandacht voor is bij de aangesloten zorgorganisaties. Uit peilingen van ActiZ onder leden en uit ervaringen van de IGJ blijkt dat zorgorganisaties volop aandacht hebben voor het thema. Er zijn risicoanalyses gemaakt op locatieniveau en waar sprake was van recirculatie zijn of worden ventilatiesystemen aangepast. ActiZ vindt het van belang dat hier aandacht voor is en blijft en heeft hiervoor een checklist voor zorgorganisaties opgesteld.

Daarnaast is er op dinsdag 13 oktober van 11.00-12.00 uur een (gratis) webinar over infectierisico in verpleeghuizen door de luchttransmissieroute. In dit webinar van ISIAQ.nl, TVVL en VCCN wordt de problematiek van infecties en het risico op infecties in verpleeghuizen toegelicht. Ook wordt aangegeven wat gedaan kan worden vanuit de bouw- en installatietechniek en geeft  het Corona Expertpanel Zorg adviezen om het risico op infectie via de luchttransmissie in verpleeghuizen te verkleinen.

Train uw vrijwilligers (bijna) gratis

Gastvrouwen, maatjes, begeleiders en alle andere 160.000 vrijwilligers in de VVT-sector zijn nu meer dan ooit nodig. Tijdens de coronacrisis sprongen duizenden nieuwe vrijwilligers bij om zorgorganisaties te ondersteunen en bestaande vrijwilligers bleken bereid om zich nog vaker en onder moeilijke omstandigheden in te zetten. Om vrijwilligers nog beter toe te rusten voor deze belangrijke taak, biedt de Nationale Zorgklas met subsidie van SectorplanPlus een online  training aan die hen extra kan helpen.

Digitaal spreekuur zorgbonus

In het webinar ‘Digitaal spreekuur zorgbonus’ gingen we in op vragen die leven bij leden en adviseerden we de bonus ruimhartig toe te kennen en de regeling zo eenduidig mogelijk toe te passen. U kunt het webinar ook terugkijken.

Praat vandaag over morgen

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de zorg voor kwetsbare ouderen is. De bescherming en verzorging van kwetsbare ouderen is niet alleen een zaak van zorgorganisaties, maar van de hele samenleving. Daar kan niemand meer omheen. Uit onderzoek van ActiZ blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) de coronacrisis aanmerkt als dé kans om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken. De publieksaanpak Praat vandaag over morgen gaat daarom vandaag, op Nationale Ouderendag, officieel van start. Zie het persbericht 

ActiZ in de media

In de media was afgelopen week veel aandacht voor de zorgen rondom continuïteit van zorg. Met dank ook aan de uitkomst van de poll over de doorloop van testen en zorgmedewerkers die lang op de uitslag moeten wachten. Zo was er aandacht voor de behoefte aan sneltesten (Skipr: ActiZ: waar blijven de sneltesten) en besteedde het programma EenVandaag aandacht aan de problemen die lange wachttijden opleveren. In het Oog op Morgen ging Conny Helder onder meer in op de actualiteit in verpleeghuizen.

Corona communicatie

Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Verlenging parkeerregeling voor zorgverleners

Om de huidig toename van het coronavirus in te dammen, zijn er sinds 29 september veel nieuwe maatregelen van kracht. Een deel van de maatregelen is erop gericht om het aantal reisbewegingen te verminderen en daardoor de verspreiding van het virus terug te dringen. Om hier als gemeente een bijdrage aan te leveren, is besloten om de huidige tijdelijke parkeerregeling voor zorgverleners te verlengen tot en met 31 oktober. Deze regeling zou eindigen op 30 september.

De kentekens van de zorgmedewerkers die voor deze regeling zijn aangemeld, hoeven hierdoor geen parkeergeld te betalen voor parkeren op straat. Voor veel mensen die normaal met het OV reizen, is dit een belemmering om met de auto van en naar het werk te reizen. 

Automatische verlenging 

De regeling eindigt per 31 oktober, tenzij de huidige coronamaatregelen nog van kracht zijn. De kentekens van de zorgmedewerkers die al aangemeld zijn voor deze regeling, worden automatisch verlengd tot en met 31 oktober. U hoeft hiervoor dus niets te doen. 

Doordat mensen weer zo veel mogelijk thuis blijven en thuis werken is het op sommige plekken in de stad lastig om een parkeerplek te vinden. Ook rond een aantal zorglocaties is parkeren op dit moment een knelpunt. Wij vragen u daarom te toetsen of de lijst met aangemelde medewerkers nog actueel is en eventuele wijzigingen door te geven. Zo laten we deze regeling ten goede komen aan de zorgmedewerkers die dit het hardste nodig hebben. Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven via senior.parkeren@denhaag.nl.

Meer informatie over deze regeling vindt u op denhaag.nlhttps://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeentelijke-organisatie/coronavirus-vraag-en-antwoord.htm#Wordt_het_parkeerbeleid_versoe-anchor

Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen per e-mail via senior.parkeren@denhaag.nl

Categorieën
Geen categorie

Corona update – 67

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Persconferentie 

Het kabinet heeft gisteren -28 september- tijdens de persconferentie nieuwe landelijke en regionale maatregelen aangekondigd. Een overzicht van de maatregelen kunt u terugvinden in de Kamerbrief. De maatregelen gaan allemaal in vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur. De maatregelen die nu getroffen worden zijn nadrukkelijk gericht op het verminderen van het aantal contactmomenten. Er zijn ook een aantal maatregelen specifiek voor onze sector:

Verpleeghuizen

In de regio’s waar de besmettingssituatie nu ‘ernstig’ is, neemt de directeur Publieke Gezondheid  contact op met de instellingen voor verpleeghuiszorg over extra maatregelen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), testen, dagbesteding, contact en bezoek. Wat PBM betreft, heeft Verenso in de laatste versie van haar behandeladvies het volgende opgenomen: “ga in ieder geval [dan] over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter. Het besluit hiertoe vindt plaats door het bestuur, op advies van het uitbraak/crisisteam. Een uitzondering kan worden gemaakt worden bij bewoners met een laag risicoprofiel op ernstige complicaties of overlijden.”

Verpleeghuizen maken bij het treffen van maatregelen ook gebruik van de handreiking die veldpartijen hebben opgesteld voor sociaal contact en bezoek. In de handreiking is opgenomen dat iedere zorglocatie een plan heeft voor verschillende situaties omtrent bezoek en sociaal contact, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden het uitgangspunt is.

Thuisbezoek

Het advies voor het maximum aantal personen thuis te ontvangen wordt verlaagd van 6 tot 3 personen, naast het eigen huishouden (met uitzondering van kinderen tot 13 jaar). Dit geldt ook voor het bezoek aan mensen die in een zorginstelling verblijven.

Zorg thuis

Naar aanleiding van de vorige persconferentie is een motie aangenomen. De motie richt zich op de vraag of de maatregelen die gelden voor de verpleeghuiszorg ook gelden voor andere sectoren waar zorg verleend wordt aan kwetsbare groepen mensen, zoals in de zorg thuis. Het gaat dan met name over het preventief inzetten van PBM en eventueel het testen van cliënten en medewerkers. Op dit moment wordt hier nog onderzoek naar gedaan, de verwachting is dat hier volgende week een uitspraak over wordt gedaan door het OMT. Wanneer er sprake is van toenemende besmettingen in uw regio, kunt u ervoor kiezen andere zorg af te schalen, wanneer de zorgcontinuïteit in het geding komt.

Thuis werken

Daarnaast wordt van iedereen weer verwacht dat men thuis gaat werken. Het is: werk thuis, tenzij dat niet anders kan. ActiZ heeft een infoblad gemaakt waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden en spelregels voor de werkgever om thuiswerken te faciliteren en de rol van het medezeggenschapsorgaan daarbij.

Kamerdebat

In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer over de maatregelen heeft ActiZ Kamerleden een paper met standpunten toegestuurd.

Webinar Covid-19 en verpleeghuiszorg

Graag herinneren we u aan het webinar over Covid-19 en de verpleeghuiszorg op woensdag 30 september van 13.00 – 14.00 uur. U kunt zich op de website van ActiZ aanmelden voor het webinar.

CIZ: Regionale maatregelen huisbezoeken

Nu de coronabesmettingen weer toenemen en er lokale maatregelen zijn afgekondigd, ziet het CIZ zich genoodzaakt het beleid rondom huisbezoeken aan te scherpen. Zij volgen hierin het coronadashboard van de Rijksoverheid met de indeling van de veiligheidsregio’s. Per veiligheidsregio hanteert het CIZ een beleid, aangepast op het niveau van het coronadashboard. Meer informatie vindt u op de site van het CIZ.

Onderzoek BCG-vaccin

In een internationale studie wordt onderzocht of BCG-vaccin de gevolgen van een Covid-19 infectie kan verminderen. De studie zoekt nog zorgprofessionals die mee willen doen. Mocht u dit willen aanbieden aan uw personeel kunt u hen verwijzen naar de website van het UMCdaar is ook een filmpje te vinden met meer informatie over het onderzoek.

Protocol coronavirus in de thuiszorg

Het kennisplein Zorg voor Beter heeft samen met Charlotte Michels (hygiëne-expert) een protocol gemaakt voor de zorg thuis. Het protocol beschrijft -rekening houdend met de actuele RIVM-richtlijnen- welke maatregelen genomen moeten worden in een woning of appartement van een coronavirus-positieve cliënt.

Bonus zorgmedewerkers ruimhartig toekennen 

Tussen 1 en 29 oktober kan de aanvraag voor de bonus zorgmedewerkers worden ingediend bij DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Voor zorgorganisaties is een handreiking en een Q&A beschikbaar. Vragen over de regeling kunt u richten aan bonusregeling@minvws.nl

De zorgbranches zijn van mening dat de bonus ruimhartig kan worden toegekend aan iedereen die tussen 1 maart en 1 september heeft gewerkt en een bijdrage heeft geleverd aan de bestrijding van de crisis tijdens de uitbraak van het coronavirus. De contractomvang is niet van invloed op de bonus. Wel moet de inkomensgrens van maximaal 2x modaal gerespecteerd worden.

VWS heeft meerdere malen bevestigd dat achteraf slechts gecontroleerd wordt op 3 aspecten:

1 Is de bonus daadwerkelijk doorgegeven aan de medewerkers

2 Is de inkomensgrens van 2x modaal gerespecteerd

3 Was er nog ruimte in de werkkostenregeling binnen de betreffende organisatie

Veel vragen gaan over uitzendkrachten, ZZP-ers en werknemers met meerdere werkgevers. Het voorkomen van dubbele bonussen middels de door ons voorgestelde controle op BSN-nummers (door VWS) kan volgens VWS niet vanwege de AVG. Die AVG noopt überhaupt tot terughoudendheid met het verstrekken of opvragen van gegevens. 

Testen

Vanuit de diverse GGD’s wordt aangegeven dat het wenselijk is dat organisaties de testcapaciteit zoveel mogelijk zelf organiseren. Bij testen via de GGD verloopt de financiering buiten zorgorganisaties om. Wanneer organisaties zelf testcapaciteit organiseren verloopt de financiering via de betreffende meerkostenregeling tenzij hierover met de GGD afspraken zijn gemaakt. Gemeenten hebben oa hiervoor extra budget gekregen maar ook verzekeraars en zorgkantoren zijn aanspreekbaar op deze extra kosten. De veelbesproken sneltesten worden nu in de praktijk gevalideerd en zijn naar verwachting pas in november beschikbaar.

Corona communicatie

Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Lees het nieuwsbericht van 28 september in eenvoudige taal.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren, netals in de horeca nu al gebeurt.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40):

 • personen bij een uitvaart
 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • het belijden van godsdienst of levensovertuiging;
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst);
 • luchthavens;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal, van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
 • Het maximum aantal personen mag ook worden losgelaten als er sprake is van doorstroom van bezoekers, zoals in winkels, markten, bibliotheken, musea, dierentuinen, pretparken en  kermissen. Hierbij gelden 2 voorwaarden:
  • Alle winkels moeten deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en supermarkten en grote levensmiddelenwinkels moeten speciale winkeltijden invoeren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dit wordt door de detailhandel zelf verder uitgewerkt. De regels gaan in per 5 oktober.
  • Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties hoeveel bezoekers tegelijkertijd toegelaten mogen worden. Hierbij wordt rekening gehouden  met het oppervlakte van de locatie én het kunnen garanderen van  1,5 meter afstand. Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd.

Ontheffing van maximum 30 per zaal in gebouwen van groot belang:

 • Veiligheidsregio’s kunnen ontheffing verlenen voor het maximum van 30 personen per zaal in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • personen die 1 huishouden vormen;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • het belijden van een godsdienst of levensovertuiging;
 • uitvaarten;
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging;
 • vergaderingen of betogingen volgens de Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomsten van internationale organisaties of verdragspartijen;
 • verkiezingen; 
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):

 • horeca op luchthavens na de security check.

Uitzondering op registratieplicht bij contactberoepen

 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Dit zijn bijvoorbeeld zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.
Categorieën
Geen categorie

Handreiking: Subsidieregeling bonus zorgprofessionals

Deze handreiking is een begeleidend document bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (hierna: de subsidieregeling). Dit document is opgesteld om de zorgaanbieder te ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie voor het uitkeren van de bonus op grond van de subsidieregeling.

bekijk hier de hele handreiking.

Categorieën
Geen categorie

Analyse: terugblik op coronamaatregelen crisisteams

Welke genomen maatregelen zijn volgens multidisciplinaire experts het belangrijkst bij een corona-uitbraak in het verpleeghuis? Wekelijks analyseren onderzoekers van de academische ouderenwerkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG in opdracht van het ministerie van VWS de notulen van crisisteams van verpleeghuizen. Hieruit blijkt de verscheidenheid aan maatregelen die genomen wordt groot is. Bovendien blijkt dat crisisteams met vragen blijven zitten. Er is behoefte aan meer concrete adviezen. Daarom zijn de maatregelen door multidisciplinaire expertpanels geprioriteerd. Zo ontstaat een selectie maatregelen die bij een (nieuwe) corona-uitbraak binnen het verpleeghuis direct aan te bevelen zijn.

Lees het hele bericht hier.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 66

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Webinar Covid-19 en verpleeghuiszorg
Wij nodigen u graag uit voor het webinar over Covid-19 en de verpleeghuiszorg. Op woensdag 30 september van 13.00 – 14.00 uur organiseert ActiZ in samenwerking met Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek in de zorg, Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg en Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS, Tamara Pieterse bestuurder bij Zorgbalans, een webinar over Covid-19 en de verpleeghuiszorg. In dit webinar gaan we samen met o.a. Bianca Buurman en Cees Hertogh in op hun adviezen rond preventief testen, inzet van PBM en de professionele en bestuurlijke afwegingen dienaangaande op grond van de lokale omstandigheden. Daarnaast is er de gelegenheid om vragen te stellen over de onlangs gepubliceerde handreiking over bezoek en sociaal contact in het verpleeghuis ten tijde van corona. U kunt zich op de website van ActiZ aanmelden voor het webinar.

Infoblad over thuiswerken
Geheel of gedeeltelijk thuiswerken komt in deze tijd van corona veelvuldig voor en zal ook voor veel werknemers standaard worden. ActiZ heeft een infoblad gemaakt waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden en spelregels voor de werkgever om thuiswerken te faciliteren en de rol van het medezeggenschapsorgaan daarbij.

Corona en mentale ondersteuning medewerkers
Medewerkers die behoefte hebben aan mentale ondersteuning kunnen, behalve bij hun eigen organisatie, ook externe professionele hulp zoeken. We hebben enkele landelijke platforms en initiatieven voor de zorg nog eens op een rij gezet.

ActiZ stuurt Tweede Kamer input debat
Op dinsdag 22 september debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. Voorafgaand hieraan stuurde ActiZ de Tweede Kamerleden een paper. Hierin vroegen we om transparantie rond de richtlijnen voor het gebruik van beschermingsmiddelen. En om steun om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook bij oplopende besmettingen in het land door te kunnen laten gaan. De Kamer bevroeg premier Rutte en minister De Jonge (VWS) kritisch over de onduidelijkheid rond richtlijnen, de testcapaciteit en de zorgbonus.

Testen
Zoals u weet is de testcapaciteit momenteel veel te krap. Mede op aandringen van ActiZ wordt er hard gewerkt aan uitbreiding: bij de GGD, de laboratoria en veel leden testen in samenspraak met GGD en regio zelf. Daarnaast worden nieuwe manieren van sneltesten momenteel gevalideerd en waarschijnlijk komen die snel beschikbaar. Dat is hard nodig om te voorkomen dat medewerkers onnodig lang thuis moeten blijven waardoor de continuïteit van zorg ernstig bedreigd wordt. De capaciteit wordt nu gefaseerd uitgebreid maar het zal nog zeker tot eind oktober duren voordat die op sterkte is.

Voorrangsregeling testen
Gelukkig hebben we inmiddels de voorrangsregeling voor zorgmedewerkers, maar ook daar knelt de capaciteit. Het is daarom van belang dat alléén medewerkers met klachten én werkzaam in de directe zorg daar gebruik van maken. GGD’en geven verschillend invulling aan de regeling. Wij vragen bij hen aandacht voor de schijnbaar onredelijke drempels die in sommige regio’s worden opgeworpen om in aanmerking te komen voor voorrang.

Kosten testen
Als er getest wordt via de GGD lopen de kosten volledig via hen. Als zorgaanbieders zelf testen, kunnen de kosten daarvan onder een van de meerkostenregelingen worden gebracht tenzij specifieke afspraken met de GGD zijn gemaakt dat de kosten via hen lopen.

Extra handen voor de zorg
Nu de besmettingen in sommige delen van het land weer oplopen, neemt ook de vraag naar medewerkers toe. Extra handen voor de zorg is een samenwerkingsverband waar tijdelijke vraag in verband met Covid-19 en aanbod van medewerkers digitaal bij elkaar wordt gebracht.  

Zorgbonus
ActiZ pleit nadrukkelijk voor ruimhartige toekenning van de veelbesproken zorgbonus. Vrijwel alle medewerkers in onze sector hebben de afgelopen tijd immers te maken met de effecten van het coronavirus. De regeling zoals het ministerie die heeft gepubliceerd biedt die ruimte ook. We merken dat de regeling desalniettemin veel vragen oproept. Vragen over de regeling zelf horen thuis bij het landelijk loket van VWS bonusregeling@minvws.nl. Echter zijn er ook vragen waar we als sector zelf een antwoord op moeten geven en daarom organiseren we aanstaande dinsdag een digitaal spreekuur zorgbonus voor bestuurders. In het spreekuur komen in elk geval de ruimhartige toekenning en de specifieke positie van artsen en medewerkers in de hulp bij het huishouden aan de orde.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 65

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Handreiking bezoek en sociaal contact verpleeghuiszorg
ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben de eerdere handreiking rond de bezoekregeling in de verpleeghuizen vernieuwd. Deze nieuwe handreikingricht zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. De verwachting is dat in de persconferentie van het kabinet van vanavond ook aandacht wordt besteed aan de verpleeghuiszorg in lijn met de afspraken die opgenomen zijn in de handreiking.

Webinar verpleeghuiszorg en Covid-19
In de update van vorige week hebben we een webinar aangekondigd omtrent de actuele richtlijnen voor de verpleeghuiszorg, mede naar aanleiding van het OMT-advies en het onderzoek van Buurman en Hertogh. In dit webinar gaan we samen met o.a. Bianca Buurman en Cees Hertogh in op hun adviezen rond preventief testen, inzet van PBM en de professionele en bestuurlijke afwegingen dienaangaande op grond van de lokale omstandigheden. Het webinar zal naar alle waarschijnlijkheid volgende week woensdag begin van de middag plaatsvinden. U ontvangt zo spoedig mogelijk de uitnodiging met de details.

Voorrang testen zorgmedewerkers
De vorige week vrijdag aangekondigde voorrangsregeling voor testen van zorgmedewerkers gaat vanaf maandag 21 september in. Zorgmedewerkers kunnen 7 dagen per week tussen 7.30 – 20.00 uur terecht bij het coronatest-prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Het telefoonnummer voor het maken van de testafspraak wordt op 21 september om 7.30 uur bekend gemaakt. Het streven is om medewerkers zoveel als mogelijk in de ochtend te testen zodat zij nog dezelfde avond de testuitslag kennen. Controle vindt zowel telefonisch als in de teststraat plaats aan de hand van BSN-nummer, gegevens van de werkgever en enig bewijsstuk van werken in de zorg (bijvoorbeeld loonstrook).

Thuisblijven met klachten
Er is veel onduidelijkheid over de richtlijn rond al dan niet thuisblijven in afwachting van testresultaten. RIVM geeft desgevraagd aan dat de bestaande richtlijn hier heel duidelijk over is: bij testen uit voorzorg vanwege besmettingen op locatie of in de omgeving (zonder klachten dus) mag de medewerker gewoon werken, waar nodig met PBM.

Persoonlijke beschermingsmiddelen en LCH 
Graag wijzen we u nogmaals op de mogelijkheid om aanvullend uw eigen inkoopkanalen terecht kunt bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het LCH spant zich continu in om alle veelgebruikte PBM voldoende beschikbaar te hebben.

Bonus zorgmedewerkers
De bonusregeling voor zorgmedewerkers van VWS is gisteren gepubliceerd. Eerder vandaag hebben wij u daarover middels een directiemail geïnformeerd. In de directiemail wordt tevens verwezen naar een handreiking en een Q&A. Met al uw vragen over de subsidieregeling van het ministerie kunt u terecht bij: bonusregeling@minvws.nl.

Update bekostiging Covid-units
Er zijn nog geen nieuwe afspraken over de toekomstige bekostiging van beschikbaarheid en gebruik van Covid-units na 1 november aanstaande. Tot 1 november worden de kosten van beschikbaarheid en verblijf sowieso achteraf vergoed. Mede door de toename van het aantal besmettingen en opnames krijgen we veel vragen over de regeling na 1 november. ActiZ wil echter niet akkoord gaan met de regelingen die ZN tot nu toe aanbiedt omdat die niet kostendekkend zijn en onvoldoende zekerheid bieden, met name voor het beschikbaar houden van bedden in de verschillende fases. Vooralsnog kunt u een beroep doen op zowel de liquiditeitsbevoorschotting als de bestaande ex-postregeling voor de Covid-bedden. We hopen de komende weken alsnog overeenstemming te bereiken over een regeling die wel passend is.

Uitwerking regeling > 10 miljoen; aanvragen voorschot mogelijk
Ook de uitwerking van de regeling voor zorgorganisaties met meer dan 10 mln euro Zvw-omzet is nog niet afgerond. De planning is dat deze uiterlijk begin november wordt opengezet. Uitbetaling volgt in 2021. Ook hiervoor geldt dat eventueel noodzakelijke bevoorschotting in elk geval tot 31 oktober aangevraagd kan worden via uw grootste zorgverzekeraar.

ActiZ in de media
Nieuwsuur onderzocht de aanpassing van de RIVM richtlijn ‘gebruik pbm bij vluchtig contact’ en concludeert dat de schaarste aan beschermingsmiddelen een rol speelde bij de totstandkoming van die richtlijn. ActiZ heeft meegewerkt aan een uitzending over dit thema die Nieuwsuur zaterdag a.s. uitzendt. Het onderzoek is een vervolg op een eerdere uitzending. Daarop gaf ActiZ ook al aan dat voor zorgaanbieders de schaarste altijd een rol speelde rond de inzet van pbm: wat er niet was, kon niet verdeeld worden. Als ActiZ hebben we steeds aangedrongen op transparantie over de afwegingen bij het maken van richtlijnen over veiligheid.

De Volkskrant publiceerde deze week twee artikelen: over de voorbereidingen in de sector op de herfstperiode (met medewerking van Amstelring en Cordaan) en een artikel over de versoepelde quarantaineregels voor zorgmedewerkers (met o.a. ActiZ). Daarnaast is er nog altijd veel media-aandacht voor de samenwerking tussen KLM en ActiZ, bijvoorbeeld in Noord-Hollandse media in samenwerking met Evean.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Geen categorie

Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

De GGD’en in heel het land werken er hard aan om de prioritering zo snel mogelijk rond te krijgen. Om de voorrangsregeling goed uit te kunnen voeren moeten callcentermedewerkers opgeleid worden, specifieke afspraken met laboratoria gemaakt worden en een speciaal nummer ingericht worden. Het lukt daarom niet eerder voorrang te geven bij de teststraten aan zorg- en onderwijspersoneel dan vanaf maandag 21 september.

Aanvragen coronatest via prioriteitsnummer

Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 september om 07.30 uur.

Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van dit nummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen.

Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg

Wie komen voor deze prioriteitsregeling in aanmerking?

Op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg staat een overzicht van professionals die in aanmerking komen. Om getest te worden moeten zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Zorgmedewerkers moeten onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van de zorg. Onderwijspersoneel komt in aanmerking als zij werken in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs én als hun afwezigheid ervoor zorgt dat klassen naar huis worden gestuurd.

Waarom krijgen deze doelgroepen prioriteit?

Zorgmedewerkers krijgen prioriteit, omdat zij onmisbaar zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot.
Het onderwijspersoneel krijgt prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Want dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de leerlingen. En ook voor de ouders die daardoor niet aan het werk kunnen. De voorrangsregeling is een tijdelijke regeling omdat de vraag naar testen momenteel groter is dan de capaciteit in de laboratoria. De capaciteit wordt zo snel mogelijk uitgebreid. De verwachting is dat in oktober de capaciteit weer voldoende is om aan de vraag naar testen te kunnen voldoen.

Categorieën
Geen categorie

Verpleeghuizen en corona

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je de bezoekregeling en dagbesteding vorm? Gebruik de CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen of meld jouw locatie aan voor corona-ondersteuning.

Corona-ondersteuning

Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heb je een coronagerelateerd vraagstuk?  Lees meer over corona-ondersteuning en meld je direct aan.

CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg

Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona hebben wij vanuit Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie een wegwijzer ontwikkeld. De CoronaWegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie bijvoorbeeld ook in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf.  

Bekijk de CoronaWegwijzer

Categorieën
Geen categorie

4 tips om met mantelzorgers in gesprek te blijven

In coronatijd neemt de kans op overbelasting voor mantelzorgers toe. Het is daarom meer dan ooit nodig om in gesprek te blijven met de mantelzorger(s) van je cliënt. Expert Yvonne de Jong (Vilans) geeft tips voor het versterken van de band met de mantelzorger.

Lees de vier tips op de website.

Categorieën
Geen categorie

Update coronavirus – 64

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Aanvullende maatregelen genuanceerd verwerkt door Verenso 
Verenso heeft naar aanleiding van de inhoud van de persconferentie van dinsdag 1 september j.l. haar behandeladvies en opnamebeleid voor COVID-19 aangepast. Het opnamebeleid geldt nu ook wanneer er sprake is van een verhoogde regionale/lokale prevalentie en er in een regio een hoog risicoprofiel wordt toegekend. In dit geval moet er conform het behandeladvies gehandeld wordt, een opgenomen bewoner moet dan 10 dagen in quarantaine. De belangrijkste aanpassing in het behandeladvies op basis van het OMT advies is de toevoeging van specifieke uitbraakmaatregelen (paragraaf 5.7). Daarin wordt nadere invulling gegeven aan de overweging om in geval van een uitbraak alle bewoners te testen die nauw contact hebben gehad met een besmette bewoner en het testen van alle medewerkers die hebben gewerkt op de afdeling. Tevens worden mogelijke extra maatregelen beschreven bij een onbeheersbare uitbraak, uiteraard op grond van professionele afweging. Andere belangrijke wijzigingen zijn het toevoegen van een (nog te bepalen) drempelwaarde voor het preventief dragen van een mondneusmasker bij verhoogde regionale/lokale prevalentie. Tot slot is de isolatietermijn in geval van asymptomatisch testen verlengd van 72 uur naar 7 dagen.

Vervolg ‘testen n.a.v. persconferentie’ in update 63
Vorige week heb ik u uitgebreid geïnformeerd over de extra maatregelen voor de verpleeghuiszorg die in de persconferentie van dinsdag 1 september benoemd zijn. Die hebben betrekking op de voorbereiding van onze sector op een tweede coronagolf, het testen van bewoners en medewerkers en de inzet van PBM. Naast ActiZ hebben ook andere partijen zich inmiddels kritisch uitgelaten over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van de maatregelen zoals die in de persconferentie door het kabinet zijn aangekondigd. ActiZ blijft doorlopend aandacht vragen voor de balans tussen veiligheid en welbevinden die het beste gediend is met lokaal maatwerk op basis van professioneel oordeel. Zoals vorige week in de update vermeld, neemt de nadere uitwerking nog wat tijd in beslag. De randvoorwaarden dienen eerst ingeregeld te worden. VWS heeft ActiZ laten weten een werkgroep te hebben ingericht waarin verkend wordt of de ziekenhuizen een rol kunnen spelen in het (veel sneller) testen. Daarnaast verkent de werkgroep of zorgprofessionals, structureel voorrang kunnen krijgen bij het testen. De verkenningen komen terug in het volgende OMT-overleg.

Webinar COVID-19 ‘verpleeghuiszorg en lokaal maatwerk’
Volgende week organiseert ActiZ een webinar over de verpleeghuiszorg. Tijdens het webinar komt de nieuwe handreiking omtrent bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen ten tijde van corona aan de orde en wordt nader ingegaan op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van Hertogh en Buurman. Het precieze programma en de uitnodiging volgens z.s.m.

Sectorrapportage IGJ
Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de IGJ nauw contact onderhouden met alle zorgaanbieders in Nederland. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken. De contacten gingen bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van PBM en de dilemma’s van het coronavirus voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In het rapport heeft de IGJ een aantal aanbevelingen opgenomen, zoals: geen landelijke maatregelen meer, zorg voor lokaal maatwerk, investeer in actuele kennis over cohortverpleging en infectiepreventie, laagdrempelig testen en zorgorganisaties dienen aangesloten te zijn bij regionale samenwerkingsverbanden. De aanbevelingen die de IGJ doet in haar sectorrapportage sluiten naadloos aan bij de lessons learned die ActiZ eerder heeft gedeeld. De IGJ maakte bovendien een ‘groot compliment aan de medewerkers en organisaties in de VVT’.

Ventilatie
De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de ventilatie in relatie tot verspreiding van Covid-19. Om een beter beeld te krijgen van de mate waarin luchtcirculatie in onze sector op zorglocaties voorkomt heeft ActiZ een poll uitgezet onder haar leden. De vraag was of er in de zorglocatie sprake is van recirculatie van lucht in gemeenschappelijke ruimtes. Verreweg de meeste reacties bevestigden dat dat niet het geval was. Of dat het inmiddels aangepast is als er wel sprake van was.

ActiZ in de media
ActiZ heeft, net zoals vorige week, ook deze week aandacht gevraagd voor de uitvoerbaarheid van de maatregelen uit de persconferentie. In de NRC is er aandacht voor de testcapaciteit, de vertraging in de beschikbaarheid van de uitslagen van een test en de (mogelijke) gevolgen voor de zorgcontinuïteit.

Corona communicatie
De afgelopen periode hebben wij u omtrent corona op de hoogte gebracht met corona updates. Deze updates blijven relevant, ook in de voorbereiding op een eventuele tweede golf. Via onze pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden, met ook de contactmogelijkheden met ActiZ. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website.

Categorieën
Geen categorie

Rapportage IGJ: VVT-sector tijdens de coronacrisis

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nauw contact onderhouden met de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in Nederland. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken. De inspectie deelt haar conclusies en aanbevelingen in een rapport.

In de VVT-sector voerde de IGJ de afgelopen maanden ruim 1.700 gesprekken. Niet alleen met bestuurders, maar ook met zorgmedewerkers, behandelaren en cliëntenraden. De contacten gingen bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, werkdruk, persoonsgerichte zorg, dilemma’s en knelpunten. Daarnaast keken ze specifiek naar het outbreakmanagement en de bezoekregelingen.

Met behulp van aangepaste toezichtstrategieën en toetsingskaders maakten ze de gevolgen van het coronavirus voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg tot integraal onderdeel van het toezicht.

Lees veder op: waardigheidentrots.nl

Categorieën
Geen categorie

Training omtrent afname PCR test

Beste collega’s,

We weten helaas nog niet hoe de herfst eruit zal gaan zien. Wat we wel weten is dat het aangescherpte testbeleid voor de zorginstellingen zal  leiden tot meer vraag naar afname van PCR testen.

In samenwerking met een van de instellingen  heeft ROC Mondriaan zorg en welzijn een korte, gerichte training ontwikkeld voor zorgmedewerkers (verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten)  omtrent de afname van de PCR  test. Komende week beginnen wij met de uitvoering van de training op locatie.

Het programma is vanzelfsprekend geënt op de richtlijnen van het RIVM, GGD en de specifieke instellingseisen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met  een van de opleidingsadviseurs:

Dorien de Wit: 0618609102

John Wesselman: 0611398472

Paula van der Kooij: 0642337143

Categorieën
Geen categorie

Meer bescherming en meer testen in verpleeghuizen

Het coronabeleid in verpleeghuizen gaat ingrijpend veranderen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) tijdens de persconferentie op 1 september bekend gemaakt. Er komt een regionaal beleid. Als in een regio of gemeente een hoge coronaverspreiding is, zullen zorginstellingen ook preventief mondkapjes gaan gebruiken. Bij een uitbraak zullen bewoners en personeel – indien mogelijk – wekelijks getest moeten worden op corona. 

Het nieuwe beleid is gebaseerd op nieuw onderzoek onder leiding van hoogleraren Cees Hertogh en Bianca Buurman (Amsterdam UMC). ‘Regionaal beleid moet erop gefocust zijn om kwetsbaren in de samenleving te beschermen, zo ook de cliënten van deze instellingen. Het aanscherpen van preventief beleid in deze instellingen speelt hierbij een belangrijke rol’, staat in een nieuwe handreiking (19 aug. 2020) van het RIVM. Deze week verwerkt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, het nieuwe beleid in het behandeladvies voor verpleeghuizen.

Lees verder op : www.zorgvoorbeter.nl

Categorieën
Geen categorie

Stand van zaken uitwerking nieuwe richtlijnen

In het cct-vvt Haaglanden is vrijdag 4 september het volgende besproken.

De door de minister bekendgemaakte maatregelen, afgelopen dinsdag, vragen om nadere uitwerking.
De relevante partijen in deze, zoals GGD-en, ActiZ en Verenso geven allen aan de komende week, anderhalve week, nog zeker nodig zullen hebben om deze maatregelen nader uit te werken.
Vanzelfsprekend zullen deze ook nog in de bestaande overleggen zoals het ROAZ en het cct-vvt besproken worden.

In het cct-cvvt Haaglanden volgen we de voortgang in deze nauwgezet en actief en zullen we jullie daar tijdig over informeren.
Het lijkt ons wenselijk dat we ook in deze, gezamenlijk optrekken in het belang van cliënten en hun naasten en in het belang van onze medewerkers.

Ons advies is om deze lijn ook actief te communiceren en tot het moment dat er meer duidelijkheid is, bestaand beleid te continueren.

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet deze via het secretariaat van ZorgScala kenbaar te maken.

Categorieën
Geen categorie

Epidemiologisch bulletin – GGD Haaglanden

Het Epidemiologisch bulletin is een kwartaaluitgave van GGD Haaglanden. Het blad heeft een semi-wetenschappelijk karakter en belicht de uitkomsten van recent epidemiologisch onderzoek op het terrein van de volksgezondheid. Daarnaast bevat het bulletin artikelen over gezondheidsproblemen in de regio Haaglanden en het beleid dat wordt gevoerd om deze problemen het hoofd te bieden.

Bekijk de gehele bulletin hier.

Categorieën
Geen categorie

IGJ complimenteert vvt op aanpak coronacrisis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is complimenteus naar de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) op de manier waarop ze de coronacrisis hebben aangepakt. De inspectie geeft de sector aanbevelingen: blijf samenwerken in de regio, zorg ervoor dat cliënten en personeel sneller getest kunnen worden en communiceer transparant. Bovendien is ‘meer visie en differentiatie in het 1,5 meter-beleid nodig’.

Op basis van 1700 gesprekken met de meeste zorgaanbieders in de vvt-sector concludeert de inspectie dat de sector in staat is om zich snel te herpakken. “Een aanzienlijk deel van de grote zorgaanbieders die verpleeghuiszorg en wijkverpleging leveren, heeft zeer snel met elkaar geschakeld en goede afspraken gemaakt over onder andere het opschalen en verdelen van voorraden.”

Landelijke afstemming

Het is volgens de inspectie belangrijk dat de vvt-sector beter aansluit op de regionale en landelijke overleggen. Het is al langer bekend dat het de sector in de eerste weken onvoldoende lukte om aan te sluiten bij regionale en landelijke afstemming en bij regionale distributie van persoonlijke beschermende middelen. “Zorgaanbieders gaven aan dat de ROAZ-structuur onvoldoende kennis had van en oog voor de vvt. De focus van het ROAZ lag bij de acute zorg.”

Samenwerkingsverbanden

Binnen de regio’s kwamen wel allerlei samenwerkingsverbanden tot stand en samenwerking in bestaande samenwerkingsverbanden werd geïntensiveerd. Er ontstonden bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken tussen zorgaanbieders over bijvoorbeeld het gezamenlijk oprichten van een cohortafdeling of een gezamenlijke corona thuiszorgroute. Ook voor het sneller kunnen laten testen werden contacten in de regio aangeboord.

Samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio dragen bij aan het bieden van adequate nazorg aan zorgverleners, ziet de inspectie. Adequate nazorg kan negatieve langetermijneffecten zoals burn-out en depressie voorkomen.

Testen

Ook het testen is nog onvoldoende op orde in de vvt, vindt de inspectie. Bij veel zorginstellingen duurt het testen van personeel en cliënten te lang. Daardoor, doordat familie zorgmijden uit angst om besmet te raken en doordat de instroom vanuit ziekenhuizen nog te langzaam gaat, krijgen cliënten te laat zorg en zijn er dus onnodig veel crisisplaatsingen. De inspectie stelt dat het belangrijk is dat kwetsbare ouderen zich laagdrempelig kunnen laten testen en dat de GGD en de huisarts hieraan meewerken. Dat geldt ook voor medewerkers.

1,5 meter

IGJ adviseert daarnaast om een alternatief te vinden voor de 1,5 meter-maatregel voor de zorginstellingen. Deze is niet te handhaven door onder andere gebrek aan ruimte en onbegrip bij cliënten. Gebrek aan visie op dit beleid, leidt tot “schrijnende situaties”: “Op psychogeriatrische afdelingen afdelingen waar cliënten besmet zijn geraakt, ontstaan soms schrijnende situaties waarbij vrijheidsbeperkende middelen zoals opsluiting of sederende middelen worden ingezet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.”

Handleiding V&VN

De inspectie stelt dat het in de sector “ontbreekt aan een visiedifferentiatie van beleid op 1.5 meter”. Brancheorganisatie V&VN publiceerde in mei al een handleiding over het gebruik van beschermende middelen buiten het ziekenhuis. Daarin staat: “Als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan weeg je in die specifieke situatie af hoe groot het risico op besmetting is.”

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten zichzelf drie vragen stellen: wat is de gezondheidssituatie van de hulpvrager, is deze recent veranderd? Kan de zorg veilig verleend worden bij deze cliënt of in deze situatie? Wat is het besmettingsrisico bij deze specifieke zorgverleningsactiviteit? Ook hebben ze voorbeelden uitgewerkt hoe verpleegkundigen en verzorgenden deze afwegingen moeten maken. Bij twijfel is het advies om gebruik te maken van persoonlijke beschermende middelen.

Deskundigheid

De zorginstellingen zijn nu goed voorbereid op een volgende piek, stelt de inspectie. De helft van de instellingen heeft deskundigheid over infectiebescherming intern belegd. Een van de adviezen van het rapport is om die kennis over cohortverpleging en infectiepreventie op peil te houden om adequaat te kunnen handelen bij een eventuele uitbraak.

Dagbesteding

Waar nog een duurzame oplossing voor gevonden moet worden, is de dagbesteding, vindt de inspectie. Deze is nu nog niet terug bij het oude, wat de druk op mantelzorg en zorg vergroot.

Betrek cliënten

Uit de analyse van de IGJ blijkt dat transparant en duidelijk communiceren van zorgaanbieders naar cliënten, familie en personeel noodzakelijk is om onrust weg te nemen. De inspectie adviseert dan ook: informeer en betrek cliënten en hun familieleden. De inspectie heeft goede voorbeelden gehoord op dit vlak, zoals samen met cliënten bellen met familie om afspraken te maken. “Dit vraagt een tijdsinvestering maar levert op termijn begrip en samenwerking op.”

Het betrekken van gremia als cliëntenraden bij besluitvorming is ook in crisissituaties noodzakelijk, vindt de inspectie.

Categorieën
Geen categorie

Afspraken sub-CCT-vvt Haaglanden

Datum: 28 augustus 2020 Tijd: 13.00 uur Voorzitter: Patricia Huijbregts

Lees hier het hele document.

Categorieën
Geen categorie

Actiz- Update coronavirus – 63

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Verpleeghuizen: nieuwe maatregelen voor testbeleid en pbm
Gisteren zijn de uitkomsten van het onderzoek naar presymptomatische transmissie van ovid-19 in verpleeghuizen gepubliceerd. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat herkenning van presymptomatische of vroegsymptomatische bewoners in een verpleeghuis moeilijk is. Ook zorgmedewerkers met geringe klachten bleken moeite te hebben om deze te herkennen als zijnde Covid-19 gerelateerd. Hierbij treft u een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek heeft geleid tot een OMT-advies op basis waarvan het kabinet extra maatregelen heeft aangekondigd. De maatregelen betreffen de volgende elementen:

• Extra aandacht voor goede voorbereiding en het goed toerusten van verpleeghuizen op een mogelijke uitbraak (o.a. mensen, middelen en beschikbaarheid van -externe- kennis).

• Bij oplopende Covid-19-prevalentie in de omgeving van het verpleeghuis:

 • Preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers;
 • Extra maatregelen voor bezoekers;
 • Quarantaine bij zorgtransities, en
 • Steekproefsgewijs testen van bewoners en medewerkers op afdeling of locatie

• Bij een uitbraak in een verpleeghuis:

 • Bewoners en medewerkers (ook als zij geen klachten hebben) wekelijks testen. De precieze uitwerking moet nog volgen.

Hoewel er meer onderzoeken zullen volgen (ook bij andere doelgroepen in en buiten het verpleeghuis), biedt dit onderzoek bruikbare inzichten in de verspreiding van het virus die we eigenlijk eerder in de crisis hadden willen kennen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat lokaal ruimer testen en (nog) pro-actievere inzet van PBM kan helpen om verspreiding van het virus verder te beperken.

De aangekondigde maatregelen en de uitvoerbaarheid daarvan is door het ministerie van VWS niet vooraf afgestemd met partijen in het veld en dus ook niet met ActiZ. Ook heeft de persconferentie tot de nodige verwarring geleid. Hoewel het gebrek aan afstemming vanuit VWS niet direct getuigt van een gezamenlijke ambitie, wil VWS alsnog in overleg met GGD-en en ActiZ over de concretisering en de praktische uitwerking van de maatregelen. Wij zullen uiteraard blijven pleiten voor uitvoerbare maatregelen met een goede balans tussen veiligheid en welbevinden middels lokaal maatwerk op basis van professioneel inzicht en onder uw bestuurlijke verantwoordelijkheid. Alleen dan kunnen de nieuwe maatregelen als onderdeel van en passend bij de inmiddels bestaande aanpak daadwerkelijk helpen als de besmettingen toenemen. Deze aanpak sluit bovendien aan bij de lessons learned zoals we die eerder samen met andere veldpartijen hebben geformuleerd.

ActiZ maakt zich grote zorgen over hoeveelheid zaken die nu nog onduidelijk is en verder uitgewerkt moet worden. En vooral over de uitvoerbaarheid van de maatregelen, zeker wanneer er echt een tweede golf komt. De grootste zorg zit in de beschikbare testcapaciteit, immers kampen GGD’en al met forse tekorten aan (laboratorium-)capaciteit. Bovendien is vooralsnog onduidelijk wie op welke gronden een code-oranje maatregel treft en wat dat dan precies in zal houden. ActiZ heeft bij VWS aangegeven dat VVT-organisaties waar zij kunnen GGD’en ontlasten door het inrichten van eigen testcapaciteit maar dat zij deze verantwoordelijk niet kunnen overnemen. Nog los van bovenstaande verdere uitwerking, is ‘t sowieso zaak dat GGD’en beter in staat worden gesteld om lokaal en regionaal voldoende te kunnen testen. Op de plekken waar de afgesproken termijnen rondom het testen en het ontvangen van testuitslagen niet gehaald worden, blijft ActiZ pleiten voor voorrang voor zorgmedewerkers.

In de verdere uitwerking zal ActiZ ervoor blijven pleiten om zorgorganisaties voldoende ruimte te geven om hun bestuurlijke verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken door samen met professionals, cliënten en GGD per regio en locatie de juiste afwegingen te maken op basis van de meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten. In afstemming met de GGD, moet bezien worden hoe de maatregelen precies in de praktijk kunnen en moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de grote impact die (wekelijks) testen heeft voor bewoners, zeker mensen met dementie, en voor medewerkers.

Naast de overwegingen rondom testen en PBM inzet is er in het OMT-advies en de Kamerbrief ook aandacht voor bezoek in het verpleeghuis. Wanneer in de prevalentie in de omgeving van het verpleeghuis toeneemt, dienen extra maatregelen omtrent bezoek overwogen te worden. Op dit moment werkt ActiZ samen met andere veldpartijen aan een handreiking omtrent bezoek. Ook daarbij is lokaal maatwerk wat ActiZ betreft het uitgangspunt.

We verwachten dat de nadere uitwerking mogelijk enkele weken in beslag kan nemen maar houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang.

ActiZ in de media
Rondom de persconferentie is ActiZ gisteren veel in de media geweest. Zowel Conny Helder als Ronald Schmidt hebben een reactie gegeven op het onderzoek van Cees Hartogh en Bianca Buurman, het advies van het OMT en de persconferentie. Dit was in EenVandaagNieuwsuur en op radio 1.

Infoblad over thuis werken
Geheel of gedeeltelijk thuiswerken komt in deze tijd van corona veelvuldig voor en zal ook voor veel werknemers standaard worden. ActiZ heeft een infoblad gemaakt waarin in wordt gegaan op de mogelijkheden en spelregels voor de werkgever om thuiswerken te faciliteren en de rol van de medezeggenschapsorgaan daarbij.

Corona communicatie
De afgelopen periode hebben wij u omtrent corona op de hoogte gebracht met corona updates. Deze updates blijven relevant, ook in de voorbereiding op een eventuele tweede golf. Via onze pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden, met ook de contactmogelijkheden met ActiZ. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website.

Categorieën
Geen categorie

Ook zorgmedewerkers uit risicogebied in quarantaine

Mensen die terugkeren uit een land met code oranje of rood, met een verhoogd risico op Covid-19, moeten 10 dagen in quarantaine gaan. Sinds maandag 24 augustus geldt dit ook voor zorgmedewerkers. Eerder werden  zorgmedewerkers uitgezonderd van deze regel. Sinds 25 augustus heeft Spanje en delen van Frankrijk ook code oranje.

Wat te doen als een zorgmedewerker terugkeert uit een risicoland? Lees verder op: www.zorgvoorbeter.nl

Categorieën
Geen categorie

12 inzichten over onbegrepen gedrag in coronatijd

Wat betekent de coronatijd voor mensen met dementie in de verpleeghuizen? Hoe gingen medewerkers om met de situatie? Het Kennisnetwerk Dementie, een lerend netwerk van 8 verpleeghuizen, zet 12 inzichten over onbegrepen gedrag op een rij.

 • Omgaan met dilemma’s
 • Alternatieven voor beeldbellen
 • Wees aanwezig
 • Vrijheidsbevorderend
 • Geen bezoek: veel impact
 • Hoe verder?
 • Kijk hoe je organiseert
 • Kijk naar behoeften
 • Nieuwe opnames en quarantaine
 • Communiceer met de familie
 • Wijs familie op hun invloed

De 12 inzichten uitgebreid lezen? Kijk dan op de website.

Categorieën
Geen categorie

Kamerbrief Steun en Herstelpakket

Op vrijdag 28 augustus ontving Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer een brief van Eric Wiebes, Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees, Mona Keijzer, Hans Vijlbrief en Bas van ’t Wout met betrekking tot het nieuwe steun en herstelpakket. In de brief gaan ze specifiek in op 3 onderdelen:

 • Continueren van de steun
 • Stimuleren en investeren waar dat kan
 • Ondersteunen waar aanpassing nodig is 

Lees hier de gehele brief.

Categorieën
Geen categorie

De parkeerregeling voor zorgverleners in verband met het coronavirus is verlengd.

Dit is de laatste verlenging van deze parkeerregeling. Nu het OV weer op het normale niveau functioneert, is de aanleiding voor de parkeerregeling voor zorgverleners niet meer aan de orde. Daarom eindigt de parkeerregeling voor zorgverleners op 30 september 2020. De kentekens van de zorgmedewerkers die aangemeld zijn voor deze regeling, worden automatisch verlengd tot deze datum. U hoeft hier dus niets voor te doen als u hier al gebruik van maakt. Daarna zal de regeling automatisch eindigen. Vanaf 1 oktober 0:00 uur gelden weer de reguliere regels voor parkeren in Den Haag. In gebieden waar betaald parkeren geldt, moet vanaf dat moment dus weer betaald worden voor parkeren op straat.

Wij vragen u de zorgverleners erop te wijzen dat deze parkeerregeling automatisch is verlengd en zal eindigen op 30 september 2020. Meer informatie over deze regeling vindt u op denhaag.nlhttps://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/gemeentelijke-organisatie/coronavirus-vraag-en-antwoord.htm.

Heeft u nog vragen? Deze kunt u stellen per e-mail via senior.parkeren@denhaag.nl

Categorieën
Geen categorie

Online bijeenkomst inzet personeel: wat moet en wat kan?

Roosters en bezetting rond krijgen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt of schaarste vanwege kortdurende omstandigheden is een hele puzzel. Hoe houden we ons dan aan de contextgebonden personeelsnormen? Over dit onderwerp gaat de online themabijeenkomst op donderdag 1 oktober 2020.

Voor wie?

HR-professionals in de verpleeghuissector.

Programma
 • 14.45 uur: Digitale inloop 
 • 15.00 uur: Welkom & korte inleiding 
 • 15.05 uur: Voorstelrondje 
 • 15.15 uur: Uitwisseling over inzet personeel (aan de hand van een tool, gebaseerd op de contextgebonden personeelsnormen)  
 • 15.50 uur: Overige vraagstukken 
 • 16.20 uur: Afsluiting 
Datum, tijd en locatie
 • Datum: donderdag 1 oktober
 • Tijd: 15.00 – 16.30 uur
 • Locatie: digitaal
Aanmelden

Categorieën
Geen categorie

Verpleeghuizen en corona

De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je de bezoekregeling en dagbesteding vorm? Gebruik de CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen of meld jouw locatie aan voor corona-ondersteuning.

CoronaWegwijzer verpleeghuiszorg

Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona hebben wij vanuit Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie een wegwijzer ontwikkeld. De CoronaWegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie bijvoorbeeld ook in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf.  

Corona-ondersteuning

Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heb je een coronagerelateerd vraagstuk?  Lees meer over corona-ondersteuning en meld je direct aan.

Categorieën
Geen categorie

Actiz – Corona Update – 62

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Toetsingskader IGJ uitbraakmanagement
De IGJ geeft aan richtinggevend, stimulerend toezicht te houden op zorgaanbieders bij uitbraken van Covid-19. Zorgaanbieders worden geacht situaties te melden bij de IGJ als er risico’s ontstaan op een kwantitatief of kwalitatief zorgtekort aan cliënten: net als in ‘normale’ situaties. Tevens geeft de IGJ aan dat zorgaanbieders altijd contact kunnen opnemen wanneer er behoefte is aan meedenken.

Herziening quarantainetermijn in richtlijn RIVM testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis
Het RIVM heeft haar richtlijn rondom de inzet en het testbeleid onlangs nogmaals aangescherpt omtrent de quarantainetermijn. Zorgmedewerkers volgen in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland; tijdens quarantaine blijf je thuis. De test is een momentopname dus blijft de quarantaineperiode van 10 dagen ook gelden als er in die periode een test op Covid-19 wordt uitgevoerd en de uitslag negatief is. Er blijft ruimte om bij uitzondering tijdens quarantaine te werken met PBM als anders de continuïteit van zorg in gevaar komt. Het uitgangspunt hierbij blijft dat werknemers gezond en veilig kunnen werken met zo min mogelijk risico’s.  

Update Zorgbonus
VWS heeft ons geïnformeerd over de voortgang in de uitwerking van de bonusregeling voor zorgmedewerkers. Op onze website treft u een ledenbericht met nadere informatie aan over de stand van zaken.

Update behandeladvies en opnamebeleid Verenso 
Het RIVM heeft de quarantainetermijn verkort van 14 naar 10 dagen maar adviseert ook om op dag 10-14 gezondheidschecks uit te voeren. De reden hiervan is dat de quarantainetermijn niet gelijk is aan de incubatietijd. De termijn is door Verenso aangepast in het behandeladvies en het opnamebeleid. Tevens zijn enkele details aangepast rond het besmettingsrisico bij terugkeer uit een oranje/rode Covid-19 risicogebied en bij polikliniekbezoek en uitstapjes (H9).

Handreiking bezoek en sociaal contact – verpleeghuizen
Op dit moment werken de partijen, ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl gezamenlijk aan een nieuwe handreiking omtrent bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen in coronatijd. De handreiking richt zich op lokaal maatwerk. Onderdeel van de handreiking vormt het recent door Verenso geactualiseerde ‘medisch handelen rondom bezoek’.

Aanvullende financieringsafspraken ‘beschikbaarheid Covid-19 bedden’ in de regio
Ter voorbereiding op eventuele nieuwe uitbraken worden regionaal afspraken gemaakt over direct beschikbare en opschaalbare zorgcapaciteit in tijdelijk verblijf ten behoeve van Covid-19. In het bestuurlijk overleg van 15 juli jl. is afgesproken dat onder leiding van de directeuren publieke gezondheid in ROAZ-verband (of gemandateerd RONAZ) plannen voor op- en afschalen worden gemaakt die uiterlijk 1 september gereed dienen te zijn. Tot 31 oktober worden op basis van de bestaande regeling achteraf de daadwerkelijke kosten vergoed voor bedden die conform de opschalingsplannen beschikbaar worden gesteld voor zorg van coronapatiënten. Dit geldt voor zowel kleine als grote aanbieders. Nieuwe afspraken voor de langere termijn worden de komende weken verwacht.

Corona communicatie
De afgelopen periode hebben wij u omtrent corona op de hoogte gebracht met corona updates. Deze updates blijven relevant, ook in de voorbereiding op een eventuele tweede golf. Via onze pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden, met ook de contactmogelijkheden met ActiZ. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. Dossier coronavirus

Categorieën
Geen categorie

Nieuwsbrief 9 van Pharos – expertisecentrum gezondheidsverschillen.

De begrijpelijke informatie over het coronavirus wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw getest. Ook zijn er vertalingen beschikbaar. Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van aanpassingen en nieuwe producten. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Categorieën
Geen categorie

Testen met voorrang voor de zorgmedewerkers van Haaglanden

Wij hebben je eerder geïnformeerd dat GGD Haaglanden garandeert dat zorgmedewerkers uiterlijk binnen 24 uur na het maken van een afspraak op COVID-19 getest kunnen worden. Hiervoor bel je de landelijke afsprakenlijn (0800-1202).

Als het niet lukt om een afspraak te maken op dezelfde dag of voor 12 uur de volgende ochtend, dan kan je tussen 09.00 en 10.00 uur naar de teststraat in Nootdorp gaan. Dit kan zonder afspraak.

Daarbij is het belangrijk dat je kan aantonen dat je daadwerkelijk werkzaam bent bij een zorginstelling. Hiervoor kan de werkgever een verklaring opstellen.     

Klik hier voor de gehele procedure.

Categorieën
Geen categorie

Notulen CCT – VVT, 12 mei

Notulen CCT – VVT, 12 mei, vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Algemeen Geen categorie

Test met versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

Vanaf 11 mei zal er een eerste test gedaan worden met een bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) aangekondigd. De test zal in een deel van de verpleeghuizen gedaan worden. Op 6 mei wordt hierover meer bekend gemaakt. Voor de gehandicaptenzorg heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de bezoekregelingen onlangs geactualiseerd.

Lees verder op de site van Vilans.

Categorieën
Geen categorie

GGD GHOR Corona Monitor, 19 april

De GGD GHOR Corona Monitor, 19 april vindt u in DOCUMENTEN.

Categorieën
Geen categorie

Mantelzorgers

Voor zorgverleners die normaal met het openbaar vervoer gaan, is een regeling gemaakt, zodat zij tot en met 31 mei in Den Haag gratis op straat kunnen parkeren als zij met de auto naar hun werk moeten komen. De mantelzorgvergunning die zorgbehoevende kunnen aanvragen, is met 50 uur verhoogd.

Categorieën
Algemeen Geen categorie

Martin van Rijn nieuwe minister voor Medische Zorg

Oud-staatssecretaris Martin van Rijn van de PvdA wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg. Dat heeft premier Rutte zojuist bekend gemaakt.

Hij volgt Bruno Bruins op die gisteren ontslag nam vanwege ernstige oververmoeidheid.

Van Rijn is goed ingevoerd in de zorgsector. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep

Lees meer op @nos