Categorieën
Algemeen

Update coronavirus – 79

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Vaccinatiestrategie
Kort na het verschijnen van het advies van de Gezondheidsraad over de COVID-19 vaccinatie heeft het kabinet vorige week de Tweede Kamer geïnformeerd over de COVID-19 Vaccinatiestrategie. Enkele relevante punten: het kabinet kiest ervoor de eerste vaccins beschikbaar te stellen aan bewoners van verpleeghuizen en ‘vergelijkbare woonvormen’. Tegelijk kiest het kabinet ervoor om alle (zorg)medewerkers die daar werken te vaccineren. Bovenstaande geldt ook voor de gehandicaptenzorg. Nader overleg volgt over de vraag of en hoe mantelzorgers bij het vaccineren kunnen worden meegenomen. ActiZ neemt met andere relevante groepen deel aan een werkgroep die de uitvoering van de COVID-19 vaccinatie nu nader uitwerkt. Uiteraard informeren en betrekken we u bij volgende stappen, wellicht al middels een webinar op 4 december aanstaande van 11 tot 12u. Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.

Update behandeladvies Verenso
Verenso heeft haar behandeladvies acute fase en nazorg aangepast. De belangrijkste wijzigingen gaan over (antigeensnel)testen en her-infectie, over bron- en contactonderzoek en gebruik van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Bonus zorgmedewerkers
Van verschillende leden hebben we vragen gekregen over het moment waarop VWS de aangevraagde subsidie voor de zorgbonus uitbetaald. Veel organisaties hebben het aangevraagde budget inmiddels op hun rekening staan. Desgevraagd heeft VWS ons laten weten dat zeer waarschijnlijk alle aangevraagde subsidies nog dit jaar beschikbaar worden gesteld mits de aanvraag compleet is ingediend. Er is nog geen zicht op de precieze uitwerking van eventuele controle op dit vlak, gezien de regeling kan die slechts enkele controlepunten bevatten en in het kader van administratieve lasten pleiten we als ActiZ sowieso voor terughoudendheid. Desalniettemin is het net als bij elk onderwerp van belang om ook uw interne bestuurlijke besluitvorming over de bonus goed te documenteren.

Update COVID-compensatieregeling Zvw
Bespreek productieplafonds met uw verzekeraar
Net als bij de generieke regeling wordt de compensatieregeling voor zorgorganisaties (juridisch) een addendum bij het bestaande contract. Dit betekent ook dat de waarde van het contract bepalend is voor de maximale vergoeding. Aangezien veel productieplafonds sinds eind vorig jaar/begin dit jaar bij de afsluiting van het contract niet meer zijn bijgesteld (in afwachting van de definitieve regeling), is het van groot belang hierover het gesprek met uw zorgverzekeraars te voeren. ActiZ heeft dit met ZN besproken en aangegeven ervanuit te gaan dat verzekeraars hier ‘in alle redelijkheid’ mee om zullen gaan. Voor de goede werking van de compensatieregeling is immers van belang dat het plafond verhoogd wordt tot (minimaal) de normomzet, zodat de continuïteitsbijdrage niet gekort wordt vanwege een te laag productieplafond. De continuïteitsbijdrage wordt uiteindelijk per zorgverzekeraar uitgekeerd. De details worden uitgewerkt in het overzicht van alle regelingen.

Ex-post afrekening in representatie
De ex-post afrekening loopt via de representerend zorgverzekeraar (in principe uw grootste verzekeraar). Dit betreft de ex-post meerkosten voor zover de 0,8% vergoeding die sowieso wordt betaald tekortschiet, alsook de ex-post afrekening van de COVID-19-units (inclusief beschikbaarheidskosten). Er wordt nog gewerkt aan een zo eenduidig en eenvoudig mogelijk proces voor uitvoering en controle.

Uitwerking regeling 2020 en vervolgregelingen
De volledig uitgewerkte regeling voor 2020 wordt verwacht in de 2e week december. Voor Wlz en Wmo is inmiddels duidelijk dat ook in 2021 specifieke corona regelingen bestaan. Ook voor de Zvw wordt daar inmiddels over gesproken maar is nog geen zekerheid.

COVID-19 dashboard verpleeghuiszorg
Vorige week is het nieuwe ActiZ-COVID-19 dashboard gelanceerd. Op ActiZ Kijk op Data ziet u in één oogopslag de laatste COVID-cijfers over de verpleeghuiszorg. De cijfers worden dagelijks ververst op basis van de RiVM data. Daarnaast worden middels ‘eigen peilstations’ indicatieve cijfers verzameld over de volle breedte van de VVT. Die cijfers zijn heel bruikbaar voor de lobby maar niet representatief genoeg voor publicatie op Kijk op Data. Hebt u vragen of wilt u ook data inbrengen als ‘peilstation’ (korte wekelijkse uitvraag) neem dan contact op met Marlou Boers (m.boers@actiz.nl).

Tweede versie Draaiboek keuzes ic-opnames bij schaarste
De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en artsenfederatie KNMG hebben een tweede versie van het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opnames ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie’. Het draaiboek beschrijft hoe artsen moeten beslissen over wie wel en wie niet een plek op de intensieve care krijgt als er niet genoeg ic-plekken meer zijn. Pas als meerdere patiënten tegelijkertijd ic-zorg nodig hebben, er een absoluut tekort aan ic-plekken is en er op basis van medische criteria geen onderscheid tussen patiënten gemaakt kan worden, dan zal dit draaiboek moeten worden toegepast. Voor onze sector speelt dit wellicht iets minder maar het blijft uiteraard wel van belang om regionaal in gesprek te blijven over de doorstroom van zowel COVID-19 – als niet-COVID-19 -cliënten.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona blijft u doorlopend op de hoogte van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Update: coronavirus in MO, VO en BW

Accountantsprotocol en productieverantwoording Wmo 2015 en Jeugdwet beschikbaar

Financiële verantwoording door corona is dit jaar anders dan normaal. De stuurgroep i-Sociaal Domein heeft een aanpak goedgekeurd die rekening houdt met de compensatiemaatregelen. De VNG onderstreept het belang van deze aanpak om administratieve lasten voor de aanbieder én gemeente zo laag mogelijk te houden.

Op 17 november heeft een webinar plaatsgevonden om de verantwoording toe te lichten. Deze is terug te zien via Youtube en de presentatie is beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Gerard van Dam via gerard.vandam@valente.nl en 06 15124297. Zie ook het overzicht compensatiemaatregelen.

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws. Lees verder op de site van Valente.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe werkwijze corona brengt rust voor bewoners en minder werkdruk medewerkers

Klein Gulpen is een kleinschalige zorglocatie van Envida in Zuid-Limburg. Ook deze locatie werd tijdens de eerste coronagolf met besmettingen geconfronteerd. Naast veel leed en verdriet, bracht corona hen echter ook een geheel nieuwe werkwijze. Die zorgde onder andere voor meer rust en minder onbegrepen gedrag bij bewoners en een lagere werkdruk voor medewerkers. En daar houden ze nu aan vast, vertellen kwaliteitsverpleegkundige Katinka Klomp en teamleider Nicole van Tilburg.

Corona-aanpak Envida

Dit artikel is het vierde en laatste deel in een serie artikelen over de corona-aanpak bij Envida. Envida maakt gebruik van de corona-ondersteuning van het programma Waardigheid en trots op locatie. In het eerste deel van deze serie is uitgelegd hoe Envida de centrale aanpak van de eerste coronagolf vertaald heeft naar een werkbare aanpak voor alle locaties met een crisisteam op elke locatie. In deel twee lees je hoe deze aanpak succesvol bleek bij een uitbraak op Lenculenhof. In deel drie lees je hoe je als bestuurder regelruimte en creativiteit kunt stimuleren, ook in tijden van crisis.

Rust en aandacht voor bewoners

Nicole: ‘Voor corona kwam hadden we veel groepsactiviteiten, de hele dag door. Dat zorgde bij bewoners voor heel veel prikkels. Die vluchtten af en toe naar de wc om een zen-momentje te hebben.’

Katinka: ‘Stond de muziek op in de gemeenschappelijke ruimte, dan werd al snel voor bewoners ingevuld dat ze deze muziek leuk vonden.’

En toen kwam corona..

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Extra handen voor de zorg start Vodcast serie

Om de sector extra te inspireren om anders te kijken naar het inzetten van personeel tijdens deze coronacrisis presenteert Extra handen voor de zorg vanaf 30 november de Vodcast serie ‘Anders kijken, anders doen’.

Een enorm aantal oud-zorgprofessionals heeft zich de afgelopen maanden aangemeld voor ‘Extra handen voor de zorg’. Zij stroomden opnieuw de zorg in en hielpen waar nodig. Maar, een deel van de mensen die zich aanmeldde is nog niet ingezet. De redenen hiervoor zijn divers. Ze hebben bijvoorbeeld niet meer helemaal het juiste diploma, kunnen niet de uren draaien die nodig zijn of zijn maar kort beschikbaar.

In de Vodcast serie worden deze belemmeringen besproken en wordt gekeken hoe je deze kan tackelen, creatief benaderen en omvormen zodat er wel meer mogelijk is. Door anders te kijken én te doen, is er meer mogelijk bij het inzetten van de toestroom van oud-zorg personeel tijdens deze crisis. In de Vodcast serie wordt onder andere gesproken met bestuurders, HR-managers, afdelingsmanagers en zorgprofessionals die zelf onlangs zijn ingezet.

De eerste Vodcast verschijnt op 30 november.  Lees verder op de site van ZorgZijn Werkt.

Categorieën
Algemeen

COVID-19 dashboard verpleeghuiszorg

Vorige week is het nieuwe COVID-dashboard gelanceerd, en deze week is dit dashboard alweer verder uitgebreid met het onderdeel Verpleeghuiszorg! In één oogopslag zijn hier de laatste COVID-cijfers van de verpleeghuiszorg te zien. De cijfers worden dagelijks ververst. U kunt zelf selecties maken voor provincie en periode.

De grafieken zijn handig te gebruiken voor uw eigen overleg of rapportage. Wilt u bijvoorbeeld de situatie van de laatste maand in de provincie Utrecht laten zien, dan maakt u bovenin bij ‘Provincie’ en ‘Week’ de gewenste selectie. Voor de provincie Utrecht ziet de situatie er nu bijvoorbeeld zo uit:

Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Protocol coronavirus in de thuiszorg

In de thuiszorg zijn er veel aandachtspunten voor het juist toepassen van hygiëneregels bij de zorg voor een met het coronavirus besmette cliënt. Charlotte Michels, expert hygiëne van Zorg voor Beter, maakte een protocol voor de thuiszorg en heeft deze nu weer geactualiseerd met de laatste RIVM-richtlijnen.

Besmette ruimte

Niet alleen de cliënt, maar ook de woonruimte kan besmet zijn. In dit ‘Protocol coronavirus in de thuiszorg’ beschrijft Charlotte Michels, expert van het thema Hygiëne van Zorg voor Beter, welke maatregelen genomen moeten worden in een woning of appartement van een coronavirus-positieve cliënt. Dit geldt zowel voor de zorgmedewerker als voor de huishoudelijk medewerker van de thuiszorg. Het protocol heeft als doel: de bescherming van thuiszorgmedewerkers en cliënten tegen overdracht van het coronavirus. Het protocol kan gebruikt worden als voorbeeld. Het protocol is nu weer geactualiseerd op basis van de herziene richtlijnen van het RIVM. 

Inhoud Protocol coronavirus in de thuiszorg

Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Spel: Rad van kwaliteit (+ uitbreiding coronavirus)

Hoe weet je of je voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? En hoe de kwaliteit van zorg wordt ervaren op de acht thema’s? Om je daarbij te helpen hebben wij het spel Rad van kwaliteit ontwikkeld. Ga samen met je team in gesprek aan de hand van stellingen, vragen en dilemma’s over het kwaliteitskader. Zo ontdek je op een leuke interactieve manier waar jullie staan.

Wat gaat het Rad van kwaliteit je brengen?

 • Op een speelse manier meer inzicht in: Wat doen we goed? Waar zitten onze sterktes? Waar vinden we verbeterpunten?
 • Meer bewustzijn van en kennis over de inhoud van het kwaliteitskader in de dagelijkse praktijk.
 • Een goed gesprek met je collega’s en verschillende invalshoeken horen.
 • Lerende netwerken kunnen het spel gebruiken bij als tool voor het houden van gesprekken tussen organisaties.

NIEUW! Uitbreiding coronavirus

Vergroot je speelervaring met de nieuwe uitbreidingsset voor het spel Rad van Kwaliteit. Ga samen met je team in gesprek aan de hand van stellingen, vragen en dillema’s over het coronavirus. Voor elk thema van het kwaliteitskader zijn nieuwe corona-kaartjes ontwikkeld. Je gebruikt dus nog steeds het digitale rad of het spelbord. Het spel kan los gespeeld worden, maar ook gemixt met de ‘originele’ kaartjes. Hoe ga jij om met de strijd tegen het coronavirus? Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Corona testlocatie in Naaldwijk uitgebreid en winterproof

Vanaf maandag 23 november 2020 is de testcapaciteit van GGD Haaglanden op corona testlocatie Naaldwijk verdubbeld, en is het mogelijk om 400 testen per dag te doen. Het testen is gratis. Daarnaast is de locatie ook geschikt gemaakt voor de komende wintermaanden. Er zijn tenten over de portocabins geplaatst, en het is nu ook mogelijk om met de auto door de teststraat te gaan. Uiteraard is het mogelijk om lopend of op de fiets naar deze corona teststraat toe te komen. Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging

De openingstijden van corona teststraat Naaldwijk zijn 5 dagen per week: van maandag tot en met vrijdag van 08.30-16.00 uur. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Update coronavirus – 78

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Versnelling validatieonderzoeken sneltesten: uw hulp gevraagd
Onderzoekers van de afdeling ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC komen graag in contact met zorgorganisaties die mee willen werken aan de klinische validatie van antigeensneltesten bij de diagnostiek van Covid-19 in het verpleeghuis. Antigeensneltesten geven sneller (binnen 15 minuten) resultaat dan de PCR test, maar zijn nog niet gevalideerd bij verpleeghuisbewoners en bij personen vroeg in het ziekteproces of zonder klachten. In samenspraak met de werkgroep antigeentesten van VWS voert de afdeling ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC deze validatiestudie uit onder leiding van prof. dr. Cees Hertogh, hoofd afdeling ouderengeneeskunde Amsterdam UMC. Om tempo te maken zoeken de onderzoekers naar verpleeghuisorganisaties die nu al antigeensneltesten gebruiken bij uitbraken (en BCO) of die van plan zijn dit snel te gaan doen. Voorwaarde voor deelname is dat gebruik wordt gemaakt van de PCR test ter bevestiging van uitslag van de antigeensneltest. In het onderzoek streven we ernaar, om beide testen af te nemen op hetzelfde materiaal, zodat volstaan kan worden met één monsterafname. Een andere voorwaarde voor deelname is dat CT-waarden opvraagbaar zijn bij het laboratorium waar de PCR bepaald wordt. Wilt u mogelijk deelnemen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de onderzoekers Cees Hertogh, Anouk van Loon, Laura van Buul en Bernadette Jurriën-Zaal via b.jurrien-zaal@amsterdamumc.nl  of 020-4448320.

Reactie ActiZ op rapport Gezondheidsraad strategieën vaccinaties
Het gisteren verschenen advies van de Gezondheidsraad over de Covid-19 vaccinatie geeft duidelijkheid over prioritering van doelgroepen: kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers komen als eerste voor vaccinatie in aanmerking. De verpleeghuizen worden hierbij nadrukkelijk genoemd vanwege de concentratie aan kwetsbare ouderen. Er is overigens ook nog veel onduidelijk: omtrent de kenmerken van verschillende vaccins (welk vaccin is voor welke doelgroep het best geschikt, bewaartemperatuur etc.), wie welke groep gaat vaccineren en de precieze logistieke scenario’s. Het Kabinet komt vandaag met een eerste reactie op het advies. ActiZ is vertegenwoordigd in de VWS-werkgroep die de vaccinatie van cliënten en zorgmedewerkers voorbereidt. De komende weken worden de onduidelijkheden verder ingevuld en de aanpak wordt verder uitgewerkt. Als ActiZ blijven we inzetten op een efficiënt en effectief vaccinatieproces in de ouderenzorg.

Advies quarantaineperiode zorgmedewerkers nog niet bekend
Eerder deze week heeft minister De Jonge uitspraken gedaan over de quarantaineperiode. Die uitspraken geven de nodige verwarring in onze sector. Vooraf heeft ActiZ aan het ministerie van VWS gevraagd deze uitspraken pas te doen als er voor iedereen duidelijkheid is, ook voor zorgmedewerkers. In tegenstelling tot wat in de media mogelijk gesuggereerd wordt, willen we u erop wijzen dat het huidige beleid rondom testen en quarantaine voor zorgmedewerkers (nog) níet is aangepast. Het OMT komt zo spoedig mogelijk alsnog met een apart en specifiek advies omtrent quarantainebeleid voor zorgmedewerkers en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in onze sector. Gezien de kwetsbare groep cliënten in de langdurige zorg blijft het behandeladvies van Verenso ongewijzigd ten aanzien van de quarantainetermijn voor cliënten, te weten 10 dagen met aansluitend een gezondheidscheck van dag 10-14.

Mondkapjes vanaf 1 december 2020 verplicht in publieke binnenruimten
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verplicht het kabinet vanaf 1 december 2020 het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Voor de contactberoepen geldt de regel voor zowel de klant als de zorgprofessional. Op grond van artikel 2a.7 zijn personen uitgezonderd die zich bevinden in een zorglocatie. Zorglocaties maken immers op basis van de actuele richtlijnen hun eigen beleid op rondom het dragen van mondkapjes voor naasten, vrijwilligers en mantelzorgers.

Voorzetting compensatieregelingen
In de Kamerbrief van 17 november heeft het kabinet duidelijkheid gegeven over de voorzetting van de compensatieregelingen in de Wlz, Zvw en Wmo. VWS zal de NZa verzoeken om op zo kort mogelijke termijn de compensatiemaatregelen in de Wlz te verlengen tot 1 januari 2022. Het gaat hierbij om de meerkosten als gevolg van Covid-19, de maatwerkregeling compensatie doorlopende kosten en de maatwerkregeling dagbesteding. Voor de Wmo wordt de geldende meerkostenregeling ook verlengd tot 1 januari 2022. Over de regelingen in de Zvw wordt op dit moment met ZN/zorgverzekeraars besproken of, waar en hoe regelingen moeten worden verlengd of aangepast.

Media
Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad over de vaccinatiestrategie maakte NPO Radio 1 Nieuws&Co een reportage bij zorgorganisatie Rivas (blok 17-18u, vanaf ‘49”) en ging het NOS Journaal langs bij zorgorganisatie Mijzo (waarschijnlijk vanavond te zien om 18u en 20u).
Het programma ‘Pauw komt binnen’ was te gast bij een verpleeghuislocatie van Omring en is zondagavond a.s. te zien op NPO1. 
Overigens hebben zowel ActiZ als KLM contact met Zorgvisie n.a.v. foutieve berichtgeving over het samenwerkingsproject om KLM’ers over te laten stappen naar de zorg. 

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona blijft u doorlopend op de hoogte van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Handreiking keuzes in de VVT zorg in tijden van Covid-19

ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben in samenspraak met V&VN een handreiking gemaakt rondom keuzes in VVT zorg in tijden van CovidD-19. De handreiking is bedoeld om handvatten te bieden om heldere keuzes te maken in de reguliere zorg die anders of tijdelijk minder wordt ingevuld in tijden van Covid-19.

Handreiking keuzes in de VVT zorg in tijden van Covid-19

Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Aanbieders langdurige zorg krijgen ook in 2021 compensatie voor de financiële gevolgen

Aanbieders van langdurige zorg kunnen ook volgend jaar compensatie krijgen voor de financiële gevolgen van corona. Het gaat om een bijdrage voor extra kosten door corona of om compensatie van doorlopende kosten bij minder inkomsten door besmettingen. De regeling is ook bedoeld voor aanbieders van dagbesteding die hun gebruikelijke activiteiten nog niet volledig hebben hervat. De minister van VWS schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over financiële maatregelen in verschillende domeinen van de zorg.

Corona heeft nog steeds een grote impact op het dagelijks werk in de langdurige zorg. De huidige regelingen zijn van kracht tot 31 december 2020, maar ook volgend jaar hebben zorgaanbieders te maken met de impact van het virus. Zij hebben daarom al hun energie en flexibiliteit nodig voor het organiseren van goede en veilige zorg. Ook na deze periode moeten zorgaanbieders daartoe in staat zijn. Het ministerie heeft daarom samen met de zorgkantoren en ZN, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut, besloten de huidige financiële regelingen met enkele wijzigingen te verlengen tot 1 januari 2022. Waar mogelijk worden de regelingen vereenvoudigd. 

Het ministerie van VWS heeft de NZa gevraagd de volgende maatregelen voor de langdurige zorg uit te werken in een beleidsregel voor 2021:


Lees verder op de site van Zorgverzekeraars Nederland

Categorieën
Algemeen

Coronatraining: Patyna gaat 2e coronagolf met VR te lijf

Met deze coronatraining maak je corona levensecht in je werk mee, zonder dat het je overkomen is. Dat gebeurt met virtual reality (VR). De Friese zorgorganisatie Patyna ontwikkelde in samenwerkingsverband de Virtual Reality-module voor de training COVID-19-COACH. Ontwerper David de Jong: ‘VR stoomt de medewerker klaar voor de echte situatie.’

Met een VR-bril op word je tijdens de coronatraining ondergedompeld in een praktijksituatie. Zoals in een van de Covid-scènes: een oudere man komt binnen op de corona-afdeling. Hij is ziek en begrijpt niet precies wat hem allemaal overkomt. Als medewerker kan je hem die duidelijkheid niet meteen geven, want alles voltrekt zich heel snel. Plotseling krijgt de man het erg benauwd. Tegelijkertijd dringt zijn familie er bij je op aan dat ze bij hem willen zijn. Maar zij zijn onbeschermd. Wat doe je dan? Help je eerst de familie om beschermende kleding aan te trekken of blijf je bij de man die zo benauwd is? Het zijn stressvolle beslissingen die je in een seconde moet nemen.

‘Ik probeerde zo snel mogelijk zuurstof bij hem aan te sluiten, al voordat de arts erbij was. Daarna heb ik aandacht aan de familie gegeven. Die VR-scène vond ik heel indrukwekkend om mee te maken.’

Deze op waarheid gebaseerde scène ondergaan deelnemers van de COVID-19-COACH-training tijdens het virtual reality-onderdeel van de training. Verpleegkundige Nynke Hempenius was een van de twintig medewerkers van Patyna die mee mocht doen aan deze training. Hoe handelde zij? ‘Ik probeerde de man gerust te stellen. En zo snel mogelijk zuurstof bij hem aan te sluiten, al voordat de arts erbij was. Daarna heb ik aandacht aan de familie gegeven. Die VR-scène vond ik heel indrukwekkend om mee te maken.’

Coronatraining COVID-19-COACH. Wat houdt deze in?

Enkele honderden Friese zorgmedewerkers volgden de tweedaagse COVID-19-COACH-training in september. De training is een initiatief van het Expertiseteam Corona Friesland. Hierin werken de Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân samen. Theorie, richtlijnen en adviezen rondom Covid komen hierin aan bod. Onderdeel van de training is een VR-module. Die is ontwikkeld door het kennisnetwerk ‘Anders werken in de zorg Fryslân’. De VR-module is te volgen via 2D (smartphone, tablet of laptop) en 3D (VR-bril). Lees meer over de VR-toepassingen bij Patyna.

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Informatie zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis (RIVM)

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen, ambulancezorg en geestelijke gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg). Zie ook Veelgestelde vragen zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.

Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding ) heeft de uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg gepubliceerd, zie Testbeleid en inzet zorgmedewerkers. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis

Uitgangspunten

Zie de uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten het ziekenhuis.

Wijkverpleging

Voor de wijkverpleging is het beleid PBM persoonlijke beschermingsmiddelen  nader uitgewerkt: Beleid persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de wijkverpleging. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Update: coronavirus in MO, VO en BW

Meerkosten en Continuïteitsbijdrage forensische zorg i.v.m. corona

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen.

Alle aanbieders van forensische zorg ontvingen op vrijdag 13 december brieven. De eerste brief gaat over de meerkosten en sluit aan bij de regelingen die ook van toepassing zijn op de andere zorgdomeinen. Voor de meerkosten wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgtypen. Lees verder op de site van Valente.

Categorieën
Algemeen

Werkbezoek XL-coronatestlocatie in Rijswijk

Burgemeester Verkerk van Rijswijk bracht samen met directeur GGD Haaglanden Annette de Boer op maandagochtend 16 november een bezoekje aan de afgelopen woensdag geopende XL-coronatestlocatie in Rijswijk. Mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) kunnen zich hier gratis laten (snel-) testen op het coronavirus.

GGD Haaglanden heeft haar testcapaciteit de afgelopen tijd flink opgeschaald. Hierdoor kunnen mensen die ’s ochtends een afspraak maken voor een coronatest, dezelfde dag terecht bij een testlocatie in regio Haaglanden.


testlocatie worden mensen vanuit hun auto getest. Eventuele voetgangers en fietsers kunnen lopend door de teststraat. De testlocatie heeft ruimte voor ten minste 12 teststraten en er kunnen 2500 tot 3000 tests per dag uitgevoerd worden. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Praktische tips CoronaAudit Zorgpartners Midden Holland

Met ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie is bij Zorgpartners Midden Holland de CoronaAudit ontwikkeld en ingezet. Els Voogt, beleidsadviseur kwaliteit en Christa Janmaat, verpleegkundig consulent Wzd bij Zorgpartners Midden Holland hebben samen met Waardigheid en trots op locatie bekeken hoe met een audit vastgesteld kan worden of een zorglocatie ‘klaar is’ voor een corona-uitbraak.

CoronaAudit

De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg.

Waarderend auditeren

Christa Janmaat: ‘We wilden vooral waarderend auditeren. Het gesprek aangaan binnen de zorglocaties bleek uiteindelijk tweeledig. Op de locaties die een corona-uitbraak hadden gehad, konden betrokkenen hun ervaringen delen. Dit bleek van grote waarde. Een luisterend oor vanuit de organisatie bieden, kennis en emoties kunnen delen… het leverde goede input op voor het opstellen van geleerde lessen. Daarbij kreeg elke locatie direct een beeld van de actuele stand van zaken.’

Els Voogt vult aan: ‘De CoronaAudit is een instrument dat prima werkbaar is en een goed inzicht geeft of onze locaties klaar zijn voor een uitbraak.’ Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Update coronavirus – 77

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.
(17 november)

Maatregelen en persconferentie
ActiZ pleit met veel andere partijen in de zorg voor voorzichtige afbouw van de maatregelen. Naar verwachting wordt vanavond in de persconferentie gemeld dat mede om de zorg te kunnen blijven bieden de bestaande maatregelen blijven gelden, behalve de maatregelen die 2 weken geleden zijn toegevoegd. Voor zover we nu weten zijn er vanavond geen andere zaken aan de orde die direct impact hebben op onze sector.   

Handreiking keuzes in de VVT zorg in tijden van Covid-19
ActiZ, Verenso en Zorgthuisnl hebben in samenspraak met V&VN een handreiking gemaakt rondom keuzes in VVT zorg in tijden van Covid-19. Door de Covid-19 pandemie neemt de druk op de zorg in de VVT toe. De zorgvraag neemt toe en medewerkers kunnen niet werken door ziekte of quarantaine. Hierdoor zijn organisaties gedwongen om keuzes te maken in de reguliere zorg die anders of tijdelijk minder worden ingevuld. De handreiking is bedoeld om handvatten te bieden om deze heldere keuzes te maken over de zorg aan ouderen in tijden van Covid-19. Dus geen norm of blauwdruk, zorgorganisaties en professionals blijven verantwoordelijk voor lokale en regionale maatwerkafspraken. 

Nieuw COVID-19 dashboard
ActiZ Kijk op Covid-19 is vernieuwd. De tegel op kijkopdata.actiz.nl leidt nu naar een mooi interactief dashboard waar alle cijfers van het RIVM over besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen handig op te zoeken zijn. De gegevens zijn te bekijken per regio, per leeftijdscategorie en per week en worden dagelijks ververst. Je kunt bijvoorbeeld eenvoudig zelf een selectie maken en zien hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt in de tijd voor een bepaalde leeftijdsgroep, in een geselecteerde regio. Kom en neem een Kijkje (op Data)! Wel eerst inloggen op https://bit.ly/2K1AY4a. Dat kan met je bestaande actiz.nl loginnaam en wachtwoord of vraag het de helpdesk: kijkopdata@actiz.nl of 085 – 077 20 70.

Update checklist ventilatie
In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. ActiZ vindt het van belang dat hier aandacht voor is en blijft en heeft eind september een checklist voor zorgorganisaties opgesteld. Op basis van gesprekken met leden is de checklist in samenspraak met o.a. VWS het Expertpanel Corona en andere deskundige partijen verduidelijkt.

IGJ – Zorgsignalen tijdens coronacrisis
De IGJ heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Op de website van de IGJ zijn een aantal signalen terug te lezen en de wijze waarop de IGJ dit ook toepast in het toezicht. De signalen gaan onder anderen over de continuïteit van zorg die onder druk staat, het toezicht op het testen en de dilemma’s voor verpleeghuizen. 

Aanpak Verantwoording Coronacompensaties Jeugdwet en Wmo 2020
Landelijke partijen, waaronder ActiZ hebben een aanpak vastgesteld voor de verantwoording van compensaties in verband met corona. Daarbij is gezocht naar zoveel mogelijk samenhang met de reguliere verantwoording. Deze verantwoording kent een drie-sporen beleid. Van belang is dat gemeenten en aanbieders deze aanpak ook daadwerkelijk volgen en niets extra’s uitvragen, om de administratieve lasten in de hand te houden. In het bijzonder wijst ActiZ op de noodzaak om m.b.t. de compensaties voor omzetverlies en meerkosten (spoor 2) met gemeenten tot overeenstemming te komen; anders dan soms wordt verondersteld, is een accountantscontrole hierop niet mogelijk. Ook bij afwijkende afspraken tussen gemeenten en zorgorganisaties over de wijze waarop omzetverlies wordt gecompenseerd –bijvoorbeeld door het doordeclareren van zorg zonder dat deze wordt geleverd- is van belang met gemeenten tot overeenstemming te komen over de definitieve verantwoording. De aanpak en verdere toelichting vindt u op de website van het ketenbureau.

Webinar aanpak verantwoording coronacompensatie Wmo Jeudgwet 
Woensdag 18 november vindt een webinar plaats over de aanpak Verantwoording coronacompensatie sociaal domein 2020. In het webinar wordt dieper ingegaan op de totstandkoming van de drie-sporen-aanpak, de keuzes die gemaakt zijn door de betrokken partijen en de toepassing van de aanpak en de formats. Het webinar is bedoeld voor financials/controllers van gemeenten en zorgaanbieders en hun externe accountants. Meld u hier aan voor het webinar.Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich geregistreerd heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Cijfers over verspreiding corona

In ruim een kwart van de verpleeghuislocaties is er een corona-besmetting (14 nov. 2020). Toch lijkt het erop dat corona ook in verpleeghuizen en bij ouderen thuis over de piek heen is. Het aantal sterfgevallen in verpleeghuizen is de laatste week niet toegenomen.

Besmettingen in verpleeghuislocaties

Op 14 november zijn er 680 corona-besmette verpleeghuislocaties (27,7%) in Nederland meldt het Coronadashboard, op basis van RIVM-cijfers. Dit aantal stijgt nog. Ter vergelijking: tijdens de eerste golf waren er besmettingen in 828 verpleeghuislocaties. De besmettingen zijn vooral in de regio’s Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Zuidoost. Hier zijn besmettingen in 40 tot 58 procent van de verpleeghuizen. Naast de corona-bemettingen zorgen het ziekteverzuim, en de quarantaine-regels voor besmette huisgenoten voor tekort aan personeel en extra werkdruk. Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

GGD Haaglanden hervat reguliere bron- en contactonderzoek

GGD Haaglanden hervat op maandag 16 november het reguliere, volledige bron- en contactonderzoek (bco). Dit was voor ons sinds medio september als gevolg van de enorme stijging van het aantal besmette personen niet langer mogelijk en werd daarom bijgesteld naar risico-gestuurd onderzoek. Kern van deze werkwijze was het zo snel mogelijk bereiken van mensen die daadwerkelijk een risico (kunnen) vormen in de verspreiding van het virus.

Als gevolg van een afname van het aantal besmettingen én een uitbreiding van onze capaciteit is volledig bron- en contactonderzoek in de regio Haaglanden inmiddels weer mogelijk en wordt er door ons zoals te doen gebruikelijk contact opgenomen met elke besmette persoon. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

GGD Haaglanden opent nieuwe coronatestlocaties in Laak en Escamp, Den Haag


De beide locaties zijn gekozen vanwege de centrale ligging in stadsdeel Laak en in stadsdeel Escamp. Ze zijn goed bereikbaar voor voetgangers, fietsers, mindervalidevoertuigen en auto’s. De locaties zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur, afhankelijk van de drukte. Bij voorkeur komen mensen op afspraak naar de testlocatie. Als mensen spontaan langskomen bij testlocatie Laak, dan worden zij getest, als dat op dat moment mogelijk is qua capaciteit. De bus in Laak is een experiment voor twee weken, met daarna optie tot verlenging.


De testlocaties zijn een nauwe samenwerking tussen GGD Haaglanden, Rode Kruis en de gemeente Den Haag.


Testlocaties regio Haaglanden

De coronatestbus in stadsdeel Laak en de coronatestlocatie in stadsdeel Escamp zijn twee van de in totaal tien testlocaties in regio Haaglanden. De GGD heeft haar testcapaciteit de afgelopen tijd flink opgeschaald. Hierdoor kunnen mensen die ’s ochtends een afspraak maken voor een coronatest, dezelfde dag terecht bij een testlocatie in regio Haaglanden. De andere testlocaties liggen in Den Haag centrum, bij HMC locatie Bronovo in Den Haag, bij Aegon op de grens van Den Haag en Leidschendam-Voorburg, in Naaldwijk, in Nootdorp, in Delft, in Zoetermeer en in Rijswijk. Zo zorgen we dat het testen laagdrempelig is voor iedereen in de regio met gezondheidsklachten. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe corona-behandeling met bloedplasma kan starten

Sanquin Bloedbank en plasmaproducent Sanquin Plasma Products (SPP) hebben de afgelopen maanden uit gedoneerd bloed 4.000 doses met antistoffen tegen het coronavirus geproduceerd. Dit medicijn is nu klaar om ingezet te worden. Het zal in eerste instantie worden toegepast om besmetting en ziekte bij mensen met een verzwakt immuunsysteem te voorkomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kankerpatiënten en mensen die net een transplantatie hebben ondergaan. Ook komt er een onderzoek om in kaart te brengen hoe effectief dit medicijn is om besmetting van kwetsbare ouderen te voorkomen, bijvoorbeeld na contact met een besmet persoon.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stelde eerder dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor het inzamelen van plasma en het daar uit ontwikkelen van een plasmaproduct met antistoffen tegen Covid-19.

Minister De Jonge: “Sindsdien hebben duizenden mensen die hersteld waren van corona plasma gedoneerd. De antistoffen uit dat bloed zijn door SPP omgezet in dit nieuwe middel. Knap werk, en veel dank aan iedereen die bloed doneerde. Nu snel door naar de volgende stap: starten met deze innovatieve behandeling.”

Een werkgroep van Sanquin en medische specialisten uit het gehele land boog zich de afgelopen periode over de vraag welke groep als eerste in aanmerking zou moeten komen voor toediening van de antistoffen. De werkgroep adviseert het middel preventief in te zetten, altijd onder toezicht van een behandelend arts. Het gaat dan om het beschermen van mensen met een verzwakte afweer, zoals patiënten die midden in een oncologisch behandeltraject zitten of mensen die net een transplantatie hebben ondergaan. Ook kwetsbare ouderen hebben vaak een verzwakte afweer. Deze groepen zijn extra vatbaar voor een besmetting met het coronavirus en hebben het meeste baat bij een preventieve behandeling met antistoffen. Lees verder op de site van de Rijksoverheid.

Categorieën
Algemeen

Update coronavirus – 76

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

CIZ gaat weer op huisbezoek
Het CIZ heeft besloten om weer huisbezoeken af te leggen. Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen. De tweede golf en de daarbij horende maatregelen duren langer dan we in dit voorjaar hebben meegemaakt. Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en hun maatschappelijke rol te blijven vervullen. Het CIZ bemerkt ook dat ze tijdens deze tweede golf vaker welkom zijn in zorginstellingen. 

Verlenging afspraken met zorgverzekeraars over de wijkverpleging
De uitbraak van het coronavirus heeft het organiseren en verlenen van zorg in de wijk tot een grote opgave gemaakt. In de eerste golf waren er een aantal afspraken gemaakt met ZN omtrent de inzet van de helpende, mogelijkheid om digitaal een indicatie te kunnen stellen en het tijdelijk achterwege laten van een handtekening onder het zorgplan. ZN heeft ActiZ laten weten dat deze afspraken uit de eerste golf verlengd zijn (met terugwerkende kracht) in elk geval tot en met 31 december 2020.

Financiële regelingen Covid-19
De komende dagen worden de laatste issues in de uitwerking van de eerder gecommuniceerde financiële Covid-regelingen besproken. Naast tijdige afronding van de regelingen over 2020 is onze inzet om zowel de complexiteit als de onzekerheden in de regelingen zoveel als mogelijk te reduceren. Eventuele (opvolgende) regelingen voor 2021 worden de komende weken besproken. Nader bericht volgt zo snel mogelijk.   

Pakket PBM voor mantelzorgers
Mantelzorgers hebben recht op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Mantelzorgers kunnen een gratis PBM-pakket afhalen met handschoenen, chirurgisch mondneusmasker, bril, schorten en een flacon desinfectans.

Maatregelen in het kader van bron- en contact onderzoek voor zorgmedewerkers die preventief PBM hebben gebruikt
Het protocol voor bron- en contactonderzoek is aangepast voor zorgmedewerkers die preventief PBM hebben gebruikt bij een cliënt die achteraf in de besmettelijke periode van Covid-19 blijkt te zijn geweest. Dat kan onder voorwaarden betekenen dat deze zorgmedewerkers niet in quarantaine hoeven maar wel alert moeten zijn op klachten die bij Covid-19 kunnen passen. Uiteraard moeten zorgmedewerkers bij een patiënt die bekend is met (een verdenking op) Covid-19 wel volledige PBM blijven toepassen (chirurgisch mondmasker tenminste type IIR, schort, bril en wegwerphandschoenen).

Uitgangspunten testen 
Veel zorgorganisaties regelen zelf dat medewerkers getest kunnen worden op corona. VWS heeft, samen met het RIVM, de GGD-en en de IGJ gepubliceerd welke uitgangspunten dan gelden: kwaliteit & (medisch) toezicht, juiste inzet van verschillende (snel-)testen, registratie en melding van de testuitslagen en testbeleid en communicatie over de testuitslag komen daarbij aan de orde. Aanvullend volgt nog een nieuwe LCI-richtlijn over testen.

Voorbereidingen Covid-vaccinatie
Hoewel er nog geen vaccin tegen Covid-19 is, wordt wel nagedacht over de verspreiding van vaccins. ActiZ zet zich (o.a. in een daartoe ingestelde landelijke werkgroep “uitvoering Covid-19-vaccinatie zorgprofessionals”) in voor voorrang van risicogroepen waaronder in elk geval ook cliënten en medewerkers in verpleging, verzorging en thuiszorg.

Webinars
Op vrijdag 13 november organiseert ActiZ het webinar ’Mentale gezondheid van medewerkers’ in onze sector. Hart en ziel voor de zorg is niet altijd genoeg om overeind te blijven, ook in de 2e golf zien we de (psychische) druk en het verzuim toenemen. Hoe kunnen we onze medewerkers goed blijven ondersteunen, ook mentaal? We gaan in gesprek met Gert Leeftink (programmadirecteur Mens&Arbeid van Espria), Anita Hertogh (projectleider zorg ISZW) en Kaz de Jong (traumapsycholoog Artsen Zonder Grenzen).

Op dinsdag 1 december organiseert De Zorg Brandveilig het webinar ‘Corona en brandveiligheid’, voor alle medewerkers in de zorg die zich bezighouden met BHV en/of met brandveiligheid. In deze gekke tijd heeft brandveiligheid bij zorgorganisaties een andere prioriteit gekregen. Hoe gaan we hier in de praktijk verantwoord mee om?

Media 
Diverse media hebben aandacht voor corona in de ouderenzorg. Hoewel landelijk besmettingen afnemen, geldt dit nog niet voor ouderen of verpleeghuislocaties. Zowel Meldpunt Max als het NOS Journaal maakten afgelopen week een reportage bij een locatie van ActiZ-lid Marga Klompé. In de studio van Omroep Max gaf bestuurslid Ronald Schmidt toelichting. Het NOS Journaal bericht middels enkele quotes van bestuurslid Conny Helder (item start na nieuws over Amerikaanse presidentsverkiezingen).

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Volop corona-ondersteuning van Vilans tijdens tweede golf

Aan het begin van de coronacrisis in maart heeft Vilans de langdurige zorg ondersteund door kennis over de impact en gevolgen van COVID-19 te verzamelen, verrijken, valideren en te verspreiden. Er staan verschillende vormen van ondersteuning klaar die ook in deze tweede golf behulpzaam zijn voor zorgprofessionals, cliënten, onderzoekers en mantelzorgers.

‘Vanaf het begin van de crisis hebben we zoveel mogelijk de vragen en uitdagingen waar mensen in de zorg tegenaan lopen in kaart gebracht’, vertelt projectleider Johan Vesseur. ‘Vervolgens zijn we gaan kijken welk ondersteuningsaanbod we konden creëren om zo goed mogelijk de kwesties het hoofd te bieden. Zo kunnen mensen via ons coronaloket allerlei vragen indienen die door experts worden beantwoord. Er zijn in het loket zo’n 227 individuele vragen geïdentificeerd en gecategoriseerd. Die kunnen zo specifiek zijn als “Hoe kunnen we in onze instelling toch nog een kerstbijeenkomst organiseren?” tot “Hoe lang mag je een mondkapje dragen?”.

‘Deze vragen en het gebruik van het coronaloket zijn voor ons van belang omdat ze laten zien aan welke kennis het veld behoefte heeft. De vragen en antwoorden gebruiken we voor het maken van nieuwe kennisproducten.’  Lees verder op de site van Vilans.

Categorieën
Algemeen

CoronaLadder: op- en afschalen in verschillende situaties

De CoronaLadder is een hulpmiddel voor teams en individuele zorgmedewerkers om snel inzichtelijk te hebben welke coronamaatregelen en werkafspraken gelden in specifieke situaties. Voor elke situatie van de CoronaLadder, bijvoorbeeld de opname van een nieuwe bewoner, een (verdenking van) een besmetting bij één bewoner of besmetting bij medewerker(s), wordt op 1 A4 duidelijk welke maatregelen en afspraken gelden op gebied van bijvoorbeeld BPM-gebruik, controles en isolatie. Download de schematische overzichten en bijbehorende visualisaties per situatie.

5 situaties CoronaLadder

Momenteel zijn voor 5 situaties op de CoronaLadder de betreffende coronamaatregelen in kaart gebracht. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

RIVM-richtlijn bescherming aangepast

De richtlijn die het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voorschrijft is geheel herzien. Bij cliënten met verdenking op corona dienen nu altijd beschermingsmiddelen gedragen te worden. Ook is het preventief dragen van het mondneusmasker opgenomen in de geheel herziene richtlijn. De richtlijn geldt voor verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en huisartsenzorg.

Belangrijke wijzigingen in de richtlijn: 

 1. Het mondneusmasker en andere beschermingsmiddelen dient nu bij cliënten met (verdenking op) corona altijd gedragen te worden. Voorheen gold dit alleen voor als je níet de afstand van 1,5 meter kon bewaren.
 2. Preventief gebruik mondneusmasker in verpleeghuizen en wijk vanaf besmettingsgraad regio ‘zorgelijk’. Op dit moment is dit heel Nederland.

Bekijk Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis (3 nov. 2020) op website RIVM. Deze richtlijn vervangt nu twee eerdere richtlijnen: ‘PBM buiten het ziekenhuis’, en ‘Beleid PBM voor de wijkverpleging’. 

Bescherming bij (verdenking op) corona

Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Verlenging looptijd COVID-19 gerelateerde activiteiten

Het Ministerie van VWS heeft besloten om de looptijd van de COVID-19 gerelateerde activiteiten te verlengen. Dit betekent dat:

 • Organisaties met een actieve aanvraag in tijdvak 4, activiteiten en registraties kunnen opvoeren voor COVID-19 gerelateerde activiteiten. Activiteit X voor nieuwe medewerkers (vanaf 1 maart 2020) en C, D en E voor zittende medewerkers die niet langer dan een jaar in dienst zijn de zgn. nieuwe instroom;
 • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019, of in de afgelopen maanden) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunt u voor activiteit X alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie.
 • Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend, maar via een andere weg dan extrahandenvoordezorg.nl extra personeel heeft geregeld in het kader van de Coronacrisis, dan kunt u contact opnemen met de projectleider in uw regio (https://www.sectorplanplus.nl/contact). Die zorgt dan dat u voor activiteit X alsnog deel kunt nemen aan tijdvak 4 en gebruik kunt maken van deze subsidie.

Voor alle reeds uitgevoerde trajecten tussen maart en september 2020 blijven de gepubliceerde deadlines van kracht, zoals gepubliceerd op de website. Deadlines voor trajecten uitgevoerd na september 2020 volgen nog. In algemene zin vragen wij organisaties om de registraties van uitgevoerde trajecten zo snel mogelijk aan te maken en compleet te maken.

Onder het kopje downloads is de informatie te vinden over het aanvragen van subsidie i.v.m. Covid-19. Lees verder op de site van SectorplanPlus.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe noodverordening 9 november 2020

Op 9 november 2020 om 10.00 uur treedt een nieuwe noodverordening (COVID-19) in werking. Deze nieuwe noodverordening vindt u op de site van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Terugkijken: Webinar Crisiscommunicatie voor verpleeghuizen

Hoe reageer je op een crisis in je organisatie? Hoe communiceer je naar medewerkers, bewoners, familie en de buitenwereld? Dit waren enkele thema’s van het goed bezochte webinar ‘Crisiscommunicatie voor verpleeghuizen’. Tijdens het webinar gaf expert crisiscommunicatie Jeroen Hurkens een compacte workshop met tips en do’s en don’ts. Bestuurder Paul van Gennip van Het Parkhuis (Dordrecht) vertelde over hoe hij de coronacrisis in ‘zijn’ verpleeghuis heeft aangepakt.

Ga meteen naar het Webinar Crisiscommunicatie of naar het verhaal met tips van Jeroen Hurkens

Paul van Gennip: ‘Het Parkhuis had niets te verbergen’

Bestuurder Paul van Gennip van Het Parkhuis in Dordrecht koos voor openheid toen ‘zijn’ verpleeghuis door corona werd getroffen. ‘”Betrouwbaar” is een van onze kernwaarden. Daar sloten we in de communicatie bij aan.’

Razendsnelle verspreiding

Op 30 april werd in Het Parkhuis het eerste geval van corona vastgesteld. Van de 185 bewoners raakten er 117 besmet. 31 mensen overleden als gevolg van de ziekte. 83 medewerkers liepen corona op. 86 bewoners genazen ook, benadrukt Van Gennip. Het virus kon zich de eerste periode verspreiden doordat veel bewoners en medewerkers wel besmet waren, maar geen symptomen vertoonden. Een goed beeld ontstond toen alle medewerkers en bewoners periodiek werden getest. Besmette bewoners werden bij elkaar gebracht op de eerste verdieping. Dit had voor zowel bewoners als medewerkers ingrijpende gevolgen. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Serious game ‘Infectionary’ over hygiëne en infectiepreventie

Vergroot jouw kennis over hygiëne en infectiepreventie met de serious game ‘Infectionary’, ontwikkeld door het team Infectieziekten van GGD Twente. Infectionary vergroot op een leuke manier de kennis van zorgmedewerkers over hygiëne en infectiepreventie. Ook draagt deze leermethode bij aan gedragsverandering bij medewerkers. Het spel is gratis beschikbaar voor zorgorganisaties. Voor deelname aan deze serious game staan twee accreditatiepunten.

Trailer serious game Infectionary

Bekijk onderstaande trailer over de serious game Infectionary. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Achtste corona-testlocatie in regio Haaglanden opent 9 november

Vanaf maandag 9 november 2020 start GGD Haaglanden aan het Aegonplein 50 in Den Haag Mariahoeve een corona-testlocatie. Bij de testlocatie in het parkeerdek van Aegon kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus. In totaal beschikt GGD Haaglanden dan over acht testlocaties om inwoners met klachten gratis te testen. De GGD heeft haar testcapaciteit de afgelopen tijd flink opgeschaald. Hierdoor kunnen mensen die ’s ochtends een afspraak maken dezelfde dag terecht bij een testlocatie in de regio.

Deze locatie bij Aegon is gekozen omdat deze geschikt is voor de komende wintermaanden. Bij de testlocatie worden mensen vanuit hun auto getest. Eventuele voetgangers en fietsers worden opgevangen door stewards en kunnen lopend door de teststraat. De locatie is zeven dagen per week geopend van 08.30 uur tot 16.30 uur, afhankelijk van de drukte. Op termijn is de locatie geschikt om 1200 personen per dag te testen.

Op zaterdag 14 en zondag 15 november is de testlocatie dicht en worden er geen coronatesten gepland, in verband met werkzaamheden aan de openbare weg bij het Aegon-gebouw. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

GGD Haaglanden opent XL-testlocatie in Rijswijk

oensdag 4 november 2020 is gestart met de bouw van een XL-testlocatie in de evenementenhal van de Broodfabriek in Rijswijk. Het streven is dat de locatie woensdag 11 november gereed is, zodat GGD Haaglanden kan starten met testen. De testlocatie heeft ruimte voor ten minste 12 teststraten en er kunnen 2500 tot 3000 tests per dag uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om sneltesten (antigeentesten), zo nodig in combinatie met de gebruikelijke PCR-testen. De Broodfabriek wordt één van de XL-testlocaties in Nederland en is een samenwerking tussen GGD Haaglanden, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), GGD GHOR Nederland, het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten, VNO-NCW, Defensie, Veiligheidsregio Haaglanden, gemeente Rijswijk en laboratoria.

“Om de toenemende vraag naar coronatests aan te kunnen, schaalt GGD Haaglanden flink op. We hebben op dit moment zeven teststraten in de regio Haaglanden waarvan drie in Den Haag. Op basis van de landelijke roadmap is de intentie uitgesproken om eind december 2020 een maximale capaciteit van 6.200 tests per dag in de regio Haaglanden te kunnen uitvoeren. Deze XL-testlocatie komt hier bovenop. De testlocatie is toegankelijk voor iedereen met coronavirus gerelateerde klachten en is een mooie ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus”, aldus Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Gratis webinar Corona en brandveiligheid

Voor alle zorgprofessionals die zich bezighouden met brandveiligheid of BHV, organiseert de Zorg Brandveilig op dinsdag 1 december 2020 van 15.00 tot 16.15 uur het webinar ‘Corona en brandveiligheid’. Meld u nu gratis aan!

Door de corona-uitbraak heeft brandveiligheid in veel zorgorganisaties een andere prioriteit gekregen. Dat is logisch, maar het kan wel gevolgen hebben voor brandveiligheid in de toekomst. En dát willen we voorkomen. Daarom is het van groot belang om het onderwerp weer onder de aandacht te brengen in uw organisatie. Hoe u dat het beste kunt doen? Daarover vertellen we graag meer tijdens het webinar.

Vragen stellen aan experts

Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Coronadashboard RIVM

Over dit dashboard

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen maatregelen genomen worden om het virus te stoppen.

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Uitgangspunten voor inzet testen buiten de GGD testlocaties

Les hier het nieuwe bericht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. de uitganspunten voor inzet testen Covid-19 buiten de GGD-testlocaties.

Categorieën
Algemeen

Update coronavirus – 75

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Aanpassing protocol bron- en contactonderzoek
Binnen het procotol bron- en contactonderzoek van het RIVM is het onderdeel zorgmedewerkers gewijzigd ten aanzien van een eerdere publicatie. Nu is opgenomen dat zorgmedewerkers die volledige persoonsbeschermende middelen (chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt niet als contact worden geïncludeerd in het contactonderzoek.

Herziening ‘Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis’
De veelbesproken RiVM richtlijnen rond PBM-gebruik buiten het ziekenhuis en aanverwante documenten zijn door het RiVM integraal geactualiseerd en vereenvoudigd onder bovenstaande titel. Inzet (ook preventief) op basis van lokale omstandigheden, duiding van materialen en afwijken op basis van professioneel oordeel zijn nu consequent in de uitgangspunten verwerkt. Daarmee bieden de uitgangspunten ook een passende basis voor het eerder door ActiZ omarmde standpunt rond PBM-gebruik van VenVN en de vakbonden. De herziening is niet direct aanleiding tot wijzigingen van uw eigen interne protocollen of van PBM-gebruik in de praktijk.

Update compensatieregelingen Zvw
ActiZ is nog in overleg met ZN over de uitwerking van de compensatieregeling voor zorgorganisaties boven de €10 mln Zvw omzet. De uitwerking van met name de ex-post afrekening van Covid units, bleek complexe materie waardoor het traject veel langer duurt dan verwacht. We hopen op basis van een laatste concept dat nu voorligt, het traject volgende week bestuurlijk worden afgerond. Intussen lopen de gesprekken volop over verlenging en/of opvolging van de Covid-19 regelingen vanwege de huidige tweede golf en dus ook in 2021.

Extra maatregelen 3 november met name gericht op zorgcontinuïteit
In de persconferentie van 3 november bleek veel waardering voor en vertrouwen in de zorg. Tevens erkende het kabinet de grote zorgen over de enorme belasting van medewerkers en daarmee over de continuïteit van de zorg als geheel. Zelfs de uiterste inspanning die wordt geleverd door de mensen in wijkverpleging, de HbH, begeleiding en de verpleeghuizen is niet genoeg als de maatschappij het aantal besmettingen niet sneller weet te keren. Daarom zijn wél extra aangescherpte maatregelen afgekondigd die vooral bedoeld zijn om de zorg overeind en enigszins werkbaar te houden. Nu dus géén specifieke maatregelen ín de zorg maar wel extra maatregelen vóór de zorg. Naar aanleiding van de persconferentie krijgen we als ActiZ met name vragen over de dagbesteding: mag die gewoon open blijven? Ja dus, zegt ook VWS: “Dagbesteding is van essentieel belang voor kwetsbare doelgroepen, cliënten en mantelzorgers en draagt bij aan het ontlasten van de zorg en moet daarom zoveel mogelijk doorgang vinden, uiteraard veilig en dus op basis van de adviezen en richtlijnen van het RIVM”. Voor inloop- en buurthuizen ligt dat net iets anders. 

Overzicht Q&A Arbeidsrelatie en corona geactualiseerd
Het overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen (Q&A) op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied, is vandaag geactualiseerd. U vindt de Q&A hier. Staat uw vraag op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met de coronamaatregelen niet het overzicht Q&A, neem dan contact op via caoinfo@actiz.nl of maak gebruik van het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 09.30-12.00 uur via 085 077 2090.

De Nationale Zorgklas zoekt docenten
Via www.extrahandenvoordezorg.nl zijn de afgelopen dagen al meer dan 5.000 deelnemers aangemeld voor de Nationale Zorgklas. Om al deze deelnemers te kunnen scholen zijn wij op zoek naar gemotiveerde docenten, werkzaam bij zorgorganisaties, die ons kunnen helpen. Daarom doen we bij deze een oproep aan onze leden om docenten beschikbaar te stellen voor dit landelijke initiatief. Leest u hier meer.

ActiZ: ‘Kamer, houd oog voor de zorgcontinuïteit in de coronacrisis’
De Covid-19 uitbraak blijft een grote impact hebben op Nederland, met ook weer aangescherpte maatregelen zoals gisterenavond aangekondigd tijdens de persconferentie. Minister de Jonge gaf aan dat niet alleen de ziekenhuiszorg onder hoogspanning staat, maar zeker ook zorg voor kwetsbare ouderen, in het verpleeghuis en thuis. Het virus heeft bij ruim 600 verpleeghuislocaties -dat is bijna 1 op de 4– weer een voet tussen de deur gekregen. Vandaag, op 4 november, debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. ActiZ heeft daarom de Tweede Kamerleden een paper toegestuurd. Het paper roept op om blijvend aandacht te hebben voor de continuïteit van de zorg voor ouderen en chronisch zieken die erg onder druk staat door de coronacrisis. Leest u hier het volledige paper.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Beleid onderwijs en examinering ROC Mondriaan Zorg en Welzijn

Lees hier de nieuwe informatie m.b.t. onderwijs en examinering voor de relaties van ROC Mondriaan.

Categorieën
Algemeen

Beleid ROC Mondriaan Zorg en Welzijn tijdens COVID

Lees hier het uitgaande bericht aan de studenten namens de schooldirecteuren van Zorg en Welzijn.

Categorieën
Algemeen

ActiZ: Kamer, houd oog voor de zorgcontinuïteit in de coronacrisis

De Covid-19 uitbraak blijft een grote impact hebben op Nederland. Op woensdag 4 november debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de aanpak van de coronacrisis. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, heeft daarom de Tweede Kamerleden een paper toegestuurd. Het paper roept op om blijvend aandacht te hebben voor de continuïteit van de zorg voor ouderen en chronisch zieken die erg onder druk staat door de coronacrisis.

Opnieuw zien we meer verpleeghuislocaties waar uitbraken zijn. ActiZ-bestuurslid Conny Helder: “Een groot verschil met de eerste golf is dat er voldoende beschermingsmiddelen, testcapaciteit en kennis aanwezig zijn waardoor de quarantaine-aanpak op besmette locaties voortvarend kan worden aangepakt.” Daarentegen zien we wel het ziekteverzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg, flink hoger ligt. Het stijgt nu naar landelijk gemiddeld zo’n 10%. De zorgverlening staat hierdoor onder druk. De zorg voor ouderen en chronisch zieken moet altijd doorgaan. De ouderenzorg is alleen geholpen als het aantal besmettingen gaat dalen. Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Nieuw: Leidraad proactieve zorgplanning (corona patiënt)

Als de gezondheid van een patiënt met corona ineens snel achteruitgaat, willen zorgverleners -vaak met spoed- weten wat de behandelwensen en – grenzen van de patiënt zijn. Hoe zorg je dat dit goed geregeld is? Bekijk de nieuwe ‘Leidraad proactieve zorgplanning’.

Ieder mens heeft recht op passende medische zorg die aansluit bij de eigen wensen, waarden en behoeften. Wanneer iemand tijdig het gesprek voert over welke medische zorg gewenst is (proactieve zorgplanning) en dit op de juiste manier vastlegt, dan kunnen zorgverleners in acute situaties snel hiernaar handelen. Deze proactieve zorgplanning, ook wel ‘advance care planning’ (ACP) genoemd is van groot belang voor iedereen, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Vastleggen behandelwensen

De nieuwe Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning (pdf) biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. Er is een bijbehorend digitaal invulformulier beschikbaar, waarin wensen en behoeften kunnen worden vastgelegd om met andere zorgverleners te delen.

Lees meer over de leidraad en het invulformulier op palliaweb.nl

Wie voert het gesprek? 

Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Nieuw: informatiepunt over corona voor zorgprofessionals én voor cliënten

De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Met de start van ons nieuwe informatiepunt bundelen het ministerie van VWS, koepelorganisatie Ieder(in) en kennisorganisatie Vilans deze informatie; vanuit het perspectief van zorgprofessionals maar óók van cliënten en hun naasten. Lees verder op de site van Vilans.

Categorieën
Algemeen

Mantelzorg en het coronavirus

Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Je leest hier alles over corona en mantelzorg.

Veelgestelde vragen over het coronavirus

De zorg voor je naaste thuis

Lees verder op de site van MantelzorgNL.

Categorieën
Algemeen

Stichting Transmurale Zorg draagt bij aan regionale Covid-19 helpdesk

De actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus stellen onze gehele sector voor de nodige uitdagingen. Om onze gezamenlijke opdracht -continuïteit van zorg voor iedereen- ook in deze tijden te kunnen waarborgen, doen we een oproep aan ons netwerk om elkaar te helpen waar mogelijk.

ZorgZijn Werkt stelt een regionale helpdesk beschikbaar om in de regio vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Mocht u door omstandigheden arbeidspotentieel beschikbaar hebben of een beroep willen doen op het beschikbare arbeidspotentieel dan vernemen wij dit graag via 06-20491017 of zorgvoordezorg@zorgzijnwerkt.nl.

Om vragen omtrent personeelsinzet en beschikbaar arbeidspotentieel snel en pragmatisch aan elkaar te kunnen verbinden stellen wij onze regionale helpdesk beschikbaar. De helpdesk wordt gecoördineerd door ZorgZijn Werkt, in samenwerking met onze samenwerkingspartners Transmurale Zorg, Lijn1 en Zorgscala. We kiezen voor een pragmatische oplossing vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid om te kunnen blijven voorzien in continuïteit van zorg in onze regio. De rollen die we voorzien zijn inventariseren, mobiliseren, coördineren, verbinden en ondersteunen.

Activiteiten STZ tijdens Covid-19

Lees verder op de site van Stichting Transmurale Zorg.

Categorieën
Algemeen

Besmettingen blijven toenemen, druk op de zorg ook

Op 27 oktober het Regionaal Beleidsteam (RBT) van de Veiligheidsregio Haaglanden (digitaal) bijeen geweest. Het RBT spreekt iedere week over het aantal coronabesmettingen in de regio Haaglanden. Deze blijven toenemen. Het totaal aantal mensen dat positief werd getest op corona in de regio was afgelopen week (week 43) meer dan 5100. De druk op de zorg wordt steeds groter. Voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen benadrukt: “Zoek de randen van de regels niet op. Alleen met een gezamenlijke inspanning krijgen we het coronavirus eronder en kunnen we verdergaande maatregelen voorkomen en op termijn onze vrijheden weer terugkrijgen.”

Als het aantal besmettingen de komende tijd niet afneemt, is het onvermijdelijk dat de Rijksoverheid extra maatregelen neemt. Daarom blijft het cruciaal belang om anderhalve meter afstand houden, drukte te vermijden, regelmatig handen wassen en in de elleboog niezen. Draag een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimten en als je een contactberoep uitoefent. Werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan. Blijf thuis bij klachten en laat je dan testen.

Meer testcapaciteit in de regio Haaglanden

Om het virus goed in beeld te houden en de gevolgen te beperken is het erg belangrijk dat mensen met klachten zich laten testen. De afgelopen weken is er meer testcapaciteit in de regio gekomen. Daardoor kunnen mensen met klachten sneller een afspraak plannen en hoeven ze minder lang op de uitslag te wachten. Blijf ook in afwachting van je testresultaat thuis.

Solidariteit in de zorg nodig

Naast de druk op de zorg in de ziekenhuizen is ook de druk op de verpleeghuizen groot. De toename van coronapatiënten geeft veel druk op de toegang naar reguliere zorg in de regio Haaglanden. Eén van de knelpunten in de zorg is het beschikbare personeel. Vooral verpleegkundigen zijn hard nodig. Zij hebben in de eerste golf emotioneel en fysiek veel voor hun kiezen gehad en amper de tijd om bij te komen. En nu wordt er weer veel van hen gevraagd. Alle negen burgemeesters van de Veiligheidsregio spreken hun grote waardering uit voor dit personeel.

Van Zanen: “Het zorgpersoneel levert een enorme prestatie. Ik heb groot respect voor iedereen die zijn bijdrage levert: verpleegkundigen, artsen, medewerkers van zorginstellingen en alle anderen. De komende tijd zal weer veel van jullie gevraagd worden, maar weet je gesteund.”

Lees verder op de site van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Digitaal werken en corona

Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van digitale zorg tijdens de coronapandemie? ActiZ heeft praktische informatie en links over zorg op afstand, beeldbellen en oplossingen tegen eenzaamheid op een rij gezet. 

Ook is er aandacht voor veiligheid: wat is het standpunt van ActiZ ten aanzien van de veiligheid bij het beeldbellen.

Kortom, hier kunt u uw licht opsteken als u oplossingen zoekt rond digitaal werken binnen uw zorgorganisatie in deze coronatijd.  Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Update: coronavirus in MO, VO en BW

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.

26 oktober 2020 – Informatiekaart toegang tot zorg

Opnieuw een enorme toename van coronabesmettingen en veel zieke mensen die corona zorg nodig hebben. Dat vraagt noodgedwongen om het afschalen van de reguliere zorg. Dit betekent ook aanpassingen in de communicatie met patiënten. Daarom heeft de NZa een vernieuwde informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten? gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen. Lees verder op de site van Valente.

Categorieën
Algemeen

Update coronavirus – 74

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Bezoek en sociaal contact bij toenemende besmettingen
Het aantal verpleeghuizen waar een of meer besmettingen zijn, blijft snel stijgen. Op dit moment heeft ruim 20% van de verpleeghuislocaties besmettingen. Dit zorgt ervoor dat maatregelen rondom bezoek en sociaal contact op steeds meer locaties worden aangescherpt. De aangescherpte maatregelen leiden in sommige gevallen tot onbegrip of zelfs agressie bij familie en naasten. ActiZ heeft bij VWS en de politiek aandacht gevraagd voor het toenemend onbegrip in de samenleving voor door zorgorganisaties genomen maatregelen. Het is dan ook goed dat het kabinet zich hier in het persmoment op 27 oktober duidelijk over heeft uitgesproken. Het blijft van belang dat zorgorganisaties continu met bewoners, familie en naasten in gesprek blijven over het op- en afschalen van maatregelen aan de hand van de handreiking Bezoek en Sociaal contact die ActiZ eerder met andere veldpartijen gemaakt heeft om steeds samen passende maatregelen te nemen, niet te streng maar wel streng genoeg. 

Schaarste aan personeel 
De personele problemen in de zorg zijn veel groter dan afgelopen voorjaar. ActiZ ontvangt steeds meer signalen dat de zorgcontinuïteit daardoor onder grote druk staat. Op 27 oktober heeft VWS een Kamerbrief verstuurd waarin een forse ambitie is opgenomen om mensen beschikbaar te krijgen die een bijdrage kunnen leveren aan het continueren van de zorg. Met die ambitie zijn we als sector uiteraard al bezig. Inmiddels bent u hierover geïnformeerd in een separate directiemail.

Testen en privacywetgeving
Vanwege de lange wachttijden bij de GGD’en worden medewerkers steeds vaker getest door of via hun werkgever. Hoewel er geen alternatief is en VWS en GGD deze aanpak stimuleren, is er veel discussie over de privacy-aspecten van deze werkwijze. Testresultaten zijn ‘bijzondere persoonsgegevens’ en volgens de privacywetgeving (AVG) mogen werkgevers deze gegevens niet verwerken. Toestemming vragen van de werknemer voor deze verwerking is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een lastig begaanbare weg vanwege de onevenwichtige gezagsverhouding. Het is duidelijk dat hier de belangen botsen: individuele belang van privacy tegenover het collectieve belang van de volksgezondheid (bestrijding pandemie) en het belang van goede zorg. Daarnaast is er veel discussie over de vraag of medewerkers verplicht kunnen worden tot testen en tot het delen van de testresultaten. Deze problematiek is door meerdere leden en ActiZ indringend bij VWS en de Autoriteit Persoonsgegevens aangekaart, vooralsnog zonder oplossend effect. ActiZ heeft inmiddels specialistische juridische hulp ingeroepen om zo spoedig mogelijk een werkbare oplossing te vinden. Vanuit de noodzaak om bij dit vraagstuk ook het algemeen belang te dienen is het intussen relevant om uw aanpak samen met uw medewerkers en de GGD te blijven in te richten.

Sneltesten en sneller testen
Het testen van medewerkers gaat gelukkig steeds sneller, de uitslagen laten soms nog wel te lang op zich wachten. Daarnaast is er voortgang rondsneltesten. De bijlage van de stand van zaken brief COVID-19 bevat een concreet advies rondom de antigeensneltesten. Van belang blijft om scherp af te wegen waarvoor en wanneer u sneltesten wel en niet gebruikt, met name vanwege het relatief hoog vals-negatieve uitslagen bij mensen zonder klachten. Wij raden u aan om altijd in contact te treden met uw lokale GGD als u zelf gaat testen. Daarnaast dient altijd een arts betrokken te zijn. Wellicht ten overvloede, ook als u zelf test of laat testen moeten positieve testresultaten gemeld worden bij uw GGD.

Uitzonderingsoptie inzet zorgmedewerkers bij quarantaine en CoronaMelder
Specifiek voor zorgmedewerkers gelden een aantal uitzonderingen als hun afwezigheid problemen geeft in de zorgcontinuïteit of als zorg dan niet meer geboden kan worden. Het RIVM heeft per situatie uitgewerkt wanneer deze uitzonderingsoptie van toepassing is. Quarantaine, besmette huisgenoten en de CoronaMelder-app komen daarbij aan de orde. U bepaalt uiteraard zelf met uw cliënten en medewerkers wanneer er al dan niet sprake is van problemen met de zorgcontinuïteit. 

Uitstel deadlines
ActiZ krijgt regelmatig vragen over uitstel van deadlines voor het aanleveren van bepaalde verplichte gegevens. De IGJ heeft aangegeven dat zij nadrukkelijk open staat voor uw vragen om uitstel op het aanleveren van bepaalde rapportages als daar meer tijd voor nodig is. In algemene zin vraagt ActiZ aan alle relevante stakeholders om zoveel mogelijk gegevensverzameling te beperken of uit te stellen voor zover die niet per se noodzakelijk is (met name voor COVID).

Webinar Covid-19 ‘Hoe houden we onze medewerkers mentaal gezond’
Vrijdag 13 november van 11.00 tot 12.00 uur
Toen vanaf maart de coronacrisis losbarstte moest er vooral ad hoc gehandeld worden. Het overkwam ons. Medewerkers zetten zich met hart en ziel in en werden zo goed mogelijk mentaal ondersteund. Nu zijn we in de tweede piek beland en zijn we beter voorbereid. Toch zien we het verzuim toenemen, roosters komen niet meer rond. Wat nemen we mee uit de eerste golf. Hoe kunnen we onze medewerkers goed blijven ondersteunen, ook mentaal? In dit webinar gaan we in gesprek met Gert Leeftink (programmadirecteur Mens&Arbeid Espria), Anita Hertogh (projectleider zorg ISZW) en Kaz de Jong (traumapsycholoog Artsen Zonder Grenzen). 

Voorbeelden uit de praktijk en media
We vinden het belangrijk dat er een goed en transparant beeld wordt gegeven van alle inzet en ook dilemma’s rondom zorg voor ouderen in deze uitdagende tijd. Berichtgeving in de media uit de praktijk draagt hier zeker aan bij. Mocht u zelf initiatieven hebben of verzoeken van landelijke media ontvangen, dan denken we graag met u mee. U kunt dan contact opnemen met ActiZ Mediarelaties/Pers. Zo kunnen we het tevens koppelen aan de landelijke ActiZ-woordvoering.  

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Advies OMT Outbreak Management Team

Afgelopen maandag 26 oktober kwam het OMT bij elkaar en besprak:

 • Het verloop van de uitbraak van COVID-19
 • De effectiviteit van de maatregelen
 • Internationale reizen en reizen tijdens de winterperiode
 • Het huidige testbeleid en mogelijke wijzigingen
 • De isolatieperiode van positief geteste asymptomatische personen

De adviesbrief kun je downloaden op de website van de Rijksoverheid.
Meer weten over het OMT?  Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Lerend vermogen belangrijk toetspunt IGJ bij toezicht openstelling verpleeghuizen

In de ‘Rapportage openstellen verpleeghuizen voor bezoek’ van 22 oktober legt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uit hoe zij toezicht houdt op het openstellen van verpleeghuizen voor bezoek. ‘De IGJ toetst of organisaties meebewegen met het voortschrijdend inzicht, hun beleid hierop aanpassen en hiermee lerend vermogen tonen.’ Zo staat in het rapport te lezen. Ook geeft de IGJ acht aanbevelingen aan zorgaanbieders.

Groepsveiligheid versus individuele vrijheid

Sinds 24 juni 2020 zijn alle verpleeghuizen weer open voor bezoek. Als de IGJ een melding binnenkrijgt over het onvoldoende openstellen van verpleeghuizen voor bezoek, kijkt zij of zorgaanbieders een zorgvuldige afweging maken tussen de veiligheid van de groep en de vrijheid van het individu.

De IGJ gaat hierbij uit van de Noodverordening. De laatste versie van de ‘Handreiking bezoek en sociaal contact’ is een richtinggevend document. De IGJ kijkt altijd of er eventueel sprake is van een situatie waarin cliënten onrechtmatig opgesloten of onnodig beperkt worden in hun bewegingsvrijheid of mogelijkheden voor het ontvangen van bezoek. Bezoekbeperkingen kunnen enkel plaatsvinden indien dit op grond van de Noodverordening noodzakelijk is. Andere beperkingen kunnen horen bij de zorg die valt onder de Wet zorg en dwang (Wzd).

Lerend vermogen

De IGJ toetst of organisaties meebewegen met het voortschrijdend inzicht, hun beleid hierop aanpassen en hiermee lerend vermogen tonen.

De IGJ weegt de maatregelen die de zorgaanbieder neemt, af tegen de context: zijn er actuele besmettingen die beperkingen zouden toestaan, vanuit het belang van cliënten en zorgverleners? Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Extra handen voor de zorg

De ontwikkelingen rondom het Corona-virus volgen elkaar snel op. We zien dat steeds meer (oud)zorgmedewerkers zich (opnieuw) aanbieden bij Extra Handen voor de Zorg. We verleggen daarom onze focus van “hulp bij werving” naar het zo goed mogelijk matchen van vraag naar en aanbod van (oud)zorgmedewerkers. Perfecte kandidaten (veelal verzorgenden en verpleegkundigen) zijn helaas schaars, maar we denken graag mee om de meest optimale match te realiseren.  

Extra handen nodig? Zo doe je een aanvraag.Maak op de website extrahandenvoordezorg.nl een account aan.
Log vervolgens in en doe een aanvraag voor de inzet van tijdelijke medewerkers.
Op basis van de aanvraag zoeken we geschikte kandidaten en stellen we deze voor.
De organisatie neemt daarna zelf contact op met de kandidaten om hun inzet te bespreken. De uitkomst hiervan koppelt de organisatie binnen een week aan ons terug.

Profielen van de kandidaten
We zeiden het al: niet alle kandidaten hebben het perfecte profiel. Het is daarom belangrijk om in de aanvraag goed aan te geven voor welke taken je mensen nodig hebt. Door creatief te denken, kunnen we samen proberen om een optimale match te maken. Zodat het gediplomeerde zorgpersoneel de handen vrij kan houden voor die zorgtaken waarvoor hun inzet noodzakelijk is.

Inspiratie
Op korte termijn organiseren wij een kort webinar voor bestuurders, HR-personeel en recruiters. Hierin laten we inspirerende voorbeelden zien van oplossingen die elders in het land succesvol zijn gebleken. We doen dit in samenwerking met onze collega’s uit andere arbeidsmarktregio’s en de stichting Extra ZorgSamen. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
Lees verder op de site van ZorgZijn Werkt.
Categorieën
Algemeen

Corona thuisteam en cijfers verpleeghuizen

Opnieuw gaat er in de coronacrisis veel aandacht uit naar ziekenhuizen. Maar de meeste coronazorg wordt bij mensen thuis gedaan. Omroep Max brengt in beeld hoe een Corona Thuisteam in Rotterdam keihard werkt om goede zorg thuis te leveren. Ook in verpleeghuizen zet de stijging van besmettingen door.

In de thuiszorg is het bij de zorg aan corona-patiënten extra hard werken, omdat de beschermende kleding steeds aan- en uitgetrokken moet worden. Je moet hierbij heel zorgvuldig te werk gaan om besmetting te voorkomen. Ook maakt de bescherming het werk lastiger omdat het voor cliënten ook wennen is. In deze korte reportage (7 min.) van Meldpunt (Omroep Max) zie je hoe Nicolien Meijer van Conforte Corona Thuisteam zich keihard inzet om goede zorg te leveren.


 Bekijk de reportage van het Corona Thuisteam in Rotterdam (7 min.). Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Aantal meldingen COVID-19 stijgt, maar minder hard

Afgelopen week is het aantal meldingen COVID-19 verder toegenomen. Wel nam het aantal nieuwe meldingen opnieuw minder snel toe dan de week hiervoor. Dat is waarschijnlijk het effect van de maatregelen die eind september en medio oktober van kracht werden. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care -opnames neemt nog wel verder toe.

In de afgelopen week zijn 67.542 nieuwe meldingen van COVID-19* ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (22%) ten opzichte van de week daarvoor, toen was het 27%. De week ervoor zagen we nog een stijging van 60%. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden. (zie figuur 1).

*Niet alle commerciële aanbieders van gevalideerde testen melden op dit moment positieve testuitslagen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Matrix Cohort corona

Hierbij ter informatie een matrix die binnen Pieter van Foreest met veel betrokkenen is ontwikkeld als hulpmiddel voor locaties zodat ze weten hoe te handelen in geval van een verdenking of besmetting.

Binnen Pieter van Foreest helpt deze matrix enorm voor locaties/afdelingen om zelfstandig te handelen en rust te bewaren. Klik hier voor de informatie.Categorieën
Algemeen

Verspreiding corona binnen verpleeghuis: praatplaat en animatiefilm

Hoe kan de verspreiding van het coronavirus binnen verpleeghuizen zo snel gaan? Dit komt onder andere doordat bewoners met dementie niet of nauwelijks hun lichamelijke klachten kunnen aangeven en zorgmedewerkers moeite hebben met het serieus nemen van de eigen klachten. De onderzoeksuitkomsten van de ‘COVID-19 verpleeghuisstudie’ die het Universitair Netwerk Ouderenzorg VUmc samen met Amsterdam UMC heeft uitgevoerd zijn nu verwerkt in een praatplaat en animatievideo over de verspreiding van het coronavirus binnen verpleeghuizen. Leer wat jij kunt doen om verspreiding te voorkomen!

De uitkomsten van het onderzoek waren begin september aanleiding voor nieuwe maatregelen bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis.

Praatplaat verspreiding corona in het verpleeghuis

In onderstaande praatplaat is de kern van de onderzoeksresultaten in beeld gebracht met tips om vooral heel scherp te zijn op alle mogelijke symptomen of veranderingen.

 • Observeer, noteer en doe de controles bij bewoners
 • Weet hoe en wanneer je beschermingsmiddelen moet dragen
 • Neem ook je eigen klachten serieus

Animatiefilm verspreiding corona in het verpleeghuis

Ook is er een animatiefilm ontwikkeld om de geleerde lessen uit de COVID-19 verpleeghuiszorgstudie onder zoveel mogelijk zorgmedewerkers te verspreiden. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 73

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

PBM beschikbaarheid en gebruik
In vorige updates hebben we u geïnformeerd over de actualiteiten rond PBM. Ondanks de ruime beschikbaarheid van PBM en de bijgestelde adviezen ten aanzien van (preventief) gebruik, komt het nog regelmatig voor dat zorgmedewerkers in de praktijk ervaren dat zij onvoldoende PBM kunnen gebruiken. Wij hebben niet de indruk dat deze signalen ActiZ-leden betreffen maar vragen desalniettemin uw voortdurende aandacht voor de beschikbaarheid van PBM in de praktijk. Als uw reguliere inkoopkanalen onvoldoende kunnen leveren dan kunt u ook bij het LCH terecht.

Actualiteit rond bezoek en zorgcontinuïteit
Vandaag publiceert de IGJ haar actuele beelden rond bezoek in verpleeghuizen en aanverwante woonvormen. Lokaal maatwerk, samen beslissen met mantelzorgers en professionals blijft essentieel, juist ook bij oplopende besmettingen in de regio. De handreiking voor bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen, het behandeladvies van Verenso en de vele andere richtlijnen blijken daarbij goede hulpmiddelen.  Vanwege de toenemende knelpunten in de zorgcontinuïteit, met name door verzuim, wordt momenteel samen met andere veldpartijen verkend of een korte handreiking over keuzes in en afschaling van zorg wenselijk is, zowel verpleeghuizen als in wijkverpleging, thuiszorg en dagbesteding. Als die extra handreiking er komt dan is ook die (wat ActiZ betreft) gericht zijn op maatwerk en samen beslissen.

Testen
Het lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan met de snelheid van testen en testuitslagen. Er is meer capaciteit beschikbaar, steeds meer leden regelen hun testroutes zelf en de voorrangsregeling werkt op veel plekken ook geleidelijk beter. De inzet van sneltesten is nog steeds onderwerp van discussie, naar verwachting wordt de komende weken duidelijker welke sneltesten in welke omstandigheden (cliënten/ medewerkers, preventief/ bij klachten) verantwoord gebruikt kunnen worden. GGD en RIVM werken samen met leden hard aan verder onderzoek en validatie. Stem vooral af met uw GGD, voordat u keuzes maakt. Zodra er nieuws is, informeren we u uiteraard direct.  

Zorgcontinuïteit en quarantaine
Medewerkers in zorg volgen de richtlijnen, ook als het gaat om quarantaine vanwege zieke huisgenoten of reizen vanuit risicogebieden. Die richtlijnen bevatten specifiek voor de zorg enkele uitzonderingsmogelijkheden. Het is van belang dat u zelf als zorgorganisaties met uw professionals, cliënten, bedrijfsarts en GGD afweegt of, hoe en wanneer u die uitzondering wilt toepassen in uw praktijk. ActiZ heeft recent een nieuwe ‘Q&A arbeidsrelatie en corona’ gepubliceerd waarin onder andere deze thematiek aan de orde komt.

Reminder: vraag vóór 29 oktober zorgbonus aan
Zorgaanbieders kunnen de zorgbonus nog tot en met 29 oktober aanvragen. ActiZ adviseert om dat ruimhartig te doen binnen de kaders die de subsidieregeling aangeeft, dus voor iedereen die zich tijdens de Covid-19 crisis (tussen 1 maart en 1 september 2020) heeft ingezet. Ook medewerkers in de catering, de schoonmaak, de huishoudelijke hulp en andere functies op de ‘nee, tenzij lijst’ in de regeling. Zorgaanbieders kunnen de bonus aanvragen als werkgever maar ook als opdrachtgever van zzp’ers en uitzendkrachten die zich tijdens de Covid-19 crisis voor zorgaanbieders hebben ingezet. Naast een subsidie van €1.000 ontvangt de zorgaanbieder ook een bedrag waarmee de belasting kan worden betaald. Zo kan de bonus netto worden uitgekeerd. Bekijk eventueel ook het digitale bonusspreekuur en het bonusadvies van ActiZ.

NZa informatiekaart 
De NZa heeft een vernieuwde informatiekaart gemaakt: Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen.

Meerkosten Jeugd en Wmo voor 2020 vastgesteld
In opdracht van het Rijk en de VNG heeft AEF onderzoek gedaan naar de meerkosten voor Jeugd en Wmo met als gevolg een (beperkte) ophoging van het voorschot aan gemeenten voor meerkosten. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de huidige 2e golf en de toekomst. Daarom heeft ActiZ samen met oa. VGN en de Nederlandse GGZ nadrukkelijk extra aandacht gevraagd bij de VNG en het ministerie van VWS voor zowel omzetderving als meerkosten in de komende tijd.

Media
Het signaal van ActiZ-voorzitter Henk Kamp eerder deze week over de oplopende werkdruk in de thuiszorg en verpleeghuiszorg, krijgt nog steeds opvolging in landelijke media. ActiZ-lidorganisatie Marga Klompé werkte mee aan items van het NOS Journaal en op Radio 1 (Nieuws&Co en Spraakmakers). Mijzo liet in EenVandaag zien hoe essentieel vrijwilligers zijn om de zorg door te kunnen laten gaan. Bestuurder Mireille de Wee verbond in het tv-item en woensdag in EenVandaag-radio (vanaf minuut 29) de corona crisis met de beperkte houdbaarheid van de ouderenzorg in de huidige vorm. Op Radio 1 werd dinsdag gesproken over het initiatief van ActiZ-lid NNCZ om horecapersoneel in de regio Hoogeveen te interesseren handen uit de mouwen te steken in ouderenzorg. ActiZ maakt het initiatief landelijk en verbindt het met Extra Handen voor de Zorg. NRC publiceerde woensdag bovendien onderzoek van de Universiteit Maastricht over de situatie in verpleeghuizen, onder andere over werkdruk en de uitvoering van de bezoekregeling.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Monitor bezoekregeling: zoeken naar balans tussen welzijn en preventie

Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een coronabesmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Dit blijkt uit de derde rapportage over de monitoring bezoekregeling door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc.

In deze meting van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc is bij 76 verpleeghuislocaties in Nederland gekeken naar hoe het dagelijks leven nu is en in welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op de nieuwe coronagolf. Gebruik werd gemaakt van een vragenlijst met stellingen en een dieptemonitor met interviews. Vragen die aan bod kwamen: in hoeverre is de situatie rondom het bezoek weer genormaliseerd? Hoe gaat het met de bewoners, hun naasten en medewerkers? Hoe reageren verpleeghuizen bij besmettingen: sluiten ze dan het hele huis voor bezoek? De verpleeghuislocaties zijn gemonitord sinds de verruiming van het bezoekverbod van juni.

Monitor bezoekregeling: goed voorbereid op tweede coronagolf

Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Daarbij is het wel steeds zoeken naar de balans tussen het welbevinden van de bewoners en infectiepreventie. De meeste verpleeghuizen zeggen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf. Lokale protocollen en voldoende beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers zijn beschikbaar.

Testcapaciteit verpleeghuizen

Een belangrijk aandachtspunt is de testcapaciteit, want de wachttijden zijn vaak te lang. Daardoor lijken medewerkers soms onnodig lang uit de roulatie, wat weer een onbedoeld negatief effect heeft op de ervaren werkdruk van collega’s. Op veel verpleeghuislocaties wordt er hard aan gewerkt om de testcapaciteit op orde te krijgen. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Aan de slag met teamreflectie in coronatijd

De corona-uitbraak in verpleeghuizen heeft heel wat stress en werkdruk veroorzaakt bij zorgmedewerkers. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de medewerkers het desondanks volhouden en niet halverwege uitvallen? Door het inzetten van teamreflectie kunnen we medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen om gezond te blijven. Dit voorkomt tevens uitval op de langere termijn.

Met deze tool kun je zelf binnen je eigen organisatie aan de slag met teamreflectie. Je krijgt daarvoor de beschikking over alle materialen om zelf de training teamreflectie te gaan organiseren en geven: een trainershandleiding, de bijbehorende powerpointpresentatie en een werkboek voor de medewerkers.

Leren van defensie

Teamreflectie is geënt op de debriefing-aanpak van defensie. Bij defensie is er veel ervaring opgedaan met het omgaan met stress. Na missies is er altijd aandacht voor de reacties die kunnen ontstaan tijdens en na een stressvolle periode. Denk bijvoorbeeld aan de MH-17 ramp. De kern is dat teams onder deskundige begeleiding bewust ruimte creëren om met elkaar de ervaringen te delen. Een belangrijke pijler is de buddy-aanpak: medewerkers vormen duo’s of drietallen die elkaar helpen om met de stress om te gaan door terugkerende gesprekken en extra aandacht voor elkaar.

Teamreflectie is een beproefde methode, het is concreet en kan vandaag al worden ingezet. Dit vanuit de gedachte om juist nu snel te handelen om toekomstige uitval te kunnen voorkomen. De rode draad van teamreflectie is praten over emoties waarover in de dagelijkse praktijk van het werk niet zo snel wordt gesproken. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor individuele ervaringen. Alles wat gezegd wordt, is even belangrijk. Iedereen heeft ervaringen die hij of zij wil delen.

Eerste ervaringen pilot

Uit een pilot in de regio Midden-Brabant blijkt dat teamreflectie goed aansluit bij de behoefte van zorgmedewerkers: lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Minder sterke stijging aantal meldingen COVID-19

Afgelopen week steeg het aantal meldingen van COVID-19, het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal IC intensive care -opnames verder. De snelheid waarmee het aantal nieuwe meldingen stijgt lijkt echter iets af te nemen. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden.

In de afgelopen week zijn 55.587 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (27%) ten opzichte van de week daarvoor. In alle leeftijdsgroepen was een stijging te zien van het aantal positief geteste personen. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen wordt echter kleiner (zie figuur 1). Het aantal nieuwe meldingen lijkt wat minder hard toe te nemen dan een week eerder. Dit zou een effect kunnen zijn van de maatregelen vanaf eind september. Volgende week kunnen we zien of deze trend doorzet.

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, van 7 september t/m 18 oktober 2020.
Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

‘Eigenlijk lopen we al sinds maart een marathon’

Een steeds grotere en zwaardere zorgvraag én een snel stijgende uitval van collega’s. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de roosters rond te krijgen. Net als in de ziekenhuizen wordt de zorg snel afgeschaald. Dit zijn de signalen die V&VN binnenkrijgt van verpleegkundigen en verzorgenden uit heel Nederland die werkzaam zijn in de wijkverpleging.

V&VN-voorzitter Gerton Heyne luidt – samen met brancheorganisatie ZorgthuisNL en vakbond FNV – de noodklok in De Telegraaf: “Cliënten die in plaats van drie keer per week, nu nog maar 1 keer worden gedoucht. Minder huisbezoeken. Overbelaste mantelzorgers en een wegvallende dagbesteding. Dat zien verpleegkundigen en verzorgenden gebeuren. Zij doen hun werk met enorme passie en betrokkenheid, maar het wordt steeds lastiger om de zorg te bieden die je zou willen.”

Ziekenhuizen zijn druk bezig de zorg af te schalen. Hierdoor moeten veel patiënten die niet in het ziekenhuis terecht kunnen nu thuis worden verzorgd. Vaak met complexere zorgvragen dan voorheen. Wijkverpleegkundige Vanessa Schroer (42) uit Doetinchem vertelt dat het zo druk wordt dat ze regelmatig niet in kan gaan op hulpvragen van (aankomende) cliënten: “Eigenlijk lopen we al sinds maart een marathon. Nu moeten we nog de hele winter door.”

Dijkbewaking moet op orde

Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Evaluatiekader corona: samen leren en verbeteren

Na de eerste coronagolf hebben we veel geleerd over de aanpak van dit virus in de verpleeghuizen. De vraag ontstond of vanuit een breder evaluatiekader gekeken kon worden naar de lessen en de verbeterpunten. We hebben vanuit Waardigheid en trots op locatie gekeken naar de verbinding tussen het Kwaliteitskader Verpleeghuizen en de items die van belang zijn bij de specifieke coronazorg. Dit heeft geleid tot een evaluatiekader dat we graag delen met de sector.

Download evaluatiekader en handreiking

Doel evaluatiekader corona

In eerste instantie overheerste het medisch model en de noodzaak om zo snel mogelijk te leren over het virus en de bestrijding ervan. In een latere fase kwamen ook andere vragen aan de orde, zoals wat het effect was van de maatregelen op het welzijn van de bewoners bijvoorbeeld. Met het evaluatiekader is een houvast beschikbaar voor locaties, afdelingen, teams om te bespreken en te evalueren of en hoe het evenwicht is te herstellen tussen de coronazorg enerzijds en de normen uit het kwaliteitskader anderzijds. Welk effect heeft het coronabeleid bijvoorbeeld op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

Werkwijze evaluatiekader corona

We geven hier een aantal aandachtspunten voor het gebruik van het evaluatiekader corona:

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Wat doet het corona-crisisteam?

Het corona-crisisteam: misschien heb je er al mee te maken gehad, misschien ook niet. Wat doet een corona-crisisteam? En wat kan een corona-crisisteam voor jou betekenen?

Verschillende namen

In de ene zorgorganisatie heet het een crisisteam, in de andere het coronateam, of soms heet het een corona-crisisteam. Waar het om gaat is dat er in een organisatie een groep mensen is die verantwoordelijk zijn voor de keuzes rond de coronazorg. Het is niet verplicht om een coronateam te hebben. Het heeft wel meerwaarde is gebleken uit de lessen van de eerste coronagolf.

Centraal of per locatie

Voor grote organisaties is vaak een centraal crisisteam geregeld die voor de hele organisatie de grote lijnen uitzet over het corona beleid en de keuzes die gemaakt moeten worden. De locaties kunnen op grond daarvan hun eigen plan maken en organiseren dan ook vaak een crisisteam voor hun eigen organisatie omdat elke locatie eigen keuzes moet maken. 
Voor kleinere organisaties is er vaak één team dat het beleid maakt en zorgt dat iedereen goed geïnformeerd is over de corona zorg. Dat team zorgt er ook voor dat alles goed geregeld is rond de nodige preventieve en beschermende maatregelen.

Wie zitten er in het coronateam?

Als het goed is zitten in een crisisteam al die mensen die een rol hebben bij de beslissingen rond corona zorg. Dit zijn dus: managers of locatie directeuren, specialisten ouderenzorg, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, stafmedewerkers, behandelaren, communicatie medewerkers, hoofd inkoop/ facilitair, personeelszaken, en soms ook deskundigen infectiepreventie of iemand van de GGD. 

Wat kan een coronateam voor jou betekenen?

 • Heb je een vraag rond corona, dan kan je direct bij hen terecht. 
 • Is er een besmetting op jouw afdeling dan wordt dat besproken in het crisisteam en krijgt de teamleider of manager tips of adviezen wat er moet of kan gebeuren
 • Zijn er onduidelijkheden of is er onrust bij de familie, dan kan het crisisteam het beleid uitleggen
 • Maak je jezelf ongerust over jezelf of over huisgenoten ook dan kan je bij het crisisteam terecht
 •  Als je niet weet of je vraag zinvol is voor het crisisteam kan je ook je eigen manager of teamleider als tussenpersoon gebruiken. 
 •  Heb je een idee of een tip hoe de zorg beter kan, juist in corona tijd, laat het weten.

Lees verder op de site van Zorg van Beter.

Categorieën
Algemeen

Advies: preventief gebruik mondkapje

Sinds vorige week bevindt Nederland zich in een gedeeltelijke lockdown in verband met het coronavirus. In publieke ruimtes geldt het advies om een mondkapje te dragen. Beroepsorganisaties adviseren nu in verpleeghuizen, thuiszorg en wijk om ook preventief mondkapjes te dragen. Het aantal besmettingen bij ouderen stijgt snel.

Met ‘preventief’ gebruik wordt bedoeld dat je ook een mondkapje gebruikt bij mensen die nog geen enkele symptomen hebben van corona. Voorheen was het advies om alleen een mondkapje te gebruiken als een cliënt klachten had die op corona konden duidden. 

Advies preventief gebruik 

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, adviseert het preventief gebruik van mondkapjes in verpleeghuizen en woonzorgcentra: ‘Ga over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter, in ieder geval bij een regionale/lokale prevalentiewaarde die overeenkomt met het predicaat ‘zorgelijk’ (zie punt 5.4.3 van behandeladvies Verenso, 6 oktober 2020). Sinds 6 oktober geldt dit voor heel Nederland, meldt het Coronadashboard.

Ook preventief mondkapje in de thuiszorg en wijk

Op 12 oktober heeft V&VN aansluitend hierop een advies voor de thuiszorg en wijk opgesteld: gebruik als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden preventief een mondneusmasker, ook in de thuiszorg en in de wijk. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt. Dit advies geeft V&VN gezamenlijk met de vakbonden, en wordt ondersteund door ActiZ en ZorgthuisNL. Lees verder op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen

Begrijpelijke informatie over het nieuwe coronavirus (overzicht)

De begrijpelijke informatie over het coronavirus wordt geregeld geactualiseerd en opnieuw getest. Ook zijn er vertalingen beschikbaar:

Informatie overPrintversie (pdf)Schermversie
Maatregelen en adviezen overheidNederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Frans Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya TurksNederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya Turks
Hygiëneadviezen (poster)Nederlands Arabisch Chinees (traditioneel) Chinees (vereenvoudigd) Frans Engels Papiaments Pools Somalisch Spaans Tigrinya Turks
Zwangerschap en bevallenNederlands Arabisch Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Pools Somalisch Tigrinya TurksNederlands Arabisch Chinees (vereenvoudigd) Engels Farsi Pools Somalisch Tigrinya Turks
Stress en opvoedenNederlands Arabisch Engels Farsi Somalisch Tigrinya TurksNederlands Arabisch Engels Farsi Somalisch Tigrinya Turks
Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje? (brochure)Nederlands Arabisch Engels Farsi Tigrinya Turks
Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje? (animatievideo)Nederlands Arabisch Engels Farsi Tigrinya Turks
Thuisblijven en opvoedingNederlandsNederlands
Thuisblijven en schoolNederlandsNederlands
Invulformulier dagschemaNederlands
Corona woordenlijstNederlandsNederlands
Ramadan, gezinnen en coronaNederlands

Lees verder op de site van Pharos.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 72

Met deze korte update informeren we u over mediaberichtgeving rond het persbericht dat ActiZ eergisteren verstuurde.

Korte Update: ActiZ in de Media
Zondagavond verspreidde ActiZ het persbericht dat de rek er in de ouderenzorg uit is. Onze voorzitter Henk Kamp gaf daarin aan dat de ouderenzorg vastloopt omdat het steeds moeilijker wordt om voldoende zorgmedewerkers in te plannen.

Het bericht werd door media breed opgepakt en voorzitter Henk Kamp lichtte ons bericht onder meer toe in het Radio 1 Journaal. Vanavond zal hij dat ook doen in het NOS Journaal. Ook zorgbestuurder Inge Borghuis van Amstelring sprak erover zondagavond in Nieuwsuur. Onder meer de bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties Marga Klompé en Mijzo verleenden medewerking aan mediaverzoeken van De Volkskrant en NOS.  

Het persbericht vraagt aandacht voor de prangende situatie in de langdurige zorg, om begrip als de zorg tijdelijk even anders gaat dan normaal en spoort de politiek aan onder meer werk te maken van sneltesten. In het bericht legt ActiZ de link met de onhoudbaarheid van de zorg voor ouderen in haar huidige vorm. De coronacrisis legt bloot wat er de komende jaren te wachten staat door de vergrijzing, de stijgende zorgvraag en arbeidsmarkt die daar niet op aansluit. We verbinden daarom de coronacrisis met de langere termijn oplossingen waarvoor ActiZ lobbyt in het kader van de landelijke verkiezingen en die we adresseren in de publiekscampagne Praat vandaag over morgen.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina //www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten

Download ‘Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten’PDF document | 4 pagina’s | 202 kBPublicatie | 16-10-2020

De lijst met zorgberoepen is een hulpmiddel bij het maken van een afspraak voor testen op corona met prioriteit. De lijst verduidelijkt welke beroepen of functies in aanmerking komen. Deze lijst is niet volledig. 

Het is dus niet zo dat alleen beroepen op die lijst in aanmerking komen voor voorrang. Ook  zorgmedewerkers met een beroep dat op géén van beiden lijsten staat kunnen gebruik maken de prioriteitsregeling. Natuurlijk geldt wel dat zij aan de voorwaarden moet voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld klachten hebben. En zij geven essentiële zorg die zonder hen geen doorgang kan vinden. Dat geldt net zo goed voor de beroepen en functies die wel genoemd staan op de lijst.  Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Handreiking contactonderzoek bij instellingen voor langdurige zorg

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 14 oktober 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) | tot stand gekomen in overleg met Verenso en NVAVG, op uitvoerbaarheid getoetst door Actiz, VGN en De Nederlandse GGZ
 

Deze handreiking is bedoeld om de samenwerking te beschrijven tussen GGD’en en instellingen voor langdurige zorg bij het nemen van maatregelen om verspreiding van COVID-19 in instellingen tegen te gaan en bij bron- en contactonderzoek indien een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers van de instelling positief zijn bevonden. Bij instelling bedoelen we een situatie waarin cliënten/bewoners in groepsverband wonen. In andere situaties, als cliënten zelfstandig wonen, wordt het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 gevolgd.

Inhoud

 1. Achtergrond
 2. Algemeen
  – Voor cliënten/bewoners
  – Voor medewerkers
  – Bron- en contactonderzoek
 3. Eén cliënt/bewoner, medewerker of bezoeker positief getest
  – Cliënt/bewoner
  – Medewerker
  – Bezoeker
 4. Cluster/uitbraak-scenario

1. Achtergrond

Er zijn grote verschillen tussen instellingen voor langdurige zorg wat betreft de kenmerken van de bewoners en de aard van de geleverde zorg. Deze handreiking probeert voor die verschillende situaties handvatten te bieden.

Verenso (Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde) en de NVAVG (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) hebben hun eigen richtlijn opgesteld voor diagnostiek en behandeling van COVID-19 voor bewoners in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar). Hierin wordt ook aandacht besteed aan het beleid bij uitbraken in de instelling.

Voor de GGZ instellingen is door verschillende partijen in deze sector de Richtlijn GGZ en corona opgesteld.

COVID-19 is een meldingsplichtige infectieziekte groep A veroorzaakt door SARS-CoV-2. De behandelend arts is verplicht een cliënt/bewoner met een bevestigde infectie te melden bij de GGD. Overigens wordt elke positief geteste persoon ook gemeld door het laboratorium aan de GGD.

Volgens de Wet publieke gezondheid zijn de GGD’en verantwoordelijk om volgens het protocol bron- en contactonderzoek uit te (laten) voeren bij alle gemelde personen. Doel van het contactonderzoek is het opsporen en in quarantaine plaatsen en/of monitoren van mogelijk besmette personen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In deze handreiking staat beschreven hoe de taken en verantwoordelijkheden bij dit bron- en contactonderzoek zijn verdeeld tussen de GGD en de zorginstelling. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van (bestaande) lokale afspraken en beschikbare lokale expertise in de instellingen.

2. Algemeen

De artsen verbonden aan de instelling (zoals specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, huisarts) zijn verantwoordelijk voor het medisch beleid in instellingen voor langdurige zorg. De instelling is verantwoordelijk voor de algemene infectiepreventiemaatregelen. De GGD kan hierin adviseren.

De Wet publieke gezondheid beschrijft de verantwoordelijkheden van de GGD.

2A. Cliënten/bewoners

Voor cliënten/bewoners geldt:

 • Iedere cliënt/bewoner met een verdenking op COVID-19* wordt geïsoleerd op een (eigen) 1 persoons kamer tot de testuitslag bekend is.
 • Indien de test negatief is, mag de cliënt/bewoner zich weer vrij bewegen, behalve als deze nog in een quarantaine zit als nauw contact.
 • Indien de test positief is, wordt de positief geteste cliënt/bewoner geïsoleerd op een (eigen) 1 persoons kamer of in cohort en volgt bron- en contactonderzoek.
   

* Zie de LCI-richtlijn COVID-19, paragraaf Ziekteverschijnselen.

Zie voor het beleid in de verpleeghuizen en intramurale VG-sector: het Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg van Verenso/NVAVG. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

V&VN vraagt in de Tweede Kamer aandacht voor de wijkverpleging

V&VN-voorzitter Gerton Heyne sprak gisteren deze week tijdens een hoorzitting over de langdurige zorg tot de commissie VWS van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wil weten hoe het staat met het coronavirus. Naast V&VN waren ook andere branche- en beroepsverenigingen uitgenodigd voor de hoorzitting.

Gerton Heyne uitte zijn zorgen over het falende testbeleid en over de situatie in de wijk. Niet alleen maken verpleegkundigen en verzorgenden zich grote zorgen over het oplopende ziekteverzuim in de wijk. Het is ook zorgwekkend dat er geen goed landelijk beeld is van de situatie in de wijk. Zo ontbreken de wijkverpleging en de extramurale zorg nog steeds in het corona dashboard. De besmettingen in verpleeghuizen worden eindelijk bijgehouden. Voor de wijk ontbreekt dat, net als enig overzicht van de verschraling van zorg daar. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 71

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Testbeleid
Vorige week hebben wij u geïnformeerd over welke beroepen in de zorg wel of niet in aanmerking komen voor de ‘fastlane’ van de teststraat van de GGD’en. VWS heeft inmiddels een overzicht gepubliceerd, het RIVM heeft het testbeleid daarop aangepast. Daarnaast heeft het RIVM de omschrijving van de klachten bij de huisgenoot aangepast in de richtlijn (klachten die passen bij Covid-19) zodat die overeenkomt met de omschrijving elders.

Handreiking contactonderzoek Covid-19
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor instellingen in de langdurige zorg rondom het bron- en contactonderzoek bij Covid-19. Hiermee wordt een handvat gegeven aan GGD’en en zorginstellingen om afspraken te maken bij contactonderzoek en het treffen van de benodigde maatregelen in situaties waarin een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers positief zijn bevonden voor Covid-19.

Supporthelpdesk ouderengeneeskunde: achterwacht bij tweede golf
Nu helaas een tweede Covid-19-piek opleeft in de verpleeghuizen kan de Supporthelpdesk ouderengeneeskunde (SHD) ondersteuning bieden door tijdelijk en gratis de telefonische achterwacht van specialisten ouderengeneeskunde over te nemen of mentaal te ondersteunen. Hiermee willen ActiZ, Verenso en ANW Nederland en het ministerie van VWS specialisten ouderengeneeskunde ontlasten in hun steeds drukker wordende praktijkvoering. Zij kunnen 24/7 via 085 8086900de Supporthelpdesk inschakelen. Voor meer informatie en eerdere ervaringen met deze helpdesk kunt u terecht op de website van ActiZ.

Informatie aan medewerkers belangrijk
De IGJ geeft aan dat veel zorgaanbieders zorgen voor zichtbaarheid en aanwezigheid van teammanagers op de werkvloer en benadrukt dit belang voor de draagkracht en flexibiliteit van de medewerkers. Aanbieders gaan hier creatief mee om.

Update Q&A arbeidsrelatie
Op de website van ActiZ vindt u de laatste informatie over Covid-19 met de meest recente versie van de Q&A Arbeidsrelatie en corona.

Persconferentie
Het aantal besmettingen met Covid-19 in het land loopt hard op en dit raakt ook de medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg. ActiZ onderstreept het belang van lokaal maatwerk voor verpleeghuislocaties zoals dinsdagavond ook verwoord door minister De Jonge en minister-president Rutte in de persconferentie. Leest u in de ActiZ newsroom onze uitgebreide reactie op de persconferentie.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Categorieën
Algemeen

Vilans steunt manifest tegen algeheel bezoekverbod voor verpleeghuizen

Ruim 70 bestuurders, hoogleraren en andere experts ouderenzorg ondertekenden inmiddels het manifest tegen een algehele sluiting van de verpleeghuizen tijdens de tweede coronagolf. Ook Vilans-bestuursvoorzitter Mirella Minkman en Vilans-directeur Henk Nies hebben zich achter dit manifest geschaard. Dit manifest werd op 10 oktober gepubliceerd in dagblad Trouw en is het initiatief van o.a. Gijsbert van Herk, bestuurder van Stichting Humanitas, met 14 verpleeghuizen in de regio Rotterdam en Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam en initiatiefnemer Tao of Care.

Levenskwaliteit

Van Herk in Trouw over de aanleiding voor dit manifest: ‘Het gevaar is dat we toch terugvallen op de reflex: veilig, veilig, veilig’.

Minkman sluit daar namens Vilans bij aan: ‘Een herhaling van de eerste coronagolf bij verpleeghuizen waarbij er naast veiligheid weinig ruimte voor levenskwaliteit was, moeten we voorkomen’.

Corona-ondersteuning

Naast het steunen van het initiatief tegen het sluiten van de verpleeghuizen, biedt Vilans de verpleeghuizen ook hulp. Minkman: ‘In deze tijden van hogere besmettingswaarden, willen we als kennisorganisatie de sector zo veel mogelijk steunen. Zo kunnen zowel zorgprofessionals als leidinggevenden en bestuurders gebruik maken van corona-ondersteuning van Waardigheid en trots. Hiermee ondersteunen organisaties bij urgente coronagerelateerde vraagstukken.’ Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Routekaart coronamaatregelen per 13 oktober

Op de persconferentie van 13 oktober 2020 zijn strengere maatregelen aangekondigd die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het coronavirus heeft de afgelopen periode te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het doel van deze nieuwe maatregelen is het virus onder controle te houden. Daarbij blijft het cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. In de ‘routekaart’ zijn de nieuwe maatregelen per risiconiveau weergegeven. De maatregelen staan beschreven in de Kamerbrief van 13 oktober ‘Stand van zaken COVID-19’.

Download de routekaart met de nieuwe coronamaatregelen (pdf)

Verdere stijging corona in verpleeghuis

In de persconferentie gaf Minister de Jonge onder andere aan, dat de besmettingen in verpleeghuizen ook flink zijn gestegen: ‘Twee weken geleden werd er in 150 verpleeghuizen een besmetting geconstateerd, nu is dat ruim twee keer zoveel. Als we doorgaan als we deden, dan verdubbelen alle cijfers nogmaals. Ruim.’ Dit blijkt uit cijfers van het RIVM en is gebaseerd op het aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen sprake is van tenminste één vastgestelde COVID-19 besmetting op basis van een positieve test. Dit aantal is vergelijkbaar met aantal locaties aan het begin van de eerste golf in het midden van maart 2020.

In de routekaart staat dat de te nemen maatregelen afhankelijk zijn van de situatie op de locatie. Denk daarbij aan maatregelen als:

 • Het (strikter) uitvoeren van een gezondheidscheck en de registratie bij bezoek;
 • Het frequenter testen van bewoners en zorgmedewerkers, in geval er sprake is van een uitbraak op de locatie;
 • Het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door personeel en door bezoekers;
 • Het gericht beperken van sociaal contact en bezoek met oog voor het belang voor mensen om hun naasten te kunnen blijven ontmoeten;
 • Het verkleinen van dagbestedingsgroepen of het scheiden van groepen van bewoners en groepen van mensen die thuis wonen.

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Voldoende beschermingsmiddelen voor de zorg beschikbaar

Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar voor de tweede golf voor de zorg, zowel bij regulier als preventief verbruik. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg): Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de persoonlijke beschermingsmiddelen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen. Er zijn de afgelopen periode enorm veel beschermingsmiddelen ingekocht. Het is goed nieuws dat er nu voldoende voorraad is voor de tweede golf. We blijven naast de reguliere inkoop door zorginstellingen, inzetten op voldoende noodvoorraad van beschermingsmiddelen bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en productie in Nederland.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg in kaart gebracht door middel van een stresstest. Bij de vraag is gekeken naar regulier verbruik, preventief verbruik en verbruik bij coronapatiëntenzorg. Het aanbod bestaat uit de inschatting van de voorraden bij de zorginstellingen, uit de noodvoorraad van het LCH en de verwachte leveringen bij het LCH en de zorginstellingen. Hierdoor ontstaat er een beeld in welke mate de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voldoende is voor de zorg. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de meest gebruikte beschermingsmiddelen: chirurgische maskers, FFP-maskers, handschoenen en isolatiejassen. Daarbij is de kennis van de sector benut ten aanzien van het gemiddeld gebruik in verschillende situaties en in verschillende sectoren. Ook zijn de uitkomsten besproken met experts, brancheorganisaties, beroepsgroepen en vakbonden. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Verspreiding nieuwe coronavirus gaat onverminderd door (RIVM)

In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van COVID-19 verder toe. De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%. Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie.

In 22 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week meer dan 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest (risiconiveau “ernstig”). De meeste besmettingen per aantal inwoners worden gevonden in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond (zie tabel 1).

Tabel 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners gedurende de afgelopen 7 dagen, per veiligheidsregio.

In alle leeftijdscategorieën neemt het aantal besmettingen toe. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. 

Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 70

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer 
De Tweede Kamer wilde weten hoe het staat met het coronavirus in de langdurige zorg. Branche- en beroepsverenigingen waren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek. Namens ActiZ sprak bestuurslid Tamara Pieterse. Lees een kort verslag of kijk het gesprek terug via de website van ActiZ. 

Afschalen zorg en extra handen voor de zorg
De zorgverlening voor ouderen en chronisch zieken staat opnieuw onder druk. Het aantal besmettingen met Covid-19 in het land loopt hard op en dit raakt ook de zorgmedewerkers in de verpleeghuizen en de zorg thuis. Zorgmedewerkers zitten ziek thuis en ook de wachttijden voor testuitslagen zetten de roosters onder druk. Op sommige plekken wordt de zorg nu al afgeschaald, zoals bijvoorbeeld in de zorg thuis. Het borgen van zorgcontinuïteit heeft uiteraard de hoogste prioriteit maar deze staat constant onder druk.  

Dit vraagt juist nu om extra handen. De verwachting is dat de het tekort aan medewerkers oploopt en vooral zal ontstaan in de functies van verzorgende IG en verpleegkundigen. ActiZ is mede-initiator van www.extrahandenvoordezorg.nl en de Nationale Zorgklas om mensen snel klaar te stomen om bij te springen in de ouderenzorg. Via www.extrahandenvoordezorg.nl kunt u een aanvraag doen voor extra medewerkers. Omdat het ook via alternatieve routes steeds moeilijker blijkt om passende mensen te vinden, is het raadzaam vooral in taken en rollen te denken en niet alleen in bestaande functies. Voor meer informatie kijkt u dan hier.   

IJzeren voorraad PBM 
Zorgmedewerkers moeten kunnen rekenen op de PBM die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen, ook in tijden van crisis. VWS heeft onderzoek uit laten voeren naar PBM en het gebruik hiervan. Tijdens het onderzoek zijn vraag en aanbod van PBM in kaart gebracht. De conclusie luidt dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen voldoende PBM in Nederland zijn om een tweede coronagolf op te vangen. Ook als PBM preventief wordt gebruikt en het aantal besmettingen hoger komt te liggen dan in het voorjaar, is er voldoende voorraad. Handschoenen blijven een punt van aandacht.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg
ActiZ en Zorgthuisnl hebben met V&VN en de vakbonden gewerkt aan een gezamenlijk standpunt over (preventief) gebruik van beschermingsmiddelen in de VVT, in het bijzonder voor de thuiszorg. V&VN en de vakbonden communiceren hierover aan hun leden met een statement. Het advies van V&VN en de bonden is een reactie op het advies van het OMT van 7 oktober over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de langdurige en acute zorg. Het statement benadrukt hoe belangrijk het is dat uw medewerkers over voldoende PBM kunnen beschikken.

Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel discussie over toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, mede naar aanleiding van de beschikbaarheid. Waar nodig worden de richtlijnen steeds geactualiseerd, maar dit OMT-advies geeft nu géén aanleiding om de richtlijnen voor de ouderenzorg te herzien. Het OMT advies verandert overigens ook niets voor de verpleeghuiszorg, dat advies is al eerder gegeven. Voor meer toelichting over het statement, zie onze website. 

Manifest
Zorgbestuurders, waaronder ook leden van ActiZ, hoogleraren en prominenten willen voorkomen dat verpleeghuizen opnieuw uit angst voor het virus de deuren moeten sluiten. Kwaliteit van leven gaat boven veiligheid, schrijven zij in een manifest wat afgelopen zaterdag werd gepubliceerd.  Een nieuwe bezoekersstop zou voorkomen moeten worden. Dit is volledig in lijn met de handreiking die ActiZ onlangs met veldpartijen heeft gepubliceerd en waarin ActiZ pleit voor lokaal maatwerk. Kijkt u voor deze handleiding hier.

ActiZ in de media
Meldpunt Max liep mee met één van de wijkverpleegkundigen van zorgorganisatie Laurens in een coronaroute en kreeg zo een uniek kijkje achter de schermen. Dit werd afgelopen vrijdag uitgezonden. In de studio gaf Conny Helder een update over hoe de ouderenzorg ervoor staat in deze tweede golf. Kijk hier om de uitzending terug te zien. De pop-up redactie van dagblad Trouw bivakkeerde afgelopen week bij zorgorganisatie IJsselheem en dat leverde dagelijks een paginagroot artikel in de krant op en een uitgebreid verhaal in de zaterdageditie. Alle verhalen zijn hier terug te lezen.

We vinden het belangrijk dat er een goed en transparant beeld wordt gegeven van alle inzet en ook dilemma’s rondom zorg voor ouderen in deze uitdagende tijd. Berichtgeving in de media zoals via Laurens of IJsselheem draagt hier zeker aan bij.

Mocht u zelf ook verzoeken van landelijke media ontvangen, dan denken we graag met u mee. U kunt dan contact opnemen met ActiZ Mediarelaties/Pers. Zo kunnen we het tevens koppelen aan de landelijke woordvoering die ActiZ voert.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Dossier coronavirus

Categorieën
Algemeen

GGD Haaglanden werkt actief mee aan onderzoek naar efficiëntere testmethoden

GGD Haaglanden werkt in oktober in de teststraat in Nootdorp mee aan een validatie onderzoek naar sneltests. Mensen die daarmee instemmen, krijgen zowel een normale als een sneltest. De resultaten van beide tests worden met elkaar vergeleken. Mensen krijgen geen uitslag van de sneltest, alleen van de PCR-test(externe link). Het RIVM voert dit onderzoek uit. GGD Haaglanden vindt het belangrijk om mee te werken aan dit onderzoek. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Update: coronavirus in MO, VO en BW

12 oktober 2020 – Nieuwe richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen

 • Gedurende de coronacrisis heeft het ministerie van VWS samen met VNG, COMO, MIND, Valente en andere partijen richtlijnen opgesteld voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens de crisis. Op 1 juni is de laatste versie hiervan gepubliceerd, die gericht was op het af- en ombouwen van de maatschappelijke opvang in een nieuwe fase van de crisis.
 • De nieuwe richtlijn dient ter vervanging van de eerdere richtlijnen en biedt handvatten voor de huidige fase van de crisis in combinatie met het herfst- en winterseizoen waarin in periodes van vrieskou meer dak- en thuisloze mensen opgevangen zullen worden.
 • In lijn met de landelijke aanpak om indien nodig met name regionale maatregelen te treffen, kan het voorkomen dat op regionaal niveau aanvullende maatregelen worden getroffen die ook de maatschappelijke opvang raken.
 • De maatschappelijke opvang valt onder de uitzonderingsregel voor het maximumaantal van 30 personen binnen. Het is toegestaan om meer dan 30 mensen binnen op te vangen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de bedden. Concentraties van mensen moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen. Slaapplekken voor grotere groepen mensen moeten zoveel mogelijk worden opgedeeld in kleinere compartimenten.
 • In het geval van een landelijke lockdown met het advies ‘blijf binnen’ worden gemeenten wederom opgeroepen de opvang te openen voor niet-rechthebbende daklozen. Houd de updates van deze richtlijn daarom in de gaten. Lees verder op de site van Valente.
Categorieën
Algemeen

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg

Het OMT bracht op 7 oktober aanvullend advies uit over (preventief) gebruik van mondneusmaskers in de thuiszorg en acute zorg. Voor medewerkers in alle vormen van thuiszorg (Zorgverzekeringswet, Wlz en Wmo) geldt dat naar professioneel inzicht, ook preventief, persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet kunnen worden. Vanwege de stijgende besmettingen worden er steeds meer preventief persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet, sowieso als de regionale (of landelijke) prevalentie van Covid-19 zorgelijk of ernstig is maar ook vanwege gevoel van veiligheid.

Al vanaf het begin van de coronacrisis is er veel discussie over toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen, mede naar aanleiding van de beschikbaarheid. Inmiddels is het advies van beroepsvereniging V&VN en vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ en het behandeladvies van Verenso getoetst aan de nieuwste adviezen van het OMT. Waar nodig worden de richtlijnen steeds geactualiseerd, maar het OMT-advies geeft nu géén aanleiding om de richtlijnen voor de ouderenzorg te herzien. Het OMT advies verandert sowieso niets voor de verpleeghuiszorg, dat advies is al eerder gegeven.

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen

Zowel zorgprofessionals als cliënten moeten goed beschermd zijn op basis van professioneel vakmanschap. Medewerkers dienen te allen tijde over voldoende beschermingsmiddelen kunnen beschikken om dat naar professioneel inzicht, zo nodig preventief te gebruiken en uiteraard volgens het beleid van de betreffende zorgaanbieder te kunnen gebruiken in de praktijk.

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS laat zien dat de voorraden en de aanvoer van veelgebruikte beschermingsmiddelen voldoende is voor een tweede en eventuele volgende golf, in elk geval tot begin 2021. Voor de verschillende medische mondneusmaskers zelfs tot ver in 2021. Hierbij wordt voor reguliere zorg uitgegaan van bestaande inkoopkanalen en voor Covid-19 gebruik vooral de inkoop via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Overigens geldt bij het LCH bij bestellingen een grens op werkvoorraad van 10 dagen. Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Corona update – 69

Met deze update informeren we u over de actualiteit rond Covid-19.

Financiële regelingen Covid-19 cohort bedden
ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland zijn tot overeenstemming gekomen over aanvullende financieringsafspraken van de beschikbaarheid en gebruik van eerstelijnsverblijf cohort bedden per 1 november 2020. Voor de periode vanaf maart tot 1 november gelden de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken onverkort. Nieuw vanaf 1 november is dat er een ligdagtarief gaat gelden van €507 per Covid-bed per dag (was voorheen ELV max/max).
De andere werkelijke kosten, zoals beschikbaarheid, overhead en personeel worden conform de eerdere afspraken, met een bestuursverklaring, onderbouwd, integraal en achteraf (ex-post) vergoed door uw eerst aanspreekbare/grootste verzekeraar (in representatie). Voor beide geldt dat alléén beschikbare en bezette bedden in aanmerking komen als en voor zover daar in GGD- en ROAZ-verband afspraken over vastgelegd zijn en er daadwerkelijk in de GGD-regio is besloten dat beschikbaarheid van Covid-bedden nodig is op geleide van de besmettingsgraad (in de tranches 300-850-2000 bedden). Uiteraard zonder dubbelingen met andere regelingen. De door ROAZ aangewezen instellingen ontvangen zo snel mogelijk een addendum van zorgverzekeraars op de lopende regeling die geldt tot eind van dit jaar. De uitgewerkte regelingen tot nu toe alsmede deze nieuwe regeling vindt u hier.

Inzicht in cijfers en verantwoording
Het is belangrijk dat ZN en ActiZ de ontwikkelingen in bezettingsgraad en beschikbaarheid van de Covid-bedden kunnen volgen, zodat ook voor 2021 goede afspraken gemaakt kunnen worden. Op dit moment leveren zorgaanbieders wekelijks gegevens aan bij de GGD-GHOR over de beschikbaarheid en bezetting van cohort bedden. Deze informatie wordt wekelijks in een monitor verwerkt en geeft zicht op de actuele stand van zaken met betrekking tot het capaciteitsgebruik. ActiZ vraagt via deze weg haar leden om bij de volgende aanlevering expliciet toestemming te verlenen aan GGD-GHOR om de geaggregeerde gegevens met betrekking tot beschikbaarheid en bezetting beschikbaar te stellen voor zowel ActiZ als ZN.

Financiering (meer-)kosten sociaal domein tweede golf
Met verzekeraars en zorgkantoren wordt inmiddels gesproken over vergoeding van de (meer-)kosten in de tweede golf en daarna. Voor het sociaal domein is nog geen zicht op vervolgregelingen. ActiZ heeft VNG en VWS daarom samen met andere branches in een open brief opgeroepen ook die regelingen te verlengen.

Mondneusmaskers in publieke ruimte
Vanaf afgelopen vrijdag geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals: winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, restaurants, cafés, theaters en concertzalen en ook bij de uitvoering van contactberoepen. Het betreft geen verplichting maar het is wel een dringend advies.


PBM gebruik in verpleeghuizen
Verenso heeft haar behandeladvies na de persconferentie van vorige week aangepast op het punt van preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers. Eén van de maatregelen betreft het preventief gebruik van mondneusmaskers in de regio’s met de predicaten ‘zorgelijk’ en ‘ernstig’. Uiteraard op basis van professioneel oordeel.
PBM gebruik in de thuiszorg
Vandaag is in het OMT onder andere gesproken over gebruik van PBM in de thuiszorg. Hoewel de pers daar inmiddels al melding van maakt, wordt het advies nog besproken binnen VWS en met het veld. Naar verwachting kunnen we u daarover de komende dagen nader berichten. Uiteraard geldt intussen conform bestaande richtlijnen in de wijkverpleging en bij Hulp bij Huishouden ook al dat passend PBM wordt ingezet op basis van professioneel oordeel, ook preventief en rekening houdend met de besmettingsgraad in de omgeving. Net als in het verpleeghuis is het daarom essentieel dat uw medewerkers steeds over voldoende PBM kunnen beschikken.

PBM voorraden, onderzoek VWS
Vooralsnog lijken in de praktijk alle soorten veelgebruikte PBM goed verkrijgbaar, ondanks de sterke toename van preventief gebruik. Eerder hebben we u gemeld dat VWS onderzoekt of er ook voldoende PBM beschikbaar is voor een tweede en eventueel volgende golf. Gisteren en vandaag zijn de onderzoeksresultaten met het brede veld besproken en naar verwachting kunnen we u ook daarover de komende dagen concreet nader berichten. Voor het LCH blijft overigens gelden dat alle PBM in principe uitgeleverd wordt op basis van 10 dagen werkvoorraad.

Voorrang testen – zorgmedewerkers
ActiZ heeft veel signalen ontvangen van haar leden over dat zorgmedewerkers niet werden toegelaten tot de ‘fastlane’ in de teststraat van de GGD. VWS heeft een lijst met beroepengepubliceerd die tijdelijk prioriteit krijgen bij het testen op Covid-19. Het uitgangspunt blijft dat deze medewerkers klachten moeten hebben die bij Covid-19 passen en onmisbaar zijn voor de continuïteit van de zorgverlening. Ondertussen werken de GGD-en hard aan het uitbreiden van de testcapaciteit in zijn geheel. Daar is zicht op maar het goed en verantwoord inregelen kost nog minstens enkele weken. ActiZ heeft vrijwel dagelijks contact met GGD, VWS en anderen over de druk op zorgcontinuïteit en de noodzaak tot lokaal afschalen die mede hierdoor veroorzaakt worden.


Webinar ‘COVID-19 en verpleeghuiszorg’ en ‘Wijzer uit de corona-crisis’
Vorige week heeft ActiZ twee webinars georganiseerd. Het ene webinar ging over het onderzoek van Cees Hertogh en Bianca Buurman over de verpleeghuiszorg en het andere webinar was georganiseerd voor en door de kleine leden van ActiZ en daar werden de verhalen, ervaringen en waardevolle tips omtrent corona gedeeld. Beide webinars kunt u terugkijken op de website van ActiZ.

Corona communicatie
Via deze updates en de pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van het laatste nieuws rond Covid-19. Ook is er het continu bijgewerkte dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website. In geval van een uitbraak kunt u rond persvragen altijd overleggen met de ActiZ persvoorlichting: 085-0772099.

Dossier
Klik hier voor het Dossier Coronavirus voor Zorgorganisaties.

Categorieën
Algemeen

CoronaAudit voor medewerkers

Aansluitend op de CoronaWegwijzer, die verpleeghuizen op organisatieniveau inzicht biedt in het naleven van de coronarichtlijnen, heeft Waardigheid en trots op locatie de CoronaAudit voor medewerkers ontwikkeld. De CoronaAudit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

Download CoronaAudit en handleiding

De CoronaAudit is bedoeld voor afdelingen, teams, medewerkers die directe zorg verlenen aan een groep bewoners. In de beschrijving van de werkwijze gaan we uit van de CoronaAudit als een interne audit. De tool is gemaakt in een spreadsheet waarbij automatisch overzichten van de scores gemaakt worden na het invullen van de audit op meerdere momenten.

Werkwijze CoronaAudit

Voorbereiding CoronaAudit

 • Een stafmedewerker, kwaliteitsverpleegkundige of manager bereidt de audit voor (planning, informeren medewerkers, regelen voorwaarden).
 • Op basis van de voorliggende tool kiest men de speerpunten waarop getoetst gaat worden.
 • Het uitvoeren van de gehele tool kan ook, maar kost mogelijk te veel tijd. Deze keuze is aan de organisatie.

2. Uitvoering CoronaAudit

 • Bij de audit zijn aanwezig: 1-3 medewerkers van het team en een leidinggevende van het team.
 • Degenen die de audit uitvoeren zijn twee personen die niet direct verbonden zijn aan de te toetsen afdeling/ groep. De interne auditoren zijn hiervoor geschoold en doen vaker audits.
 • Men loopt de vragen langs en checkt wat er bekend is, waar de informatie te vinden is, of de werkwijzen correct zijn en of de voorwaarden geregeld zijn.
 • De auditoren bepalen met een frisse blik van buiten de scores.
 • De scores kunnen in de tool worden ingevuld en geven snel een overzicht.
 • De scores en de beoordeling van de situatie wordt z.s.m. na het auditen besproken met (een afvaardiging van) het team zodat duidelijk is wat goed ging, waar zorgen over zijn en wat er mogelijk kan verbeteren.

3. Verbeteracties opvolgen

 • Vervolgafspraken voor verbeteracties of aanpassingen worden gemaakt zodat voor iedereen duidelijk is wat er verbeterd kan of moet worden.
 • Afgesproken wordt wanneer op korte termijn geëvalueerd wordt of de acties opleveren wat men wil.

4. Bewaken en bijstellen

 • Als de verbeteracties goed resultaat opleveren wordt het verankerd in de dagelijkse werkwijze.
 • Als het resultaat  niet voldoende blijkt te zijn evalueert men en stelt het verbeterplan bij. Zo is de kwaliteitscirkel rond. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.
Categorieën
Algemeen

Eerste resultaten corona-antigeensneltesten veelbelovend

De eerste resultaten met twee corona-antigeensneltesten, die na inzetten binnen een kwartier de aanwezigheid van SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 viruseiwitten aantonen, zijn veelbelovend. De komende weken worden enkele belangrijke onderzoeken en evaluaties  op verschillende teststraatlocaties in Nederland afgerond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de betrouwbaarheid van de test en de toepasbaarheid van de test in Nederland als aanvulling op de PCR polymerase chain reaction -testen.

De antigeentest is een test die de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten van het nieuwe coronavirus aantoont in neus- en keelslijm. De test geeft na het inzetten ervan na een kwartier een uitslag. Laboratoria, ziekenhuizen, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  werken nauw samen bij het onderzoek om informatie te verzamelen en te kijken op welke manier dit type test in de praktijk ingezet kan worden, naast en deels ter vervanging van de huidige PCR polymerase chain reaction -testen. Hoewel de eerste onderzoeksresultaten in de teststraten hoopvol zijn, moeten de evaluaties nog worden afgerond. Ook moet de test in andere situaties dan de teststraten nog worden onderzocht. Het is belangrijk de ingebruikname van de testen goed voor te bereiden. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Tweede Kamer unaniem: preventief mondneusmaskers in alle verpleeghuizen

De Tweede Kamer wil dat er in alle verpleeghuizen van Nederland preventief mondneusmaskers worden gebruikt. Alle politieke partijen hebben zich achter deze oproep van SP, PvdA en GroenLinks geschaard. De uitspraak van de Kamer volgt op een brede roep vanuit de zorg om op preventief gebruik van persoonlijke beschermende middelen over te gaan. V&VN vindt dat ook in de rest van de zorg – de wijkverpleging, de huisartsenpraktijken, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg – preventief gebruik van beschermende middelen het uitgangspunt moet zijn. V&VN voorzitter Gerton Heyne: “Het is niet uit te leggen waarom in de verpleeghuizen wel en in de wijk bijvoorbeeld niet. Echt onbegrijpelijk! Maak het simpel. Zodat iedereen in de zorg weet waar hij of zij aan toe is. En doe het snel, anders blijven we achter het virus aan hollen.”

V&VN adviseerde twee weken geleden altijd preventief gebruik te maken van mondneusmaskers, tenzij verpleegkundigen en verzorgenden daar op basis van hun eigen professionele afweging van af willen wijken. Nederlanders krijgen het dringende advies om in alle openbare binnenruimtes mondmaskers te dragen. Dit moet ook de standaard zijn in de zorg. Omdat het risico op overdracht veel groter is én omdat patiënten vaker in de hoogste risicocategorie vallen. Daarom moet veiligheid voorop staan. Ons advies wordt gesteund door Zorgthuisnl, de huisartsen (LHV), apothekers (KNMP), Patiëntenfederatie Nederland en ouderenbonden ANBO en KBO PCOB. Lees verder op de de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

AxionContinu: ‘Durf vooruit te lopen op maatregelen’

Na hard getroffen te zijn in de eerste golf, lukt het de Utrechtse zorginstelling AxionContinu om het coronavirus op dit moment grotendeels buiten de deur te houden. Vooral door heel fors in te zetten op preventie. Bestuurder Martin den Hartog in een pleidooi aan collega-organisaties: ‘Schroom niet en durf vooruit te lopen op landelijke maatregelen.’

Tijdens de eerste golf bleef één van de 21 locaties van AxionContinu coronavrij en werden vooral de woonvoorzieningen in de Lekstreek hard geraakt. Daarnaast ving de zorgorganisatie in de revalidatiekliniek ontslagen ziekenhuispatiënten met corona uit de regio op. Ook daar stierven mensen. Achter de kille statistieken van elk van deze 107 overleden mensen zit een verhaal. Bestuurder Martin den Hartog praat er thuis ook met zijn tienerdochter over: ‘Uiteindelijk zijn het meer dan honderd opa’s en oma’s van heel veel jongeren.’

Ook al werd AxionContinu net als elke zorginstelling overvallen door het virus, al vrij snel hadden ze belangrijke zaken op orde: ‘Vanaf Pasen, dus medio april, zijn we al gaan testen. En aan mondkapjes hebben we nooit een tekort gehad omdat we die zelfs bij de verffabriek elders in het land gingen halen.’ Half juli waren alle locaties virusvrij. Nu de besmettingen landelijk weer toenemen, liggen er twee mensen uit het ziekenhuis met corona op de cohortafdeling in de revalidatiekliniek van AxionContinu.

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022

De Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van het lopende jaar. De inkoop van zorg vindt plaats op basis van een raming en wordt het daaropvolgende jaar gecorrigeerd.  De OVA-raming voor 2021 is gedaald naar 1,72%, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor de NZa-tarieven in 2022.  

Voor 2021 wordt er gerekend met een raming van 3,24%. Deze raming dateert van voor de corona-crisis. Naar aanleiding van de miljoenennota is er nu een nieuwe raming en dat  betekent dat er voor 2022 rekening gehouden moet worden met een forse correctie van rond de 1,5% op een verwachte OVA van rond de 1%.

Wat dit betekent leest u hier.

Op 13 oktober organiseert ActiZ een Webinar over de ontwikkeling van de OVA en de gevolgen daarvan voor de NZa-tarieven. U kunt zich hier aanmelden. Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kondigt bijdrage aan voor extra coronakosten

Gisteren werd bekend dat zorgaanbieders een bijdrage krijgen voor de extra kosten die zij hebben moeten maken als gevolg van corona. Het gaat om een percentage van de jaaromzet 2020, variërend van 0,20% tot 0,80% afhankelijk van de beroepsgroep. Helaas is door het grillige verloop van het coronavirus het nu nog niet mogelijk om het precieze percentage van de jaaromzet te bepalen. De bijdrage geldt ook als er geen contract is met de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars kondigden eerder al aan een grote groep zorgaanbieders, voornamelijk met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro, tegemoet te willen komen voor de extra kosten vanwege corona. Daaraan geven zij nu uitvoering met deze meerkostenbijdrage. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen.

Percentage

De impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen is nog onduidelijk. Om recht te kunnen doen aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, stellen de zorgverzekeraars de percentages voor de bijdrage vast op basis van de declaraties voor 2020. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

 • extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
 • tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
 • schoonmaak en afvalverwerking.

Voor bepaalde beroepsgroepen komen daarbovenop de extra kosten voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die in april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd. De percentages voor de verschillende beroepsgroepen worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020.

Vervolg

Lees verder op de site van Verenso.

Categorieën
Algemeen

Veel behoefte aan extra handen voor de zorg door tweede golf

Groot tekort aan VIG’ers maakt omdenken noodzakelijk

De tweede coronagolf lijkt een feit. In het voorjaar gingen veel zorgprofessionals extra werken. Nu verwachten we dat meer mensen thuisblijven. Dat komt omdat we meer testen, omdat mensen moe zijn en omdat we ons als samenleving anders verhouden tot het virus dan in het voorjaar. De tekorten aan zorgpersoneel zullen vooral ontstaan in de functies verzorgenden IG en verpleegkundigen. Zorgorganisaties kunnen via www.extrahandenvoordezorg.nl een aanvraag doen voor extra personeel. Echter er is een groot tekort aan verzorgenden IG en verpleegkundigen. Het is daarom raadzaam om niet alleen in functies maar meer in taken te denken. Op dit moment worden mensen geworden die snel getraind kunnen worden via De Nationale Zorgklas voor het uitvoeren van ondersteunende en laag complexe (zorg) taken.

Trudy Prins, voorzitter RvB Rijnhoven:

“Als we over onvoldoende verzorgenden kunnen beschikken zetten we helpende en mensen die ondersteunende taken kunnen uitvoeren in. Onze ervaring is dat mensen relatief snel inzetbaar gemaakt kunnen worden voor het uitvoeren van een groot deel van de ADL-taken. Dat kan met een training via De Nationale Zorgklas en een goede eerste opvang in de organisatie. Bij Rijnhoven kunnen we zo de inzet van verzorgende IG terugbrengen tot 1 verzorgende op 12, en zo nodig op 24 cliënten. De verzorgende IG kan zich zo richten op de taken waarvoor zij is opgeleid terwijl veelvoorkomende laag complexe handelingen door helpende en ondersteunende mensen worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend zien wij erop toe dat mensen ook daadwerkelijk bekwaam zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. Onze ervaring is dat dit heel goed kan werken”. Lees verder op de site van Actiz.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe corona testlocatie op 5 oktober geopend in Zoetermeer

Op maandag 5 oktober is een corona testlocatie in Zoetermeer geopend op het parkeerterrein aan de Denemarkenlaan. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus.

De testlocatie aan de Denemarkenlaan is een nauwe samenwerking tussen GGD Haaglanden, Rode Kruis en de gemeente Zoetermeer. Het is mogelijk om deze nieuwe testlocatie te openen, nu er extra laboratorium capaciteit ter beschikking is gekomen. De locatie is dagelijks geopend van 8:30 tot 16:30 uur, afhankelijk van de drukte. Afhankelijk van de vraag van inwoners naar testen, kan GGD Haaglanden besluiten om ook in het weekend open te gaan. Voor nu is dat nog niet voorzien.


Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging, waar er ook eventueel mogelijkheid is tot opschaling. Daarnaast is het goed bereikbaar voor auto’s, voetgangers en fietsers. Ook was het terrein snel en zo lang als nodig beschikbaar.


Zeven testlocaties

De locatie aan de Denemarkenlaan in Zoetermeer is één van de zeven testlocaties in de regio Haaglanden. De andere locaties bevinden zich in het centrum van Den Haag, bij HMC Bronovo, Nootdorp, Leidschendam, Naaldwijk en Delft.


Aanmelden voor een test

Testen kan uitsluitend bij klachten en op afspraak. Dit kan op 2 manieren. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Corona on­dersteuning verpleeg­huizen door W&T

Ieder verpleeghuis is bezig met het voorkómen van coronabesmettingen en met het beschermen van bewoners en medewerkers. Waardigheid en trots op locatie biedt daarbij ondersteuning aan. Verpleeghuizen kunnen vrijwel direct (zonder kosten) ondersteuning op maat ontvangen bij urgente coronavraagstukken.

Corona-ondersteuning

Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente coronagerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie.

Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heb je een coronagerelateerd vraagstuk? 

Hier kun je meer lezen over corona-ondersteuning en aanmelden.

Tools corona

Op basis van de huidige kennis en richtlijnen omtrent corona is vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie een wegwijzer op organisatieniveau en een audit op teamniveau ontwikkeld.

 • De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt een handreiking om op organisatieniveau na te gaan of de organisatie werkt volgens de coronarichtlijnen en -kennis. De CoronaWegwijzer bestaat uit 14 onderdelen. Per onderdeel lees je wat de actiepunten zijn voor de organisatie en vind je links naar officiële richtlijnen, draaiboeken, tools en praktijkvoorbeelden.
 • De Corona Audit is een hulpmiddel voor locaties, afdelingen, teams van verpleeghuizen om te checken of de inhoud en de voorwaarden voor goede coronazorg geregeld zijn. Uitgangspunt voor de audit zijn de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, maar dan gericht op coronazorg. Welk effect heeft het coronabeleid op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg? Lees verder op de site van LOC Cliëntenraden.
Categorieën
Algemeen

Hebben verpleeghuisbewoners geleden onder het bezoekverbod?

Het gaat tegen je intuïtie in: verpleeghuisbewoners die níet geleden zouden hebben onder het bezoekverbod dit voorjaar. Een artikel in de Volkskrant afgelopen week onder de kop: ‘Onderzoek Amsterdam UMC: verpleeghuisbewoners kregen geen knauw door bezoekverbod’ leek erop te wijzen dat dat het geval zou zijn. Op sociale media en onder ouderenzorgwetenschappers ontstond een welles-nietesdiscussie over de juistheid van deze conclusie. In zijn blog gaat Vilans-directeur Henk Nies in op deze discussie. Lees verder op de site van Vilans.

Categorieën
Algemeen

Alle ‘Hands’ aan dek voor schone handen

Het lespakket HANDSOME leert zorgprofessionals effectief omgaan met besmettingsgevaar bij kwetsbare ouderen. Als deze medewerkers goede handhygiëneregels en -methoden naleven, wordt verspreiding van ziekteverwekkers, zoals het coronavirus, beperkt. Lees verder op de site: www.zonmw.nl.

Categorieën
Algemeen

Nieuwe corona-testlocatie bij HMC Bronovo

Vanaf maandag 24 augustus is GGD Haaglanden in nauwe samenwerking met Haaglanden Medisch Centrum een corona-testlocatie gestart bij HMC Bronovo. Op de testlocatie kunnen mensen met koorts of luchtwegklachten (zoals hoesten of keelpijn) zich op afspraak laten testen op het coronavirus. Medio september openen nog twee testlocaties in de regio: in Delft en in Zoetermeer. In totaal beschikt GGD Haaglanden dan over zeven testlocaties om inwoners met klachten te testen op het coronavirus. Lees verder op de site van de GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

Procedure testen zorgmedewerkers Haaglanden

GGD Haaglanden garandeert vanaf 17 augustus jl. dat zorgmedewerkers binnen 24 uur, na het maken van een afspraak, op COVID-19 getest kunnen worden in Nootdorp. Hierbij wordt de volgende procedure voorgesteld:
1) De zorgmedewerker belt de landelijke afsprakenlijn (0800-1202) voor een afspraak in een van de locaties in de regio Haaglanden. Sinds 12 augustus kan dat ook via de webportal. Lees verder op de site van Pieter van Foreest.

Categorieën
Algemeen

Psychische klachten door corona? Dit kun je eraan doen!

Het coronavirus vraagt uitzonderlijk veel van zorgmedewerkers. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en GGZ. Iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Zorgmedewerkers staan fysiek en mentaal onder zware druk. Velen worstelen met gevoelens van machteloosheid, angst en verdriet. Heb jij hier ook last van? Blijf er niet mee rondlopen, maar maak gebruik van de beschikbare hulp. Wij zetten de mogelijkheden van psychische ondersteuning voor je op een rij.

Direct mentale ondersteuning

Heb je behoefte aan mentale ondersteuning om met de situatie om te kunnen gaan? Praten met een psycholoog of coach helpt bij het omgaan met stress en emoties. Hier drie laagdrempelige opties voor zorgmedewerkers. Lees verder op de site van IZZ.

Categorieën
Algemeen

Hoe gaat het nu in de verpleeghuizen? ‘Voortaan willen we echt meepraten’

Verzorgende Arieke Pruis en verpleegkundige Trea Atema stonden midden in de storm toen corona het werk in de verpleeghuizen bepaalde. Menselijkheid gaat uiteindelijk boven veiligheid, hebben ze geleerd van het bezoekverbod. Bezoek moet welkom blijven, zeker als er iemand op sterven ligt.

Arieke Pruis (46), verzorgende bij WZU Veluwe en sinds kort lid van de VAR, zag hoe groot de impact van de coronacrisis op de bewoners en hun familie was. Ze werkt op een kleinschalige afdeling met cliënten met dementie. Gelukkig werd niemand van haar afdeling ziek, maar daarvoor moest wel de afdeling op slot: niemand mocht er meer in. “Voor onze cliënten was dat verwarrend. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Bianca Buurman over betrokkenheid bij besluitvorming

Chief Nursing Officer Bianca Buurman moest zich tijdens de coronacrisis soms aan tafel vechten om de inbreng van verzorgenden en verpleegkundigen te laten horen. In het bijzonder toen de Tweede Kamer haar in mei uitnodigde, maar de minister dat verzoek afwees. “Inmiddels is voor iederéén duidelijk dat verzorgenden en verpleegkundigen vanaf het begin betrokken moeten zijn bij besluitvorming.”

“De waarde van openbare adviezen moet je niet onderschatten. Die komen terug in bijvoorbeeld brieven van de minister aan de Tweede Kamer.” Hoogleraar acute ouderenzorg Bianca Buurman geeft als Chief Nursing Officer (CNO) advies aan het ministerie van VWS vanuit het oogpunt van verzorgenden en verpleegkundigen. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Actuele informatie over het coronavirus (RIVM)

Update 12 augustus t/m 18 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 4.013 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 50 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 12 meer dan vorige week. 

Er zijn 16 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 7 meer dan in de week er voor. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Aangepaste regels coronavirus vanaf 19 augustus

Nieuwe regels

 • U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
 • Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.

Thuiswerken

Blijf zoveel mogelijk thuis werken. Lees verder op de site van GGD Haaglanden.

Categorieën
Algemeen

‘Zorg voor voldoende PBM en voorrang bij testen voor zorgmedewerkers’

Voldoende beschermende middelen, het sneller testen van verpleegkundigen en verzorgenden én nog meer aandacht voor de publieksmaatregelen. Daarvoor pleit V&VN samen met ActiZ, InEen, NHG, LHV en Zorgthuisnl in een brief aan de Tweede Kamer. “Het is belangrijk dat we goed voorbereid zijn op de tweede golf. We moeten koste wat kost voorkomen dat er opnieuw een schrijnend tekort is aan beschermende middelen zoals begin dit jaar. Door gezamenlijk een oproep te doen, vooruitlopend op het Tweede Kamer debat op 12 augustus over de coronacrisis, willen we ervoor zorgen dat de aandacht niet verslapt voor deze belangrijke punten”, aldus V&VN-voorzitter Gerton Heyne. Lees verder op de site van V&VN.

Categorieën
Algemeen

Mantelzorgen in coronatijd

De bezoekmaatregelen in verpleeghuizen en zorgcentra versoepelen beetje bij beetje. Maar ook al mag je als mantelzorger beperkt op bezoek, het blijft anders dan het was. Altijd 1,5 meter afstand houden terwijl je voor iemand zorgt is niet makkelijk, zo niet onmogelijk.

Binnen het onderzoek “Coronatijden: Impact van sociale isolatie op kwetsbare groepen” onderzoeken we effecten op mantelzorgers van migranten met dementie. In dit nieuwsbericht vertellen we je meer over de uitkomsten van ons deelonderzoek “De ervaringen van mantelzorgers met een migratie-achtergrond die zorgen voor naasten met dementie”. Lees verder op de site van Pharos.

Categorieën
Algemeen

Inzichten van het Kennisnetwerk Dementie: technologie in coronatijd

Wat gebeurt er met technologie in coronatijd? Die vraag werd uitgediept tijdens de digitale bijeenkomst van het Kennisnetwerk Dementie op 18 juni 2020. Van alternatieven voor beeldbellen tot aan een goed infrastructuur. En van interne communicatie tot aan het inzetten van Youtube. Bekijk de 12 inzichten.

Inzicht 1. Urgentie: in beweging

Ondanks het spook van de corona waren medewerkers bereid nieuwe technologie toe te passen, om vragen te stellen en het te gaan gebruiken samen met bewoners. De urgentie door corona zette iets in beweging. Corona dwong op een originele manier communicatie te versterken, want dat was een hoofdtekort voor veel bewoners. Positieve inzichten waren dat het allemaal heel snel ging en oude gedragspatronen werden gedwongen doorbroken. Als de nood aan de man is, kan men creatief zijn. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Analyse: terugblik op coronamaatregelen crisisteams (week 21 t/m 24)

Welke genomen maatregelen zijn volgens multidisciplinaire experts het belangrijkst bij een corona-uitbraak in het verpleeghuis? Wekelijks analyseren onderzoekers van de academische ouderenwerkplaatsen UNC-ZH en UNO-UMCG in opdracht van het ministerie van VWS de notulen van crisisteams van verpleeghuizen. Hieruit blijkt de verscheidenheid aan maatregelen die genomen wordt groot is. Bovendien blijkt dat crisisteams met vragen blijven zitten. Er is behoefte aan meer concrete adviezen. Daarom zijn de maatregelen door multidisciplinaire expertpanels geprioriteerd. Zo ontstaat een selectie maatregelen die bij een (nieuwe) corona-uitbraak binnen het verpleeghuis direct aan te bevelen zijn. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Update 29 juli t/m 4 augustus 2020

Afgelopen week zijn er 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn er 1.259 meer dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 44 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 21 meer dan vorige week.

Er zijn 6 laboratorium-bevestigde COVID-19  patiënten als overleden gemeld, 3 minder dan in de week er voor. Lees verder op de site van het RIVM.

Categorieën
Algemeen

Handreiking aanpak verpleeg­huiszorg bij corona

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl, hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels is op iedere verpleeghuislocatie weer bezoek mogelijk en zijn we in een andere fase terecht gekomen. Vanwege het toenemend aantal positieve tests en andere inzichten hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te schrijven. Deze handreiking zal zich niet enkel richten op het bezoek maar ook kijken naar de bredere context van sociale contacten.

Lees verder op de site van Clientenraad.

Categorieën
Algemeen

Terugkijken: Webinar geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen

Theo van Uum, directeur langdurige zorg van het ministerie van VWS, en Hanneke Sikkema, afdelingshoofd verpleging en verzorging bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blikten op vrijdag 24 juni 2020 tijdens het webinar ‘geleerde lessen bezoekregeling verpleeghuizen’ terug op een hectische periode. Achteraf is de strenge bezoekregeling goed te begrijpen, stellen zij. Maar als die tweede coronagolf er komt moet er meer rekening worden gehouden met de wensen van de cliënten. Er moet ruimte zijn voor maatwerk. Webinar gemist? Kijk nu het volledige webinar terug! Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Conny Helder (ActiZ): ‘Geleerde lessen gaan ons helpen bij het samenwerken als sector’

Om de coronacrisis in de verpleeghuizen het hoofd te bieden moesten organisaties als het ministerie, de GGD en ActiZ in de hoogste versnelling schakelen. Sleutelfiguren uit die organisaties vertellen over de aanpak, de impact en de geleerde lessen. Vandaag Conny Helder, bestuurslid van ActiZ, bestuurder van zorgorganisatie tanteLouise en lid van het dagelijks bestuur van RONAZ, het regionaal overleg voor niet-acute zorg in Brabant. Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Vilans KICK-protocollen vanaf 1-9 weer alleen voor abonnees

Vanaf 1 september 2020 is het Vilans KICK-portaal met 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen weer alleen toegankelijk voor betalende abonnees. Eerder dit jaar stelde Vilans de KICK-protocollen vanwege de uitbraak van corona tijdelijk vrij beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Nu de coronacrisis in een andere fase is gekomen, is besloten om het portaal weer te sluiten voor niet-leden.

Lees verder op de website van Vilans.

Categorieën
Algemeen

Kamerbrief: 10 geleerde lessen coronamaatregelen verpleeghuizen

In zijn kamerbrief van donderdag 16 juli 2020 geeft minister Hugo de Jonge een overzicht van geleerde lessen op 10 onderwerpen rondom de coronamaatregelen en het beleid binnen verpleeghuizen. De lessen zijn opgesteld samen met onafhankelijke experts (ouderengeneeskunde en hygiëneveiligheid), cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheorganisaties en zijn erop gericht om een tweede besmettingsgolf te voorkomen dan wel voorbereid te zijn als deze zich onverhoopt voordoet. Hiermee geeft de minister uitvoering aan de motie-Marijnissen/Bergkamp die op 9 juni in de Tweede Kamer werd aangenomen.

‘Met de huidige ervaringen, inzichten en capaciteit staan we er nu veel beter voor dan in maart het geval was’, schrijft minister Hugo de Jonge in zijn brief. Lees verder op de website van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Ruim 10.000 aanvragen continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Ruim 10.000 kleine en middelgrote zorgaanbieders hebben gebruikgemaakt van de continuïteitsbijdrage-regeling voor aanbieders met een jaaromzet lager dan 10 miljoen euro. De mogelijkheid tot het aanvragen van een continuïteitsbijdrage sloot op 14 juli.

De regeling is door zorgverzekeraars in het leven geroepen om zorgaanbieders financieel goed door de moeilijke coronatijd te helpen, zodat zij zorg kunnen blijven bieden aan verzekerden. Nu én in de toekomst. Zorgverzekeraars hebben de indruk dat zij de aanbieders die de steun nodig hadden met de regeling hebben geholpen.

Lees verder op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Categorieën
Algemeen

Definitief rapport commissie Bos | Reactie LOC

De commissie Bos heeft een definitief rapport gepubliceerd over de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden. Het gaat om ingrijpende adviezen. Cliëntenraden en LOC vinden het belangrijk dat er oplossingen komen voor de besproken thema’s. De manier waarop vraagt wel de nodige aandacht: het rapport blijft nu hangen in symptoombestrijding. Economie en systemen zijn steeds weer het uitgangspunt, in plaats van mensen en menselijkheid.

Eerste versie

Begin dit jaar publiceerde de commissie een eerste versie van haar advies. Zij nodigde geïnteresseerden uit te reageren, 129 personen en organisaties zijn hierop ingegaan. Ook LOC gaf met en namens cliëntenraden een reactie. De zorg voor de (thuiswonende) ouderen van de toekomst is een onderwerp dat veel van de bij LOC aangesloten cliëntenraden aan het hart gaat. Toen we vroegen om een reactie op het rapport hebben onze leden daar uitgebreid op gereageerd. In onze reactie aan de commissie vroegen we de commissie verder buiten de kaders te denken. 

Veel van de aanbevelingen van de commissie zijn terug te voeren tot vier centrale adviezen: ‘ga (ver)bouwen’, ‘ga digitaal’, ‘werk samen’ en ‘leer van de corona-crisis en behoud het goede’. Hieronder lees je een reactie vanuit LOC op het definitieve rapport op basis van wat we tot nu toe gehoord en gezien hebben, ook van cliëntenraden. Lees verder op de site van LOC Cliëntenraden.

Categorieën
Algemeen

De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen: hulp bij pandemie-vraagstukken

Het coronavirus ontregelt werkwijzen, structuren en de gang van zaken in verpleeghuizen. De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen maakt medewerkers wegwijs over toe te passen maatregelen en handelswijzen bij besmettingen, bezoeken en dagbestedingen. Ook is het mogelijk jouw locatie aan te melden voor ondersteuning in coronatijden.

De CoronaWegwijzer is een initiatief vanuit het Vilans-ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie. Urgente vraagstukken binnen de wegwijzer gaan in op het voorkómen van besmettingen, inspelen op een mogelijke tweede golf en op consequenties. Lees verder en download de CoronaWegwijzer op de site van ActieLeerNetwerk.

Categorieën
Algemeen

Wat betekent de Coronawet voor de verpleeghuiszorg?

Het kabinet heeft het wetsvoorstel met de coronamaatregelen ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd, omdat sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, voorlopig nog nodig blijven. Wat betekent dit voor de verpleeghuiszorg?

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Advies opname nieuwe bewoners in het Verpleeghuis

Het is in deze tijden van corona een ingewikkeld vraagstuk: het opnemen van nieuwe bewoners in het verpleeghuis. Hoe voorkom je dat een nieuwe bewoner het virus mee naar binnen neemt? ‘Het advies van Verenso helpt organisaties bij het opnamebeleid.’ Vertelt Jessica Edwards van Muijen. Zij werkt als specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan.

Lees verder op de site van Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Corona communicatie ActiZ

De afgelopen maanden stond de communicatie van ActiZ vooral in het teken van de eerste coronagolf die over Nederland en specifiek over de ouderenzorg heen spoelde. Een ongekende crisisperiode waarin veel beleid en communicatie on the run tot stand kwam. Een intensieve periode, in de eerste plaats voor u als verantwoordelijke van uw eigen organisatie in uw regio. Tegelijk werkte ActiZ als vereniging achter de schermen en soms voor de schermen aan de gezamenlijke belangen van de sector.

Leren
In het communiceren met pers, polder, politiek en publiek, maar ook met u als ActiZ-lid, ontstond bij de uitbraak van COVID-19 al snel een nieuwe dynamiek. In sneltreinvaart werden nieuwe communicatiemiddelen gerealiseerd en kwam zowel de perscommunicatie als het stakeholdermanagement in een bij tijden woelige en in een bijna constante 24/7-modus.

Om te leren van deze periode en om mogelijke verbeterpunten aangereikt te krijgen, schakelde ActiZ adviesbureau Wepublic in om de coronacommunicatie van ActiZ van maart tot juni onder de loep te nemen. Wepublic sprak met een divers palet aan leden en verschillende stakeholders. Deze gesprekken hebben een rijke opbrengst aan inzichten en conclusies opgeleverd.

De bevindingen uit het onderzoek van Wepublic leest u in dit artikel: Doen, durven en data (juli 2020).

Een algemeen overzicht van de zichtbaarheid van ActiZ in de periode maart-mei 2020 kunt u zien in bijgaande mediarapportage (zie bijlage).

Mocht u vragen hebben over het artikel Doen, durven en data of heeft u zelf feedback op de communicatie van ActiZ tijdens de eerste coronaperiode, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Olfert Koning en/of Eric Bosman van ActiZ Mediarelaties & Public Affairs via pers@actiz.nl of via 085-0772099.

Bijlage:
mediarapportage coronacommunicatie maart_juni_def 14 juli.pdf

Categorieën
Algemeen

Cornawet ingediend bij de Tweede Kamer

Op 13 juli jl. heeft het kabinet het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat straks de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen op dit moment zijn vastgelegd. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.
Lees verder op Rijksoverheid.

Categorieën
Algemeen

VWS: instel­lingen en cliënten­raden kunnen langer tijd nemen voor afspraken medezeg­genschap

Sinds 1 juli is de Wmcz 2018 van kracht. Zorgorganisaties hebben nu een half jaar de tijd om afspraken over medezeggenschap vast te leggen. Gezien de coronacrisis vroegen LOC en brancheorganisateis eerder om verlenging van deze termijn. Dit verzoek heeft de minister niet gehonoreerd. Wel heeft VWS aangegeven coulant om te gaan met de implementatie van de wet.

Lees verder op LOC.

Categorieën
Algemeen

Update NOW-2 regeling

Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak van juni tot en met september. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met vier maanden. De NOW-regeling is een onderdeel van de steunmaatregelen van het kabinet, omdat de economische gevolgen van de coronacrisis nog steeds aanhouden, is de regeling verlengd en hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook wijzigingen. Voor zorgwerkgevers blijft van toepassing dat er andere voorliggende voorzieningen van toepassing zijn voor compensatie van omzetverlies of extra kosten als gevolg van Corona. Actuele informatie hierover vindt u hier op de ActiZ website.

Lees verder op ActiZ.

Categorieën
Algemeen

Mirella Minkman: ‘Ga na de coronacrisis ook digital first’

‘Een belangrijke les die we tijdens de lockdown geleerd hebben’, zegt Vilans-bestuurder Mirella Minkman, ‘is dat een versnelde invoering van digitale technologie mogelijk bleek. Doe eerst wat digitaal kan, vul dan aan.’ Minkman spreekt in een recent verschenen interview met vakblad Zorg+Welzijn over het rapport Oud en zelfstandig in 2030, waarvoor zij in de commissie zit.

Lees meer op Vilans.

Categorieën
Algemeen

Notitie zorgaanbieders Radicale Vernieuwing: Corona-lessen

Op verzoek van het ministerie van VWS brengen verschillende veldpartijen de geleerde lessen van de coronacrisis in kaart. Een kernteam van vertegenwoordigers van deelnemende zorgorganisaties aan Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg schreef een notitie met een overzicht van coronalessen voor de toekomt. Bijvoorbeeld om in een nieuwe crisissituatie geen algemene maatregelen voor de hele sector op te leggen, maar maatwerk per locatie mogelijk te maken. 

De geleerde lessen die vanuit de deelnemers van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg geformuleerd zijn spitsen zich toe op 4 thema’s.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

10 tips voor cliëntenraden in coronatijd

De coronatijd was ingrijpend voor verpleeghuizen. Gelukkig lijkt het ergste nu achter de rug. Huizen zonder besmettingen mogen de deuren weer openzetten. Dat gebeurt idealiter in goede afstemming met de cliëntenraad. Maar hoe laat je als cliëntenraad je stem horen in coronatijd? En hoe pols je je achterban? De versoepeling van de bezoekregeling was een mooie testcase. Drie cliëntenraden delen 10 tips.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.

Categorieën
Algemeen

Eerste resultaten van creatieve ideeën aanpak coronavirus